Карта абонамент

Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

НачалоЕкипът на www.kursovireferati.com желае на всчики студенти ползващи нашите услуги успешна нова 2023/2024 учебна година. Обадете ни се сега!


Всяка поръчка на курсова работа, реферат, есе, дипломна работа, казус или тема е индивидуална и разработката е уникална за всеки студент. Това е от съществено значение за успеха на вашата писмена работа.


Можете да разчитате на нашият професионализъм и коректност при написването на вашата курсова работа. Отговаряме свевременно на всяко запитване на нашата поща kursovireferati@abv.bg Очакваме вашите поръчки на курсови работи.


Как се пише есе?

 

Ако търсите сайт за писане на есе сте попаднали на точното място. Ние от www.kursovireferati.com  сме на ваше разположение за поръкча на есе, писане на курсова работа, изготвяне на реферати,  помощ при писане на дипломна работа, теми и казуси за студенти. Не използваме Chat Gpt  или друг вид изкуствен интлект при  писане на нашите разработки.

 

В случай, че искате сами да напишете своето есе статията по-долу ще ви бъде полезен източник как да структорирате текста.

 

Есето е кратко, точно изложение на същността на всеки въпрос или тема въз основа на една или повече книги, монографии или други първични източници.

 

Това е един научен текст, който трябва да съдържа основна фактологична информация и изводи по разглеждания въпрос.

 

Есето обаче не е механичен преразказ на дадено произведение, а е изложение на неговото съдържание, представено с аргументирани собствени мисли.

 

Темата на есето може да бъде предложена от учителя или от самия ученик като във втория случай тя трябва да бъде съгласувана с учителя.

Есето изисква подробни аргументи, разсъждения и сравнения. Материалът се представя не толкова в развитие, колкото под формата на изложение или описание.


Съдържанието на есето трябва да е изложено обективно от името на автора. Ако основната идея не е формулирана достатъчно ясно, тя трябва да бъде конкретизирана и подчертана в есето.

Какви функции изпълнява есето:


Информативна (уводна) – може да помогне при търсене, справка за определена тема.  Степента, в която тези функции се изпълняват, зависи от съдържанието на есето, както и от това кой и каква информация от него ще използва.

 

Есето трябва да бъде написано на ясен и точен език, просто и разбираемо.

Както и при други проекти на студентите – курсова работа, реферат, дипломна работа, така и есето трябва да съдържа определени елементи в своята структура:


Заглавна страница – в нея се оформя заглавието на есето и автора му, вече при изисквания от преподавателите може да се посочи учебно заведение и други данни на самата заглавна страница.

 

След заглавната страница на отделна страница има съдържание, в което са посочени имената на всички раздели от есето и номерата на страниците, показващи началото на тези раздели в текста.

 

След съдържанието идва уводът. Уводът е с размер от 1,5 до 2 страници.

Основната част на есето може да има една или няколко глави, състоящи се от 2-3 параграфа (подпараграфи, раздели) и включва смислено и логично представяне на основните положения и идеи, съдържащи се в изучаваната литература. 

 

Текстът трябва да съдържа препратки към първоизточници. В случай, че нечия необикновена мисъл, идея, заключение е цитирана или използвана, или материал или таблица са дадени в произволен брой, не забравяйте да предоставите връзка към автора, от когото сте взели този материал.

Заключението съдържа основните изводи и резултати от текста на основната част, отбелязва как са изпълнени задачите и дали са постигнати целите, формулирани в увода.

 

Приложението може да включва графики, таблици и изчисления.

Библиографията (списък с препратки) тук показва литературата, която действително е използвана за написване на есето. Списъкът се съставя съгласно правилата за библиографско описание.

 

Работата върху есето може да бъде разделена на три етапа:

 

1.Подготвителен етап, включително изучаване на предмета на изследването:  Подготвителната работа по есето започва с формулирането на темата. Темата в концентрирана форма изразява съдържанието на бъдещия текст, като фиксира както предмета на изследването, така и неговия очакван резултат. Добре формулираната тема обхваща предмета на изследване; 

 

Задачата на студента е да намери информация, свързана с тази тема , и да реши поставения проблем. Изпълнението на тази задача започва с търсене на източници. На този етап трябва да запомните как да работите с енциклопедии и енциклопедични речници; как се работи със систематични и азбучни библиотечни каталози; как да изготвите списък с литература (изписване на отпечатъка на книгата и отбелязване на кода на библиотеката).

 

Работата с източници трябва да започне с уводно четене, тоест да прегледате текста, като подчертаете неговите структурни единици. По време на въвеждащото четене отметките маркират онези страници, които изискват по-внимателно изучаване. 

 

В зависимост от резултатите от въвеждащото четене се избира допълнителен метод за работа с източника. Ако решаването на проблема изисква изучаване на определени фрагменти от текста, тогава се използва методът на селективно четене. Ако книгата няма подробно съдържание, студентът трябва да обърне внимание на предметния и именен указател. 

 

Избрани фрагменти или целият текст (ако е изцяло свързан с темата) изисква спокойно четене с „умствено разработване“ на материала. Такова четене включва подчертаване на: 1) основното в текста; 2) основни аргументи; 3) заключения. Особено внимание трябва да се обърне на дали тезата следва от аргументите или не.


Необходимо е също така да се анализира кои от твърденията на автора са проблематични, хипотетични по природа и да се схванат скрити въпроси.
Ясно е, че способността да се работи с текст по този начин не идва веднага.


 Най-добрият начин да се научите да подчертавате основните моменти в текста, да разбирате проблематичността на твърденията и да оценявате позицията на автора е сравнителното четене, по време на което ученикът се запознава с различни мнения по един и същ въпрос, сравнява тежестта и доказателства за доводите на страните и прави заключение за най-голямата убедителност на тази или друга позиция.


Подготвителният етап на работата завършва със създаването на бележки, които записват основните тези и аргументи. Тук е важно да запомните, че бележките се пишат от едната страна на листа, с полета и достатъчно разстояние за корекции и забележки (тези правила се спазват за по-лесно редактиране). Ако в бележките са дадени цитати , тогава непременно трябва да се посочи източникът (автор, заглавие, отпечатък, номер на страница) .


След приключване на предварителния етап можете да продължите директно към създаването на текста на есето.ю

 

2.Представяне на резултатите от изследването под формата на свързан текст. Разкриването на темата предполага, че текстът на есето излага материал , свързан с темата и предлага начини за решаване на проблема, съдържащ се в темата.
От гледна точка на съгласуваността всички текстове се делят на текстове-твърдения и текстове-разсъждения. Текстовете на изявленията съдържат резултатите от запознаването с темата и записват стабилни и несъмнени преценки. В текстове-разсъждения някои мисли се извличат от други, някои се поставят под съмнение, оценяват се и се излагат различни предположения.

3.Устно съобщение по темата на резюмето. Текстът на есето трябва да отговаря на определени изисквания: трябва да разкрива темата, да има свързаност и цялост.
                Курсова работа по психология – съдържание и оформление

В тази статия ще бъдат разгледани основните стъпки за написването на курсова работа по психология, както и някои конкретни съвети за подобряване на качеството на работата. В случай, че нямате време да я рзработите сами или срещате трудности при съставянето на текста винаги може да разчитате на нас за поръчка на курсова работа www.kursovireferati.com

Курсовата работа по психология е академичен труд, който изисква задълбочено проучване на избрана тема. Тя трябва да съдържа следните елементи: заглавие, увод, изложение, заключение и списък на източниците. Курсовата работа по психология е важна част от обучението по психология. Тя дава възможност на студентите да развият своите умения за критично мислене, анализ и излагане на аргументи. За да напишете успешна курсова работа по психология, е важно да следвате следните стъпки:

Първата стъпка е да изберете подходяща тема за курсовата си работа. Темата трябва да е интересна за вас и да отговаря на изискванията на преподавателя ви. Важно е да се уверите, че има достатъчно информация за избраната тема, за да можете да напишете качествена работа.

След като изберете тема, е време да започнете проучването си. Проучете съществуващата литература по темата като използвате книги, статии, научни публикации и други източници. Това ще ви помогне да съберете информация и да обосновете аргументите си.

След като направите проучването си е време да напишете план за курсовата си работа. Планът ще ви помогне да структурирате работата си и да избегнете излишното объркване.

Уводът е първата част на курсовата работа и има за цел да представи темата и да изложи целите на работата. Въведението трябва да е ясно и лаконично и да привлича вниманието на читателя.

Изложението е основната част на курсовата работа и съдържа информацията, която сте събрали от проучването си. Изложението трябва да е добре структурирано и да съдържа аргументи, които подкрепят тезата ви.

Заключението обобщава основните моменти от курсовата работа и изводи, до които е достигнал авторът на проекта по разработената тема. Заключението трябва да е ясно и лаконично.

Задължително в края на проекта трябва да има списък на източниците, които сте използвали в курсовата си работа.

Стилът на писане в курсовата работа по психология трябва да бъде научен. Това означава, че трябва да избягвате жаргона и разговорния език. Трябва да бъдете обективни в изложението си и да не изразявате лични мнения или възгледи. Подкрепяйте аргументите си с доказателства от източниците си.

Дължината на курсовата работа по психология зависи от нейната тема и цел. Обикновено курсовите работи по психология са с дължина от 10 до 20 страници.

Всяка информация, която използвате от други източници, трябва да бъде цитирана. Цитирането ще ви помогне да избегнете плагиатство и да покажете, че сте използвал надеждни източници.

След като завършите курсовата си работа, е важно да я редактирате и коригирате внимателно. Това ще ви помогне да премахнете грешките и да подобрите качеството на работата.

Конкретни съвети за написване на качествена курсова работа по психология:

 • Бъдете обективни в изложението си. Не изразявайте лични мнения или възгледи, които не са подкрепени от доказателства.
 • Подкрепяйте аргументите си с доказателства от източниците си. Това ще помогне на читателя да разбере и приеме вашите твърдения.
 • Бъдете ясни и лаконично в изложението си. Избягвайте сложния език и ненужните подробности.
 • Напишете заключение, което обобщава основните моменти от работата и излага изводи.
 • Редактирайте и коригирайте внимателно работата си, преди да я предадете. Успех!

Създаване на качествен реферат: съвети и практика

 

По-долу в статията ще намерите ръководство как да напишете своя реферат. Ако имате съмнения или нямате време ние от www.kursovireferati.com  сме на ваше разположение за поръчка на реферат, курсова работа, есе или друг вид академична разработка. Нашите разработки за студенти са винаги индивидуално изготвени.

 

Рефератът е научен труд с кратко съдържание, предоставящ възможност за анализ, изводи и заключения относно конкретна тема. Често се поставя като самостоятелна задача за студентите, където те могат да приложат придобитите знания в процеса на обучение. За успешно писане на реферат е важно да се спазват определени стъпки и съвети.

Структура на реферата:

Заглавна страница: Съдържа информация за учебното заведение, темата, автора и преподавателя. Форматирането на заглавната страница е сходно с това на другите писмени работи на студентите – курсова работа, дипломна работа.

Съдържание: Бърз преглед на текста, с който се насочва какви въпроси ще се обсъждат и анализират.

Увод: Накратко се обосновава избора на темата, определя тя се цели и задачи, които са обект и предмет на изследването, каква методична база е използвана при анализа.

Главна част: Изложението по темата е представено в отделни части или раздели, които съдържат основната информация по темата. Стремете се към логично и последователно изложение.

Изводи: Представят се като кратко резюме на работата по реферата като подчертават основните тези, изложени в работата, както и приноса на студента като автор на научната работа.

Библиография: Включва използваните източници, които се подреждат съгласно изисквания, които се дават от учебното заведение за този вид писмени работи.

Препоръки за съдържанието на реферата:

Анализирайте подобни проекти: Прегледайте студентски проекти по сходни теми и литература, за да получите идеи за структура и съдържание.

Подреждайте информацията логично: Изберете и подредете материала като следвате структурата на вашия план.

Създаването на реферат изисква баланс между теория и практика. Правилното структуриране на съдържанието е важно за успешното представяне на научната работа. Следвайте стъпките и съветите, за да създадете качествен и добре структуриран реферат.

Създаването на качествен реферат не само изисква правилна структура, но и избор на интересна и актуална тема.

Ето няколко съвета за обогатяване на реферата и темата, по която е изготвен:

Изберете актуална тема: Опитайте се да изберете тема, която е актуална във вашата академична среда или общество. Това не само ще направи вашата работа по-интересна, но и ще я направи ценна за читателите.

Фокусирайте се върху интересните аспекти: Разгледайте темата от нестандартен ъгъл и предоставете нови перспективи.

Приложете собствен опит: Ако темата позволява, включете личен опит или наблюдения. Това може да направи вашата работа уникална и убедителна.

Посочете текущи тенденции: Разгледайте текущите тенденции или научни открития в областта на вашата тема и ги включете в реферата. Това ще подчертае актуалността на вашата работа.

Консултирайте се с преподавателя: Ако сте в съмнение относно избора на тема, преподавателят може да ви предостави ценни съвети и насоки.

Проучете новаторски идеи: Проучете новаторски идеи във вашата област и разгледайте начини за интегриране на тези идеи във вашия реферат.

Помнете, че успешният реферат не е само правилното написване на текста, което е съобразено с утвърдена структура, но и за интригуващата тема, която ще се анализира. Освен техническото оформление, внимавайте с изложението на текста в основната част като така ще направите разработката си уникална и ще привлечете вниманието на хората, които ще се запознаят с реферата.Как да изберем тема за курсова работа по педагогика

 

В света има много професии и всички те се различават една от друга по дейностите, които извършват.  В тази статия ще ви разкажем накратко как се пише курсова работа по педагогика.
Педагогиката е не само професия, тя е наука, която изучава същността, закономерностите, тенденциите и перспективите на развитието на педагогическия процес. Тя е съвкупност от научни познания, организирани в система и проверени в практиката. Целта на педагогиката е с научни методи и средства, а така също и по пътя не експериментирането, да разработва теория за формирането на човешката личност.

Преподаването или ученето обикновено се осъществява в рамките на специално организирана пространствено-времева рамка, която може да бъде планирана, алгоритмизирана и отработена, има ясни цели и съответни задачи, както и определени критерии за оценка на тяхното постигане.

Когато изследваме педагогическата дейност в курсова работа или по-голям проект като дипломна работа, трябва да засегнем някои основни неща, които отличават педагогиката от другите професии.

Като теми в разработки за студенти, които ще се разглеждат, трябва да попаднат основни точки, които да насочват към обекта на изследването – педагогиката като наука и педагогиката като дейност.

Много е важно да се откроят видовете педагогическа дейност, защото това е учебна дисциплина, която е свързана с редица други науки, като психология, социология, философия и др. Тя използва техните знания и методи за изучаване на педагогическия процес.

В конкретната курсова работа може да се постави примерно една цел на изследването – да се характеризират преподавателските дейности.

За да направите това, е необходимо да решите изясните следните аспекти от работата на педагога:

- анализ на спецификата на работата на учителя;

- идентифициране на структурата на учебните дейности;

- изучаване на характеристиките на преподавателската дейност;

- изучаване на произхода на педагогиката;

- как се е формирало учителството /преподаването/ като професия;

- значението на семейното възпитание в работата на един педагог

- идентифициране на разликите между професионалните преподавателски дейности и непрофесионалните.

Въз основа на събран теоретичен материал по темата от литературни източници или статии на учени и преподаватели, може да се обясни как се е развивала във времето педагогическата дейност като наука.

Учителската професия е една от най-социално значимите в обществото. Дейността на преподавателя е насочена към развитието и формирането на човека, на неговата личност и това е най-важната социална функция на учителя.

При писането на курсова работа по педагогика трябва да се използват материали от литературни източници на учени, които са направили огромен принос за изучаването и развитието на педагогиката като наука.

Структурата на  курсовата работата трябва да съответства на логиката на изследването и задължително включва следните елементи: увод, теоретична част, практическа част, заключение, списък с използвана литература и приложения.

Водеща в педагогическата дейност остава образователната работа. В тази връзка, когато се подготвят учителите за професионална преподавателска дейност, трябва да имат сериозни познания за организация на образователния процес.

За сегашното образование не е толкова важно да се преподава определено количество знания, колкото да се култивира желанието и способността да се придобият тези знания и да се използват. Учителят има нова отговорна роля. Той ще трябва да стане организатор на тази социална среда, която е най-важният възпитателен фактор.

Попадайки на на нашия сайт за курсови работи  www.kursovireferati.com  ще срещнете добър партньор за писане на теми по поръчка.

 

 
Помощ при написване на дипломна работа

 

Писането на дипломна работа е трудоемък процес във всяко отношение за студента, но в съвременния свят има достатъчно много начини да улесните задачата и вашия казус да завърши с хепиенд. Един от тях е печеливш вариант да потърсите помощ от професионалисти. „Къде да ги намерим?“ ще попитате вие. Много лесно, има десетки знайни или не специалисти, които предлагат своя труд и искат да ви бъдат от полза.

Но подобна задача не е ли малко трудна и бихте ли се втурнали през глава, към първата „изгодна“ за вас оферта?! Разбира се, че не.

Най-добре е да се доверите на ваши приятели и познати, които са ползвали подобен род услуги от доверени фирми и доказали се специалисти, защото вашата дипломна работа не е просто манджа и ако не стане, да я хвърлите и започнете да приготвяте друга.

Също така, можете да потърсите в Интернет, търсачки и форуми за подходящи професионалисти, които биха могли да ви помогнат със своите познания и опит. Но в никакъв случай, не се осланяйте на непозната и твърде ниска оферта за цена-услуга. Много често, „икономичните“ оферти в Интернет, водят до некачествена работа или пък „завършена“ работа, която е пълна с грешки.

Именно за това ние предлагаме нашата професионална работа, постигнати високи резултати и разработки в обширна сфера на познания от вече доказали се наши специалисти. Единственото нещо, което трябва да направите, е да вдигнете своя телефон и да ни потърсите. Всичко става бързо, точно и лесно и не забравяйте да следите нашата Уебстраница www.kursovireferati.com , където ще намерите множество съвети и полезна информация – гарантираме вашият успех!

„Помогнете ми да напиша дипломна работа“ е едно от най-популярните искания от студенти от различни университети, тъй като изисква много усилия и време от студента и писането на такава разработка е от най-важните на етапа на обучение в колеж или висше учебно заведение.

Такава работа е последният етап от обучението и служи като индикатор за усвоените знания за целия период на обучение. Дипломните работи могат да бъдат бакалавърски или магистърски в зависимост от програмата на учебното заведение. Този вид работа е много важен за издаване на документ на студента за завършване на университет.

Но често се случва студентът просто да няма време да напише дипломна работа. Работи на непълно работно време, има лични проблеми, трудно се ориентира какви материали да събере по дадената тема на работа. Има и други причини, които също могат да се превърнат в пречка за написването на този важен проект в обучението на студента, какъвто е дипломната работа. В този случай полезната информация от нашите специалисти или от Сайта ни ще ви дойде на помощ при писане на дипломни работи.

Сайтът е разработен, за да помогне на студенти от всякакви образователни институции, които се обучават в различни направления и специалности. Професионалистите ни бързо и лесно ще помогнат за решаването на всеки проблем, който е извън възможностите на студента. Сайтът ни работи официално и винаги може да ни се доверите, поради което тук не можете да закупите готова дипломна работа, а само да поръчате помощ при написването й въз основа на индивидуалната тема, изисквания, срокове и др.

Специалистите ще подберат материал за всяка тема, ще го структурират според правилата, които се задават от учебните заведения за изготвянето на подобни студентски разработки, ще форматират правилно дипломната работа като спазят техническите изисквания, което също има значение за цялостния изглед на работата и студентът да защити успешно труда си като остави добро впечатление не само като съдържание, но и като оформление.

Услугата „Помощ при написване на дипломна работа“ дава гаранция за висококачествено и надлежно изпълнение на всякакъв вид разработки. С клиента трябва да бъде сключено споразумение, в което ясно да са посочени всички точки на сътрудничеството. Хората, които ще изпълнят задачата, се задължават стриктно да спазват всички условия, както и сроковете, които се задават за написването на конкретната дипломна работа.

И както казахме, можете да се обадите по телефона, да направите запитване или пък пишете на нашия имейл адрес. По този начин поръчката бързо ще бъде обработена и предвижена къма работа.

Дипломната работа трябва да съдържа и план, който е одобрен от научния ръководител на студента. Когато имат такъв план, хората, които ще изготвят дипломната работа, ще следват предписаните точки и последователност на писане. По правило дипломната работа съдържа теоретична и практическа част, която трябва да бъде написана по темата, като я разглежда максимално.

Служителите на нашата компания бързо разбират структурата на проектите като дипломни работи, тъй като имат опит в писането на задания с всякаква сложност, те ще ви помогнат да завършите своята разработка по всяка една зададена тема.

Цената за писане на дипломна работа се базира и предимно зависи от следните критерии:

сложност;

тематика;

крайни срокове;

обем;

изисквания.

Нашата фирма предлага справедливи цени за дипломни работи. Доверявайки ни се, вие работите съвместно с най-добрите професионалисти в бранша. Коректност, бързина и спазени срокове за изпълнение на поръчката. И като финал, вие получавате перфектно завършена дипломна работа. Ето защо много студенти редовно се обръщат към нас за помощ.

Адекватната ни ценова политика и качеството на писане на задачи с различна сложност правят извършването на тази услуга възможно най-достъпна, удобна и надеждна за всеки студент. Затова нашата фирма е търсена от много клиенти – в случая студенти, които са правили поръчки и след това ни препоръчват сред своите колеги за помощ при писане на дипломна работа.

А нашите експерти ви съветват: Вашата дипломна работа трябва да отговаря на всички параметри, изисквани от конкретния университет. Ако не следвате методическите указания и мнението на преподавателя, можете значително да намалите шансовете за успех и това да повлияе доста негативно на вашата оценка.

Добре написаната дипломна работа може значително да увеличи шансовете за успешната й защита. За да постигнете този успех, ви трябва помощ от професионалисти и то не какви да е, а от доказали се, от нашите експерти. И ние правим това от вече от над десет години.

Помагаме на студентите не само компетентно да съставят окончателната си работа, но и да говорят адекватно пред комисията, защитавайки я.

 

 
Основни правила за писане на реферат

 

 

След като разберете какво е рефератът като научна разработка,  втората основна задача е как да напишете правилно текста му. Ще анализираме целия процес стъпка по стъпка, опитвайки се да го оптимизираме максимално. А, тук на нашия сайт www.kursovireferati.com/nachalo  ще намерите множество полезна информация, но ако в дадената статия ви се струва малко или ако все още имате неясноти, можете да ни попитате, чрез формата за контакти.

 

Избор на тема. Писането се извършва винаги по конкретна тема, взета от списък, предоставен от ръководителя на проекта. Ако искате да изпълните специална, уникална задача, вземете разрешение от преподавателя. Ако темите са разпределени по номера в предложения списък, тогава правилно идентифицирайте своята – дали ви харесва и ще може ли да се справите с този проблем, който сте избрали да разгледате.

 

Материали за четене. Преди започване на писането по дадена тема е добре да се проучи литературата по този въпрос. На този етап в проучването си можете да придобиете знания, че е необходимо да опишете как да го направите правилно. За да спестите време, запазете части от текст, подходящи за използване при писане на реферата като същевременно отбелязвате оригиналния източник.

 

По този начин няма да се налага да четете два пъти учебници и статии, за да намерите запомнящ се цитат. Ще бъде полезно да изберете ефективна обосновка за уместност, въз основа на която можете да напишете няколко успешни фрази в увода.

 

Планиране. За да съставите бързо и правилно план, подредете избрания материал в логичен ред и след това го разделете на няколко равни части. Измислете заглавие за всеки и вашият план е готов!

 

Писане на текст. Всеки студент сам пише реферата. В същото време е добре да има представа как ще изглежда работата, нейния основен дизайн. На страниците се поставят номера, оформят се граници на листа, изготвят се таблици, фигури и формули.

 

Създаване на списък с препратки. Рефератът се основава на 5-10 източника. За да ги попълните правилно, вземете всички методически препоръки от вашия университет за писане на курсова работа, реферат или дисертации с примери за списък с първични източници.

 

Рефератът се състои не само от няколко глави, въведение, окончателни заключения и списък на литературата, използвана при писането, но и от заглавна страница. Създаването на заглавна страница е важен етап от подготовката на реферата. Хвърляйки бърз поглед към заглавната страница, преподавателят веднага разбира колко отговорно студентът е подходил към писането на работата.

Малък обем. Рефератът заема средно около 15 страници. Ето защо е необходимо правилно да изберете материала и да представите информацията. Изберете само най-важното по темата на работата, в противен случай рефератът рискува да се превърне в курсова работа.

 

Правилна структура. Рефератът се състои от следните елементи: увод, основна част, заключение, списък на източниците и ако е необходимо, приложения. Написването на основната част включва разделянето й на части, всяка от които има заглавие.

 

Надеждност на информацията. Това изискване е общо за всички студентски проекти. Какъв е смисълът от проучване и анализ, ако данните първоначално са фалшифицирани? Самостоятелната оценка на степента на надеждност е трудна дори за опитни учени. Правилното писане на реферат предполага, че студентът ще използва статии от научна периодика, действащи закони, официална статистика, извадки от учебници, монографии и дисертации. С този подход не е нужно да се притеснявате за качеството на използваната литература, но можете бързо да изпълните задачата.

 

Уместност. Писането се извършва въз основа не само на надеждна, но и на подходяща информация. Много е важно да се следи през коя година са публикувани книги или статии, които ще се използват и проблемът е решен! Изберете данни, публикувани през последните пет години.

 

Правилно изпълнен дизайн. Да разберете как да напишете реферат е само половината от битката. Трябва да оформите правилно текста, защото най-добрата идея и правилното заключение няма да бъдат оценени правилно, ако писането е направено небрежно: текстът е пълен с грешки и няма форматиране.

 

Технически изисквания при писането на реферат:

 

Рефератът е много малка писмена работа в сравнение с курсовата работа и дипломните проекти. Най-често изследванията в него имат теоретичен характер. Въпреки че понякога от студента се изисква да проучи развитието на дадена наука през годините, какво ново е известно в научната литература по определено явление, също така трябва да вмъкне в текста различни приложения – снимки, графики, таблици и др., които да подкрепят тезата му.

 

Рефератът е малък текст, около 12-15 страници, но преподавателят може да постави свои собствени изисквания за броя на листовете. Не са редки случаите, когато рефератите са по 20-25 страници.

Отпечатва се с шрифт Times New Roman, размер четиринадесет, с интервал 1,5.

 

Рефератът има доста проста структура, което се обяснява с малкия му размер.

Състои се от:

 

Заглавна страница, съдържаща информация за учебното заведение, темата на работата, автора и проверяващия преподавател. Можете да завършите дизайна, като използвате примерна заглавна страница за дипломни или курсови работи. Винаги се дава в методически препоръки от ръководителя на проекта.

 

Съдържание. Този раздел понякога се нарича план. Предназначен е за бързо ориентиране в текста и повърхностен анализ на списъка с разглежданите въпроси. Има трик, който ви позволява бързо да формулирате вашите изследователски цели, показвайки колко тясно са свързани съдържанието и увода. Вземете заглавията на главите и ги перифразирайте, като използвате думи като „анализирайте“, „проучете“, „разгледайте“ и други подобни. Следвайте принципа: един раздел – една задача за увод.

 

Увод. Тук ще намерите обосновка за уместността на темата, поставяне на цели и задачи, определяне на обект, предмет и ако е необходимо, научна стойност, информация и методическа база.

 

Главна част. Разделена е на секции. По правило рефератът съдържа само няколко раздела, ако е с традиционна дължина. Ако разделите текста на много глави, ще получите около страница на глава. Този подход прави документа нехармоничен. Тази точка трябва да се вземе предвид при писане на съдържанието на реферата.

 

Изводи. Читателят, който е твърде мързелив да проучи целия текст, може да разбере общата същност на изследването, като прочете кратко резюме. Затова тук в най-сбит вид са отразени основните положения и личния принос на автора /в случая студентът, който пише реферата/.

 

Библиография. Състои се от библиографско описание на всички източници, използвани от студента при писането на реферата.

 

Накрая, ще ви дадем 2 препоръки как да напишете правилно съдържанието на реферата:

 

Препоръчваме да започнете с анализ на студентски проекти по подобни теми или да прелистите няколко книги и научни статии. Всички те ще съдържат някои общи точки, които трябва да се вземат предвид при изготвянето на план.

 

Например всяка научна работа започва с анализ на концептуалния апарат, същността на явлението. Това се трансформира в планова точка за концепцията и същността на изучавания обект. Този подход ни позволява да формулираме стандартен план.

 

Друг начин е предварително да се подбере материалът, който се подрежда в логичен ред. След това студентът започва да мисли как да го раздели възможно най-равномерно и да назове всяка част.Писане на реферат по културология

 

Скъпи приятели, нека първо да уточним каква наука е културологията?

 

Културологията представлява наука, която се развива на пресечната точка между социалното и хуманитарното познание за човека и обществото. Тя изучава културата в своята цялост, разглеждайки я като специфична функция и модел на човешкото съществуване. Произходът на термина е свързан с неговото име.

 

Но какво всъщност представлява тази научна област - културология?

 

Тя може да се определи като наука, изследваща най-общите модели на културата. Това означава, че тя не се фокусира върху отделни културни системи, съществуващи през историята, а по-скоро изследва универсални свойства, присъщи на всички култури, независимо от техния исторически контекст, обем, националност и други фактори.

 

Като теоретична наука, културологията извършва значителна абстракция, обобщавайки и очертавайки само общите тенденции и закономерности. Важно е да се отбележи, че реалното развитие на дадена култура може да не съвпада напълно с общите теоретични закони, без това обаче да подкопава самата теория.

 

Културата, като изключително човешко явление, прави културологията част от семейството на хуманитарните науки. В общи линии, повечето хуманитарни дисциплини изучават културата и нейните прояви. Въпреки това, културологията играе важна роля, тъй като разглежда културата като цяло - от начина на живот до представите за света и човека.

 

Тя интегрира знанията, получени от други хуманитарни области. Освен това, тази наука позволява изучаването на културата като качествено уникален феномен, като система, която винаги надминава сбора от своите компоненти и не може да бъде сведена до тях.

 

Накрая, културологията може да разкрие най-общите културологични закони, които влияят на всички "нива" на културата и са приложими към нейните различни обекти - от индивида до човечеството като цяло.

 

Като хуманитарна наука, културологията, разбира се, поддържа тесни връзки с други дисциплини като философия и социология.

Подходяща тема за реферат по културология може да бъде избрана от различни области, включително история на философията, психология, социология, антропология и др. Важно е темата да е интересна за студента, който ще пише реферата, а също и да отговаря на изискванията на преподавателя му.

Ето някои конкретни предложения за теми, свързани с културологията:

    • От история на философията:

        ◦ Влиянието на Платон върху развитието на западната култура

        ◦ Екзистенциализмът като културен феномен

        ◦ Постмодернизмът и неговата критика на съвременната култура

    • От психология:

        ◦ Ролята на културата в развитието на личността

        ◦ Културните различия в възприятието и поведението

        ◦ Влиянието на културата върху психичните разстройства

    • От социология:

        ◦ Културата като фактор за социална интеграция

        ◦ Културните различия в социалните отношения

        ◦ Културата и социалните промени

    • От антропология:

        ◦ Културните различия в религията

        ◦ Културните различия в изкуството

        ◦ Културните различия в морала и ценностите

Това са само няколко примера, а възможностите са много. Когато се избира тема, е добре студентът да сподели за нея с преподавателя си, за да се увери, че отговаря на изискванията.

Ето и някои критерии за избор на тема:

    • Интерес: Темата трябва да е интересна за студента, за да може да я проучи и да пише за нея с желание.

    • Актуалност: Темата трябва да е актуална, за да може да се разгледа в контекста на съвременната култура.

    • Достъпност: Темата трябва да е достъпна за проучване, т.е. трябва да има достатъчно информация за нея, която да може да се намери.

    • Размер: Темата трябва да е достатъчно голяма, за да има какво да се пише по нея, но и достатъчно малка, за да може да се проучи за времето, което е дадено като срок.

Когато бъде избрана тема, трябва да се направи задълбочено проучване. Това включва четене на книги, статии, доклади и други източници. Важно е позоваването на надеждни източници и цитиране на информацията, която се използва.

След приключване на проучването, трябва да се организира събрания материала. Това ще помогне за по-ясна мисъл при писането на текста и за структурирането на реферата. Може да се използват различни техники за организиране на материала си, като например създаването на различни приложения като таблици, схеми и други, подходящи за темата.

Накрая вече може да се напише рефератът. Важно е изложението да е ясно и точно, като се използват прости и разбираеми думи и изречения. Също така е важно да се избягват грешките в граматиката и правописа.

Няколко основни съвета за писане на реферат по културология:

    • Избор на подходяща тема. Темата на реферата трябва да е интересна за самия студент и да отговаря на изискванията на преподавателя му. Тя трябва да е достатъчно конкретна, за да може да се проучи задълбочено, но и достатъчно широка, за да има какво да се напише.

    • Предварително трябва да се направи задълбочено проучване. За да се напише добър реферат, трябва внимателно проучване по темата. Това включва четене на книги, статии, доклади и други източници. Важно е позоваването на надеждни източници и цитирането на информацията, която се използва в работата.

    • Организиране на материала. След проучване на темата трябва да се организира събрания материал. Това ще помогне за по-ясна мисъл в изложението на текста. Много е важно и да се структурира реферата като се използват различни техники за организиране на материала като например създаването на скица или изготвянето на план.

    • Ясно и точно изложение. Рефератът трябва да бъде написан на ясен и точен език. Важно е да се използват прости и разбираеми думи и изречения. Също така е важно да се избягват грешките в граматиката и правописа.

Ето и един примерен план за реферат по културология:

Увод

    • Представяне на темата

    • Цели и задачи на реферата

Основна част

    • Обща характеристика на темата

    • Анализ на различни аспекти на темата

    • Представяне на различни мнения и интерпретации

Заключение

    • Обобщение на основните моменти

    • Лично мнение или оценка

Разбира се, този план може да бъде променен според конкретния реферат. Важно е да е адаптиран към темата и поставените цели за изготвяне на работата.

Ето и някои допълнителни съвети:

    • Студентът не трябва да се притеснява да поиска помощ и не трябва да се колебае да се консултира с преподавателя си или с друг преподавател или студент.

    • Много е важно работата по написване на реферата да започне рано, преди поставения срок. Колкото по-рано започне да пише студентът, толкова повече време ще има да прегледа и редактира реферата си.

    • Внимателно преглеждане и редактиране на текста за допуснати грешки в граматиката, правописа, както и логическата последователност.

 

Спазвайки всички тези изисквания, непременно ще постигнете добри резултати, а ако имате още въпроси можете да ни пишете на www.kursovireferati.com/nachaloКак се пише реферат на научна тема

 

Рефератът е научен труд в малък мащаб, в който се прави анализ, изводи и заключения по конкретна тема. Рефератите често се използват като самостоятелни задачи за студентите с цел прилагане на практика знанията си, които са получили в процеса на обучение.

В този малък научен труд трябва да се използват теоретични материали като се поставят цели за представянето на избраната тема, както и какви методи ще се прилагат при изложението.

Има 2 основни вида реферати, които се изготвят по научна тема: информативни и индикативни.

В рефератите с информативно съдържание се прави подробно описание не само на целите и резултатите от работата, но и на методите и техниките, изследователския процес и характеристиките на обектите на научното познание. Информативният реферат се отличава с по-голям обем текст и приложения и задълбочено изследване на конкретен проблем.

Такава работа е придружена от допълнителни материали, които ясно демонстрират процеса и резултатите от научната работа в избраната посока. Този вид реферат съдържа схематично представяне на извършената научна работа с акцент върху целите, методите и резултатите от изследването.

Основната задача при съставянето на реферат с индикативно съдържание е да предостави на студентите умения за определяне на основните моменти от теоретичната научна работа. Студентите трябва да могат да подчертават основните идеи, да формулират ясно и кратко действията, ясно да представят аргументи и да работят ефективно с голямо количество научен материал.

Има няколко основни цели за активно използване на рефератите в процеса на обучение на студенти и докторанти:

Овладяване на умения за работа с голямо количество теоретични материали в научни области, способност за анализиране, систематизиране и целенасочено прилагане на получените данни.

Изучаване на начините и методите на научна работа в различни индустрии с възможност за прилагането им в практически приложения.

Придобиване на опит в изразяването на собствените мисли, краткото предаване на методите на работа, възложените задачи и получените резултати в сбита, достъпна форма, разбираема за всеки потребител, независимо от специалното образование и знания.

Съставянето на реферати е с цел по-нататъшно успешно писане на по-задълбочени научни трудове като магистърски или докторски дисертации.

При изготвянето на рефератите се спазват установени правила относно писане, съдържание, дизайн, структура, приложения, което ви позволява да придобиете необходимите умения за по-нататъшна продуктивна изследователска работа.

Модел за писане на реферат по избрана тема

Преди да започнете работа, е необходимо да подготвите подходящи теоретични научни материали, да изготвите основа, върху която да изложите своите разсъждения и анализи по темата. Трябва да определите основните моменти, които да се включат в текста и да очертаете работен план.

Трябва предварително да определите целта и методите на научната си работа и да се уверите, че можете ясно и ясно да представите основните идеи. След това се съставя предварителен модел на реферата, който включва следните елементи:

Увод. В него се посочва целта на работата, предпоставките за изследването и накратко резултатите от досегашните постижения в тази област.

Главна част. Описват се етапите на работа, методите на научно познание, спецификата на приложение и подробно описание на извършената работа.

Заключение. Това е мястото, където правите изводи и посочвате резултатите от работата като представяте доказателства, обосновавате се за уместността на получената информация.

Библиография. Посочват се името на източника, мястото и датата на публикуване, авторите, броят на листата, при необходимост с препратки към конкретни страници;

Приложения (допълнителни материали не под формата на текст за визуална илюстрация на тези и етапи на работа).

Технически изисквания за изготвяне на реферат:

Спазване на правилата и разпоредбите, установени с нормативни документи;

 • Размер и вид на шрифта 14 Times New Roman;
 • Подравняване на текста по ширина;
 • Наличието на задължително разстояние между редовете 1,5;
 • Полета с определена ширина за всяка страна на листа;

Ясна структура, посочваща използваната литература, въведение, заключение, препратки и допълнителни материали под формата на графики, диаграми, таблици, илюстрации.

Дали са спазени изискванията трябва да се провери преди предаване на реферата, дали всичко е спазено като техническа обработка като се има предвид и съдържанието на работата. Имате ли съмнения, потърсете нашите специалисти на www.kursovireferati.com/nachaloЗащита на курсовата работа

 

Защитата на курсовата работа се извършва индивидуално в съответствие с календарния график на образователния процес в конкретното учебно заведение.

Обикновено защитата на работата се провежда от научния ръководител.

При подготовката за защита студентът трябва да изпълни всички указания, съдържащи се в рецензията, да вземе предвид забележките в текста на работата, да отговори предварително на поставените въпроси и да подготви презентация.

За защитата на курсовата работа студентът трябва да бъде готов за кратко изложение на основното съдържание и изводите по работата, за интервю по отделни въпроси и за отговор на всякакви допълнителни въпроси по темата.

След рецензирането и защитата на курсовата работа се дава оценка от проверяващия. Ако студентът не се е справил според изискванията за изготвяне на този вид работа, се явява на повторен изпит.

При повторното представяне на курсовата работа след преработването й при спазване на препоръките, които е получил за поправки и допълнения в текста, в рецензията се отбелязва, че работата се представя повторно.

Качеството на изпълнението и нивото на защита на работата се фиксират от ръководителя в рецензията за курсовата работа.

Оценката на курсовата работа се основава на петобалната система. Резултатите от изпълнението и защитата на работата се определят с оценки "отличен", "добър", "удовлетворително", "неудовлетворително".

Оценката "отличен" се дава ако:

-         работата е с изследователски характер, включва добре изложена теоретична база, дълбок анализ на проблема, с логично, последователно изложение на материала със съответните изводи и обосновани предложения;

-         при защитата на работата студентът трябва да прояви дълбоки познания по въпросите на темата, свободно да оперира с данните от изследването и лесно да отговаря на зададените въпроси.

Оценката "добър" се дава ако:

-         работата е с изследователски характер, включва добре изложена теоретична база, достатъчно подробен анализ на проблема, с последователно изложение на материала със съответстващи изводи, които обаче не са достатъчно обосновани;

-         при защитата студентът показва познания по въпросите на темата, оперира с данните от изследването и без особени затруднения отговаря на зададените въпроси.

Оценката "удовлетворително" се дава ако:

-         работата е с изследователски характер, включва теоретичен материал, базиран на практически материал, но се отличава с повърхностен анализ, в нея се забелязва непоследователност в изложението на материала, представени са необосновани изводи;

-         при защитата студентът проявява несигурност, показва слаби познания по въпросите на темата и не предоставя пълен, аргументиран отговор на зададените въпроси.

Оценката "неудовлетворително" се дава ако:

-         работата не е с изследователски характер, не включва анализи по разглежданата тема, не отговаря на поставените изисквания за изготвяне на проекта;

-         при защитата студентът се затруднява да отговори на въпроси по темата, не знае съдържанието на работата и прави съществени грешки.

Оценката за курсовата работа се вписва от проверяващия в списъка на изпитваните студенти и съответно в студентската книжка на всеки един от тях.

Ако ви е харесала статията, не забравяйте да следите за още полезни новини на нашата Уеб страница www.kursovireferati.com/nachalo
Поръчка на Курсова Работа: Предимства и Рискове

Студентският живот е изпълнен с различни предизвикателства, а изготвянето на курсова работа е едно от тях. В днешно време все повече студенти се насочват към услугите за поръчка на курсови работи, тъй като това предоставя удобство и възможност за спестяване на време. Въпреки това, този подход идва със свои предимства и рискове.

Една от основните предимства на поръчването на курсова работа е времето, което се пести. Студентите често се изправят пред налагащи се срокове и множество други задачи, които ги ограничават във времето. Поръчването на курсова работа позволява на студентите да се фокусират върху други важни аспекти от учебния процес.

Също така, поръчката на курсова работа дава възможност за избор на тема, която може да бъде предизвикателна или интересна за студента. Това позволява на учащия да избере област, която е свързана с неговите интереси и бъдеща професионална насоченост.

Въпреки тези положителни страни, поръчването на курсова работа не е лишено от рискове. За да се избегнат рисковете, студентите трябва да бъдат внимателни при избора на фирмабза поръчка на курсова работа. Ние сме вече десета година на пазара за интелектуални услуги и можем да се похвалим, че 80% от веднъж ползвалите нашите  услуги ни се доверят отново.Първо, съществува опасност от плагиатство, което може да има сериозни последици за студента.  Има фирми които предлагат искусително ниска цена на своите услуги. Най-често клиента остава в най-добрия случай със „съшита“ разработка сглобявана от няколко теми. При нас това няма как да се случи, защото всичи наши разработики са индивидуални и ги разработваме специално за вас. Цените варират между 8 и 15 лв. на страница, като при определянето на крайната цена факторите които влияят са сложността на темата и срока в който трябва да бъде изготвена. Ако имате лекции по предмета или други литературни източници ни ги пратете. Това би ни улеснило много при разработката на текст с по-кратък срок. Технологичното време за развиване на една тема с обем от 10 стр. е седем работни дни. При бърза поръчка за три работни дни  ще ви ускъпи заявката с 50% , а при по-кратки срокове може завишението да е 100%  Не чакайте последния момент.

www.kursovireferati.com  предлага възможнот за поръчка на разработка за студенти от различни специалности. Ако сте студент по хуманитаристика, икономика, национална сигурност или ИТ може да се обърнете към нас за съдействие относно разработката на вашето задание.  

Университетите за които най-често пишем теми са НБУ,УНСС,СУ,УНИБИТ,ВУСИ, БСУ,ПУ,РУ,ВУЗФ,Академия на МВР и други.

 Цени на курсови работи

 

За всички е важно за какво плащат и какво получават. При нас цените на курсови работи, реферати, есета, казуси, дипломни работи варират между 10 и 15 лв. на страница. Ценообразуването е в зависимост от сложността, обема и срока. Това е реалната цена към днешна дата за интелектуален труд. Подозрително е когато човек се натъкне на оферти от под 10 лв. на страница. Ако все пак срещнете подобни предложения и се изкушите имайте предвид, че най-вероятно ще ви предадат „скалъпена“ курсова работа от стари разработки които са били продавани на други студенти през годините. По-лошият вариант е директно да има големи пасажи копи/пейст и веднага да проличи на програмата за откриване на плагиатски текст кой пасаж от къде е копиран. Сами разбирате, че ще бъдете оценени със Слаб 2 и отивате на поправка или ликвидационна сесия. През годините много студенти са се свързвали с нас с молба за помощ при разработка на курсова работа след като са били измамени от други фирми с вече предавани теми или не предадени такива.  В тези случаи сме спечелвали доверието на скептично настроените клиенти с качествени и предадени в срок разработки на писмени задания. Ние екипът на www.kursovireferati.com сме вече десета година зад вас. Нашите ценности са, че винаги работим с ентусиазъм и за нас творческия процес при писането на курсова работа, реферат или друг вид текст е удоволствие, което освен това ни дава възможност да натрупаме допълнително научни знания и да разширим спектъра ни от образователни области в които можем да сме ви полезни. При изграждането на един академичен текст подхождаме с необходимата сериозност, добра предварителна подготовка при събирането на литературни източници, създаване на структура на текста и тогава преминаване към работа. Когато правите при нас поръчка на курсова работа, есе, реферат, казус или друг вид академичен текст можете да разчитате на творчески подход при създаването на разработката, уникалност на заданието, завършен вид готов за предаване. При желание от ваша страна добавяме и титулна страница с логото на университета, предмет, вид на разработката, заглавие, име на студент и име на преподавател проверил заданието.

Постигането на резултати по време на следването е Ваша отговорност. Нашата работа е да ви улесним в постигането на целите които сте си поставили. Не са малко случаите когато някой студент ни се доверява от първи курс и работим заедно по дипломирането. Предлагаме ви да направите поръчка на курсова работа по предмет по който имате затруднения или пък не остава време за написването на темата. В случай на добра или отлична оценка сами ще се обедите в нашите думи. Ставайки наш редовен клиент ще имате възможност да се възползвате от преференциални условия за всяка поръчка.

С пожелания за много успехи!

Екип на www.kursovireferati.comЗдравейте колеги, студнети. За нова поредна учебна година сме тук за да ви съдействаме в разработката на писмени задания за вашето следване. Целта ни е да останете доволни от наша работа и да ползвате нашите услуги винаги когато имате нужда от тях.Предлагаме писане на теми срещу заплащане на цени от 10 до 15 лв. на страница. Цената я определяме конкретно за вашата поръчка спрямо сложността, обема и срока в който трябва да сме готови. Стъпките които трябва да следвате, за да направите поръчка на курсова работа, реферат, есе, казус или он-лайн изпит са следните: пишете на нашия мейл kursovireferati@abv.bg  с описание на темата, изискванията (ако има такива), обем брой страници и срок в който трябва да сме готови.  Би ни улеснило много ако имате материали по темата която трябва да разработим,  това би ни помогнало, а освен това вашият преподавател ще е доволен, че сте използвали литературни източници които той ви е дал. От значение за съставяне на качествен текст е да ни напишете каква специалност учите и в кой университет, за да можем да съобразим академичния стил на писмената разработка с изискванията на вашият университет. Има значение как е структурирана  дадена писмена разработка в зависимост дали тя е предназначена за НБУ, СУ, УНСС, УНИБИТ или друг университет.

 Често ни питат за какви специалности можем да разработваме теми. При нас може да направите поръчка на курсови работи, реферати,есета, дипломни работи за всички хуманитарни и икономически специалности и предмети. Списъкът е дълъг затова ще изброим само някои от най-често срещаните задания които студенитите поръчват при нас:

Педагогика, психология, право, национална сигурност, финанси, банково дело, застрахователно дело, българска филология, археология, ПР, МИО, икономика , маркетинг , туризъм , литература , история, счетоводство , проекти на английски език, задания на руски език, ИТ, уеб програмиране, менинджмънт, логистика, маргетинг и реклама, външна търговия, европеистика, музика, социология, опазване на околната среда, екология, начална и предучилищна педагогика и много други. От тази година вече предлагаме и разработка на задания по математика за ВУЗ.

Много от вас се вълнуват от въпроса правим ли он-лайн изпити и тестове. Да, при нас може да направите заявка за явяване на изпит в определения от преподавателя времеви прозорец и дата на явяване. Важно условие е да ни изпратите учебните материали от курса най-късно една седмица преди изпита, за да имаме време да се подготвим.

Официалната комуникация се случва по мейл, за да може както ние така и вие да следите кореспонденцията в случай на необходимост от уточняващи въпроси,  пращане на литературни източници за изготвяне на темата или друго. Кореспонденцията е строго конфиднециална. Всяка тема която изготвяме е написана индивидуално само за вас. Темата остава в нашия архив от разработки и не се предоставя на трети лица, както в цялостен вид така и фрагменти от нея.

Може да се свържете с нас денонощно на мейл: kursovireferati@abv.bg  или на тел. 0887136819 всеки ден между 08:30 и 21:00 часа.Писането на курсова работа, есе, реферат или дипломна работа е сериозна дейност. От качественото разработване на вашето задание зависи както оценката така и вашето представяне в университета. Ако работите и учите, и  не намирате достатъчно време за разработване на курсова работа, ние сме насреща, за да ви помогнем.

 Нашият екип е от опитни професионалисти, които разработват есета, реферати, курсови и дипломни работи по зададени от вас теми. Областите, в които можем да ви бъдем полезни, са хуманитарните науки и икономическите дисциплини. Смеем да твърдим, че интелектуалните услуги които предлагаме в областта на курсовите работи са с най-високо качество. Студентитете които са ни се доверили веднъж се обръщат повторно към нас за разработка на нова писмена работа. Разбира се няма как да ви гарантираме отлична оценка, това което ви обещаваме е сериозно и коректно отношение от наша страна, спазен краен срок и най-важното индивидуално написан за вас текст с нужния потенциял за висока оценка.

 Нашите разработки са авторски и оригинални. Проверяваме всяка писмена работа с програма за откриване на плагиатски текст и така сме сигурни, че ви предоставяме една добра услуга.

Курсовите работи, които пишем са съобразени с темата, която ни се предоставя, библиографската справка и следим за спазването на  всички изисквания за написването й. Съобразяваме се  с точното цитиране на използваните източници и авторските мнения.

При есето държим на интересното и творческо мнение на авторите ни, като вкарваме много полезна имформация и се съобразяваме с обема му.

Рефератите се пишат от добри професионалисти във всяка една област, които следят съвременните  автори и ги съпоставят.

При дипломните работи се съобразяваме с темата, плана  и библиографията им. Правим корекции като  ги извършваме в зададения от вас срок за изработка. Можем да изготвим  и план на темата ви или да ви предложим заглавие.  В дипломната работа се съобразяваме с методите на цитиране и препоръките дадени от научния ви ръководител. 

Пишем разработки за почти всички университети в България. Имаме ресор от специалисти разработвали различни писмени работи за СУ "Св. Климент Охридски", УНСС, НБУ, УНИБИТ. Без значение дали следвате магистратура или се обучавате в магистърска степен, то се обърнете към нас за да успеете. Важността писмената работа да е оригинална е основно изискване във всички университети. Преди да получите това което сте поръчали ние проверяваме всяка писмена работа през програма за откриване на плагиатски текст. Така ви предоставяме проверен продукт. При необходимост може да наесем корекции в дадена писмена разработка.

Предлагаме и поправки на вече готови дипломни работи. Или ако сте стингнали до някъде в написването на вашата разработка и срещате струдности в довършването и не се колебайте да се свъжете с нас.


Екипът на www.kursovireferati.com  се старае не просто някоя писмена работа да мине, а да бъдете оценена с отлична оценка!

Как да напишем своята курсова работа

 

Писането на курсова работа изисква пълно организиране и структуриране на вашите мисли. Трябва да планирате, да идентифицирате основните теми и аргументи и да организирате информацията, така че работата ви да има логичен ред.

 

Стъпка 1: Започнете с въведение

Въведението е първият раздел от вашата курсова работа. В него задължително трябва да представите темата си, да определите целта и задачите на работата и да обосновете тяхната важност. Наложително е да опишете накратко структурата на вашата работа, уместността , методите, научната новост, практическото значение и какво ще разгледате във всеки раздел. Обемът на въведението предимно заема около 1-2 страници.

 

Стъпка 2: Основно тяло

Основната част от вашата курсова работа минимум се състои от 2 и по-рядко от 3 глави.

 

Първата глава обикновено се занимава с теоретичните аспекти на изследователската тема. Тук трябва да се опишат основните понятия, определения и подходи, свързани c темата на работата. Също така тук e желателно да се обобщят и анализират съществуващите теории, идеи и подходи, представени в научната литература.

 

Във втората глава (ако е приложимо) се провеждат практически изследвания, които могат да включват сбор и анализ на данни, провеждане на проучвания, експерименти или казуси. Тук се използват точно подбрани методи на изследване, процеса на събиране на данни и да представят и анализират резултатите. Важно e да се изтъкне изборът на методи и критерии, като се гарантира надеждността и точността на получените резултати.

 

Основната част, към своя край трябва да бъде завършена чрез обсъждане на резултатите от изследването, сравняването им с резултатите на други изследователи и подчертаване на новостта на вашето изследване. Може също да посочи възможни ограничения на вашето изследване и да предложи насоки за по-нататъшно изучаване на темата. Основната част на вашата курсова работа обхваща общ обем от 10 до 40 страници.

 

Стъпка 3: Заключение

В заключение трябва да обобщите основните резултати от вашата работа и да ги обсъдите в контекста на вашате цели на работата. Трябва също да предоставите препоръки за бъдещи изследвания или работа в тази област.

 

Заключението трябва да разкрие въведението, трябва да покаже дали целта на изследването е постигната, какви задачи са изпълнени, какви данни са анализирани, какви резултати са получени и какви заключения са направени. Обемът на заключението заема площ около 1-2 страници.

 

Редактиране и проверка на курсова работа

 

След като сте написали курсовата си работа, трябва да я редактирате и да проверите за грешки. Можете да използвате проверки на граматика и правопис, както и да прегледате работата за съответствие c изискванията на вашето училище. Можете също да помолите приятел или учител да прочете вашата работа и да предостави обратна връзка и препоръки.

 

Водещи проблеми, пред които са изправени студентите:

Липса на време: Студентите може да имат трудности при планирането на времето си и организирането на курсовата работа. Те могат да започнат работа твърде късно или да работят нередовно, което би довело до недостатъчно време за изпълнение на задачите. Решението е просто - не отлагайте.

 

Липса на информация: писането на курсова работа е сложен процес, който изисква събиране и пълен анализ на голямо количество информация. Студентите обаче доста често се сблъскат с проблема  на липсата на качествена информация в своята област на обучение. За да не изпаднете в подобен „вакуум“, попитайте учителя за източници.

 

Ниска мотивация: При някои студенти може да няма достатъчно мотивация за пълното изграждане на своята курсова работа, особено ако не виждат пряка връзка между темата на работата и техните интереси и планове за кариера. Съветът ни към тях е, вършете работата малко, не прекалявайте.

 

Липса на умения: Определени умения като планиране, изследване, анализ и научно писане са необходими за успешно писане на курсовата работа. Но доста често е факт, че  много студенти може да нямат достатъчно опит или знания в тези области. Решение:  намерете произведения с подобна тематика, надникнете в методите и логиката на писане. База курсови работи.

 

Проблеми с форматирането: Дизайнът на курсовата работа изисква стриктно спазване на изискванията на образователната институция. Учениците може да имат трудности при   правилното форматиране на работата си, което може да понижи тяхната оценка. За да недопуснете подобна грешка, то поискайте пример за работа на студент в катедрата.

 

Как да получите висок резултат?

 

За да получите висока оценка за своята курсова работа, задължително спазвайте всички изисквания на методическите указания на вашия отдел.

 

При оценяване на текста на курсовата работа се вземат предвид следните елементи:

 

 • общо описание на работата;
 • отразяване в съдържанието на целите, задачите и методите на изследване на курсовата работа;
 • научно изложение на материала;
 • описание на няколко подхода, концепции по темата на изследването;
 • логиката на съставяне на курсова работа;
 • целесъобразността от прилагане на описаните методи на изследване при решаване на проблемите на работата;
 • използване в работата на научни източници, съвременна литература и първоизточници, тяхната количествена и качествена оценка.
 • изводите от научното изследване съответстват на темата и целите на изследването;
 • систематизиране на позициите на авторите по проблема на курсовата работа;
 • анализ на позициите на авторите;
 • използване на резултатите от научните изследвания в практиката;
 • новост на откритията.

 

Изграждането на курсова работа представлява труден и отнемащ време процес, но ако следвате нашите инструкции, можете да получите висока оценка и да постигнете академичен успех. Важно е да планирате и подготвите внимателно своята работа, да организирате информацията си и да използвате аргументите си, и още да представите работата си по начин, който е подходящ за вашата институция.

Но, ако прецените че всичко това е много сложно за вас и времето ви е ценно, за да се подложите на този къртовки труд, просто ни потърсете на нашата уебстраница www.kursovireferati.com/nachalo и ние, ще свършим цялата работа вместо вас и ще постигнете отлични резултати пред вашия преподавател. Успех!Интервю


Тук ще ви срещнем с колеги сътрудници които са част от нашия екип от автори на теми. В поредицата от интервюта ще може да ни опознаете като личности на които може да имате доверие при написването на вашата курсова работа.

В първото ни интервю ви представяме Внцислава Гълъбова дългогодишен сътрудник при разработки на теми с хуманитарна насочененост. Госпожа Гълъбова е завършила философия в СУ и има две магистратури по ПР и история в НБУ.

-          Г-жо Гълъбова кога започнахте да се занимавате с разработки на курсови работи?

 

-          Здравейте, всичко започна преди много време когато бях студентка в СУ. После покрай следването на дъщеря ми се наложи да и помагам за нейните курсови работи и реферати. Тогава реших, че все още искам да уча нови неща и записах първата си магистратура в НБУ.

 

-          Как решихте, че искате да се занимавате професионално с разработка на теми и задания за студент?

 

-          Всичко се случи много естествено без да съм го търсила или предварително да съм тръгнала с нагласата, че ще съм професионален автор на теми. По природа съм ученолюбива и винаги ми е харесвало да работя с литературни източници. Това не остана незабелязано от колегите ми в университета и така започнаха да ме молят за помощ при изготвянето на някое задание било реферат, курсова работа или друг вид писмена разработка.

 

-          Тогава ли усетихте, че това би могло да е бъдещото ви професионално поприще?

 

-          Да именно тогава. Писането на теми идеално отговаря на моята природа. След като реших, че исакам да се занимавам с тази дейност се свързах с вас и така повече от пет години работим заедно.

 

-          Какво ви дава работата на разработчик на теми за студенти?

 

-          На първо място това, че имам възможността сама да си организирам времето за работа. Разнообразието от теми ме е обогатило като професионалит, защото за разработката на една курсова работа например се налага предварителна подготовка в набавянето на литература и материали. Ако областта на някоя тема е нова за мен се налага да прочета много материли по засегнатия пробелм в темата което отнема не малко време.

 

-          В какви направления можете да разработвате задания?

 

-          Аз съм специалист в хуманитарните науки. Разработвам теми по философия, психология, история, ПР, национална сигурност.

 

-          Какво бихте посъветвали студент който се колебае дали да си поръча тема при нас?

 

-          В днешната действителност е много трудно човек да намери баланс между работа, учене, социални контакти и връзки. Времето е единствения фактор върху който не можем да влияем. Често когато имаме време повече от месец за някое задание си казваме това може да почака други неща са на днвевен ред... И така стигаме до момента в който времето е изтекло или е останало прекалено малко. Моят съвет е ако имате динамичен начин на живот по-рано се обръщайте към нас, за да можем качествено и в срок да разработим вашата курсова работа или друг вид писмена разработка.

 

-          Госпожо Гълъбова, благодаря ви за това интервю.

 

-          Аз също ви благодаря. Благодаря и на всички студенти които ни се довериха.

 

 
Курсова работа по педагогика

 

 

Педагогиката е наука за законите на възпитанието и обучението на детето. Дисциплината изучава законите на предаването на опита от старши учител на по-младото поколение, създава нови техники и методи за формиране на личността .

 

Има предучилищна, хуманистична, народна, семейна педагогика. Въз основа на изследванията и теоретичните разработки на учените, опита и културните традиции на образованието, науката търси начини за най-ефективно сътрудничество между ученици и учители.

 

За да напишат отлична курсова работа по педагогика , студентите се нуждаят от постоянна работа с литература. Всеки ден се разработват нови методи за обучение и възпитание на деца и юноши, предишните остаряват и губят своята актуалност. Създаването на висококачествен проект с научна стойност е старателна и обемна работа.

 

Нашите специалисти предлагат на студентите, които нямат време да изучават книги, да използват помощта на професионалисти и да закупят курсова работа по педагогика по поръчка. Чрез дългогодишен опит на проекта сме създали повече от стотици уникални студентски проекти в различни дисциплини. Всеки от готовите курсови проекти помогна на множество студенти да затворят успешно сесията си и бяха предадени точно навреме. За да ни намерите е лесно, ползвайте контактите уповестени в нашата уеб страница https://www.kursovireferati.com/nachalo , и ние ще се свържем с вас.

 

А, ако решите да се справяте сами, просто следвайте правилата относно, как се пишат курсови работи по педагогика.

 

Според съдържанието курсовата работа по педагогика може да бъде теоретична, приложна и експериментална. Приблизителният обем на проекта е 15-20 страници печатен текст на Times New Roman, 14 pt (16 pt за заглавия).

 

Структурата на работата изглежда така:

 

 • Заглавна страница;

 

 • Съдържание;

 

 • Въведение. Разкрива актуалността на темата, формира целта на работата;

 

 • Главна част. Описва теорията, методологията, същността, проблема на проекта;

 

 • Практическа част. Предоставя анализ на проекта, доказва осъществимостта на изследването, съдържа дидактически материали, игри, методи;

 

 • Заключение. Съдържа резултати, изводи и препоръки по темата;

 

 • Списък на използваната литература. Включва информация за автори, издание, отпечатък. Източниците са изброени по азбучен ред.

 

Курсовите проекти, написани от изпълнители на някои фирми, не позволяват дословно копиране на информация от източници. Представянето на работата се извършва с ваши собствени думи с обосновка на гледната точка на автора, има научна стойност и може да се използва като приложен материал.

 

Когато купувате  от нас курсова работа по  педагогика , можете да сте сигурни в качеството на работата, лоялността на учителя, високите резултати и спазени срокове. Ние сме едни от малкото отговорни към ангажиментите, не изчезваме преди крайния срок и винаги сме готови за комуникация.Цели и задачи на курсовата работа

 

Определянето на цели и задачи на курсовия проект е необходимо за формиране на обща визия.

Можете да изготвите курсова работа бързо и безпроблемно само ако предварително имате ясна представа за какво ще пишете и защо. И това правило важи не само за курсовите работи.

Естеството на курсовата работа определя нейната цел. В практически ориентираните курсови работи, където трябва да предложите свои собствени препоръки, целта на работата може да прозвучи така:

„Генерирайте препоръки за ... въз основа на емпирични изследвания ...“

„Да се ​​разработи стратегия ... въз основа на проучените теоретични аспекти в областта на разглеждания проблем и изследването на дейностите ...“

В теоретичните и аналитични курсови работи целта може да се формулира, както следва:

„Идентифицирайте ключови аспекти... въз основа на проучване...“

„Определете степента на влияние...“

"Формирайте методология..."

Целта на работата е да се реши основният проблем на курса. Целта трябва да е глобална.

Задачите трябва стъпка по стъпка да ви доближават до постигането на целта. Във всеки параграф от курсовия проект се решава конкретен проблем. Поставянето на цели и планирането вървят ръка за ръка. Откъде да започнете зависи от вас. За да формулирате задачи за курсовата работа, поставете сходни на тези уводни думи:

„Дефинирайте“, „Обмисли“, „Дайте описание“, „Разгледайте“, „Поведение“, „Ръководене“, „Съставете“, „Развивайте“ и др.

Курсовата работа е проект. Съдържанието му не е просто платно от текст, а стъпка по стъпка движение към целта. Всичко, което правите в курсовата работа, не трябва да е лишено от смисъл, а да решава конкретен проблем и да ви доближава до целта ви.

Курсовият проект, независимо от темата, е първата важна и самостоятелна работа на всеки студент, изискваща сериозен подход към писането, постоянство и усърдие. Тази писмена задача има качествени разлики от научните доклади, реферати и други практически задачи, които се поставят за изпълнение от студентите.

Изготвянето на курсова работа изобщо няма смисъл, ако не вземете решение за нейния фокус, кои са основните цели и задачи за изпълнение - това означава, че целите ясно и точно формулирани на първия етап от изпълнението.

В курсовата работа всяка основната част от материала трябва да бъде заета не от теоретични данни, взети от учебници или други източници, а от следната информация:

 • Изследване, извършено от студента.
 • Детайлен анализ на поставените цели и задачи.
 • Необходими изчисления и систематизиране на наличните данни, които ще се използват при анализа на отделните задачи, които са поставени по избраната тема.

При формулирането на целите на курсовата работа всеки детайл трябва да се вземе под внимание.

Каква е необходимостта от дефиниране на цели и задачи?

Защо преподавателите изискват преди да се пристъпи към писане на курсовата работа да бъдат определени нейните цели и задачи? Това е много важен момент в подготовката на материалите и ако пренебрегнете този въпрос, тогава като краен резултат всичко написано по проекта ще бъде много абстрактно и неразбираемо.

Някои студенти не знаят как да определят целите на курсовата работа и за това e необходимо само да се подчертае това, което е най-интересно в избраната тема. Най-вероятно избраната тема не е напълно разработена в публикации и учебна литература и тогава самият студент трябва да попълни всички съществуващи проблеми в своето изследване.

В някои теми също често има спорни въпроси - тогава работата трябва да има свое оригинално мнение, логически обосновано.

Важността на задачите и целите на курсовата работа е, че те помагат да се задълбочат теоретичните знания, но и да определят възможността за прилагането им на практика. В уводната част на тази практическа задача студентът може да посочи, че планира да реши проблема на ниво пълно изследване на обекта и ще разработи собствена методология за това.

Как да опишем правилно целите и задачите на курсовия проект?

Не е наложителнода правите огромен списък от задачи и цели, тъй като едва ли е възможно да ги постигнете всички в рамките на вашия писмен проект. Можете да се ограничите до няколко обемни изречения и да не усложнявате работата си. Ако избраната тема е с чисто теоретична насоченост, акцентът трябва да бъде върху изучаването на материала. Ако проектът е от практическо естество, може да се обърне специално внимание на изследванията в определена област.

Каква е разликата между задачи и цели?

Всъщност задачите и целите на курса са неразривно свързани. Самата цел е отговорът на въпроса какво точно прави студентът в своя курсов проект. Следващият логичен въпрос, който студентът си поставя пред себе си, ще бъде: „С какви точно средства можете да постигнете целите си?“.

А колкото до задачите, те са приблизително както следва:

 • Задълбочено се изучава учебен и друг материал по зададената тема.
 • Извършва се анализ на данните, получени от студента.
 • Изводите се разработват на база получените данни и анализа от  тях.

Можете да си поставите повече задачи, техният брой пряко зависи от избраната тема и самата дисциплина.

Когато създавате курсова работа, не бива да отлагате съставянето на уводна бележка с дефинирането на цели и задачи за по-късно, защото тя ще премине в основната рамка на материала, без която целият текст ще бъде неструктуриран и несистематичен.

Пример за поставяне на цели и задачи:

Когато пишете, се препоръчва да използвате стандартни фрази, например: „целта на работата е (по-нататък)“. Такъв текст например се поставя в края на въведението, след описанието на уместността. Също така, след определяне на целта, като тя е разделена на задачи (ако има повече от три, направете списък). Друга стандартна фраза, която е подходяща за всяка курсова работа: „следните задачи бяха поставени за постигане на целта“. Важно е текстът да бъде възможно най-сух и делови, без богато украсени изречения.

Основното е, че целта точно съвпада с обема на извършената работа. Ако поне една от поставените задачи не бъде постигната, курсовата работа неминуемо ще бъде изпратена за преработка. Може би поради тази причина не си струва да правите огромен списък от задачи - желателно е да свършите по-малко работа, но да направите всичко с високо качество.

Скъпи приятели, надяваме се че отново сме ви били полезни и не забравяйте ежедневно да следите нашата уебстраница https://www.kursovireferati.com/nachalo ,  защото там ще намерите нова и полезна информация. Благодарим Ви!

 Работа с исторически източници

Курсовата работа е самостоятелна, квалификационна работа на студентите от университета. Писането се извършва по определена схема, в зависимост от предмета се предоставят определени теми и методи за разглеждане.

Работата с исторически източници може да се наложи при писане на работа по история, право, история на изкуството, литература, философия и други хуманитарни и социални дисциплини. Писането на курсовата работа се извършва от студента и успехът на работата и оценката за нея зависят от качеството и задълбочеността на изучаването на източниците.

Класификация на източника

Исторически извори - широк набор от материали, предмети на материалната култура на обществото, които отразяват исторически процеси и събития и изискват тълкуване. Изследователите идентифицират няколко критерия за класификация: методът за предаване на информация в източника, предметът, характеристиките на произхода.

1. Най-ранното разделение е на обичаи и традиции. В рамките на този раздел има: устни, писмени и визуални източници.

2. Писмените източници са различни от веществените (предмети) и етнографски източници.

Най-подходящата класификация на източниците ги разделя на:

 антики и предмети от бита;

картини, рисунки, фотографии;

Словесни - реч, фолклор, аудиодокументи;

 Поведенчески – ритуали, традиции;

Конвенционални - графични знаци, символи;

Слухови (музика, записи).

В процеса на работа е необходимо да се подберат източници, които най-добре илюстрират проблема. Как да намерим източници?

1. Самата тема и дисциплина могат да подскажат.

2. Решете ключовите понятия на темата, въз основа на тях, търсете в библиотечния каталог или в Интернет.

3. Консултирайте се с ръководителя на проекта.

4. Внимателно изучавайте теорията - в теоретичните работи най-вероятно ще бъдат посочени източници (документи, картини, карти).

Какви трябва да бъдат източниците?

o Представителни;

o Достоверни;

o Релевантни за изследването по конкретна тема.

 Източникът, независимо от неговия произход и вид, е просто работен материал. В зависимост от поставените въпроси и проблеми, той може да предостави различна информация и да бъде интерпретиран по различни начини. Следователно не е необходимо да се изграждат източници в статута на единствената вярна информация. Не използвайте един източник - това ще направи работата субективна, непълна. Всички изследователи отбелязват фрагментацията на източниците, особено историческите. При работа с източници се изисква безпристрастност, старание, внимание към детайла и способност за критично възприемане на информацията.

Най-популярните методи за изследване на източници са:

1. Анализ на информацията: подчертаване на основните положения на документа.

2. Терминологичен анализ: подчертаване на ключовите понятия на темата.

3. Количествен анализ на съдържанието.

4. Лингвистичен метод.

5. Психологически метод.

6. Библиографско изследване.

7. Метод на експертните оценки.

Основата за изучаване на всеки документ също са методи:

o Класификации;

o анализ;

o Синтез;

o Типология;

o Критична оценка;

o Обобщения.

Използването на различни видове източници ще помогне да се представи информацията по-безпристрастно и да се направят логични заключения.

Скъпи приятели, сами виждате че нашата уебстраница: www.kursovireferati.com , предлага на вашето внимание само полезни съвети и от нея можете да черпите огромно количество знания, а специалистите ни ще ви помогнат с лекота при всеки възникнал за вас казус. Бъдете здрави, а ние Ви очакваме отново!

 
Изберете – да поръчате курсова работа или да я напишете сами

 

Курсовата работа се представя в процеса на обучение с цел проверка на знанията на студентите по определена дисциплина.

За да представите качествена работа, трябва да изберете темата или да имате достатъчно време, за да се задълбочите в същността на въпроса. Освен това трябва да имате компютър, тъй като работата се приема само в печатен вид. След това трябва да отидете в библиотеката и да съберете необходимата информация по темата, да я анализирате и да изберете основното, което да включите в курсовата си работа. Много важно е да има формулиран план за изпълнение, така че курсовата работа в крайна сметка да се окаже компетентна и последователна. Разбира се, ако човек не е свикнал с това, той може да се обърка от количеството информация, която може да се намери по неговата тема. Важно е бързо да се ориентирате и да не губите време напразно.

След като съберете известно количество информация, трябва да изберете какво точно да включите в курсовата работа, да представите тази информация със свои думи, за да няма плагиатство. Но в същото време е наложително да се позовавате на източници, тъй като е факт, че студентът не може самостоятелно да изрази мислите си по тема, която му е малко известна.

Следващата стъпка в самостоятелното изпълнение на работата ще бъде практическата част, където е необходимо да се разгледа обекта на изследване, да се анализира според основните показатели, да се направи заключение за неговите дейности, така че по-късно да можем да предложим препоръки за подобряване на дейността си. В същото време е необходимо да се състави работата в съответствие с изискванията на учебното заведение и да се представи на преподавателя, преди да се предаде като готов текст, така че всички мисли да бъдат ясно формулирани, съдържанието да съответства на избраната тема и решението на задачите да е съобразено със зададеното в увода на проекта. Много е важно да се посочи практическото значение на предложените препоръки от преподавателя. Изглежда, че изпълнението не е толкова трудно на пръв поглед, ако задачата е изпълнена навреме и без бързане. Когато всичко се отлага до последния ден, нямате време да мислите за съдържанието и да седите в библиотеката в търсене на необходимия материал. Какво остава в този случай? Поръчайте готов курсов проект. Към този вариант може да се прибегне, когато наистина не остава време.

Самостоятелното изпълнение на курсовата работа може да гарантира, първо, придобиването на знания и умения, включително практически, тъй като е необходимо да се анализира обектът на изследване и да се направят изводи от резултатите от анализа, и второ, съдържанието ще бъде познато и подготовката за защита на Вашия проект няма да отнеме много време. Повечето от хората, които правят курсови работи по поръчка, нямат достатъчна квалификация и още повече не знаят какви изисквания поставя университетът за написването им. Най-често информацията се копира от тях от интернет. Разбира се, работата се проверява за антиплагиатство, но дори това не може да покаже нейното качество. Само самостоятелният и независим подход към изпълнението на дадена задача може да гарантира положителен резултат. Ако нещо не е ясно, можете да потърсите съвет от преподавателя, който ще обясни неразбираеми въпроси и Ви ще помогне с написването на плана за работа, ще Ви посъветва коя литература е най-добре да използвате.

По този начин е най-добре да изготвяте курсовия си проект сами, първо, това ще Ви даде определени умения, които могат да бъдат полезни в бъдеще, и второ, курсовата работа ще бъде индивидуална.  В краен случай, когато времето Ви притиска, можете да поръчате готова курсова работа от специализиран сайт, след което е препоръчително пак да я прегледате и да я подредите, ако е наложително, в съответствие с изискванията на учебното заведение.

Още полезни новини и статии четете на нашата уебстраница: www.kursovireferati.com

Как се пише курсова работа по педагогика

 

Писането на курсова работа по педагогика за някои учебни заведения за средно и висше професионално образование е задължително. За да изпълните компетентно тази писмена задача, трябва да сте добре запознати с избраната тема, да имате достатъчно знания за нейното пълно разкриване, да можете да използвате допълнителни източници на информация и да знаете всички етапи на подготовка и писане на този проект .

Темата на тази курсова работа е предложена от учител по педагогика, като за целта се избира да е добър професионалист и дълбоко запознат с материята. Както знаете, за всякакви заключения е необходимо да имате пълни и точни данни или да познавате материала възможно най-пълно, за да дадете представа за обхвата на използването на компютърни технологии и информационни технологии, в тази работа ще бъдат дадени някои възможности, дори и хипотетични, за развитието на преподаването и развитието, както и какво е възможно, свързано с образователни програми.

Курсовата работа по педагогика има за цел да покаже на онези, които се съмняват във възможностите на компютърните технологии и техните опоненти, приблизителна картина към този момент от време.  Проблемът, който се повдига в работата, е наистина достоен за обсъждане, дори само защото днес нашата, а и други страни по света, някои от които дори претендират за централна и решаваща роля в света, имат много несъвършена и недиференцирана образователна система, което, да речем, в частност, не решава проблема с индивидуалното и системно, оптимално и единственото образование, което е подходящо за този конкретен ученик.

Курсовата работа по педагогика е важен компонент от дейността, чиято цел е да въведе студентите (бъдещите учители) в педагогическото творчество. Никога не подценявайте значението на тази сложна практическа задача, чието изпълнение включва обобщаване на методическата и научно-педагогическата литература, както и изпълнението на различни по сложност емпирични изследвания.

Самостоятелната работа на студент върху курсова работа по педагогика му позволява значително да разшири знанията си по дисциплината, да я систематизира, анализира и да формира интерес към изследователската дейност.

Курсов проект по педагогика - откъде да започна?

За да подготви курсова работа по педагогика, студентът трябва:

1. Използвайте библиографски указатели по социология, философия, психология и самата педагогика. Пишете кратко точно и ясно по зададената тема и не се впускайте в дълги или излишни анализи, които не са свързани с изследвания елемент.

2. Анализирайте и компетентно представете състоянието на изучавания проблем във вашата работа, определете неговата важност и уместност. Тук също подреждайте приоритетно изследваната материя.

3. Изберете и проучете приемливия минимум научна литература по избраната тема и запишете най-важната информация, без излишни подробности.

4. Обобщете и анализирайте най-добрите практики в областта на педагогиката, получени в различни образователни институции (ако това е предвидено от избраната тема).

5. Извършете важна част от експерименталната работа, анализирайте, обработете и систематизирайте получения емпиричен материал, направете необходимите заключения по темата.

Теми за курсова работа по педагогика

Темите на всички курсови проекти по педагогика се разработват в катедрата. В този случай преподавателите изхождат както от интересите на студентите, така и от собствените си научни интереси. Всяка тема в тази дисциплина винаги трябва да отговаря на определени изисквания:

Вземете предвид проблемите и насоките на съвременните научни и педагогически изследвания, Те винаги съответстват на основните задачи на професионалното обучение на бъдещите специалисти.

Темата на курсовата работа по педагогика има за цел да въвлече студентите в самостоятелна работа по важни проблеми в изследваната материя.

Тя позволява разработване и усъвършенстване на актуални проблеми на развитието, възпитанието и образованието на учениците.

При избора на тема по педагогика всеки студент трябва да следва насоките преди всичко от собствените си изследователски и образователни наклонности. Темата трябва да предизвика истински интерес, защото работата, извършена с удоволствие, ще донесе много повече резултати от курсовата работа, написана като „задължение“.

При избора на учебна тема всеки студент трябва реалистично да прецени способността си да събере целия необходим за подготовката й материал – изследователски, библиографски, фактологичен, научен и документален. Ако това не е възможно, струва си да изоставите темата, дори и да представлява голям интерес. Тогава идва на помощ нашия екип от специалисти, които ще извършат цялостната работа или етапно ще ви насочат с пълен професионализъм, по всеки ваш казус. Как и къде? Просто използвайте нашата уебстраница: www.kursovireferati.com .

Като допълнение на това, когато правите подбор на тема за писане на изследване, струва си да вземете предвид възможността за по-нататъшно използване на структурирания и представен в курса материал, за да го задълбочите и разширите в бъдеща дипломна работа. Може би трябва да разгледате готов пример за курсова работа по педагогика, като се свържете с вашия учител или се обърнете към нашите специалисти.

Учебен план

Ако всички тези изисквания за изготвяне на план за курсов проект по педагогика са обобщени, тогава те ще изглеждат така:

Планът трябва да съдържа въпроси, отговорът на които ученикът ще може да разкрие напълно темата. Тези въпроси са предназначени да отразяват цялото съдържание на изследването по концентриран начин.

Трябва да се избягват въпроси, които вече са били напълно или частично разкрити в следващите или предишни раздели на курса.

Изследователският план е необходим за логично, взаимосвързано и последователно разкриване на темата.

Не можете да въвеждате в плана на курсовия проект въпроси, които детайлизират общия въпрос, но не са включени в плана на този общ въпрос.

Ако авторът предвижда наличието на подпараграфи към който и да е параграф от плана, налага се да има два или повече такива подпараграфа.

Не можете да съставите план на курса под формата на въпросителни изречения.

Цялата курсова работа по педагогика трябва да бъде стриктно структурирана в съответствие със стандартите, определени от GOST, както и методическите насоки на всеки отделен университет. Огромна роля играе правилният дизайн на курсовия проект по педагогика, от който може да зависи лъвският дял от оценката. А, вие точно това целите нали?! Смело напред и успех!
Как да напиша увод към курсова работа?

 

Всяко писмено научно творение започва увод. Няма как например, да изграждаш курсова работа и да не внедриш приоритетно увода. Започнеш ли разбъркано и неточно да градиш курсова работа без да вкарваш строга последователност, то това би била пълна катастрофа за вас и неминуемо ще получите слаба оценка за вашата курсова работа.

 

Няма защо да се съмнявате в това, а ако не сте сигурни  че ще се справите сами, то потърсете фирма която би се справила отлично с този ваш "проблем". Например, нашите специалисти са се доказали във времето и имат зад гърба си стотици успешни разработки и доволни клиенти. Просто трябва да ни потърсите на контактите, посочени на нашата

Уебстраница: www.kursovireferati.com   и ние ще откликнем на всеки ваш въпрос и ще решим проблема заедно.

 

Както казахме, без увод няма "следваща стъпка" в курсовата работа, след което е основната цел на курсовата работа. А, целта води до разработване на самостоятелни теми

в дадената област чрез налични и научни методи, самостоятелни анализи и точна оценка на литературата, на които се базират и провеждат

емпирични изследвания , като се представя собствено мнение и препоръки за решаване на всички възникнали проблеми.

 

Курсовата работа може да бъде изградена на проучване, където студентът работи паралелно с фирма, но също така е възможно да бъде и разработка на тема c насочващо теоретичен  характер.

 

Не е тайна, че когато проверява курсовата работа, преподавателят се фокусира върху правилното писане на увода. Това се дължи на факта, че в този раздел от научната работа е представена в сбита форма цялата същност на проекта. Добре написаният увод е гаранция за висока оценка за свършената работа. Можете да разкриете напълно теоретичните и практическите части, като ги представите перфектно. Но недостатъчното и неясно представяне на курсовата работа в увода може да накара проверяващия да заподозре студента в повърхностно изучаване на темата.

Уводът е първият раздел на курсовия проект. Именно в тази част от работата е необходимо да се разкрият основните идеи на научната работа: да се поставят цели и задачи, да се подчертае обектът и предметът на изследването, да се обоснове уместността. Не е изненадващо, че уводът привлича вниманието - гледайки го, можете веднага да заключите, че студентът е компетентен.

За да напишете правилно увод на курсова работа, се препоръчва да се придържате към следния алгоритъм:

Обосновете уместността на темата на изследването. На този етап e необходимо да се опише защо този въпрос трябва да бъде проучен и каква роля играе в съвременния свят. Подходящи фрази за представянето в увода, които могат да се използват, са: „ темата на нашето изследване е актуална във връзка с…“ и „уместността на изследването е свързана с…“

Опишете проблема на изследването. Тук e необходимо да се формулира въпрос, търсенето на отговор, на който е посветена работата по курсовия проект. Например, ако темата е „съвременни педагогически технологии“, като проблем на изследването ще бъде кои технологии са най-ефективни и защо. Ако темата звучи като „Професионални задачи, решени с електронни таблици“, тогава проблемът на такава работа ще бъде: „Какви професионални задачи се решават с помощта на електронни таблици“.

Формулирайте целта на работата. Целта на курсовата работа трябва да e свързана с проблема и да предвижда желания резултат. Например, може да звучи така: целта на тази работа е да проучи характеристиките на развитието на деца, които не посещават предучилищни образователни институции.

Опишете целите на изследването. Обикновено има само четири задачи. Първите задачи са както следва:

да проучат (разглеждат, изследват) специалната литература по разглеждания проблем (проучват, изучават).

разглеждане (проучване, изследване) на съдържанието на ключови понятия.

Ключови понятия са онези понятия, които са основни в работата. Във въведението, когато поставяте задачи, просто трябва да ги изброите, а в самата работа да им дадете ясна дефиниция от различни източници.

Докато първите две задачи са чисто теоретични, следващите две са практически. Третата задача е посветена на това да опишете какво ново предлагате да внедрите по темата на изследването. Или предлагате свое собствено решение на проблема, или използвате опита на вашите предшественици. Задачата може да бъде търсене и подбор на диагностичен материал за изследване на проблема на курсовата работа. Четвъртата задача е посветена на разработването на различни препоръки по темата за изследване, разработване на софтуерен продукт и изчисления.

Изберете обекта и предмета на изследване. Обектът e процес, който протича с обект. Това могат да бъдат правни, икономически, информационни, образователни процеси, процесът на човешкия живот. Предметът е това, към което е насочен изследователският процес. Например в курса: „Професионални задачи, решени от процесори за електронни таблици“. Предметът на изследване на тази работа ще бъдат процесорите за електронни таблици, а обектът е професионалната дейност на човек.

Започвайки да проверява курсовата работа, учителят фокусира вниманието си върху въведението и по първите редове може да разбере дали студентът е написал работата сам, дали е запознат c темата, дали е напълно разкрита. Следователно разработването на всяка работа, а не само на курсова работа, започва с обмисляне чрез въведението. Това ще ви помогне не само да получите отлична оценка, но и компетентно да изградите представяне на самата работа.

И така, уводът e един от най-важните раздели на курсовата работа, "лицето" на проекта и студента, който работи върху него. За да съставите правилно въведение, е необходимо да вземете предвид много нюанси, да отделите много време. Ако студентът има недостиг на времеви ресурси, тогава винаги можете да се обърнете към специалисти, които имат богат опит в писането на документи с всякаква сложност във всички дисциплини. А, такива винаги ще намерите на нашата уебстраница, като също така следете редовно нашите публикации. И при това, много ценна и полезна информация от нас за вас! Успех!Психология и съставянето на курсова работа

 

Съставянето на курсова работа по психология, достойна за високи оценки, изисква много повече от няколко часа проучване и просто писане на няколко думи на хартия. За планирането на съдържанието за изграждането на курсова работа по психология ще Ви е необходимо може би повече време, за да откроите основните теми и понятия, които ще са обект на Вашата работа. Затова предварителната подготовка е много важна преди да се започне самото изграждане на курсова работа по психология.

Ако не сте запознати с разликата между това какво е „страхотна“ курсова работа и такава, която е просто "ок", помислете за търсене на "пример за курсова работа в университета" и прегледайте резултатите от търсенето, за да получите по-добра представа какво търсят преподавателите в студентските разработки. Примери можете да видите повече на нашия сайт…www.

Прости стъпки как да напишете много добра курсова работа по психология

Преди да се потопим в това как да започнем курсова работа, нека първо разгледаме основните процеси, свързани с изграждането на курсова работа:

    • Изберете тема за проучването си;

    • Проучете внимателно темата си (от учебници, научни публикации, анкети, изследвания и др.);

    • Подгответе план за курсовата работа;

    • Напишете кратко резюме какво ще съдържа курсовата работа;

Този тип курсов проект се разработва въз основа на поставено от преподавателя задание и строги изисквания за форма и други специфични правила.

Обемът на вашата курсова работа (числен брой страници) не е най-важният критерий, стига целта и всички правила да са спазени. И нека не забравяме, че именно преподавателят е лицето, което има всички правила да поставя редица ограничения и насоки в тази цел, като задължително е необходимо да наблегне на тях преди започването на вашата дейност върху курсовата работа по психология. Той няма право да ви поставя други правила и ограничения, свързани с различна тема освен вашата.

Всички условия би следвало да са оповестени, а всеки студент да е информиран предварително (преди да започне писането на своята курсова работа.

Какво представлява стандартният формат за писане на курсовата работа?

Начинът, по който форматирате курсовата си работа, до голяма степен ще зависи от предмета, който се изучава. Например, форматирането на курсова работа по психология ще се различава от формата на курсова работа по икономика или право.

Оформяне на курсовата работа по психология

    • Заглавна страница

          Създайте отделна страница от останалата част от разработката, която включва заглавието на статията, вашето име, заглавие на курса, името на преподавателя и датата.

    • Кратко резюме, в което да формулирате Вашата тема или я опишете.

    • Съдържание

Съдържанието на курсовата работа се поставя на нова страница.

След страницата със съдържанието стои Уводът. С него накратко се представя целта на разработката, какви задачи си е поставил студента в работата си по избраната тема. В увода студентът може да формулира очаквани резултати от своя труд. Посочват се използваните методи при събиране на информацията за курсовата работа. Представят се накратко използваните източници – автори, публикации, каква библиография е използвана, а също така резултати от всички справки и извадки, неразделно свързани c темата по психология.

След увода е основния текст на курсовата работа по психология като за по-нагледно изложение се представят отделни глави/части или раздели, които насочват към процеса на изследването и резултатите от него.

Стартирането на вашата курсова работа по психология може да се използва и мисъл/цитат, който има пряко отношение към наблюдаващия фактор като задължително се посочва източника или името на автора на тази мисъл.

След основния текст на курсовата работа, в който подробно в отделни глави или раздели е анализирана избраната тема, е заключението.

Заключението се оформя като отделна част в края на курсовия проект и съдържа прецизно изложение на всички достигнати резултати. В него могат да се правят обобщения и изводи. Може да съдържа и оценки, както и препоръки за по-нататъшна работа по темата. Изводите и препоръките могат да се дефинират точно и ясно , като се представят в строга логическа последователност според значимостта им.

След заключението има част Приложения. Ако към курсовата работа по психология към основния текст има потребност от добавяне на приложение, то в основното съдържание трябва да има препратка към приложението – посочва се номер на приложение, таблица, графика – в зависимост от избрания начин за представяне на информация от изследването.

Приложенията биха могли да съхраняват анкетни карти, таблици, фигури, снимков материал и др.

При анкетите, ако има такива се посочва съставителят на анкетата, сътрудници и самите резултати от анкетата, както и анкетираните лица.

Важно e да се вземе под внимание, че в основния текст на курсовата работа по психология и представянето на приложението не се налага преразказ, а да се обясни защо точно този елемент е приложен и как се свързва с изследването.

Ако в приложенията има таблици, диаграми или други материали, те се номерират с  начало 1 до завършване на всички налични обекти от даден вид, подлежащи на номерация. Например, всички таблици започват номер 1 до завършване на броя им и след това друг вид приложения (снимки или диаграми) също започват с номерация от

За улеснение таблиците и други материали в приложение може да се опишат на отделен лист след съдържанието като се посочва съответната страница на основния текст.

Цитиранията в текста могат да се сформират още като библиография във формат на отделен списък в завършващата част на курсовата работа по психология.

Подреждането на цитираните източници се извършва по реда на цитирането или по азбучен ред на авторите. За изготвяне на библиография студентите трябва да получат указания от своите преподаватели или от публикувани стандарти за изготвяне на научни разработки за дадения проект.
Как бързо да напишете висококачествена курсова работа?

 

Не e трудно да напишете компетентна курсова работа, но често това ще отнеме толкова време, отколкото търсенето на готов текст в различни сайтове. Може да се разчита на сайтове като нашия, в които ще намерите нужната Ви информация и готови теми, което ще отговаря и на Вашите изисквания. Въпреки това, ако отделите време да напишете сами курсов проект, трябва да го сравнявате с други подобни текстове и ще бъде доста по-лесно за Вас да го защитите.

 

Първо, основното е да изберете правилната тема за работата. Често една на пръв поглед проста тема се оказва „смазваща“ поради малкото количество информация. Затова се старайте да избирате според обема на материала – колкото повече информация, толкова по-интересна ще бъде работата Ви.

 

Второ, преди да започнете да пишете курсова работа, опитайте се да се въоръжите с възможно най-много информация. За да извършите правилно това, трябва да имате няколко основни учебника по темата, желателно е Вашият преподавател често да се позовава на тях. Вижте какво има в интернет по избраната от Вас тема.

 

Сега съществува предубеждението, че използването на всякакви материали от интернет вече ще провали Вашия проект, което не е съвсем вярно. В Мрежата има много статии, анализи, статистически материали по основните теми. Разбира се, използването на текстове от безплатната колекция едно към едно само ще предизвика справедливия гняв на Вашия преподавател.

 

Тези курсови работи, които са представени в безплатни колекции, са предимно с ниско качество, с голям брой граматически и стилистични грешки, често с остарели данни. Затова се опитайте да намерите текстове по избраната от вас тема, без да използвате безплатни такива, а потърсите помощ от експерти, които ги изготвят. За целта може да посетите нашия сайт www.kursovireferati.com/nachalo

 

След като сте събрали възможно най-много информация, вземете решение за работен план - какво ще разгледате в първата глава, във втората на Вашата курсова работа.

 

Обикновено първата глава съдържа теоретичен анализ на проблема, историческото развитие по разглеждания проблем и анализ на различни теми. Втората глава е посветена на конкретни проблеми, начини за нейното усъвършенстване и развитие. След като главите и параграфите на проекта са написани, преминаваме към увода. Тук трябва да се обоснове уместността на изследването, всички цели и задачи на вашата курсова работа, да се проучи материалът, въз основа на който е написан текста.

 

В заключението обобщаваме основните резултати от нашето изследване. Целенасочено е да напишете това заключение под формата на отговори на задачите, поставени в увода, а в края да направите изводи по разглеждания проблем.

 

При защитата на курсова работа е наложително да имате резюме, което да да включва препратки към източници, които сте ползвали. Те всички могат да бъдат издадени или в долната част на всяка страница (Вмъкване - Препратка - Бележка под линия), или в квадратни скоби [1, C. 27], където първата цифра е поредният номер на източника в списъка с препратки, а C 27 е номерът на съответната страница.

 

Не забравяйте, че списъкът с препратки трябва да бъде съставен, както следва: първо, има посочени научни материали – книги, статии и др., след това материали с образователна и научна литература и накрая списък с материали от периодични издания.

 

Трябва да прочетете курсовата работа създадена от Вас, преди да я разпечатате. Не трябва да имате логически скокове – несвързани един с друг текстове. Работата трябва да бъде правилно структурирана. Опитайте се да използвате такива изрази като „според нас“, „както отбелязва авторът на книгата“, „с което ние сме напълно съгласни“ (или не - обосновете защо), „така че анализът, извършен в настоящата работа, доведе до заключение, че…“

 

Трябва да гарантирате, че вашата курсова работа не е просто компилация от текстове от учебници, книги и статии, а да наблегнете на това, че носи отпечатъка на автора - Вашето виждане за проблема. Успех!

Подбор на материал за реферат

 

 

Изучаването на литература и подбора на материал за писане на есе е неразделна част от подготовката, която е разделена на няколко етапа. Първо трябва да решите кои източници ще използвате. Ако веднага сте намерили много книги и други материали за изучаване, това не означава, че е модерно да използвате всички тях за резюме. За да се използва само актуална полезна информация, е необходимо много време за изучаване на тези източници.

 

Източници могат да бъдат взети от различни области. Например, можете да намерите необходимите книги по препоръка на вашия учител. Можете също да използвате списъка с референции от подобна работа, която например ще намерите в Интернет. Има и опция да използвате вашата ключова заявка, която по някакъв начин е свързана с темата на резюмето. С тази заявка можете да изберете онези автори, които са завършили работа в тази област.

 

И така, имате няколко налични книги, които са свързани с обекта на вашето изследване. На този етап е необходимо да се извърши цялостно филтриране на тези материали. За целта вземаме всяка отделна книга и внимателно изучаваме съдържанието й в глави и раздели. Ако има поне една полезна част за резюмето, тогава тази книга ще трябва да се използва в работата. Това трябва да стане с цялата налична литература. В резултат на това трябва да се формира малък списък с информация, която може да бъде полезна по всякакъв начин.

 

Следва най-рутинният и дълъг етап. Това е препрочитане на избрани източници. Всички избрани глави и раздели трябва да бъдат проучени и избрани точно тази информация. Което е от значение за вашето проучване. Това не означава, че трябва да пренапишете дословно това, което е дадено в тези източници. Задачата на ученика е да опише своето виждане за предмета чрез използваните източници на знания. Това не е лесно за всеки. Мнозина не могат компетентно и структурирано да предадат в писмен вид цялата информация, която авторът на използвания източник се опитва да им предаде. По този начин изучаването на литература и подбора на материал за писане на есе се счита за една от най-трудните ниши в подготовката.

 

Със сигурност всеки е запознат с понятието абстрактно. Това е един вид чернова версия на вашето есе, която е съставена въз основа на резултатите от четенето на книги.

 

Всеки ученик избира за себе си удобен и приемлив начин за съставяне на резюме. Това може да бъде таблица, текст с подпараграфи, план и т.н. Но самото резюме носи доста сериозно семантично натоварване, тъй като е в основата на бъдещия проект.

 

В крайна сметка ученикът трябва да получи пълноценен текст, който има конкретна цел. Важен показател тук е провеждането на аналитични изследвания, което е характерно за почти всяка наука. Общите определения за работа включват яснота и грамотност. Въз основа на тези показатели ще бъде оценена завършената работа.

 

Несъмнено много поръчват готови есета. В по-голяма степен това се дължи на липсата на свободно време и липсата на желание за провеждане на собствени изследвания. Всъщност няма нищо лошо в това, тъй като не на всеки е даден да върши работата по такъв план. В тази ситуация нека да го направи специалист.

Още полезни статии и новини, четете ежедневно на Уебстраницата ни: www.kursovireferati.com
Курсова работа по маркетинг

 

 

Маркетингът се отнася до пазарни дейности, фокусирани върху анализ на конкурентите, прогнозиране на потребителското търсене, задоволяване на нуждите на пазара, промоция на продукти и реализиране на печалба.

Важна роля в маркетинга играе умението за комуникация с целевата аудитория. С прости думи маркетингът е дейност, насочена към задоволяване нуждите на клиентите.

 

Как да напиша курсова работа по маркетинг правилно?

 

Курсовата работа по "Маркетинг" се пише от студента самостоятелно с помощта на специализиран учебен материал.

 

Курсовата работа демонстрира:

 

 • способността на ученика да разбира функционирането на маркетинговата система, да изразява правилно мисли и аргументи;
 • степента на владеене на работа с информация, библиография.

 

Целта на написването на курсова работа по маркетинг е да се разширят теоретичните и приложни знания, придобити от студента, да се запознае с организацията на маркетинговите дейности, да придобие умения за провеждане на маркетингови изследвания.

 

Когато се пише курсова работа по маркетинг, човек трябва да се ръководи от GOST и методически препоръки на висше учебно заведение. Курсовата работа включва заглавна страница и съдържание, въведение и основна част, заключение и списък на използваната литература и приложения. Горните компоненти, с изключение на спомагателния материал, са задължителни.

 

Структурните елементи на научната работа включват също задание за курсова работа, рецензия на ръководител, анотация (кратко описание на изследването).

 

Първата страница на курсовата работа е заглавната страница. При проектирането на заглавие не се допуска пренасяне на думи в надписите. Съдържанието започва на нов лист. Това всъщност е план за квалификационната работа на студента, включващ въведение, номерация, заглавия на глави и параграфи, списък с библиографски източници, приложения, посочващи техните обозначения.

 

Във въведението на курсовата работа акцентът е върху обосноваване на актуалността на избраната тема, върху формулирането на целите и задачите, върху определянето на предмета, обекта на изследване и описанието на методите на изследване.

 

Основната част, като правило, се състои от три глави, които са разделени на параграфи. Трябва да са необходими поне тридесет страници текст, въведен на компютър.

 

Курсовата работа по маркетинг е вид учебна и изследователска работа, която разкрива способността на студента да комбинира теоретичните знания, които е получил при изучаването на курса "Маркетинг" с решаването на икономически въпроси, които възникват в практическата дейност на предприятията.

 

Когато прави курсова работа по маркетинг, студентът използва препоръчителната литература, периодични издания, свързани с темата на курсовата работа, бележки от лекции по курса на маркетинга, допълнителна литература, ако е възможно, и корпоративни материали.

 

Целите на курсовата работа по маркетинг:

 

 • затвърждаване, задълбочаване и усъвършенстване на знанията и професионалните умения;
 • формиране на самостоятелни изследователски умения;
 • развитие на умения за работа с литература (подбор, описание, анализ на литературни източници;
 • запознаване с обстановката на експеримента, разработките на модела и други методи на изследване.

 

Подбор на тема за работа:

 

 • съставяне на библиография (подбор на литературни източници, събиране и анализ на практически материал);
 • съставяне на заглавието на произведението;
 • работа с литературни източници;
 • писане на текста на произведението.

 

Когато избирате тема, имайте предвид:

 

 • неговата релевантност;
 • техните знания, способности и научни интереси;
 • наличие на източници и литература.

Скъпи приятели, не забравяйте ежедневно да посещавате нашата Уебстраница www.kursovireferati.com и да следите за новини и други полезни статии.

Бъдете здрави!Курсова работа по право - как да я напишем?

 

Този въпрос може лесно да обърка студент, който наскоро е поел по пътя на овладяване на курс по право.

 

Очевидността на появата на този въпрос на повърхността - този вид задание, като работа на студента причинява определени трудности, а понякога и неразбиране на същността на тази работа, тъй като изготвянето на курсова работа по право включва мащабна по обем работа. Без известна подготовка и при липса на умения за работа с научна литература, изграждането на курсова работа по право може да се превърне в нещо, сравнимо със средновековното мъчение.

 

Независимо за коя правна дисциплина ще се изготвя курсовата работа, e  необходимо преди всичко да се вземе решение за темата на курсовата работа. При отличен избор на тема трябва да се изхожда от актуалността на тази тема, наличието на проблеми в избраната тема само ще добави цвят и ще подтикне студента-автор да подходи към тази тема с още по-голяма страст.

 

След като се реши темата на курсовата работа по право, е важно да се определи структурата на работата - въз основа на фактите, че първата глава ще бъде посветена на теоретичните аспекти на разглежданите правоотношения, а втората - на практическите, третият (ако има такъв) - като правило предполага индикация за пропуски в нормативната уредба или предложения за подобряване на правоотношенията (други начини за разрешаване на проблемни механизми).

 

Следващата стъпка e да се намери кръга от релевантна научна литература и нормативни правни актове, които уреждат въпросните правоотношения.

След преглед на горните материали студентът-юрист трябва да направи подходящи бележки - тези, на тяхна основа ще бъде по-лесно да представи материала в курсовата работа.

 

За изграждането на всяка курсовата работа основен е раздела Увод. Той посочва уместността и проблемите на избраната тема, отбелязва степента на разработка на тази тема, посочва учени, работещи по разработването на тази тема. Посочва също предмета, обекта, целите и задачите на курсовата работа.

 

Стъпка по стъпка, преминавайки през параграф по параграф, главата на курсовата работа по право е завършена. Неразделна част от всяка глава са заключенията. В известен смисъл това е квинтесенцията на съдържанието на цялата глава.

 

Подобен ред на писане и глави с практически компонент. Следващият важен фактор на курсовата работа по право е Заключение. Този раздел е вид функция, която обобщава цялата работа. Отделно, в заключението, можете да изразите мнението си за достойнствата на настоящата ситуация.

 

Разделът с използвани източници завършва курсовата работа. Първо се посочват нормативни правни актове, след това научни трудове, а разделът завършва с препратка към материалите от съдебната практика (ако е необходимо). Ако все още имате проблеми с подготовката и изграждането на курсова работа по право, препоръчително е да поръчате изготвяне на курсова работа от професионалисти. А, професионалистите при нас са с доказан и дългогодишен опит, просто трябва да посетете www.kursovireferati.com/nachalo  и вашето затруднение или задача ще се превърне в детска игра. Успех!Курсова работа по психология - какво трябва да знаем?

 

За да се изгради добра курсова работа по психология, а също така и към друг подобен проект, трябва да спазваме редица правила в противен случай сме на ръба на провала и вместо добра оценка ще постигнем точно обратното.

 

Курсовата работа по дисциплината "Психология" отнема от 25 до 45 страници, повече просто няма смъсъл, тъй като проектът губи своята стегнатост и се размива в дълбочина. Каквато и да е темата, структурата на проекта винаги е една и съща: заглавна страница, страница със съдържание, въведение, основна част, заключение, списък c препратки и други части.

 

Въз основа на тази структура ще дадем препоръки за написване на добра курсова работа по психология.

 

Заглавна страница. Тук е наложително да се посочи информация за университета, катедрата, специалността и темата, студента, написал курсовата работа и преподавателя, който я проверява, годината и мястото на изпълнение. Когато проектирате заглавната страница, трябва да вземете предвид, че номерът на страницата не е прикрепен към нея.

 

Съдържание. Ето списък на основните структурни елементи, глави, параграфи, които курсовата работа съдържа, като се следват страниците от тяхното начало. От този момент курсовата работа по предмета "Психология" е номерирана, номерът обикновено се поставя в горния десен ъгъл или в долния център.

 

Въведението отнема 2-3 страници. Необходимо е да се обоснове уместността, да се посочи целта на работата, основните задачи, поставените хипотези, предмет, обект и методи на изследване, научна практическа стойност. Написването на собствено въведение ще помогне за запознаването с дисертации и научни статии. Откъде мога да взема пример за обосноваване на уместността на подобна тема и определяне на целта на курса.

 

Уместността трябва да покаже колко важно е вашето изследване, какви проблеми на нашето време трябва да помогне за разрешаването му. За да определите по-добре значението му, препоръчваме ви да изброите основните учени, които са работили в същата посока, като посочите аспектите, които са изследвали. И накрая напишете кои точки не са проучени и към какво точно е насочена Вашата курсовата работа по психология.

 

Целта показва защо изобщо правите това изследване, например, за да обобщите и систематизирате теоретични аспекти, да намерите методи за решаване на конкретен проблем или да идентифицирате връзка между два фактора.

 

Броят на задачите се определя от броя на параграфите, които планирате да напишете. За формулировката, префразирайте заглавията на параграфите, като използвате думите „проучен“, „разследван“, „разгледан“.

 

Основната хипотеза е предположението, което сте изложили и искате да потвърдите или опровергаете.

 

Посочете предмета и след това обекта на изследване. Обектът e областта, която планирате да проучите. Субектът винаги е по-тясно конкретно понятие от обекта.

 

Разбира се ще назовем, че това е  вид ниша, конкретизация на самия обект.

После трябва да напишете свои собствени методи на изследване. Не забравяйте, че трябва да посочите само онези методи, които действително сте използвали в работата си и чиято същност разбирате добре.

 

Научната стойност на курсовите задания е възможността да се използват като основа за по-следващи изследвания. Практическата значимост предполага възможността за прилагане на получените резултати в реалния живот.

 

Главна част. За да създадете основната част самостоятелно, се извършва теоретичен преглед на литературата по избрания въпрос и се извършва анализ.

 

Също така е необходимо да завършите две или три глави. Проучете всички теоретични аспекти по избрания въпрос, посочете методите за събиране и анализиране на информация, която ще се използва по-нататък. Самото изследване в дисциплината „Психология” най-често протича под формата на експеримент, който установява причинно-следствени връзки между отделните фактори.

 

Последната глава се състои от интерпретация на получените резултати, разработване на препоръки, ако е необходимо. Методическите препоръки, които се задават на студента, обикновено съдържат подробни инструкции как да се напише самостоятелна курсова работа по психология глава по глава.

 

Окончателни заключения. Тук трябва да покажете всички аспекти на извършената работа. Обемът им е не повече от 2 страници. Съветваме ви да наблегнете върху обобщаването на резултатите от главата с анализи и препоръки.

 

Списък на използваната литература. Списъкът се изгражда по реда на поява на източниците в текста или по азбучен ред. В последния случай първо се посочват нормативните правни актове, трудовете на учени по имената на техните автори, а накрая се дава списък с интернет ресурси. Препратките към източници се правят с помощта на връзки или бележки под линия.

 

За да напишете връзка, трябва да използвате квадратни скоби, които показват серийния номер на източника и страницата, от която е взета информацията. Връзката се прави с помощта на съответния елемент от менюто на текстовия редактор, а в долната част е посочена кратка информация за източника.

 

Курсовата работа в направление "Психология" често съдържа приложения, които помагат да се разбере по-добре същността му, например форми на самостоятелно съставени въпросници, скали за оценка. Тук се изваждат и обемисти таблици, диаграми или графики, както и полезни, но вторични данни.

 

Курсовата работа обикновено отнема около 35-40 страници по обем, от които две или три са за въведение. Въведението към курсовата работа се поставя непосредствено веднага след заглавната страница и съдържанието със списък с глави и посочване на страниците, откъдето започват. Въведението е не само началото на курсовата работа, но и първият етап от нейното изпълнение. Следва изложението както казахме и накрая заключението. На пръв поглед лесно, но дали наистина е така. Опитайте да се справите сами, а не успеете ли просто потърсете нашите професионалисти, които имат достатъчно дълъг стаж и опит, а те неминуемо ще успеят да се справят с всяко задание или ваш проблем.

 

www.kursovireferati.com/nachalo е сайтът, който ще ви помогне да се справите отлично с възложената задача, курсова работа или друг проект, а действието е просто: пишете на нашата електронна поща и екипът ни от професионалисти, ще се радва да ви помогне. Благодарим Ви!
Изготвяне на план за курсова работа по маркетинг

 

Планът е систематизиран запис на текста, отразяващ структурата на курсовата работа.

 

Планът обикновено се изготвя по време на въвеждащо четене, когато все още не е известно точно кои раздели от тази книга ще бъдат полезни в бъдеще в курсовата работа. Планът ще улесни запомнянето на обсъжданото в книгата и ще определи целесъобразността на по-нататъшното му изследване за текста на курсовата работа.

 

Важна стъпка при изграждането на курсова работа по маркетинг е изготвянето на работен план за курсова работа на базата на предварително запознаване с необходимата литература.

 

Планът на курсовата работа винаги отразява основната идея на работата, да разкрива нейното съдържание и същност, да подчертава най-належащите въпроси на темата. След като студентът състави план за работа по темата на курсовата работа, студентът пристъпва към детайлно изучаване на научна литература и (задължително!) към изучаване на периодична литература по избраната тема.

Систематизирането на получената информация се извършва заедно с основните раздели на курсовата работа, предвидени в плана. След като събраната литература по темата е внимателно проучена и разработена, са възможни някои промени в оригиналната версия на учебния план.

 

Събиране и обработка на литература и източници за курсова работа по маркетинг

Един от най-отговорните и трудни етапи при изготвянето на курсова работа e събирането и обработката на фактическия материал. Фактическият материал включва информация за анализираното предприятие, пазара и определени области от дейността на предприятието. В повечето случаи този материал се събира от студента директно в предприятието; в някои случаи материалът може да бъде взет от официалния уебсайт на анализираното предприятие. Този етап на работа се прави от студента самостоятелно и отразява спецификата на разработената тема на курсовата работа.

 

Важен компонент при изготвянето на курсова работа по маркетинг е запознаването с литературата, публикувана по тази тема, и анализът на наличния фактически материал. Необходимо е целенасочено търсене на литературни и фактически източници по избраната тема и задълбочено осмисляне на материала, който се съдържа в публикациите на специалисти, т.к. основните въпроси на изучаваната тема винаги са заложени в по-ранни проучвания. За пълноценно изследване е необходима научна приемственост, тоест студентът, работещ върху изследване, е длъжен да използва вече натрупания от науката опит по този проблем, в тази област на знанието.

 

Трябва да се наблегне на спорните и неразрешени аспекти на темата, на противоречията, които съществуват във възгледите на различни автори, несъответствието на различни нормативни и инструктивни материали, препоръки на практици, учени по определен въпрос.

 

Прегледът на източниците по темата на работата включва следните видове: теоретични, научно-приложни и научно-публицистични литературни източници, включително периодични издания; законодателни и подзаконови актове, които регулират функционирането на предмета и обекта на анализиране; организационни документи, които са в сила на обекта на изследване (устав, наредба и др.); учебно-методически сборници.

 

Прегледът е най-висшата форма на обобщаване на информацията. Тя систематизира съдържанието на много документи според основните насоки на тяхното използване. В този случай трябва да се даде мотивирана оценка на използваната информация. Общата методика за съставяне на рецензия: изясняване на състоянието на въпроса, запознаване с темата и определяне на нейните граници, изготвяне на предварителен план за прегледа; избор на най-ценния минимум от наличния материал; анализ на събраните източници, тяхната оценка и сравнение; групиране на информацията, тяхното обобщаване; заключения и препоръки въз основа на този преглед.

 

В прегледа трябва да покажете напълно и систематично обекта в състоянието на изследване. Съдържащата се в него информация ще помогне да се оцени обективно научното и приложното значение на изследвания проблем, да се направи правилен подбор за постигане на поставената в работата цел.

 

Работата по рецензията трябва да стартира с търсене на информация, списъкът с препоръчаните източници може да бъде съставен от студента самостоятелно или с помощта на ръководителя на работата. Изучавайки материала по темата, ученикът може да фиксира основните положения, да напише цитати, които го интересуват, с цитиране на източници. Студентът структурира избраните данни в раздели от всяка една от областите на работа. По всеки един от въпросите са изложени мислите на различни автори, даден е техен сравнителен анализ, изяснени са възможните противоречия, формулирани са обобщаващи изводи от рецензията.

 

При изграждане на курсова работа по маркетинг е важно да се използват статистически материали. Един от най-достъпните източници на информация за статистиката на различни маркетингови индустрии са статистическите годишници, които се издават на ниво държава, региони и големи градове. Ще бъдат полезни и специални речници и енциклопедии, в които се дават кратки обозначения на понятия и термини.

 

За запознаване със съвременни публикации на наши и чуждестранни автори, свързани с предмета на работата, е желателно да се ползват и базите данни на компютърната мрежа Интернет.

 

Трябва да запомним, че минимално необходимият брой литературни източници за магистърска работа не трябва да бъде по-малко от 40.

 

В процеса на търсене на литературни източници трябва да преглеждате всички видове източници, свързани c темата на вашата собствена работа (или изследване). Те могат да включват материали, публикувани в местни и чуждестранни периодични издания, монографии, информация, публикувана в Интернет, доклади за научни изследвания и разработки, дисертации, депозирани ръкописи, доклади на специалисти за чуждестранни командировки и различни други материали. В тази връзка ще ви помогнат информационни публикации като каталози, които включват не само информация за публикациите в печат, но и кратък преглед на тяхното съдържание.

 

В процеса на търсене на материали по интересна тема се препоръчва широко използване на възможностите на системите за извличане на информация, бази данни и банки данни. Получената по този способ информация може да бъде полезна както сама по себе си, така и да служи като отправна точка за намиране на допълнителна информация .

 

Изучаването на литературните източници включва преди всичко тяхното четене. Четенето обикновено се предшества от предварителен преглед, който включва запознаване с анотацията, съдържанието, въведението (предговор). Четенето може да бъде въвеждащо и задълбочено. По време на уводното четене трябва да разберете каква информация, необходима за изследването на курса, се съдържа в документа. Уводното четене обикновено се извършва в началото на работата и ако е наложително да се подбере литература по темата, да се състави план за курсова работа и да се определи работното заглавие на курсовата работа.

 

Предварителният преглед и въвеждащото четене е целесъобразно да се придружи с подготвяне на план за документа и извлечения от него. Целта на задълбоченото четене е да се разберат основните положения на произведението, системата от доказателства, заключенията на автора.

 

При работа с литературни източници ви съветваме да се водят записи на прочетеното. Записите се делят на систематизирани и несистематизирани. Има няколко метода за поддържане на систематични записи, те включват планове, бележки, резюмета, анотации. Извлеченията се класифицират като несистематизирани записи.
Как да изберем тема за курсова работа по психология

 

Има няколко възможности за студента да реши каква тема да избере за курсовата си работа по психология:

 • Търсенето на помощ е разбира се доста прост начин - да не се затруднявате с темата,  а просто да се свържете с преподавателя и да изберете от списъка с теми, които той предлага.
 • Самостоятелен избор на тема (в рамките на избраната специализация). След това темата трябва да бъде съгласувана с преподавателя.

Когато избирате тема, съсредоточете се върху това колко лесно ще ви бъде да проведете изследване – имате ли налични материали по темата, психодиагностични техники и т.н.

Къде да търсите материали за курсовата работа по психология?

Разбира се, в интернет е лесно да се намери литература в търсачките, но има определени правила:

 • не използвайте анонимни източници
 • не вземайте за основа разработки, написани от други.

При писане на курсовата работа можете да използвате електронната библиотека на вашия университет, както и електронни библиотеки, които са достъпни на различни езици.

Важно е да използвате в работата си психодиагностични инструменти за изготвяне на практическата част:

 • разговор и наблюдение;
 • психометрични техники (тестове, въпросници, клинични скали, психосемантични тестове и т.н.)
 • технически средства;
 • специфични техники.

Изследването на тема по психология не е лесна задача. Не всеки е съгласен да бъде тестван, не всеки отговаря честно (твърде мързелив, за да се рови) и не всички се съгласяват да бъдат тествани до края. Ето защо най-благоприятният вариант е да включите свои състуденти в тестването. Те са в същото положение като вас, така че лесно ще отидат на среща. Можете също да тествате по-малки ученици с подкрепата на учител, който ви познава добре. Той може да отдели част от часа си за това или да помоли студентите да останат за 15 минути и да ви помогнат в проучването.

Извадката от студенти от вашия университет е най-достъпната за изследване.

Например изучаването на влиянието на рекламата върху избора на конкретен продукт от вашите състуденти ще бъде лесно за изпълнение. Можете също така да анализирате влиянието на семейството върху академичния успех на ученика и т.н.

Но можете да отидете по-далеч. Например, ако вече работите в определена компания успоредно с обучението си (или с вашите приятели или вашият учител) - ако се съгласят, да провеждате изследвания там. Например може да се анализира психологическата среда в работните екипи в предприятията, да се проучи влиянието на психологическите фактори (екип, мотивация, заплата) върху производителността на труда.

Можете също да изучавате характеристиките на половете, можете да анализирате ситуацията в семействата, да докоснете важни международни аспекти, социално-културни характеристики и т.н.

При избора на тема е изключително важно да вземете предвид не само вашите собствени желания, но и актуалността на темата, както и колко трудно ще бъде провеждането на изследване в избраната област. Например, трябва да имате достъп до конкретни бизнеси (и разрешение за провеждане на изследвания), ако решите да се съсредоточите върху психологията на труда.

Много студенти изпитват особени затруднения с практическата част в изследванията си по психология. Използването на факторен анализ, статистически данни - всичко това често обърква. Едно е да описвате теоретични аспекти след проучвания по темата, а съвсем друго е да провеждате самостоятелно изследване.

Основно правило е да не се разпростирате с представянето на много информация по темата. По-добре е да се спрете на конкретен казус от психологията като проведете компетентно изследване, отколкото да се разпрострете и евентуално да се объркате при защита на своя труд.
Правила за писане на курсова работа

 

 

Целта на написване на курсова работа, която преподавателите преследват, е да научи студентите на способността да систематизират и обобщават информацията, получена от образователни, научни, публицистични източници, да прилагат знания за анализиране на сбора от теоретични и практически въпроси.

 

В процеса на обучение студентът трябва да се научи да представя правилно материала, ясно да формулира изводите и да оцени спешността на проблема и да препоръча основните начини за развитие.

 

В катедрата се извършва подбор на теми за курсови работи и последващото им утвърждаване. При разработването на основните проблеми за разглеждане се взема предвид актуалността и практическата значимост на проблема. Въпреки това към курсовата работа се налагат определени изисквания:

 

Представяне на материала на най-високо ниво с помощта на прилаганите закони, зависимостта на практическите препоръки от теоретичните положения, разгледани от студента в курсовата работа, използването на нови източници на литература не само с образователен характер, но и на научни публикации;

 

Използването на различни изследователски методи в работата, включително анализ на достатъчно голям брой източници на информация, наблюдение, сравнение;

 

Авторският подход за изпълнение на заданието с помощта на редки публикации, експериментални материали, наличието на индивидуален стил на представяне на информацията, самостоятелно изготвяне на заключения по изследвания проблем, яснотата и конкретността на предложените препоръки;

 

Стриктно спазване на правилата за оформяне на курсовата работа: придържане към структурата, използване на връзки към използваните източници на литература, уместност, грамотност.

 

Преподавателят може да даде основни препоръки, свързани c изпълнението на курсовата работа, но задачата на студента е самостоятелно да напише работата си в съответствие c изискванията.

 

Съставянето на курсовата работа съдържа задаване на учителя на следните въпроси:

 

 • Да разбере знанията на студента по конкретната дисциплина;
 • Да помогне при избора и формулирането на тема като даде основни препоръки за съставяне на ясен план за писане и избор на подходящи източници на литература;
 • Препоръчва използването на определена изследователска техника;
 • Оказва съдействие при икономически изследвания, изясняване на основните математически принципи при писане на аналитичния раздел на курсовата работа;
 • Консултира студента по основните въпроси, свързани със съдържанието, дизайна на работата;
 • Извършва анализ на представената работа като посочва недостатъците и предимствата;
 • След преглеждане на курсовата работа той дава възможност на студента да я защити.

 

Научната работа трябва да се изгражда компетентно и точно без съкращаване на думи, с изключение на допустимото.

 

Препоръчително е задачата да се изпълнява на лист А4 от едната страна, като се спазват основните правила за полета, използване на шрифтове и междуредово разстояние.

 

Освен това всички раздели на курсовата работа трябва да бъдат ясно рамкирани и посочени в съдържанието, посочващо страниците за различните глави.

 

Съдържанието на работата бива ясно, логично, последователно и стриктно да съответства на избраната тема.

 

След като работата приключи, трябва да я проверите за граматически, стилистични, пунктуационни грешки.

 

Курсовата работа е подвързана в папка и има празен лист хартия за писане на рецензия от ръководителя.

 

Рецензията е важен документ, в който можете да видите недостатъците на работата си и ако има време преди защитата, да ги подобрите.

 

Ако имаше забележки, тогава при изпращане на курсовата работа за проверка, предишният преглед трябва да бъде оставен, така че преподавателят да не губи време за повторно четене, а да обърне внимание на коригираните раздели.

 Препоръки за писане на реферат по психология

Повечето от нас знаят какво е реферат, голяма част дори знаят как се пише, но дали всички знаят какво всъщност е психология?

 

Да, наистина. Много добър въпрос. "Що e психология?"

 

Това е прагматична наука, в дъното на която са се вкоренили мненията и всички мисловни и логистични процеси, които изучават и анализират човешката природа.

 

Философският аспект в тази меко казано финна наука e да се даде ясен отговор на въпроса наложително ли e да се търси интеграция на различните видове направления. Съвършено вярно е, че  интегрирането им би напълно възможно и да се извърши сравнително лесно. Приоритетно е да се анализира задълбочено и пълноценно, като се прави мета анализ съвкупно на всички детайли и там вече влизаме в тясна зависимост с ролята на философията.

Ако решите да се заемете с реферат, бъдете готови да се сблъскате с някои трудности, особено когато става въпрос за завършване на реферат в дисциплина като психология. Психологията има редица разлики от другите науки, по-специално това се дължи на нетрадиционните подходи към научните формулировки. Във всяка друга дисциплина основният акцент винаги е върху твърди факти, а в психологията някои теми често се изучават въз основа на разсъждения, а не на факти.

Науката психология се счита за доста сложна, тя изучава поведенческите характеристики на човек, неговия начин на живот, психическото състояние на концепцията за морал и т.н. Целта на такава наука като психологията все още не е точно дефинирана. Обект на неговото изследване е самият човек с неговото съзнание и интелект.

Ако в процеса на изучаване на науката психология е избран реферат като първата ви студентска работа, ние ви съветваме да приемете това възможно най-сериозно и отговорно. Ето няколко препоръки за успешното завършване на есе по психология. Слушайки ги, в началния етап на обучение, ще разберете, че по-нататъшното познание на тази наука ще бъде много по-лесно. Много студенти вярват, че писането на есе е много проста задача, която не изисква никакви специални умения. Тук трябва да се разбере, че нивото на писане на работата ще покаже доколко ученикът е готов да изпълнява последващи по-сложни задачи. Затова вземете есето по психология възможно най-сериозно.

Ако изпълнението на такава работа не е ново за вас, тогава вероятно вече сте се сблъсквали с характерните особености на изпълнението на подобни задачи, но ако пишете есе за първи път, ви съветваме внимателно да се подготвите за това. На първо място, ще трябва да изберете необходимите литературни източници на информация. След това някои ученици просто пренаписват информация от различни книги и се опитват да я предадат като своя собствена уникална работа. Всъщност образователният процес трябва да научи ученика да формира собствено мнение въз основа на получените теоретични знания. Добре написано есе може безопасно да се счита за доказателство, че студентът в бъдеще ще бъде добре запознат с науката за психология. Нито един учител не се интересува от препрочитане на едно и също нещо, което е написано в учебника отново и отново, така че подобна работа няма да предизвика интереса му и няма да му се налага да се надява на положителна рецензия на произведението. Той очаква от ученика самостоятелна уникална работа, в която ще са видими усилията, положени от ученика. Всъщност, ако ученикът навлезе достатъчно в информацията, събрана за резюмето, тогава работата ще бъде написана без определени трудности и проблеми. Ако имате достатъчно ниво на теоретични познания по темата, тогава пренасянето на вашите мисли и разсъждения на хартия няма да ви е трудно. Ще бъде достатъчно да спазвате всички правила за завършване на есе по психология.

След като сте проучили задълбочено всички източници на информация, събрана за написване на есе, можете спокойно да пристъпите към съставянето на план и да изработите структурата на бъдещата си работа. Някои стандарти за проектиране на есета по психология не се различават от есетата в други дисциплини. Първата страница на резюмето ви ще бъде и заглавната страница, която трябва да посочва: името на вашето учебно заведение без съкращения, дисциплина, тема на работа, данни на автора на резюмето, данни на вашия ръководител, град и година на писане работата.

След заглавната страница идва съдържанието на творбата. В него трябва да посочите всички точки на резюмето, въведението, списъка на всички глави и параграфи, заключението на работата и списъка с източници на информация, които сте използвали. Следва въведението, в което трябва да изразите основната идея на вашето есе, да посочите целите на работата и задачите, които сте си поставили.

Следващата стъпка е да напишете основната част. Тя трябва да бъде разделена на параграфи и глави, които ясно описват всички етапи на вашето изследване, тук можете да добавите илюстрации, таблици и графики на вашите статистически и аналитични данни.

В края на работата ще трябва да обобщите цялата работа, да направите заключения и да предоставите доказателства, че всички поставени в началото задачи са постигнати от вас. След заключението идва списък на всички източници на литература, които сте използвали, CC връзки към конкретни страници, не забравяйте, че всеки раздел от резюмето ви трябва да започва от нова страница.

През последните години все по-често в интернет се появяват оферти за продажба на вече написани есета по психология. Повечето от тези произведения са направени от професионални автори на прилично ниво. Използвайки тази оферта, можете да получите готово есе по психология в най-кратки срокове. Дали да използвате тези услуги или не, зависи от вас. Но можем спокойно да кажем, че пазарът на готови есета по психология се подобрява през последните години и не трябва да има съмнение относно качеството на подобни произведения.

 Реферат по психология – препоръки за изготвянето му

 

 

Със сигурност сте виждали готови писмени произведения, които обикновено се наричат ​​реферати. В самия край на такава работа има определен списък, според който всъщност е протекъл процесът на подбор на материали за доклада. Тази библиография не е чисто формална, а трябва да е точно по темата, която е зададена. Всъщност това е доста сериозна информация, която се взема предвид при оценяване на работата.

 

Но тогава възниква въпросът как точно да се състави този списък и освен това да се намерят всички необходими материали, в случая по психология. До неотдавна нямаше безкрайни простори на Интернет и човек трябваше да седи в библиотеката много дълго време, за да напише компетентно произведение по тази тема.

 

Въпреки факта, че сега всичко може да се намери в интернет, е абсолютно невъзможно да се направи без посещение на библиотеката и да се отвори книга или учебник по психология. Но това е само ако искате да получите компетентна уникална работа.

 

Ако решите да се заемете с писане на реферат, бъдете готови да се сблъскате с някои трудности, особено когато става въпрос за завършване в дисциплина като психология. Психологията има редица разлики от другите науки, по-специално това се дължи на нетрадиционните подходи към научните формулировки. Във всяка друга дисциплина основният акцент винаги е върху твърди факти, а в психологията някои теми често се изучават въз основа на разсъждения, а не на факти.

 

Науката психология се счита за доста сложна, тя изучава поведенческите характеристики на човека, неговия начин на живот, състоянието на духа, на концепцията за морал и т.н. Целта на такава наука като психологията все още не е точно дефинирана. Обект на изследване е самият човек с неговото съзнание и интелект.

 

Ако в процеса на изучаване на науката психология е избран реферат като първата ви студентска работа, ние ви съветваме да приемете това възможно най-сериозно и отговорно. Ето няколко препоръки за успешното завършване на реферата по психология. Следвайки тези препоръки, в началния етап на обучение ще разберете, че по-нататъшното изучаване на тази наука ще бъде много по-лесно.

Много студенти смятат, че писането на реферат е много проста задача, която не изисква никакви специални умения. Тук трябва да се разбере, че нивото на писане на работата ще покаже доколко студентът е готов да изпълнява последващи по-сложни задачи. Затова трябва да приемете работата по реферата в дисциплината психология възможно най-сериозно.

 

Ако изпълнението на такава работа не е ново за вас, тогава вероятно вече сте се сблъсквали с характерните особености на изпълнението на подобни задачи, но ако пишете реферат за първи път, ви съветваме внимателно да се подготвите за това.

На първо място, ще трябва да изберете необходимите литературни източници на информация.

 

Някои студенти просто пренаписват информация от различни книги и се опитват да я предадат като своя собствена уникална работа. Всъщност образователният процес трябва да научи студента да формира собствено мнение въз основа на получените теоретични знания.

 

Добре написаният реферат може да се счита за доказателство, че студентът в бъдеще ще бъде подготвен и запознат с науката психология.

 

Нито един преподавател не се интересува от препрочитане на едно и също нещо, което е написано в учебника отново и отново, така че подобна работа няма да предизвика интереса му и няма да му се налага да се надява на положителна рецензия на представения реферат. Той очаква от студента самостоятелна и уникална работа, в която ще са видими усилията, които е положил.

 

Всъщност, ако студентът се задълбочи достатъчно в информацията, събрана за реферата, тогава работата ще бъде написана без определени трудности и проблеми. Ако имате достатъчно ниво на теоретични познания по темата, тогава пресъздаването на вашите мисли и разсъждения на хартия няма да ви е трудно.

Ще бъде достатъчно да спазвате всички правила за разработка на реферат по психология.

 

След като сте проучили задълбочено всички източници на информация, събрана за написване на реферата, можете спокойно да пристъпите към съставянето на план и да изработите структурата на бъдещата си работа.

 

Някои стандарти за структуриране на реферати по психология не се различават от рефератите в други дисциплини.

 

Първата страница на реферата ви ще бъде и заглавната страница, която трябва да посочва: името на вашето учебно заведение без съкращения, дисциплина, тема на работата, данни на автора на реферата, данни на вашия ръководител, град и година на писане на реферата.

 

След заглавната страница идва съдържанието. В него трябва да посочите всички точки на реферата, увода, списъка на всички глави и параграфи, заключението на работата и списъка с източници на информация, които сте използвали.

 

В увода трябва да изразите основната идея на вашия реферат, да посочите целите на работата и задачите, които сте си поставили.

 

Следващата стъпка е да напишете основната част. Тя трябва да бъде разделена на параграфи и глави, които ясно описват всички етапи на вашето изследване. Тук можете да добавите илюстрации, таблици и графики на вашите статистически и аналитични данни.

 

В края на реферата ще трябва да обобщите цялата работа, да направите заключения и да предоставите доказателства, че всички поставени в началото задачи са постигнати от вас.

 

След заключението идва списък на всички източници на литература, които сте използвали, както и посочване на връзки към конкретни страници в интернет.

Не забравяйте, че всеки раздел от реферата ви трябва да започва от нова страница.

 

През последните години все по-често в интернет се появяват оферти за продажба на вече написани реферати по психология. Повечето от тези разработки са направени от професионални автори на прилично ниво.

 

Използвайки такава оферта, можете да получите готов реферат по психология в най-кратки срокове.

 

Дали да използвате тези услуги или не, зависи от вас. Но можем спокойно да кажем, че пазарът на готови реферати по психология се подобрява през последните години и не трябва да има съмнение относно качеството на подобни разработки. За целта е просто, потърсете нашите специалисти и те никога не ще ви разочароват! Успех!

Примери за писане на курсова работа по философия

 

В тази статия ще предоставим пълни инструкции как да напишете курсова работа по философия, както и ще покажем примери. Можете бързо да разберете какво точно трябва да бъде написано във вашата работа и откъде да вземете материала.

Курсовата работа е задължителна студентска задача, която се изпълнява всяка година в края на втория семестър. С други думи, курсовата работа се нарича учебна и изследователска работа. Позволява ви да проверите не само знанията, придобити по време на преминатия курс, но и уменията за изследователска дейност. В крайна сметка студентът изучава не само теория, но и практика през учебната година.

Курсовата работа по философия е същността на цялото обучение на студента. Той трябва самостоятелно не само да направи преглед по конкретна тема, но и да проведе изследване на научен проблем, да се задълбочи в него и да се опита да го реши с помощта на научни методи. Но това не е задължително. В крайна сметка решението или усъвършенстването на научен проблем се изисква само в крайната квалификационна работа.

И какво се изисква в курсовата работа? Само 3 неща: правилен дизайн, високо ниво на оригиналност и съответствие с обемите.

Тъй като научната работа се проверява само от ръководителя, той наистина не чете съдържанието на текста. Затова не се тревожете твърде много за факта, че пренаписвате текста със свои думи от друг източник. Това е напълно нормално, защото тепърва се учите как да правите изследователска работа.

Не е трудно сами да напишете курсова работа по философия. Но първо трябва да одобрите темата, плана и списъка на използваната литература с ръководителя.

Можете да използвате темата, която вече сте изучавали по-рано: например от реферата, предхождащ курсовата работа. Или можете да използвате списъка на ръководителя, който съдържа изследователските теми, които го интересуват.

Но най-добре е да решите сами какво ще ви е интересно да изследвате. След това можете да кажете на ръководителя темата и материала, върху който искате да проведете изследване, и той ще може да избере правилното заглавие на работата.

Например, винаги сте се интересували от изучаването на смисъла на човешкия живот, как го разбират обикновените хора и как е в съответствие с научните тези. Тогава работата ви ще се казва „Смисълът на живота на съвременния човек“.

След това трябва да намерите информационна база и списък с източници. В момента ръководителят трябва да помогне по този въпрос, но въпреки това някои учители все още прехвърлят тази задача на студентите.

Всичко, от което се нуждаете, е да съберете 10-20 източника във вашия библиографски списък, както и да подредите препратки и бележки под линия за теоретичната част на курсовата работа.

Сега, когато сте готови за работа, можете да се запознаете с инструкциите как да напишете курсова работа по философия.

За да напишете курсова работа по философия, трябва да напишете план или съдържание.

Обикновено се изготвя заедно с ръководителя, но можете сами да се заемете с тази задача.

На първо място, трябва да определите структурата. Тя има свой ред, който в никакъв случай не може да бъде нарушен.

Нека да разгледаме частите от курсовата работа:

Увод

Съдържание

Основна част (теоретична глава + практическа)

Заключение

Списък на използваната литература

Приложение

Основната част е разделена на 2 големи глави, които от своя страна имат подзаглавия  и параграфи. Всеки раздел трябва да бъде описан в съдържанието. Заглавието на главата не трябва да съвпада със заглавието на курсовата работа. Въпреки това, всеки раздел и параграф трябва да обхващат темата.

Например, ако сте избрали темата „Идеите на Фридрих Ницше и тяхното възприятие в 21-ви век“, тогава работата ви може да има следните раздели:

Теоретични аспекти на изучаването на философията на Фридрих Ницше

Основи на философските идеи на Фридрих Ницше

Анализ на идеите на Фридрих Ницше във възприятието на съвременното общество

И т.н.

Така че трябва да назовете 2 големи глави и също така да назовете 2-5 подпараграфа след всяка глава. Основното е, че те имат логическа верига и разкриват основната тема на курсовата ви работа.

Ако съставите съдържанието правилно, тогава вашият ръководител ще го одобри, а също така ще ви бъде по-лесно да пишете текста по отделните глави.

Ще ви кажем допълнително как да напишете курсова работа по философия в глави и къде да получите текста за попълване. Не забравяйте, че обемът на цялата курсова работа трябва да бъде най-малко 30, но не повече от 60 страници общо (не се разглежда само приложението).

Трябва да напишете увод към курсовата работа в размер на 2-3 страници. В тази част на работата е необходимо да опишете вашето изследване. Разкажете защо може да е интересно за другите, какви важни въпроси повдига, какво се разглежда и каква цел иска да постигне изследователят.

В тази част трябва да спазвате ясно елементите в структурата на работа като се съобразите със следните компоненти:

Актуалността на изследването - защо темата на работата е важна за съвременната наука, за която е необходимо да се реши поставеният научен проблем.

Обектът и предметът на обучение е това, което изучавате в курсовата си работа. Обектът е област на изследване. Обектът е конкретно явление, връзки на елементи, свойства на явление или нещо.

Целта и задачите на изследването – какво иска да разбере студентът в работата, какви задачи ще трябва да изпълни, за да постигне целта.

Методите на изследване са научни начини за изучаване на работата, които ви помагат да направите свои собствени заключения и да навлезете по-дълбоко в предмета на изследване.

Структурата на курсовата работа включва всички части от работата, които са посочени в съдържанието.

И така, преминахме към най-важната част, как да напишем курсова работа по философия или по-скоро основната й част.

Основната част е текст, който трябва да разкаже за темата на изследването и да обясни всичко, което е направил студентът.

Теоретичната част на курсовата работа е в известен смисъл само преглед на научните възгледи, историята на изследванията по тази тема и резултатите от предишни изследвания по проблема.

Трябва да отворите възможно най-много източници на вашия компютър: статии, монографии, отворени сайтове, форуми, както и книжни формати на учебници и ръководства, след което да попълните обема на курсовата работа по глави.

Теоретичната част включва около 10-15 листа. Трябва да напишете всеки параграф. За да направите това, намерете подходящата информация във всеки източник и я пренапишете със свои думи. Методът е трудоемък, но оптимален. Така ще разберете съдържанието на вашия текст, ще подредите изследванията на други хора и ще напишете своя курсова работа по философия.

Или можете да прочетете повечето книги, статии, да преработите всички придобити знания и едва след това да напишете всяка глава. Това е много труден процес, който ще отнеме много време.

Най-бързият начин е да копирате текст на някой друг и да го поставите в работата си. Ще отнеме по-малко от час. И как да преминете проверката за плагиатство по-късно, ще ви кажем допълнително.

Практическата част от курсовата работа по философия почти не се различава от теоретичната. Трябва да запомните, че практическата глава е описанието на самото изследване. Следователно тук трябва да се извърши анализ, синтез или наблюдение на научен проблем.

Как бързо да напиша практическата част от курсовата работа по философия? Трябва да отворите готови курсови работи и да копирате практическа глава от тях. Това ще бъде достатъчно, за да попълните 10 страници от курсовата работа.

Накрая остава да напишем заключението на курсовата работа. Той, както и увода, се състои от 2-3 страници. Тук трябва да комбинирате всички изводи, които са обобщени след всяка глава. И също да обобщим: Надградете това, което сте написали в увода. Всъщност можете да пренапишете увода. Можете да използвате актуалността, предмет на изследване и цели. След това трябва да повторите, че сте постигнали целта си и сте постигнали определен резултат. В същото време е наложително да се посочи, че изучаването на темата трябва да продължи в заключителната квалификационна работа, която ще правите в бъдеще.

Така ще завършите написването на курсовата си работа. Следвайте всички наши инструкции и следвайте връзките, за да намерите още полезна информация.
Особености при създаване на курсова работа по икономика

 

Курсовата работа по икономика e самостоятелна научна работа, която се изготвя от студентите на базата на насоки от преподавател, информация от периодични, последователни издания и научни трудове в тази област.

Същинската цел на това създаване в този си вид научна работа е да изтъкне знанията, придобити при изучаване на темата, както и способността на студентите да извършат пълен анализ на фактите и останалите икономически показатели. С тази разработка се разрешава на студентите да правят независими заключения по избраната тема, например за финансовата дейност на дадено конкретно предприятие.

За да се изготви качествена  курсова работа  се налага да се придържаме към следните аспекти:

Много е важен изборът на темата, която ще се разглежда. Също така какви източници ще се използват, не само като библиография, а и данни от реално съществуващ обект – фирма или предприятие. Когато се търси тема за курсовата работа е много важно тя да бъде актуална и да предразполага студента да изложи своите знания по икономика. Основната насока на курсовата работа e най-пълно да се представят данни по темата и затова e важно да се избере конкретен обект за анализ. Така ще може да се изложи основната теза в разработката и накрая да се направят изводи от събрания материал по темата.

Обемът на курсовата работа по икономика  e приблизително 20-30 страници печатен текст, като изискванията за оформянето се задават от преподавателя.

Като структура на курсовата работа, елементите от които се състои, обикновено се посочва в методическите указания, публикувани за изучавания предмет или при зададена конкретна курсова задача.

Курсовата работа по икономика съдържа следните основни елементи:

 • Заглавна страница, чийто образец е зададен от преподавателя;
 • Съдържанието, посочва всичките опорни точки на този научен труд;
 • Увод, който да насочва към актуалността на темата;
 • Основна същинска част, се състои от глави, параграфи и друга структура. Заглавието на всички глави е изложено в съдържанието;
 • Заключението, също води до всички изводи от създадената работа;
 • Списък на литературата се сформира като библиографски списък.

 

Изисквания за техническо оформяне на текста:

Курсовите работи се съставят съгласно утвърдени стандарти, които се представят на сайтовете на учебните заведения или от самите преподаватели като изискване за изграждане на определения вид научна работа – както курсова, така и дипломна работа.

Съгласно тези общоприети стандарти студентите вземат предвид с какъв шрифт ще се изготвя документа, какви ще са отстъпите от всички на страниците, разстоянието между редовете и останалите технически параметри. Приетите правила за оформление не са трудни за изпълнение и това разрешава на студента да не търси завършек за крайното оформление на своята работа.

Вмъкнатите в текста таблици или формули, които не са в състояние да бъдат пренесени чрез копиране, а се налага да бъдат изградени самостоятелно и да се представят като приложения към самата курсовата работа. За техническото оформление на студентските разработки всяка образователна институция, както и всеки преподавател поставят собствени претенции за оформянето на текста от студентите.  

Съставянето на плана представлява особеност за изграждане на този научен проект, като се състои в неговата краткост. Няма нужда да създавате огромни и тромави структурни частици, които да бъдат значително редактирани от ръководителя на курсовия проект. В този план e важно да се знае общата градивна линия  и процесът на разкриване на темата.

Използваните източници са важен елемент в основния проект на курсовата работа по икономика. Важно е темата да се развие добре като се анализират всички научни трудове и показатели на конкретния обект, който ще се анализира.

Когато се налага да пишете курсова работа с преобладаваща практическа част,трябва  да се вмъкнат всички конкретни данни за самото предприятие или фирма. Първичната част от курсовата работа e теоретичната основа, а на вторичен етап, другата по-голямата част обхваща практическото изследване.

При анализа се вземат икономическите показатели за няколко последователни години , на базата на които се пресмятат и правят изчисления, съпоставят се графики и начертават диаграми на развитие или спад в икономиката, която изисква творчески подход. В допълнение към анализа, студентът създава редица изчисления, които да посочват тенденция за развитие в широк диапазон на различни показатели и на предприятието като цяло.

Констатациите при анализа на конкретното предприятие трябва да са съобразени със множество специфични данни, което може да доближи до интересни изводи и предложения за развитие от страна на студента като с това той ще покаже освен своите знания и желанието си за бъдеща работа в анализираното предприятие.

Курсовата работа се базира на данни от конкретно предприятие, включително създават и препоръчителни детайли за подобряване на работния план на предприятието, предложения за конкретни услуги и дейности, които биха могли да доведат до по-доброто представяне на студента с неговата курсова работа.

Прилагането на библиографски списък в създаването на курсова работа по икономика е твърде наложително. Обърнете необходимото внимание на съставянето на този списък, който да съдържа книги, периодични издания, закони и подзаконови нормативни актове. Използването всички законодателни източници задължително да са актуални и да са приложими към момента на изготвяне на научната работа от студента.

Изграждането на курсова работа по икономика изисква инвестиране на значителни ресурси като време и дълбоко анализиране на редица научни трудове от страна на студента. Затова познаването на основните елементи за написване на курсова работа e от голямо значение за успешното представяне.

При проверка на изготвената курсова работа преподавателят ще проучи по какъв начин е събран и анализиран материала по избраната тема, както и дали представеното съдържание е относимо c цялостната тема на тази курсова работа.

Оценката на преподавателя ще се базира и на актуалността на направените изводи от студента по избрания проблем като ще обърне внимание и на оформлението на работата в съответствие със зададените стандарти.
Какво трябва да съдържа курсовата работа

 

За да получите много добра оценка на Вашата курсова работа освен че трябва да изберете сравнително интересна тема, от голямо значение е и какво ще съдържа самата разработка. Оформлението на Вашата курсова работа е важно и освен със самия текст по избраната тема, можете да впечатлите мнозинството и с начина, по който сте оформили различните части от своята работа.

Съдържанието като част от текста на курсовата работа се намира след заглавната страница и основно  и важно правило е да се посочват точно заглавията, както и в коя глава от курсовата работа се намират.  Недопустимо е да се правят съкращения на думите, да се преформулират имената или да се променя последователността. Една след друга се изброяват всички отделни  части в разработката и къде се намират в текста.

Много е важно в първата част, наречена Увод, да посочите основните си цели в работата по темата и какви методи сте използвали при изследването си, както и какви материали сте използвали като налични литературни източници. При избора на тема за разработката трябва да се има предвид наличието на необходимата и точна литература, което е от важно значение за написването на добрата курсова работа.

Разработката по избраната тема трябва да включва всички основни елементи, които се анализират като се посочват страниците, на които се намират отделните части.

Що се отнася до заглавията на отделните раздели във Вашата курсова работа, те трябва да започват винаги с главна буква и да не се поставя точка в края на изречението. При изписването на наименованията на отделните раздели не е разрешено пренасяне на думи.

След изписване на заглавието следва многоточие, което води до номера на страницата от дясната страна на съдържанието, които са подредени в колона. Друг вариант за изписване на съдържанието е като се подредят в таблица отделните раздели като вдясно в колонка стоят номерата на страниците – кой раздел къде се намира. Смятаме, че това дава яснота за всичко казано до тук и не се налага допълнително разясняване към момента.

Съдържанието е задължителен елемент от курсовата работа. Обикновено то се съставя след заглавната страница и няма номер на страницата. Трябва обаче да се има предвид, че всички преподаватели обръщат внимание на съдържанието, тъй като преценяват до каква степен компетентно са формулирани основните точки и дали са разгледани основните въпроси, свързани с темата на изследването.

Има и определени изисквания за дизайна на съдържанието, с които трябва да се запознаете. Това също е много важно да се знае при изграждането на добра курсова работа. По принцип учебните заведения дават указания на студентите как да се оформят текстовете на курсовите работи. Ако няма такива зададени правила, тогава можете да се ръководите от общоприети такива, които са сходни за изработване на такъв вид текстове – реферати, курсови работи, дипломни работи. Подравняването на текста на съдържанието се извършва и от двете страни на листа.

Параметрите на полетата трябва да съответстват на стандартните, а именно: лявото поле - 3 сантиметра, дясното - 1,5 сантиметра. Когато избирате размер, трябва да се съсредоточите върху 14 на интервали от един и половина. Най-често всички раздели започват на нова страница, но трябва да се има предвид, че оставянето на повече от тридесет процента празно място на листа е неприемливо. Следователно, когато пишете курсова работа, трябва да разпределите текста така, че да няма оставени празни редове. В съдържанието заглавките се форматират на нов ред, срещу който трябва да бъде страницата, от която започва раздела.

Курсовата работа трябва да бъде написана в печатен текст с помощта на компютър, в този случай можете да прибягвате до автоматична настройка на съдържанието, за това изберете секцията „Вмъкване“ в менюто и намерете елемента „Съдържание“. Точно тук е мястото и  трябва да зададете необходимите параметри. Въпреки това повечето студенти все още предпочитат да съставят съдържанието ръчно, за това е необходимо да напишете всички заглавия на раздели и глави на отделен лист, като посочите номера на страницата и след това просто да ги пренапишете в съдържанието.

След като всички заглавия са написани и страниците са отразени срещу тези заглавия, текста трябва да бъдат подравнен, за да стане колоната изрядна и последователна. За да направите това, изберете елемента "Колони" в менюто "Формат" и под думата "Съдържание" изберете основните параметри на бъдещата таблица като посочите броя на редовете и колоните. Тези действия не изискват особени усилия и логизъм.

Дясната колона като правило е най-тясната, както и лявата, затова е необходимо колоната, в която ще бъдат посочени имената на секциите, да бъде достатъчно широка.

Размерът на клетката трябва да бъде зададен като се вземе предвид един и половина интервал. Остава само да въведете имената на основните раздели и да поставите страниците в дясната колона.

Ако правилата изискват, че номерата на разделите в курсовата работа трябва да бъдат изписани, тогава те трябва да бъдат попълнени в лявата тясна колона.

След като попълните последователно всички редове, следва да премахнете границите на таблицата и това е всичко – съдържанието е проектирано красиво и компетентно. Очаквайте, следователно Вашата работа да е свършена достатъчно добре според всички правила, които са спазени и оттук насетне тя да бъде оценена подобаващо от Вашите ръководители.

Ако статията Ви е харесала, то не забравяйте редовно да следите нашата уеб страница и при възникнали въпроси да направите запитване към нашите специалисти, които неминуемо ще Ви отговорят с високия си професионализъм и знания. А, сроковете за отговор ли – те са съвсем кратки. И запомнете, че нашите специалисти са Ваши приятели и там където Вие изпитвате трудност, то те ще бъдат Вашата подкрепа и опора. Просто, ни потърсете и ще решим заедно всеки един проблем. Успех!
Как да напишем правилно увод и заключение към курсовата работа

 

По време на обучението си студентът често се сблъсква с проблема как да напише въведение към курсовата работа и след това как да напише заключението на курсовата работа. Тези две части от работата са най-важните, освен това на тях най-често се обръща голямо внимание на учителите.

Във въведението винаги се посочва актуалността на тази работа, тоест защо е важно за по-нататъшни изследвания по тази тема, тук също трябва да бъде отделно предложение за написване на задача за курсова работа и план за курсова работа. За да се напише релевантността на курсовата работа, трябва да се проучат научни трудове, учебници и статии в специализирани публикации, посветени на този въпрос, за да се определи кои области вече са изучавани, кои само се изучават и кои все още не са практически разгледани от учени. Да се ​​запознаят с практическото изпълнение на теоретичните изследвания по този въпрос, да проучат особеностите на проектите и тяхното изпълнение.

Критичният анализ на публикациите по темата ще даде възможност за ясно и кратко формулиране на проблема. Също така, във въведението трябва да напишете предмет, обект, цел и задачи. Целта на курсовата работа показва самия смисъл на нейното писане, обикновено това е обобщение и анализ на теоретичните знания за разработване на проекти за подобряване на предмета на работа, намиране на начини за решаване на проблемите, открити по време на анализа.

Задачите се формулират въз основа на конкретна цел и също така отразяват етапите на изследване, обикновено броят и съдържанието на задачите във въведението отразява плана и структурата на курсовата работа. Предметът на работата посочва обхвата и посоката на изучаваното явление, а предметът, като по-тясно понятие, указва какво точно се изучава в този проект.

Методи на изследване в курсова работа

След това се посочват методите на изследване, разглежда се кръгът от учени, които са изследвали избрания проблем, и се формулира полезността на резултатите от изследването. Понякога препратката посочва структурата на курсовата работа с описание на това, което се обсъжда във всеки от нейните раздели. Обикновено въведението е 2-3 страници. Правилното изписване на въведението помага да се очертае кръгът от разглеждани въпроси, определя логическия ред на тяхното разглеждане.

Писане на заключение

След написването на курсовата работа се формулират нейните резултати. В заключението в кратка форма са изброени изводите - формулираните от ученика дефиниции на термини, подобрена класификация, някои особености на явлението, резултатите от изчисленията и др.

Препоръчително е да напишете заключение, като се съсредоточите върху списъка със задачи, написани във въведението към курсовата работа, и да не забравяте, че то трябва да отговори на основния въпрос на работата, отразявайки целта на нейното писане.

Заключенията за по-лесно възприемане могат да бъдат разделени на параграфи според броя на заданията, написани във въведението към курсовата работа, или да посочат в кой раздел от курсовата работа е извършен анализът, което направи възможно да се направи това или онова заключение .

Заключенията не трябва да се състоят от части от текста на курсовата работа, целият материал на заключенията трябва да бъде внимателно разработен и осмислен. По този начин заключението трябва да посочи мнението на студента по този въпрос, потвърдено от неговото изследване. Обемът на заключението на курсовата работа също е 2-3 страници


Как да напиша курсова работа

 

Не можем да дадем конкретен пример за писане на този вид научна работа, а ще ви помогнем с идеи, които практически са приложими за всяка дисциплина и тема.

Преди започване на работата по възложената задача, първото нещо, което трябва да направим, е изборът на тема като същата се съгласува с преподавателя. Препоръчваме да не бъдете срамежливи или мързеливи, а да отделите време и да отидете при своя ръководител, за да зададете своите въпроси. По време на разговора се поинтересувайте какво да търсите, кои аспекти на темата са най-важни. Също така преподавателят може да ви посъветва как да напишете курсовата работа правилно, така че графиките, таблиците и други аналитични данни, които ще изготвите, да бъдат въведени правилно и да показват подходяща информация по темата.

Второ: за да разберете какво ви е необходимо за писане на курсовата работа, трябва незабавно да съставите работен план. Това е ясен, обмислен и последователен план, който ще ви улесни да напишете курсовата работа бързо. За помощ при написването на плана можете да се свържете с преподавателя. Много от преподавателите сами дават насоки какво да съдържа този план, а от вас ще се изисква да допълните този план с въпроси, по които ще разработвате темата. Подготвянето на такъв план ще е във Ваша полза, тъй като ще отразява концепцията за прилагане на идеята на преподавателя, което означава, че успешната защита вече е наполовина в джоба ви.

Кои са основните елементи в курсовата работа?

На първо място е уводът. Това е важна част от курсовата работа, тъй като в него накратко ще представите точките, които сте си поставили в работния план. Уводът е важен и с това, че при защита на курсовата работа ще представи накратко основните позиции на студента по темата, която е разработвал. От голямо значение е какво ще посочите в увода, защото преподавателя може и да не се задълбочи в същността на целия материал, но определено ще обърне внимание на уводната част.

Въведението трябва да е написано преди началото на основната част на курсовата работа и то веднага след събирането на материала по избраната тема. Така ще се представи накратко работата на студента по търсенето на материали по темата, а също и методите, които е използвал в писането на курсовата работа.

В увода е необходимо да се отрази основната идея на цялата работа, да се покаже какви изследвания ще бъдат обхванати в разработката, какво ще бъде разкрито, проучено, анализирано. Като обем уводът е желателно да съдържа текст, който да може да се прочете в рамките на не повече от пет минути.

Оформление на курсовата работа

Всички останали части на курсовата работа (глави от основната част, приложения, заключение, списък на използваната литература) се пишат лесно: тук всеки следващ раздел следва от предишния.

При писането на курсова работа един от най-важните моменти е дизайнът. Ако оформлението е неправилно, дори самото съдържание да е перфектно, преподавателят ще върне курсовата работа за преработка!

За да не коригирате структурата на материала на по-късен етап на работата си, още със започване на писането задайте правилните параметри на листовете с думи, а именно: отстъпите от всички страни трябва да са 2 см, или отдясно - 3 см, отляво - 1 см, а отгоре и отдолу по 2 см. Много важен показател е с какъв шрифт ще се напише курсовата работа - Times New Roman с размер 14. Разстоянието между редовете е един и половина.Педагогика курсова работа

 

Изисквания за подготовка и оформление на курсова работа по педагогика

 

Изпълнението на всяка курсова работа по педагогика се извършва в съответствие с

учебната програма.

 

Научното ръководство върху подготовката на курсовия проект се извършва от опитни

преподаватели от катедрата по педагогика.

 

Студентът заедно с ръководителя изяснява кръга от въпроси, които трябва да бъдат проучени;

изготвя план за изследване; определя структурата на работа, формата на прилагане

проучване, срокове за изпълнение на работата на етапи; определя необходимата литература,

други материали и др.

 

Студентът започва своята курсова работа, като получава задание за работата.

 

Ръководителят на курсовата работа:

 

-          формулира темата на самата курсова работа;

-          поставя задача за съставяне на курсова работа, определяйки срок за изпълнение;

-          препоръчва на студента основна литература, справочни материали и други

източници по темата;

-          при провеждане на самостоятелните изследвания, помага при избора

на диагностични инструменти с връзки към източници, които предоставят

необходимите техники за осъществяване на изследванията;

-          провежда систематични, планирани консултации;

-          проверява изпълнението на работата на части и като цяло;

-          дава препоръки за подобряване на изпълнената част от работата (ако е необходимо)

-          дава препоръки относно изготвянето на защитна реч и изготвянето на визуален

материал, необходим за защитата.

 

Студентът по време на изготвяне на своята курсова работа:

-          работи по темата самостоятелно въз основа на задълбочено изучаване на литература по профила на обучението си

-          следи актуална и периодична родна и чуждестранна литература по темата;

-          самостоятелно планира ежедневния обем на работа;

-          точно съхранява работната документация (записки);

-          своевременно и ефективно изпълнява изискванията на ръководителя;

-          участва в работата на студентски научни семинари, кръжоци и конференции, както и

научни семинари на катедрата, където се извършва работата и където той е задължен

направи научна презентация.

 

За качеството на изградената курсова работа по педагогика, за надеждността на получените резултати, за съответствие с неговите изисквания и насоки, разработени от отдела,

отговорност носи студентът – автор на неговата курсова работа.

 

Кои са общите и специфични изисквания за изготвяне на курсова работа по педагогика,

които студентът трябва да знае и да наблюдава при подготовката на проекта си:

 

Всяка курсова работа в областта на педагогиката трябва да отговаря на следните общи изисквания:

-          заглавието трябва да съответства на съдържанието;

-          съдържанието трябва да бъде ясно структурирано, като се вземе предвид приетата научна методика и изискванията за оформление;

-          представянето на материала трябва да се извършва в логическа последователност;

-          стилът на писане трябва да е научен;

-          използваната информация трябва да бъде обработена и систематизирана с позоваване на източници за получаването й;

-          използваните понятия и категории трябва да са правилни, формулировките да са кратки, точни, изключващи субективност и неяснота в интерпретацията;

-          заключения, предложения и препоръки въз основа на резултатите от теоретичния анализ и емпиричното изследване (ако има такова) трябва да е валидно, т.е. да е подкрепено с доказателства, базирани на убедителни разсъждения, анализ и изчисления въз основа на конкретен материал за изследване.

 

Ако Ви е харесала нашата статия, отново посетете нашата Страница https://www.kursovireferati.com/nachalo . Благодарим Ви!

Как се пише курсова работа по икономика

 

Курсова работа по икономика е независима научна работа, чието съдържание е основано на данни от периодични издания и научни трудове на специалисти.

Целта на създаването на курсова работа по икономика е да покаже уменията, придобити по време на обучението на студента и при разработването на темата е важно умението да се анализират факти и икономически показатели, да се направят независими изводи за провеждането на финансово-икономическите дейности например на конкретно предприятие, ако е зададено като тема да се изследва точно за определена дейност или фирма.

За да изготвите качествена курсова работа, трябва да се придържате към някои принципи, които са важни при оформлението.

Обемът на работата е около 20-30 страници отпечатан текст, изискванията се уточняват от преподавателя. Основната цел на всяка курсова работа е най-пълното разработване на темата. Най-удобният вариант е да изберете тема, която да разглежда конкретна дейност или обект от икономиката. Това ви позволява да развиете последователно тезите си при писането на курсова работа и да направите ясни заключения.

Структурата на курсова работа обикновено се състои в методическите инструкции, публикувани за предмета, който се изучава или е зададена в конкретна курсова задача.

Основни елементи в състава на курсова работа по икономика са:

-          заглавна страница, образец за която се предоставя от преподавателя;

-          съдържание, посочващо всички основни моменти на работата и съответните страници на всеки раздел в нея;

-          увод, показващо уместността на темата и изводите, които се правят с тази научна работа;

-          основна част, състояща се от глави, параграфи, като заглавието на главите трябва да бъде показано в съдържанието;

-          заключение, посочващо изводите от извършената работа;

-          списък на използваната литература под формата на библиографски списък. В някои учебни заведения в списъка на източниците е включена и кратка анотация (резюме) по дадената тема, която се използва при защитата на курсовия проект.

Съгласно стандартите се изготвят шрифт на документа, отстъпи от всички страни на страницата, междуредие и други технически параметри. Стандартизацията е доста проста за изпълнение и позволява на студента да не мисли за техническото оформяне на зададената курсова работа.

Таблиците, вмъкнати в текста и формулите, които не могат да бъдат прехвърлени чрез просто копиране, но трябва да бъдат създадени независимо от текста, използвайки възможностите на офисните програми, също трябва да отговарят на стандартите. Всяка образователна институция и преподавател излагат свои собствени изисквания за структуриране на зададената курсова работа.

Когато пишете курсова работа, основен момент е съставянето на план. Този план понякога се одобрява от преподавателя. Ако студентът е в последните курсове на обучение, цялата работа се извършва от него самостоятелно, а преподавателят проверява вече подготвения материал.

Особеността на съставянето на плана е в неговата краткост. Не е необходимо да се създават тромави структури, които да бъдат успешно редактирани от преподавателя. В плана е необходимо да се подчертае общата линия на работа и процеса на разработване на темата. Множеството структури на цялата работа – като раздели или глави, може да бъде обобщено в две или три ключови точки и да се посочат в плана.

Използваните библиографски източници се цитират в основната част на Вашата курсова работа.

От самата курсова работа не може да се очаква представянето на някакво забележително откритие. Важно е да се разработи добре темата като се използват научни трудове и специфични показатели на дадено предприятие или отрасъл в икономиката. В случай на създаване на чисто теоретична работа е необходимо да се използват колкото се може повече източници на икономическа литература. Съвременните методи на преподаване благоприятстват използването на чуждестранни изследвания, ако темата на работата позволява това да бъде направено. При създаването на теоретични трудове се използват различни методи за сравнителен анализ на показатели от различни изследвания.

При написването на курсова работа, където има практическа част, се използват данните на конкретно предприятие. Първата част от работата е теоретичната основа; втората, по-голямата част от работата, е практическо изследване. Вземат се икономически показатели за няколко години, въз основа на които се правят изчисления, създават се графики и диаграми за развитие. Важно е да се покаже динамиката на развитие и взаимодействието на данните. Икономиката изисква креативност. В допълнение към анализа студентът създава изчисления на тенденцията за развитие в рамките на отделните показатели и предприятието като цяло.

Работата със специфични за предприятието данни може да доведе до интересни, ориентирани към бъдещето констатации, които рядко се срещат в корпоративните финансови услуги, където обработват ежедневни показатели. Ако работата е сериозна, тя ще заслужава вниманието на ръководителите на предприятието, което ще възприеме студента като потенциален служител на икономическа длъжност при тях.

Работата, която се основава на данни от конкретно предприятие, също така предоставя препоръки за подобряване на работата на предприятието, специфични услуги и дейности, които могат да доведат до подобрена ефективност.

Библиографският списък към всяка курсова работа е една от важните части в структурата й. Трябва да се обърне необходимото внимание на създаването на списъка, който да включва освен книги и периодични издания, така и закони и подзаконови актове, които са валидни за икономическата дейност. Всички законодателни източници трябва да са актуални и трябва да бъдат цитирани в библиографския списък.

Като цяло писането на курсова работа по икономика изисква значителна инвестиция на време и изучаване на научни трудове. При проверка на готовия текст преподавателят ще оцени знанията на студента по изучавания материал, а също така и до каква степен съдържанието на курсовата работа съответства с темата на цялата работа и точките на основната част. Ако са направени уместни изводи, също ще бъдат оценени подобаващо от преподавателя. Не без значение е и оформянето на Вашата курсова работа, като дизайн, при спазване на стандартите на учебното заведение или на препоръките на преподавателя.Как самостоятелно да напишем курсова работа

 

 

Написването на курсова работа се изисква в почти всички специалности във висшите учебни заведения. Изготвянето на този вид курсова работа представя резултатите от образователната дейност на студента, потвърждава знанията, придобити през семестъра.

 

Едно от основните изисквания за написването на курсова работа e спазването на минимално допустимия обем страници.

 

Това зависи от следните фактори:

 

• специалност (техническа или хуманитарна);

• предпочитания на преподавателите;

•  курсът на обучение;

• разработваната тема.

 

А колкото до основните технически изисквания за курсова работа - тя задължително се нанася на попълнени листове формат А4 (от едната страна), в печатна форма.

Страниците се номерират, започвайки от заглавната страница, но номерът не се изписва на нея. Стандартните раздели на документа (увод, заключение, списък с препратки, глави на основната част) са разположени на отделни листове.

 

Отделно изискване е уникалността на създадената курсова работа. Проверява се автоматично с помощта на специални програми. Няма общ стандарт, определящ конкретна цифра за уникалност за всички курсови проекти, така че преподавателите обикновено сами поставят изисквания (например поне 70% от проверката за плагиатството). Повишаването на оригиналността на работата ви е лесно, ако я напишете със собствените си думи. Например, във философски или социологически разсъждения е наложително да се перефразира текстът, така че при проверка да покаже добър резултат.

 

Заглавната страница е началото на всяка курсова работа. Тази страница, подобно на заглавната страница на друг писмен проект, бива съставена в съответствие с изискванията на университета. Образец за изготвянето й ще откриете в насоките, дадени от преподавателя за съставянето на курсова работа.

 

За да напишете отлична курсова работа, наблегнете на дизайна на съдържанието. Планът на съставения курсов проект представлява кратък списък на всички негови раздели и глави от основната част, които са записани на отделен лист.

 

Стандартни изисквания за изготвяне на план:

 

Когато съставяте план, имайте предвид, че всяка следваща глава е логично свързана с предишната в заглавие и съдържание. В края на курсовата работа, завършеният документ трябва да остане едно цяло, а не колекция от различни статии.

От заглавието на раздела (абзаца) трябва да стане ясно за какво става въпрос.

Не повтаряйте заглавието в нов раздел. Не се допускат дублиращи се заглавия. Заглавието на раздела трябва да бъде само от едно изречение.

 

В зависимост от правилата за написване на курсова работа основната част може да бъде разделена на две глави: теория и практика. Тези глави са разграничени в съдържанието с римски цифри, докато параграфите ще бъдат номерирани на арабски. Това разделение улеснява четенето и анализирането на Вашия курсов проект и показва, че наистина сте обхванали всички аспекти по зададената тема.

 

Много преподаватели преценяват степента, до която студентът е запознат с темата на работата, точно по увода. Следователно писането и дизайнът на увода трябва да се вземат насериозно.

 

Основната част от Вашата курсова работа бива написана и разделена на 2 глави - теоретична и практическа. В някои случаи е разрешено да се разработи курсова работа от 3 раздела: една теоретична и две практически (аналитична и проектна). Възможни са и други опции за разделяне на глави и параграфи в зависимост от специфичните изисквания за курсова работа.

 

Теоретичният раздел е разглеждане на изследвания проблем, като се вземат предвид вече завършените произведения на местни и чуждестранни автори. Тук студентът формира и обосновава гледната си точка по отношение на целите на изследването, прави теоретични предположения и решава задачите, поставени в началото на работата.

 

Аналитичната част на изследването е търсенето и идентифицирането на фактори, които в реалния живот влияят върху предмета на изследването. В заключенията към този раздел е необходимо не само да се посочат определени фактори, но не се цитират техните недостатъци, както и да се размисли как тези недостатъци могат да бъдат отстранени.

 

Разделът на проекта на курсова работа включва разработването и практическото прилагане на методи за решаване на идентифицираните проблеми, както и резултатите от тяхното приложение. Например в курсова работа по икономика се дава оценка на икономическата ефективност на тестване на разработените от студента методи, а в работата по педагогика се дават резултатите от многократни експерименти.

 

В заключението е стандартно да се пишат изводи и препоръки по проблема, разгледан в курсовата работа. За да може заключението на курсовата работа да отразява най-пълно същността на документа, струва си да си спомним за него още през време на написването на увода. Тоест, уместността, целта на работата, проблемите и задачите на изследването - всичко това се извежда в заключението, което описва свършената работа в курсовия проект.

 

Най-лесният начин е да напишете малки заключения към края на всяка глава от основната част и накрая ги съберете в едно цяло. Тогава преподавателят ще разбере, че напълно сте разбрали темата и сте готови да отговорите на въпроса във всеки раздел.

 

Списъкът с използвана литература се отнася до задължителните раздели на курсова работа. Включва всички научни публикации, нормативни и технически документи и информационни бюлетини, използвани от студента при писане на курсова работа.

 

Наличието на прикачени файлове показва, че студентът е разгледал темата за курсова работа толкова подробно и внимателно, че част от информацията е трябвало да бъде извадена извън нейния обхват. Като приложения се представят таблици, фотографии, изрезки от вестници и подобни материали.

 

Правила за проектиране на приложения:

 

1. Всяко приложение трябва да бъде разположено на отделен лист.

2. Приложенията трябва да бъдат посочени в текста на курсовата работа (например „Вижте Приложение 2“).

3. Ако номерирането е неудобно, се използват главни букви (например приложение А, приложение Б и др.). Към това това фигурите или таблиците от приложенията са номерирани като "Фигура В.1" или "Таблица А.3".

4. Ако прикачените файлове са обемни и е невъзможно да бъдат поставени на една отпечатана страница, в горната част на новия лист е посочено „Продължаване на прикачения файл“ с номер. Не e необходимо да номерирате страниците на самите приложения.

Курсовите работи се набират в текстов редактор с шрифт Times New Roman, черен, размер 14. При печат се избира портретна ориентация на документа.

Разрешено е автоматично пренасяне на тире, а основният текст и връзките са разположени „по ширина“. Полета на документа: отгоре и отдолу по 20 мм, отляво - 30 мм, отдясно - 10 мм. Червената линия започва на разстояние 1,5 см от полетата.

 

Разстояние за отделяне на връзките от основния текст може да се ползва размер на 12 точки, както и единичен отстъп между редовете вместо един и половина.

Всички горепосочени параметри обикновено се задават по подразбиране в текстовия редактор Microsoft Word.

 
Изготвяне на курсова работа в областта на педагогиката

 

 

За да се напише курсова работа по определена тема, никак не е лесно. Например, педагогическите изследвания се характеризират като логични и последователни научни разработки по определена тема.

 

С разглеждането на даден проблем в обучението по педагогика се цели да се получат надеждни данни (психологически, педагогическа информация) за изучаваните явления и характеристики на основните предмети в образователния процес като се използват лични източници, проявява се лична активност, както и възможност за работа в група за изучаване на проблема.

 

Основните етапи на научните изследвания по педагогика включват:

 

1. Изучаване на състоянието на проблема. Формулиране на проблема.

2. Изборът на обекта и предмета на изследване.

3. Определяне на цели и задачи.

4. Разработване или усъвършенстване на общата първоначална изследователска концепция за конструкция на работата и каква е същността на изучаваното явление.

5. Изготвяне на план за изследването като се изберат методи и техники за изпълнението му.

6. Обезпечаване на изследването чрез събиране на данни от научни източници или от практиката.

7. Обработка на данни.

8. Обобщаване на събраната информация от тестване или други научни методи за проучване като интерпретацията на същите трябва да бъде подчинена на първоначалната концепция за работа по темата.

9. Формулиране на общи изводи. Оценка на перспективите за по-нататъшно развитие в изследването на проблема.

 

Всяка научна разработка за написването например на курсова работа се изготвя с цел да се подпомогне процеса на изучаване на даден проблем като се дава обяснение на неизвестни досега факти или се прави опит да се разкрие непълнотата на старите начини за представяне на нови факти.

 

Тези трудности са най-много при писането на зададената курсова работа по педагогика. Ясно се проявяват в така наречените проблемни ситуации, тоест първоначалната точка на изследване е ситуацията, която поражда проблема.

 

Проблемната ситуация – това е състоянието на изследователския обект, характеризиращо се с нестабилност, несъответствие на нейното функциониране с нуждите на по-нататъшното изследване.

 

В разработките по педагогика е важна правилната и ясна формулировка на изследователския проблем и значението му, тъй като проблемът определя изследователската стратегия, посоката на научното търсене.

 

Изискването за формулиране на проблема в самата курсова работа по педагогика се налага при избора на тема на изследването и трябва да бъде съобразено с:

1. Наличието на проблемна ситуация.

2. Формулирането на проблема като израз на необходимостта от изучаване на определена област от явления, разработване на теоретични средства и практически действия, насочени към идентифициране на причините за противоречията, за тяхното разрешаване.

3. Необходимо е да се отдели основното от второстепенното, да се открои вече известното и това, което все още е непознато за науката относно предмета на изследване.

4. Яснота и недвусмисленост на формулировката на темата.

5. Използване на терминологията на научната дисциплина „Педагогика“, в рамките на която се прави проучването.

 

За сега толкова по този въпрос и не забравяйте отново да посетите нашата интернет страница https://www.kursovireferati.com/nachalo . Бъдете здрави!
Видове реферати

 

Рефератът e произведение, за  което задължително задълбочено трябва да се анализират няколко доста често срещани източника, като например учебници или друга научна литература.

В процеса на обучение студентите трябва да изпълняват много задачи като най-често им се възлага да пишат научни работи, част от които е рефератът.

Рефератът е устен или писмен доклад по определена тема, който съдържа информация от няколко източника. Също така може да бъде преглед на публикации или научни трудове, които са обобщени въз основа на няколко източника на информация. Разбира се, рефератът не изисква нови разработки или изразяване на нечия гледна точка, въпреки че това не е забранено. Основната задача на реферата е да предаде на аудиторията основните аспекти на темата и евентуално да предизвика интерес към дискусията.

Писмената работа има свои собствени характеристики на представяне и разнообразие. Рефератът не прави изключение, разделен е на типове в зависимост от източника на информация, тема, съдържание.

Ето някои основни видове реферати, които са най-често срещани.

Въз основа на съдържанието, рефератите се разграничават на:

 1. Репродуктивни – представляват обобщение на информацията, предоставена в оригиналния източник. На свой ред те се разделят на: Резюме - съдържа основни понятия по темата. Конспект - обобщение на основните методи и резултатите от изследванията, както и възможните начини за тяхното приложение.
 2. Продуктивни – това е по-подробна работа, в която е необходимо да се анализират мнения, възгледи, последвани от анализ и критики. Приема се използването на няколко източника на информация с последващо сравнение на данните от тези източници. Този вид реферати са разделени на два вида: Отчет - съдържа анализ на информацията и оценка на проблема. Преглед - изгражда се на базата на сравнение на различни мнения по една тема. Те могат да бъдат представени под формата на монореферат, представен като отделна творба или полиреферат, съдържащ няколко отделни творби.

Въз основа на първоизточника, рефератът е представен в следните форми:

-          Фрагментиран - съставен въз основа на една или повече глави от първоизточника.

-          Монографски - извършва се въз основа на данни от един източник на информация.

-          Аспектен - съставен според основните аспекти на документа.

-          Консолидиран - съдържа данни от няколко източника.

В зависимост от направлението и предмета на обучение се разграничават следните групи реферати:

-          Целеви - насочени към предоставяне на информация на заинтересована група от хора по определена тема.

-          Общи - включва разговор с широк кръг хора и съдържа основна информация от първоизточника.

Предвид пълнотата на изложението, рефератите се подразделят на:

-          Индикативни - съдържат само основните въпроси и моменти от първоизточника. Въпроси, които не са свързани с основната тема.

-          Информативни - предполага представяне на данните, посочени в основния източник на информация.

Въз основа на метода на подготовка се разграничават следните видове реферати:

-          Творчески - съдържат собствени мнения за поставения проблем.

-          Служебни - включват събиране на информация по конкретен проблем, който създава затруднения в работния процес.

-          Контролни - съдържат лична гледна точка, мнения по определена тема. Обикновено се извършва от студенти, преди да започнат писане на дипломна работа, за да покажат своя интерес към даден проблем.

-          Образователни - съдържат информация за конкретен проблем и собствена преценка по темата на въпроса. Най-често се използват за обучение на ученици как да работят с информацията и да създават писмени работи.

Още по темата, може да се говори дълго, но за това в следващата ни статия. А дотогава не забравяйте, да следите нашия интернет сайт https://www.kursovireferati.com/nachalo , където винаги ще откриете много полезна и интересна информация. И с радост ще споделим с Вас, че нашите специалисти разработват отлични теми по педагогика, психология, философия, журналистика, история и икономика, така че, в случай на необходимост – потърсете ни! Бъдете здрави!
Каква тема за реферат да изберем

 

Съдържанието на реферата се определя от темата на произведението, така че изборът на тема е важна стъпка.

Най-често темата на реферата се избира произволно, понякога дори с разглеждане на въпроси, за които студентът никога не е чувал и няма представа.

Като цяло има три начина за избор на тема:

-          Самостоятелен – темата се избира от студентите като се търси одобрението на преподавателя.

-          От списъка, предложен от преподавателя.

-          По съвет на преподавател или на приятели.

Независимо от начина, по който е избрана темата на реферата, тя трябва да бъде:

-          Актуална - да се избере нова тема, която да е интересна както за студента, така и за аудиторията, пред която трябва да бъде представен рефератът.

-          Интересна - трябва да отразява не само материала, представен в учебника, но и да има ефект на новост.

-          Известна/популярна – когато темата за реферат е позната, можете да изберете необходимия брой източници на литература.

-          Проблемна - когато отразявате в реферата няколко гледни точки по един проблем, включително представяте и своето мнение.

-          Конкретна – препоръчително е за реферат да не се избира някоя абстрактна тема, защото са трудни за писане. По-добре е да избирате тясно специализирани теми, така че представянето на материала в крайна сметка да се окаже последователно и логично. Независимо от това, ако имате тема, която съдържа няколко въпроса, тогава можете да се опитате да я стесните, като изберете, например, само един раздел за изследване или да съкратите периода от време, през който трябва да проведете изследването си.

Освен това, когато избирате темата на реферата, трябва да обърнете внимание на неговата формулировка, ако е възможно, темата трябва да бъде кратка, която ясно ще дефинира предмета и обекта на бъдещия реферат. Предмет на реферата обикновено е това, което подлежи на изучаване, а обектът по своему е изучаването на самия предмет. Така се оказва, че предметът е част от обекта на реферата.

Темата на реферата може първоначално да съдържа изследователски проблем, който значително ще улесни търсенето на информация. Ако на студента се даде възможност самостоятелно да излезе с темата на реферат, тогава не винаги е възможно да се дефинира непосредствено обекта и предмета на изследването по кратък начин, в този случай темата е формулирана условно, т.е. тя е представена в общ вид.

В крайна сметка темата трябва да съдържа:

-          Ключови думи, които ясно определят предмета и обекта на изследване.

-          Проблемност

-          Форма за комуникация.

Ако е възможно да редактирате темата на реферата, първо трябва да премахнете ненужните думи, ако те присъстват и да определите такива, които да са благозвучни. Освен това, ако е възможно, намалете заглавието до минимум, така че формулировката да е ясна, без повтарящи се думи.

Освен това имайте предвид, че темата трябва да представлява интерес преди всичко за този, който възнамерява да проведе изследването. В противен случай целите и задачите няма да бъдат правилно зададени и в резултат нищо добро няма да се получи от писането на тази научна работа.

Ако Ви е харесала тази статия, не забравяйте да следите редовно нашата интернет страница https://www.kursovireferati.com/nachalo , където ще намерите много и полезна информация, свързана с множество теми, които нашите професионалисти ще споделят с Вас. Те развиват множество теми, като най-важните са: педагогика, психология, философия, журналистика, история, икономика.
Какви са трудностите при писането на курсова работа?

 

Написването на курсова работа не е лесна задача. Изисква усилия за събиране, обработка, анализ на данни и оформянето им в цялостна научна работа.

Писането на курсова работа „от нулата“ отнема повече от един ден и по този начин, предизвиквайки ужас в очите на студентите, те просто трябва да решат да се захванат за работа. Всъщност няма нищо сложно в курсовата работа, достатъчно е да знаете основните правила за нейното писане и да имате под ръка достатъчно количество необходима литература.

Как сами да напишете курсова работа

Тук ще очертаем основните принципи на писане на курсови работи, от които всеки студент може да се възползва и самостоятелно, правилно и компетентно да композира научната си работа и да я защити перфектно.

За студенти от всички специалности следните действия ще бъдат еднакво задължителни:

-          Изберете със съдействието на преподавателя темата на курсовата работа.

-          Направете план за изготвяне на работата.

-          Намерете необходимото количество учебници, от които да черпите информация за попълване на курсовата работа, като се ръководите от принципа повече е по-добре.

Понякога студентите могат да преминат практическо обучение в учебното заведение преди да пристъпят към писане на курсова работа, но не навсякъде съществува такава практика и в този случай резултатите от това обучение ще бъдат част от курсовата работа и допълнителен източник на информация.

-          Подредете всички събрани материали в последователност и в зависимост от темата, която ще  пишете, така че да могат да ви послужат по-добре в работата. Така ще имате възможност да правите сравнения между различните материали и докато работите по текста, да допълвате първоначалния план, който сте направили.

-          Следвайки всяка точка от плана, попълнете частта от информацията, която сте събрали от обучението си, подгответе междинни заключения за всеки раздел и глави, оценете цялата работа и напишете общо заключение.

-          Според методологичните препоръки на вашия университет е необходимо да форматирате курсовата работа: задайте необходимите параметри (шрифт, отстъпи, номериране на страници и др.); да подреждате правилно таблици, фигури, приложения.

-          Изпратете курсовата си работа за проверка.

-          Последната част в процеса за изготвяне на курсова работа е защитата й.

Когато избирате тема за курсова работа, трябва да се ръководите от принципа, който много студенти използват: събирайте подобни теми за всички курсови работи по основните предмети и в края на обучението си ще имате почти завършена дипломна работа, която само ще трябва да бъдат леко коригирана. Въпреки, че ще си осигурите достатъчен материал от източници, темата на курсовата работа трябва да бъде ясна, добре формулирана и интересна. В случай, че преподавателят сам задава темата, без да дава възможност на студентите да избират, трябва да се спазват дадените препоръки и да се изготви план за работа.

Планът на курсовата работа всъщност е неговата структура. При изготвянето на план трябва да се помни, че за научните трудове основните изисквания включват наличието на увод, основна част и заключение. Структурата на курсовата работа съдържа както глави, така и подраздели. В някои университети е прeдложен работен план заедно с методически препоръки, което значително опростява работата, просто трябва да я коригирате въз основа на характеристиките на вашата работа и първичните данни, с които разполагате.

Разработването на собствен план няма да бъде трудно - неговата свързаност с цялата работа определя наличието на три части. Първата – теоретична част, разкрива същността на въпроса, дава основните дефиниции на темата, нейната актуалност. Втората – аналитична част, изследва предмета на тази тема, идентифицира нейните проблеми. Третата част – практическата, определя разликите между теоретичната и практическата част, дава прогноза за перспективите за развитие или изчислява мерки за отстраняване на установените проблеми или намаляването им, определя начините за решаване на задачите.

Уводът е първият и необходим раздел от курсовата работа и изисква:

-          Да посочите уместността на избраната тема, нейната важност на настоящия етап.

-          Да поставите целта на работата и задачите за нейното изследване.

-          Да дадете кратко описание на литературните и информационни източници, използваните изследователски методи.

В същото време трябва да знаете, че формулирането на учебната цел трябва да е свързано със заглавието на темата на работата, а задаването на задачи трябва да определя проблемите на съответните раздели и подраздели.

Когато правите описание на литературните източници, е необходимо да посочите какво и кои автори са писали по тази тема, техните възгледи и разногласия. Методологията посочва използваните в работата методи и техники: статистически, емпирични, организационни методи, анализ, синтез, сравнение, преглед, проучване и др.

Основната част от курсовата работа е подробно представяне на всички основни раздели като в повечето случаи те са три: теоретичен, аналитичен и практически. В края на всеки раздел или подраздел се правят кратки заключения в няколко изречения. Всеки раздел трябва да има поне два подраздела.

Първият раздел на курсовата работа е посветен на общите теоретични аспекти на избраната тема. Тук се разкрива същността на проблема, посочва се мястото му в съответната научна област и се прави преглед на съществуващите методи за неговото изследване.

Вторият раздел обикновено разглежда практическата страна на разглеждания въпрос, описва възможни проблеми, идентифицира недостатъци и сложности на тази тема.

Третият раздел е посветен на формулирането на задачи и препоръки за решаване на изследвания проблем.

В заключението накратко се излагат основните изводи за работата, извършена на междинните етапи и се прави окончателно заключение – посочват се отговорите на поставените задачи като по този начин се постига целта на курсовата работа.

А ако Ви се струва сложна цялата тази операция , просто посетете нашата интернет страница https://www.kursovireferati.com/nachalo и пишете на имейла ни! Нашите специалисти ще се заемат със Вашата задача и ще решат с лекота Вашия казус. Освен това, Те развиват теми в широк диапазон, като най-важните са: педагогика, психология, философия, журналистика, история, икономика. Очакваме Ви!

 Структурата на писане на курсова работа

 

 

В тази статия ще разгледаме как точно е правилно да се структурира дадена курсова работа. Много от студентите смятат, че писането на курсова работа е лесна задача и биха се справили съвсем сами.

 

Да, ама не. За да напишете добра курсова работа, първо трябва да сте запознати със самата структура на зададения проект, да изберете тема или ако имате вече зададена такава, да пристъпите към подбор на източници, които ще използвате при самото писане.

 

След като темата е избрана, литературните източници са събрани и разработени, студентът продължава с изготвяне на план, който ще съдейства за по-пълно описание на всички задачи.

 

Курсовата работа съдържа:

 

План. Качеството на курсовата работа зависи от правилността на плана. Работният план и структура са тясно свързани. Структурата има класическа форма и студентите са изправени пред задачата да конструират 3-4 точки от основната й част, но така, че да са взаимно свързани и представени в последователна форма.

 

След изготвяне на плана студентът го показва на своя ръководител на проекта за одобрение. След като планът бъде одобрен, работата започва с написването на увода.

 

Увод. Когато пише увод, студентът трябва да обясни защо е избрал именно тази тема. Важно е да опише нейната значимост и научната новост, която ще представи с нея като определи работния обект и предмета за анализ. Основен елемент в работата е формулирането на задачите и целта на курсовата работа.

 

Твърдението за точността на темата се изразява в няколко изречения. Основното е да се разкрие съдържанието на проблема или поставената научна задача и защо представлява интерес. Обект на изследване може да бъде процес или явление, които създават проблемна ситуация и представляват интерес за изследване. Предметът на самото изследване може да съдържа основна информация, свързана с избраната тема.

 

Основна насоченост трябва да се наблегне на изследвания предмет, защото именно той впоследствие ще определи основните задачи на анализа.

 

Изложение. Изложението в курсовата работа накратко описва състоянието на изследвания обект. За да работите по описанието на проблема, трябва да използвате фактически материали и да използвате литературни източници и така ще имате възможност да направите правилните изводи за явленията и процесите на актуални проблеми.

 

Когато се работи по библиография, необходимо е да се събират и обработват само тези данни, свързани c темата на курсовата работа. Един от най-необходимите източници ще бъдат статистическите справочници. Те се издават ежегодно, необходимо e да се използват данни от различни източници, да се анализират и сравняват. Всички събрани материали биват оформени в групи, по възможност да се изготвят таблици. Диаграми, графики, диаграми ще помогнат да се покажат процесите, разгледани в работата най-ясно.

След подбора на литература, съставянето на план и неговото одобрение от преподавателя, който ще контролира работата, задължително трябва да се направи проучване и на дигитален материал. Така ще се оформи основния раздел от работата, по който ще се пише.

 

Подготовката за написване на курсова работа е отговорен и отнемащ време процес, тъй като студентът ще трябва да анализира, мисли, обобщава, да прави изводи и предложения според задачите. В тази част ключовите въпроси трябва да бъдат раздробени на точки и подточки. Използвайки събрания материал, трябва да следвате правилата:

 

Използваните данни трябва да бъдат обобщени до абсолютна точност - метри, парчета, тонове - или относителни показатели – проценти.

 

Например, курсова работа,свързана с областта на икономиката и финансите, могат да се представят редица цифри, които разкриват същността на икономическия процес. Говорейки за ръста на инфлацията, желателно е да се посочват показателите за нейното нарастване в проценти.

 

Числовите данни се събират и оформят в таблици и графики, които  ще представляват приложения към курсовата работа.

 

Използваните цифрови данни не бива да са твърде големи. Трябва да се приведат убедителни нови конкретни данни. Основният раздел може да съдържа няколко елемента.

 

Заключенията трябва да бъдат внедрени в края на всяка глава или раздел от работата, за да бъде по-лесен начинът, водещ до написването на самото заключение по-късно.

 

Заключение. Заключението, което ще извършите в края на курсовата работа, представя основните изводи и предложения въз основа на задачите, зададени в увода.

Списъкът с литература, който всъщност е използван в процеса на написване на курсовата работа, се прилага като част от приложенията и се изготвя в съответствие c изискванията за подреждане на използваната литература.

 

Приложенията също са важна част от курсовата работа и може да съдържат илюстративен материал по темата на работния проект, необходими за проучването.

Приятели, как Ви се струва? Дали наистина е толкова лесно, колко смятахте в началото?! Но молим Ви, не се стряскайте! Ако искате Вашата курсова работа да е написана на професионално ниво то, тогава значи вече е време да ни потърсите на нашия сайт https://www.kursovireferati.com/nachalo . Нашите специалисти ще се справят с написването на зададения проект с лекота, бързина и висок професионализъм.

И с радост ще споделим с Вас, че може да разчитате изцяло на нашите специалисти. Те с лекота пишат по всякакви задания като например дипломна и курсова работа, реферат, есе и т.н. специалностите за които разработваме теми, са най- различни, като например: педагогика, психология, философия, журналистика, история, икономика.

Дългогодишният ни опит е помогнал на десетки доволни студенти и други наши клиенти, които са ни се доверили напълно и продължават все така настойчиво да ни търсят, за нови и нови задачи, като в крайна сметка отзивите от нашата свършена работа са повече от отлични.

А ако вече сте решили да ни се доверите или просто да „тествате“ нашите умения, тогава е значи е време да посетите нашата страница https://www.kursovireferati.com/nachalo , след което пишете на нашия имейл адрес и изложете подробно Вашия казус. Очакваме Ви!

 
Спецификата на писане на дипломна работа в различни дисциплини

 

 

Всяка година у нас студенти от висши учебни заведения се подготвят да защитават своите дипломни работи. Въпреки факта, че тази система се използва във всички университети, изискванията за писане на дипломна работа са различни. Освен това, най-вече принципите, използвани в писмена форма, зависят от вида на дисциплината, в предмета на който се разработва дипломния проект.

 

Това е сравнително важен аспект, който трябва да вземе под внимание етапа на избор и одобряване на тема. Така че, в съответствие с приетите в образователните среди норми, хуманитарните тези обикновено съдържат две основни части: теоретична и практическа. Първата е обща информация по темата, така да се каже, основанията за последващи заключения, а втората е специфичен поглед върху проблема, възможните начини за неговото решаване.

 

Така например писането на дипломна работа по психология, при която авторът въз основа на избраната хипотеза трябва да изгради логическа верига от изводи и да ги обоснове с резултатите от практиката: анкети, обучения и др. Но техническите проекти имат по-сложна структура. В допълнение към текстовата част може да се наложи да направите оформление, да представите чертежи и други приложения.

 

Представителите на художествените специалности като допълнение могат да използват портфолио, формирано от собствени произведения и анализи. А бъдещите специалисти в областта на информационните и компютърните технологии трябва да подкрепят концепцията си например със създадените от тях програми.

 

Въпреки всички разлики между тезите е невъзможно да се отрече известна обща характеристика, свързана с тяхното проектиране. Това е задължителното присъствие на заглавна страница, отразяваща темата и авторството, одобрената от катедрата задача и резюмето, което е квинтесенцията на целия проект.

 

Също така, дизайнът на проекта предполага наличието на съдържание, такива раздели като въведение и заключение, библиографии и приложения.

 

В допълнение към специфичните особености на дисциплината, за която се пише в дадена дипломна работа, изискванията на самата образователна институция могат да повлияят на нейната структура. По-специално, някои раздели могат да бъдат извадени от обхвата на работата и представени под формата на прикачен или раздаващ материал.

 

В този контекст е много важно студентите, които започват да пишат дипломна работа, не само да открият всички нюанси на предстоящата работа, но и да се запознаят с готови дипломни проекти, написани от техните предшественици.

 

И в заключение искаме да отбележим, че творческият подход, свежестта и оригиналността на концепцията са много важни в работата и едва след това стриктно спазване на регламентите.

Искаме да допълним още, че нашите професионалисти пишат по зададени Ваши задания и имена на специалностите за които те разработват теми, като педагогика, психология, философия, журналистика, история и икономика. Просто трябва да ни пишете на имейл адреса, който ще намерите в нашия сайт www.kursovireferati.com/nachalo


Рефератът като част от научната работа на студента

Най-лесния начин за самостоятелна работа на студента по дадена тема е рефератът.

 

Простотата на тази леко несвойствена работа се дължи на липсата на строги изисквания по отношение на обема на материалите, представени в работата, наличието на анализ на тези материали и наличието на заключения по представения материал. Написано е есе по една от темите, интересуващи катедрата, за която вече има установено мнение. Освен това такова отношение към тази работа съществува във всички отдели на нашите образователни институции.

Рефератът е произведение, за създаването на което е достатъчно внимателно да се проучат няколко доста често срещани източника, например учебници. Като критерий за избор на източници най-често се разглежда техният обем, тъй като е по-лесно да се избере информацията, необходима за създаване на реферата от голямо количество определени данни.

Както показва практиката, в доста голям по обем източници можете да намерите глава или отделен абзац, който може напълно да съвпада с дадената тема по вашия реферат. Основната цел на такава работа като реферата е да се изясни някаква гледна точка по един от научните или практически проблеми. При изготвянето на текста студентът получава най-пълната представа за съществуващата гледна точка по проблема, изяснява установения подход за решаване на този проблем и изяснява някои общи условия и подходи. В идеалния случай рефератът може да даде препоръка за по-задълбочено проучване на проблема или да представи нов ярък поглед върху преобладаващата идея. Такива случаи обаче са изключително редки и рефератът остава произведение, отразяващо установена гледна точка.

Стандартните изисквания за писането на реферат са съобразени със следната структура на тази работа: трябва да започнете със съдържание, след това има увод, след това основната част, която се състои от няколко глави, в края на работата има заключение и веднага след него списък с източници.

Структурата на реферата се вижда най-ясно в работния план. Тази част от творбата обикновено се намира в раздела „Съдържание“. Изготвянето на план в повечето образователни институции се извършва без одобрението на ръководителя.

Уводът,  както и заключението, са най-простата част от работата. За да изготвите увод, достатъчно е само да се съсредоточите върху важността на самата тема на работата, да определите целта, която трябва да бъде постигната след завършване на работата, да очертаете няколко начина за постигане на тази цел.

За да се направи заключение, е достатъчно да се посочи постигането на целта, да се изброят отговорите на задачата и да се направи общо заключение относно решението на проблема. По-сложната част от реферата  е неговата основна част. Тук е много важно да се изготви логически последователна структура на представения материал, затворена в няколко глави.

За да се постигне най-голям ефект, главите могат да бъдат разделени на параграфи.

Оптималният брой глави ще бъде по-малък от две и не повече от четири глави в основната част на реферата. В последния случай можете да направите, без да разделяте главите на параграфи. Разбира се, дължината на реферата рядко надхвърля дузина страници и често по-голямата част от тази работа не е разделена на глави. В този случай използването на материал, който не е свързан с увода и заключението, в съдържанието се отбелязва в параграф "Основна част". Наличието на няколко глави в структурата на реферата ще направи материалите по-последователни в презентацията.

В допълнение към горното, структурата на реферата включва списък с източници на информация. В представения материал се правят препратки към тези източници. Тази част от работата често се пренебрегва по някаква причина. И то напълно напразно. В списъка с източници или както е обичайно да се обозначава в плана  като „Списък на препратките“, са посочени поне четири позиции. Редът на поставяне на източници на информация в списъка е следният: закони, наредби, книги и справочници, връзки към ресурси от интернет.

Изискванията към дизайна на такова произведение като реферата обикновено съвпадат в следващите параграфи. Обемът на работата е не по-малък от десет страници. Обикновено се изискват повече от двадесет страници. Изискванията за шрифта и разстоянието между редовете се спазват по зададения от учебното заведение формат за писане на такъв вид текст. Една страница, максимум две, се разпределя към елемента „Увод“. Обемът на елемента "Заключение" е подобен. Всички страници, с изключение на заглавната страница, трябва да бъдат номерирани. Заглавната страница се взема предвид при общата номерация, но няма даден номер. В допълнение към страниците, цифрите, таблиците и графиките, ако има такива, са точно номерирани.

По правило всички тези изисквания са описани достатъчно подробно в стандарти за оформяне на текстове, но всяка образователна институция може да има своя собствена гледна точка за една или друга част и да поставя свои изисквания. В този случай правилата за оформяне на текста на реферата се договарят отделно.

Но не забравяйте, че нашите специалисти, винаги ще Ви окажат помощ като достатъчно е да ги потърсите на имейл, който е посочен в нашия сайт https://www.kursovireferati.com/nachalo , където ще срещнете разбирателство, коректност и висок професионализъм.

Освен това  нашите специалисти разработват теми, свързани с писмени проекти по следните специалности като: педагогика, психология, философия, журналистика, история, икономика и други. Независимо от сложността и трудността на дадена тема, Вашата задача ще бъде изпълнена в срок, с голяма точност и прецизност. Просто трябва да ни се доверите и не забравяте, редовно да следите нашата интернет страница https://www.kursovireferati.com/nachalo , където ще намерите много ценна и полезна информация свързана с Вашите проекти.

Не се заблуждавайте, че да пишете реферат е лесна работа. Опитайте, като следвате нашите стъпки и съвети и ако не успеете, или пък Ви се струва страшно трудно, просто ни се доверете и Ние ще изпълним задачата вместо Вас. Очакваме Ви, скъпи приятели!Как да напиша есе?

 

Отдавна е известно, че този вид лесно достъпен начин на изложение, какъвто е есето, се използва за оценка на личността на автора, неговите чувства, степента на оригиналност на мислите, както и на мирогледа на човека въобще. Есето по никакъв начин не зависи от количеството знания или от предмета на изследване, което го прави своеобразна противоположност на отдавна познатия тест.

Основната цел на есето е да напусне рамката, преобладаването на асоциациите над логиката. Ако ви е трудно да се придържате в твърдата рамка на резюмето или в дадена структура, безплатната форма на есето е за вас.

Есето (от френски essai „опит, изпитание, скица“ , (от лат. exagium  „претегляне“) е литературен жанр на писането на проза с малък обем и свободна композиция.

Есето изразява индивидуалните впечатления и съображения на автора по конкретен повод или предмет и не претендира за изчерпателна или определяща интерпретация на темата (в пародийната руска традиция „поглед и нещо“). По обем и функция тя граничи, от една страна, с научна статия и литературно есе (с което есетата често се бъркат), а от друга, с философски трактат. Есеистичният стил се характеризира с образност, мобилност на асоциации, афористично, често противоположно мислене, отношение към интимната откровеност и разговорна интонация. Някои теоретици се считат за четвърти, заедно с епоса, лириката и драмата, вид художествена литература.

И така, какво трябва да знаете за едно есе, за да го напишете успешно?

Като начало, малка справка от историята, а именно ние предлагаме да се върнем към 1580 г., когато за първи път френският писател и философ Мишел Монтен издава книга, която той нарича Les Essais (френски „essai“ - скица, опит, процес). В своето „въображение“ писателят прави всяка глава сякаш недовършена, умишлено подчертавайки липсата на структура или план на книгата, оставяйки на читателите място за спекулации и подтиквайки ги към определена тема и мисли, свързани с нея. Каква всъщност е основната идея на есето - да насърчава мисълта. Писането на есе е полезно за разработване на по-ясна и компетентна формулировка на мисли, а също така е тясно свързано със способността за работа с литература и източници, което несъмнено ще помогне в много области.

Ако имате затруднения откъде да започнете и как да продължите в бъдеще, нека разгледаме няколко етапа.

Темата за есето се избира или получава от преподавателя, но ако сте изправени пред свободен избор на тема, основното нещо, което трябва да запомните, е, че темата на есето е предназначена да разкрие не само определенията на понятията, целта му е да стимулира мисълта. Безплатната тема е прекрасна с това, че ви се предоставя възможност да се разкриете и да споделите с хората това, което ви интересува, какво ви изненада, накара да погледнете на хората и света по различен начин. Тоест, ако ви е била дадена безплатна тема за писане на есе, са ви дадени безплатни начини да разкриете себе си и мислите си.

Понякога, за да напишете свое собствено уникално есе, трябва да преработите, анализирате чужд текст или мисли. За да работите с текст, предлагаме да се обърнете към три прости правила:

Преди всичко изберете желания пасаж от големия текст, което несъмнено ще намали полето на дейност и, разбира се, общото време за писане на есе.

След това трябва накратко (без да изкривявате мислите на автора) да запишете или да преразкажете устно избрания пасаж от текста.

И последната стъпка е да съставите от такива пасажи, свой собствен текст за устен отговор или писмена работа.

Тези прости стъпки не само ще ви помогнат да научите всички необходими техники, но и ще ви научат как да запазите мислите си.

Есето няма специална структура, като научна, изследователска работа, есе или курсов проект. Разбира се, ако пишете есе за първи път, тогава трябва да обмислите поне един вариант на структурата, за да знаете как да структурирате мислите си и успешно да напишете есето си.

И така, нека разгледаме структурата на есето, но повтарям, есето няма специална структура, тази структура е предназначена да насочи мислите ви в правилната посока, когато структурира есето. Предпоставка и основно условие за написването на есе е наличието на тема, която е заглавието на вашата работа.

Заглавна страница - структурата й е предварително определена предварително и се попълва съгласно единна форма, приета в образователната институция.

Въведение - тук трябва да се посочи същността, целта и обосновката за избор на тема. Въведението се състои от редица компоненти, свързани логически и стилистично. На този етап трябва ясно да формулирате въпроса, отговорът на който възнамерявате да посочите по време на разкриването на темата на есето.

Основна част - тази част предполага пълно разкриване и аргументиране на основния проблем, представяне на основния проблем. Важно е да знаете, че един параграф трябва да съдържа само едно изявление, което е подчертано със заглавие и, разбира се, съответното доказателство, което може да бъде разнообразено с графичен и илюстриран материал.

Заключение – в тази част обикновено се излагат свои обобщения и заключения, произтичащи от разглеждането на темата. Също така, есето може да съдържа указание за приложението на изследването, което не изключва връзката с други проблеми.

Бих искал да дам съвет относно стандартния набор от грешки.

не вземайте есе, вече написано от някого, заложете на новост, разбира се рисковано, но си заслужава. Освен това, ако източниците, които цитирате, са посочени правилно и сте направили свои собствени заключения, добре аргументирани, това е повече от половината успех;

Не трябва да търсите есе в Интернет, това няма да ви е от полза, тъй като темите на есето се проверяват и хората, които често работят с есета, разбира се, знаят за Интернет и неговите възможности. И ако искате Вашето есе да отговаря на всички изисквания, както да се доверите на професионализма, то винаги можете да отворите запитване на нашия сайт https://www.kursovireferati.com/nachalo . И Вашият казус да бъде решен оптимално и професионално. Освен това, нашите специалисти разработват теми по следните специалности: педагогика, психология, философия, журналистика, история, икономика. Скъпи приятели, очакваме Ви!
Как правилно да съставя план за курсова работа

 

Изготвянето на план за курсова работа е важен елемент преди започване да се пише по темата и представлява своеобразна скица, която впоследствие трябва да бъде изпълнена със съдържание.

Какво представлява планът за курсова работа като такъв?

Планът на курсовата работа се счита за подробно структурно развитие на самата работа. Оттук следва, че въпросите трябва да бъдат логични и точни, да дават яснота на разглеждания или разследван в работата проблем, както и да дават конкретни отговори по отношение на очертаните проблеми.

Най-важното при правилното и компетентно изготвяне на план за курсова работа е да се поддържа последователност при поставянето на въпроси.

Най-добре е да се опитате да създадете такава структура, когато въпросите изглеждат последователни и така плавно преминават от един към друг чрез заключението.

Разкривайки проблематиката на първия въпрос и обобщавайки го след това , поставяте акцент върху същността на следващия въпрос и така се достига до прегледност на научната работа.

Но такава конструкция зависи от избраната тема на самата курсова работа.

Може да се окаже, че с някои особености или специфики на избраната тема, самият тип такъв план ще бъде нелогичен, да не говорим за въпросите като такива.

По правило структурата на курсовия проект или по-просто планът се състои от следните елементи:

Увод -  това е текстът, който разкрива същността на самата творба и е част от проекта, който може да бъде характеризиран като изключително авторски, тъй като в него трябва да действате като създател от литературния жанр. Основното нещо е също така да се поддържа стила на текста. Стилът на писане, който ще се прилага, трябва да бъде строго официален и делови.

Изложение  - това е основната част от текста, която съдържа въпроси, свързани с изследването, което правите.

Основната част трябва да съдържа поне два раздела или абзаца. Може да съдържа и подраздели. Това е в случай, че някой от проблемите изисква по-голямо внимание и се нуждае от внимателно и точно разглеждане:

Заключенията са части от плана, които, подобно на увода, се нуждаят от авторски подход за представяне на собствените мисли. Това е частта от работата, в която обобщавате своите изследвания. Дайте своето мнение и заключения въз основа на факти от научното изследване.

При необходимост към курсовата работа се добавят таблици и други приложения.

Когато съставяте план за курсов проект, трябва да обърнете внимание на един детайл, който вече може да съдържа темата на самия курсов проект.

Още преди съставянето на план е необходимо да се определи дали има практическа част в курсовата работа или не.

За правилното и компетентно съставяне на план за курсова работа, трябва:

Да изберете литература точно по темата на проекта.

Да проведете задълбочен анализ на проблематиката на работата.

Да определите точната структура на основната част от работата (да посочите определен брой глави, параграфи и алинеи, които ще я съставят).

За правилното и компетентно съставяне на план на курсовата работа е необходимо да се поставят въпроси, с помощта на които ще бъде възможно да се разкрие точно темата на работата чрез нейните проблеми.

Чрез изследване и анализ се съсредоточете върху уместността и осъществимостта и най-важното - правилността на вашето изследване.

Малък трик е също (ако курсовата работа не е с филологическа насоченост,  че при писането е най-добре да се използват (ако е възможно) прости изречения. Това ще сведе до минимум възможните грешки.

Ако статията Ви е харесала, продължавайте да следите нашия сайт https://www.kursovireferati.com/nachalo . И запомнете, че ние освен да пишем хубави и полезни статии, също така разработваме теми по журналистика, философия, психология, история, икономика и педагогика, така че във Ваш интерес е да ни потърсите! Очакваме Ви!

 
Курсова работа - характеристики

 

Всяка курсова работа включва извършването на научни и доказани твърдения в същината на учебния процес, тоест характеристиките на работата са валидността на изучаването, завършеността, целенасочеността.

 

Целта на всяка курсова работа е да консолидира придобитите знания по дисциплината и възможността да ги използва на практика. Изпълнението на работата е свързано с изучаване на теоретични и практически проблеми. С помощта на курсовия проект студентът може да проумее различни техники, за да се възпита как да анализира данните и да развие творческото мислене. Освен това в процеса на извършване на работата студентът научава много повече информация, отколкото на лекции, тъй като самостоятелно изучава материала по темата и научава много нови неща.

 

Една от основните характеристики на курсовия проект е изучаването на допълнителни източници на литература по темата. В допълнение, тази функция включва стимулиране на студента по време на изграждането на проекта да търси нови идеи, които са изложени в литература, правни актове и други източници. Разбира се, препишете информация от източници в курсовата си работа, защото се предполага, че тя ще провежда изследвания, а не преразказва. Необходимо е да предоставите основна информация по темата, да анализирате различни източници и да изразите своята гледна точка по проблема. В допълнение, предпоставка е разработването на препоръки въз основа на всички резултати от анализа на обекта.

 

Всички функции на Вашата курсова работа са тясно свързани във всяка брънка на звеното. Например описаната по-горе характеристика характеризира интегриран подход за извършване на работа, тъй като e напълно невъзможно да се опишат проблемите, или казано накратко да се ограничим до това. Курсовият проект включва разработване на основни понятия по цялата тема, разглеждане на явленията, свързани с проблема. Независимо от това, не Ви съветваме да представяте цялата получена информация, като приоритетно си остава да следвате поставената цел.

 

Друга важна особеност на курсовата работа е валидността на представения материал. Необходимо e да се подкрепят изявленията с доказателствена база, да се използват повечето цитати и бележки към списъка с референции. Освен това, бихте могли да използвате практическите материали, които са били открити в процеса на работа с проверена информация, като могат да бъдат форматирани в приложения. По този начин представянето на вашите мисли трябва да бъде подкрепено от източници на информация.

 

Следващата особеност на курсовата работа е независим подход към изпълнението и индивидуален стил на точното представяне на материала. Запомнете, че не се допуска да има две еднакви творби, следователно, когато правите бележки по материала по темата, трябва да наблегнете, че обичайната кореспонденция на текста може да бъде забелязана от някой ученик, избрал подобна тема. В такъв случай Вашата курсова работа няма да бъде оценена от учителя и зададеният проект ще трябва да се направи отново. Затова не трябва да пренебрегвате съветите и да преразказвате поместения текстов материал със свои собствени си думи. Освен това някои университети вече проверяват работата за плагиатство, така че не се препоръчва да използвате непозволени приьоми.

Всяка курсова работа се извършва с участието на учител. Но това съвсем не означава, че той ще напише вашето задание, не. Надзорният орган може да даде информирани съвети за това как да изгради работен план, да намери информация и да съдейства за намирането на подходяща литература. С учителя можете да постигнете съгласие по писмените глави и да се консултирате по въпроси от интерес, определено няма да има вреда от това. Но учителят трябва да обърне внимание и да отбележи, че ученикът е отговорен за въпроса и изпълнява задачата независимо. С правилния дизайн и успешната защита можете да разчитате на положителна оценка на работата си. Във всеки случай опитът, натрупан при писането на курсов проект, определено ще бъде полезен в бъдещите работни дейности.

 

Освен Вашият учител, то нашите отлични специалисти, също биха могли да Ви дадат отличен старт със мнения и отговори на Ваши въпроси, както биха могли да извършат възложена задача по всякакъв наличен казус, достатъчно е да посетите нашия сайт www.kursovireferati.com/nachalo или да ни пишете на имейл.

 

Имената на специалностите за които разработваме теми са: педагогика, психология, философия, журналистика, икономика, финанси, както и много други. Очакваме Ви!
Рефератите и всичко за тях

 

Какво представлява рефератът?

Рефератът е кратък, писмен доклад, в който се очертава конкретна тема, проблем или задача, която съдържа информация, основни тези и фактически данни по темата. Фактите и данните са изложени в обяснителна научно-стилистична форма, чрез аналитично проучване и в резултат на това документално се показва обработената информация в завършен вид, в материал, който може да отрази накратко основните аспекти на дадената тема.  

Фактическите данни, изложени в реферата, са възможно най-кратки и са насочени към предаване на основната същност на въпроса. Рефератът като самостоятелно произведение се използва широко за образователни цели, задачата му е проста и ясна - да разкрие основните понятия и принципи на разглежданите по темата данни. Не е необходим детайлен анализ, всички данни се разглеждат накратко, но трябва да съдържат най-точната информация без изкривяване на факти и да се дават субективни оценки.

В интернет ще намерите и можете да изтеглите готови реферати за различни дисциплини, но не препоръчваме да ползвате такива готови материали, тъй като тематичните проблеми или задачи, поставени в конкретната работа  може да не са актуални днес. Затова препоръчваме да използвате всички написани работи, които намерите в интернет, като първоначални данни, за да опростите търсенето на фактическа информация и съставянето на план за вашия реферат.

Оформление на реферата:

 

Важна стъпка е оформлението на реферата, привеждането му в класическа форма съгласувана с изискванията на учебното заведение.

 

На първо място, трябва да напишете заглавна страница, която трябва да съдържа името на университета, темата на реферата, инициалите на студента и преподавателя. Трябва да се набележи, че колкото по-отговорен е студентът да подходи към задачата, толкова по-добро впечатление ще направи. Понякога е напълно достатъчно да се погледне първата страница на реферата, за да разберете какво е скрито в съдържанието. Добре написаният реферат може да покрие малки недостатъци, които може по-късно да се забележат в готовия текст.

 

При писането на реферат се използва формат на хартия А4, текстът се отпечатва едностранно на листа с размер 14 на шрифта и с интервал от 1,5. Полетата в целия документ трябва да са еднакви, стандартни размери: отляво - 3 сантиметра, отдясно - 1 сантиметър, отгоре - 2 сантиметра, отдолу - 2 сантиметра. Такива параметри не напрягат очите и улесняват възприемането на материала.

След заглавната страница е съдържанието за завършените раздели на реферата, обозначаващо страниците. Най-често номерирането на страниците се започва от третия лист, в долния десен ъгъл. Заглавната страница и съдържанието не трябва да имат номер на страницата в долната част. Съдържанието се състои от всички раздели, включително увод, раздели, заключение, използвана литература, ако има такава. Но прикачените файлове са изместени в края на реферата и не са включени в общия обем като брой страници.

Как да напишете реферат сами?

За всички реферати, независимо от сложността и нивото на образователния процес, има общоприети стилистични и структурни правила, които трябва да се спазват. Въпреки официалната си простота, рефератът трябва да бъде подготвен в съответствие с методическите препоръки на вашата образователна институция – училище, университет.

При липса на насоки от учител или преподавател рефератът се изготвя по стандартен начин:

-          Листът, написан на шаблон, има следните параметри: шрифт Times New Roman; размер на шрифта 14; разстояние между редовете 1,5; стандартни полета за редактора на Word; привеждане в съответствие с ширината на екрана. С тези параметри препоръчителният брой страници на реферата варира от 10 до 20.

-          Връзките към източниците са посочени по искане на ръководителя, но като правило такива изисквания не са предвидени в повечето образователни институции.

Структурата на реферата трябва да включва:

-          Съдържание

-          Увод

-          Основна част

-          Заключение

-          Библиография

Трябва да започнете с изготвяне на план за реферата (основна част). Планът може да бъде прост или сложен и да включва от 2 до 5 точки:

Прост план.

Описание на темата

Какъв метод е приложен за изготвяне на работата, извършени изчисления, изследвания

Резултати от изследванията

Области на приложение на изследвания обект

Кратко заключение

Сложен план.

1. Описание на темата

1.1. Характеристики и отличителни характеристики на темата

1.2. Други характеристики …

1.3. ако има други елементи, се дописват с поредните подточки.

Въз основа на спецификата на тази работа, а за улеснение на възприемането, по-често се използва прост план за писане на реферат.

Както във всяка работа, следващият параграф на реферата трябва да започне на нов лист, точките и подточките като елементи от текста продължават на същата страница.

Уводът трябва да отразява: уместността на избраната тема, където се разкриват нейните проблеми; основната цел и задачите, поставени за постигане на тази цел; кратко описание на структурния план и литературните източници. Средният обем на увода е 1-1,5 страници.

В основната част е представено съдържанието на темата за реферат, представени са основните тези, които са подкрепени от достоверни факти. Средната дължина на основния текст трябва да обхване от 8 до 16 страници.

Заключението включва общ извод по проблема на разглеждания обект в реферата, посочен в увода. Също така, заключението дава отговори на поставените задачи, като по този начин се постига целта на цялата работа. Препоръчителен обхват на заключението е да бъде от  1 до 1,5 страници.

Списъкът с препратки към реферата трябва да включва от 4 до 10 източника - това са нормативни документи, постановления, наредби, както и учебници, периодични издания, препоръчва се да се посочват и източници от Интернет.

В идеалния случай рефератът трябва да съдържа и приложения - таблици, диаграми, копия на документи, но това често не се практикува и не е задължително.

Като допълнение само ще Ви информираме, че нашите отлични специалисти от Сайта www.kursovireferati.com/nachalo , разработват теми по специалностите: педагогика, психология, философия, журналистика, икономика, финанси, както и много други. Очакваме Ви!

 

 
Каква тема да изберем за реферат?

 

Когато се избира тема за реферат, трябва да има ясна представа какви въпроси ще се разглеждат и така ще има ясни цели и задачи, по които да се избере подходящо съдържание на реферата и какви въпроси ще се разглеждат.

Най-често темата  се избира на случаен принцип, понякога дори и при разглеждане на такива въпроси, за които ученикът или студентът никога не е чувал и за които няма представа, не е запознат.

Като цяло има три начина за избор на тема:

-          Самостоятелен - предлага се от учениците със съгласието на учителя.

-          От списък, предложен от учителя.

-          По съвет на учители, приятели.

Независимо от начина, по който е избрана, темата на реферата трябва да бъде:

-          Актуална - да бъде интересна както за студента, така и за публиката, пред която се представя разработката.

-          Интересна - трябва да отразява не само материала, представен в учебниците, но и да съдържа нещо ново.

-          Популярна – така ще има възможност да се подбере необходимия брой източници на литература.

-          Проблемна - да се отразят в реферата няколко гледни точки по един проблем, включително да се представи и лично мнение.

-          Конкретна - твърде абстрактни теми е трудно да се напишат, тъй като има няколко въпроса за разглеждане и затова е препоръчително да се избират специализирани теми, така че представянето на материала в крайна сметка да е последователно и логично. Независимо от това, ако имате тема, която съдържа няколко въпроса, тогава можете да опитате да я стесните, като изберете, например, само един раздел за изследване или да съкратите периода от време, през който трябва да провеждате изследвания.

Освен това, когато избирате темата на реферата, трябва да обърнете внимание на нейното формулиране, ако е възможно. Темата трябва да е кратка, ясно да дефинира задачата и обекта на бъдещата работа. По правило предметът обикновено е това, което трябва да се изучава, а обектът е областта на изучаване на предмета. Така се оказва, че субектът е част от абстрактния обект.

Темата на реферата може първоначално да съдържа изследователски проблем, което значително ще улесни търсенето на информация. Ако на ученика или студента се предостави възможност самостоятелно да избере темата на реферата, тогава не винаги е възможно незабавно да дефинира обекта и предмета на изследване накратко. В този случай темата е формулирана условно, представена е в общ вид.

В крайна сметка темата трябва да съдържа:

-          Ключови думи, които ясно определят предмета и обекта на изследване.

-          Проблемност/актуалност на темата

-          Свързаност на темата със съдържанието

Ако решите да редактирате темата на реферата, тогава първо трябва да премахнете ненужните думи, а ако те присъстват, да ги подмените с по-благозвучни и разбираеми. Освен това, ако е възможно, намалете заглавието до минимум, така че формулировката да е ясна, без повтарящи се думи.

Важен момент в изготвянето на реферата е, че темата трябва да бъде интересна преди всичко за този, който възнамерява да проведе изследването и да изготви научната работа. В противен случай целите и задачите по избраната тема няма да бъдат поставени правилно и в резултат на това няма да се получи нищо добро.

Нашите специалисти наистина ще Ви дадат отличен старт със мнения и отговори на Ваши въпроси, както биха могли да извършат възложена задача по всякакъв наличен казус, достатъчно е да посетите нашия сайт www.kursovireferati.com/nachalo или да ни пишете на имейл.

Имената на специалностите за които разработваме теми са: педагогика, психология, философия, журналистика, икономика, финанси, както и много други. Очакваме Ви!
Проучване на литературата и подбор на фактически материал

 

 

Търсенето на литература по избрана тема на дипломна или курсова работа трябва да стартира с проучване на източници, чийто цел е да се добие представа за основните проблеми, които ще се изследват.

 

Изучаването на научна литература е сериозна работа. Следователно статия или друг източник трябва да се разглежда с молив в ръка като се водят записки.

 

За предпочитане е проучването на научните публикации да се извършва на етапи:

 

-        общо запознаване с изследваните материали /книги, статии/ като обща база на съдържанието им

-        бърз поглед върху цялото съдържание

-        анализиране по ред на подреждането на материала

-        избирателно четене на всяка част от използвания източник;

-        записки за интересни материали;

-        критична оценка на записките, редактиране и „довършване” .

 

Когато се проучва литература, не е наложително да се стремите само към използване на материала в работата само като текст, а да обмислите намерената информация. Когато сте задълбочени в  работата по зададената тема, тогава вашите собствени анализи и мисли, ще помогнат за получаването на нови тълкувания и знания.

 

Изучавайки литературни източници, трябва внимателно да следите за оформянето на записките така, че в бъдеще да ги използвате лесно. Възможно е някои от получените данни да бъдат безполезни; много рядко те се използват пълноценно. Затова е необходим внимателния им подбор и оценка.

 

Трябва да се събират само научни факти. Научните факти са важни в процеса на изследването, защото дават представа за обективните свойства на нещата и процесите. Писмените текстове в проучваните източници се характеризират с такива свойства като новост, точност, обективност и надеждност. Новостта на един научен факт говори за принципно нов, все още неизвестен предмет, явление или процес. Това не е задължително научно откритие, но е ново знание за това, което ще достигнем при анализа.

 

При избора на факти човек трябва да бъде научно обективен. Фактите трябва да бъдат доказуеми, макар и да е трудно да се обяснят или да се намери практическо приложение за тях. Същността на новото в науката не винаги е ясно видима за самия изследовател.

 

Новите научни факти понякога са доста големи и значението им е слабо разкрито и така те ще могат да останат дълго време в резерва на науката и тяхното приложение ги прави слабо използвани на практика.

 

Надеждността на научните факти в голяма амплитуда зависи от истинността на първичните източници, от предназначението им и от естеството на тяхната информация. А колкото до научните статии, тук тяхната надеждност , приложението им трябва да се синхронизира според вида им и към какъв дял от науката се отнасят:  научни, технически или хуманитарни.

Сред източниците голямо място заемат научните статии, които се изготвят съобразно избраната тематика. Те могат бъдат разглеждани по определени критерии. Например, от основна гледна точка на надеждността е съобразено да се разделят научните статии на такива, които се отнасят до техническите науки (научни и технически статии) и такива, които са тясно свързани с хуманитарните науки, в частност социалните.

 

В областта на технологиите, математиката и другите точни науки статиите основно отразяват резултатите от извършените изследвания и обосновано ги представят. Наред с информацията, свързана с хода на научните изследвания, такива статии посочват данни за тестване на получените резултати, за техния успех или възможно прилагане, икономическа или производствена ефективност и др. Тази информация показва оригиналността на статията, както и значението й за теорията и практиката.

Трябва да се подчертаят научните и техническите статии, които могат да съдържат резултатите от незавършени изследвания. Такива резултати се считат за предварителни и не напълно точни, затова трябва много да се внимава при анализа и оценката им.

 

Надеждността на информацията за източника може да бъде доказана не само от естеството на източника, но и от научния, професионален авторитет на неговия автор.

Препоръчително е използването  само на най-новите данни, както и да се избират най-авторитетните автори на научни материали и да се посочва точният източник.

Специална форма на фактически материал са цитатите, използвани проучваната литература.  Те се използват за предаване на идеята от оригиналния автор без изкривяване на мисълта му. Цитатите могат винаги да се използват и за потвърждаване на индивидуални преценки, направени от студента. Броят на използваните цитати трябва да бъде оптимален, т.е. определен от нуждите за разработване на темата на научния труд - курсова или дипломна работа.

 

Наред с директното цитиране,  често се прибягва до преразказване на текста на първоначалния източник. В този случай вероятността от изкривяване на смисъла също не е изключена, следователно текстът на преразказа не трябва да напуска достоверността и форматната рамка, като да бъде задълбочено сверен с оригиналния източник.

 

Има няколко начина за регистриране на избора на фактически материал:

 

Пълни записи на всички резултати и анализи от различните видове изследвания;

Други видове измервания и наблюдения;

Извлечения от анализираните документи, литературни източници. В същото време e необходимо точно да се цитира източникът на заемане на такива отчети, така че при необходимост те да бъдат лесно открити и проверени;

 

Едновременно с регистрацията на целия събран материал, той се групира, сравнява, анализира получените цифрови данни и т.н. Цялостната класификация предоставя възможност за влизане в кръга от въпроси, адресирани по кратък, ясен и правилен начин. Класификацията се извършва в ясен процес на изучаване и пълен анализ на материала. Това е една от централните и съществени части на общата методология на всяко научно изследване.

 

И ако искате вашия научен труд да е напълно успешен, задълбочено четете нашите статии, а при възникнали въпроси или неясни за вас тълкувания, просто се обърнете към нашите специалисти на www.kursovireferati.com/nachalo . Очакваме Ви!

 Осем често срещани грешки при разработването и поддържането на PR-стратегии

 

Ако смятате да реализирате PR- кампания самостоятелно, без да прибягвате до помощта на специалисти, най-вероятно ще направите една или повече грешки от този списък.

Грешка номер 1. Маркетинговите и PR-стратегиите имат различни цели.

PR е един от инструментите, които помагат за популяризирането на дадена компания, нейните продукти или услуги. Ако смятате, че връзките с обществеността са за други цели, тогава всички ваши PR-кампании ще бъдат обречени на провал.

Грешка №2. Не проследявате резултатите

За да се оцени ефективността на PR-стратегията, е необходимо периодично да се наблюдават референциите на компаниите в интернет пространството. Подобна на пръв поглед скучна работа ще ви помогне да разберете дали каналите за комуникация са избрани правилно и как целевата аудитория реагира на определени действия.

Грешка №3. Не следвате конкурентите

Възможно е и необходимо да се следят PR-действията на конкурентите. Така ще откриете слабости в PR-стратегията си, ще разберете какви инструменти и методи си струва да приемете. Но основното е правилното идентифициране на конкурентите. Местната фабрика за облекла ще бъде безсмислена да се конкурира с най-големите доставчици на евтини китайски дрехи и стоки.

Грешка номер 4. Грешни PR-цели и инструменти

За да постигнете целта си за PR, трябва да изберете правилните инструменти. Например, информираността за марката може да се увеличи с помощта на ко-брандиране на събития или партньорски проекти.

Грешка №5. Неправилно позициониране

Преди да оставяте  коментари или да давате  интервюта, критикуващи властите, помислете как вашите действия ще се отразят на марката. Понякога е по-добре да поддържате неутрална позиция, отколкото да стоите на една страна. Вашето мнение може да се промени след известно време, но марката ще бъде здраво свързана с категоричните ви твърдения.

Грешка номер 6. Минимални канали за комуникация с целевата аудитория

Опитайте се да използвате колкото се може повече канали за комуникация . Общувайте с потенциални и настоящи потребители в социалните мрежи, дайте коментари на лъскавите списания, говорете по телевизията. Колкото по-голяма ще бъде вашата PR-кампания, толкова по-бързо ще формирате обществено мнение.

Грешка №7. Няма анализ на резултатите

Компетентната PR-кампания може да неутрализира негативните споменавания на марката, да формира положителни асоциации  и да увеличи броя на фирмените референции в целевите медии. Сравнявайки резултатите от PR-кампанията на различни етапи, ще разберете как да коригирате действията, за да постигнете по-голям ефект.

Грешка номер 8. Отстъпвате от планираната PR-стратегия

Трябва да се създаде PR-стратегия, за да не се задават въпроси в бъдеще - „В какви медии ще публикуваме?“, „Към кого е насочена PR-кампанията?“, „Кой е отговорен за организирането на събития?“ Ако започнете да се отклонявате от набелязания план, ще има много въпроси, на които ще бъде трудно да намерите отговори. А това е загуба на време и пари.

Уважаеми приятели, ако Ви харесват написаните от Нас статии, то не забравяйте редовно да посещавате нашата страница www.kursovireferati.com/nachalo и редовно да следите за новите и полезни материали. Ще ги намерите само тук и бъдете първи сред своите приятели, защото знанието означава богатство!
Каква тема да изберем за реферат

 

Когато се избира тема за реферат, трябва да има ясна представа какви въпроси ще се разглеждат и така ще има ясни цели и задачи, по които да се избере подходящо съдържание на реферата и какви въпроси ще се разглеждат.

Най-често темата  се избира на случаен принцип, понякога дори и при разглеждане на такива въпроси, за които ученикът или студентът никога не е чувал и за които няма представа, не е запознат.

Като цяло има три начина за избор на тема:

-          Самостоятелен - предлага се от учениците със съгласието на учителя.

-          От списък, предложен от учителя.

-          По съвет на учители, приятели.

Независимо от начина, по който е избрана, темата на реферата трябва да бъде:

-          Актуална - да бъде интересна както за студента, така и за публиката, пред която се представя разработката.

-          Интересна - трябва да отразява не само материала, представен в учебниците, но и да съдържа нещо ново.

-          Популярна – така ще има възможност да се подбере необходимия брой източници на литература.

-          Проблемна - да се отразят в реферата няколко гледни точки по един проблем, включително да се представи и лично мнение.

-          Конкретна - твърде абстрактни теми е трудно да се напишат, тъй като има няколко въпроса за разглеждане и затова е препоръчително да се избират специализирани теми, така че представянето на материала в крайна сметка да е последователно и логично. Независимо от това, ако имате тема, която съдържа няколко въпроса, тогава можете да опитате да я стесните, като изберете, например, само един раздел за изследване или да съкратите периода от време, през който трябва да провеждате изследвания.

Освен това, когато избирате тема на реферат, трябва да обърнете внимание на нейното формулиране, ако е възможно. Темата трябва да е кратка, ясно да дефинира задачата и обекта на бъдещата работа. По правило предметът обикновено е това, което трябва да се изучава, а обектът е областта на изучаване на предмета. Така се оказва, че субектът е част от абстрактния обект.

Темата на реферата може първоначално да съдържа изследователски проблем, което значително ще улесни търсенето на информация. Ако на ученика или студента се предостави възможност самостоятелно да избере темата на реферата, тогава не винаги е възможно незабавно да дефинира обекта и предмета на изследване накратко. В този случай темата е формулирана условно, представена е в общ вид.

В крайна сметка темата трябва да съдържа:

-          Ключови думи, които ясно определят предмета и обекта на изследване.

-          Проблемност/актуалност на темата

-          Свързаност на темата със съдържанието

Ако решите да редактирате темата на реферата, тогава първо трябва да премахнете ненужните думи, а ако те присъстват, да ги подмените с по-благозвучни и разбираеми. Освен това, ако е възможно, намалете заглавието до минимум, така че формулировката да е ясна, без повтарящи се думи.

Важен момент в изготвянето на реферат е, че темата трябва да бъде интересна преди всичко за този, който възнамерява да проведе изследването и да изготви научната работа. В противен случай целите и задачите по избраната тема няма да бъдат поставени правилно и в резултат на това няма да се получи нищо добро.

Още интересни статии, можете да прочетете на нашия сайт www.kursovireferati.com/ . Бъдете здрави!Елементи от структурата на дипломната работа

Основните раздели на дипломната работа са:

-         Съдържание

-         Увод

-         Глава 1. Теоретична част от работата

-         Глава 2. Практическата част на работата (ако е необходимо)

-         Глава 3. Аналитична част (разглеждат се проблеми по изучавания предмет в дипломната работа. Правят се препоръки за начини за усъвършенстване в изучаването на разглежданата тема, както и се дават насоки на развитие за по-нататъшно изследване.

-         Заключение

-         Библиографски списък (списък на използваната литература)

Нека разгледаме тези раздели по-подробно.

Съдържание на дипломната работа

Тук всичко е просто - това са имената на всички наши раздели с указание на страниците (кой раздел къде се намира). Съдържанието обикновено се изготвя, когато работата е написана, така че да не се окаже, че страниците не съответстват на секциите и разделите в текста. По-удобно е да използвате автоматичната таблица със съдържание, която присъства като функция в Microsoft Word.

 За тези, които не знаят как да подредят автоматична таблица със съдържание, ще опишем този процес.

Когато пишете работата си, е необходимо да посочите заглавията на глави и параграфи с заглавия, за това:

Глава 1. Теоретичното съдържание на въпроса - определяме го като „Заглавие 1“. Това може да стане в панела за форматиране на текст, където пише "Нормално", докато подсказката "Стил" се появява.

Заглавието на параграфа е „1.1. Историческо развитие“ - задайте стила „Заглавие 2“

Заглавието на алинея е "1.1.1. Мнения на учените за ..." - задайте стила на "Заглавие 3"

И по този начин ние приписваме стилове на заглавия за всеки раздел от нашата работа.

Сега се върнете на страницата със съдържание (план). Поставяме курсора, където ще се намира съдържанието на произведението. Отворете менюто "Вмъкване" - "Връзка" - "Съдържание и индекси" (внимание, използвам Word XP, във вашата версия на Word местоположението "Съдържание и индекси" може да бъде в менюто "Вмъкване".

Тук избираме формата за показване на съдържанието ни. Има няколко варианта, така че изберете този, който ви харесва най-добре. Обикновено използвам "официално". Натискаме бутона "Ок" и, voila! Имаме професионално разработена таблица със съдържание, която е лесно да се промени, ако например в една глава са добавени няколко страници. За да направите това, кликнете върху съдържанието с ДЯСНИЯ бутон на мишката, изберете "Актуализирано поле" и желаната опция. Самата Word ще изчисли промените в страниците или заглавията на главите на курсовата работа или тезата.

Увод на дипломната работа

Ще приемем, че подобно на заключението, това е най-важният детайл от работата. Обикновено именно върху изложеното в увода преподавателят формира мнение за качеството на изготвената работа. За съжаление не е рядкост преподавателите да четат само увода и заключението на дипломната работа.

Има определени изисквания за написване на увода, спазването на които ще ви позволи да направите наистина висококачествена работа. При увода в дипломната работа е задължително да се обоснове:

-         Уместността на темата на дипломната работа (например, защо този конкретен проблем е избран за разглеждане). Това обикновено е общо обобщение на въпроса.

-         Обективността. Грубо казано, това е темата на вашата работа.

-         Работни задачи. Отново, за да обобщим, това е заглавието на вашите параграфи на работа.

-         Обект и предмет на изследване. Обектът на изследването се разглежда по-обширно, докато на самия предмет на изследването се прави по-детайлно проучване.

-         Изследователски методи. Списък на методите, чрез които сте написали своите изследвания. За съжаление има огромен брой методи, така че ви съветваме да се ограничите до най-простите. Сред тях: аналитични, сравнителни, проучване на закони и други регулаторни документи, проучване на монографски публикации и статии, конкретни исторически, обобщения.

-         Теоретичната основа. Тук са изброени източниците, които сте използвали за писането на работата си. За увода в дипломната работа се използва по-опростен вариант като се описват книги и други издания, които са приложени като библиография в края на дипломната работа.

-         Основна част от текста на дипломната работа.  Този елемент не се изисква в много образователни институции, не забравяйте да проверите в своето учебно заведение какви са изискванията и има ли конкретно ръководство за написване на дипломна работа. Този елемент показва колко глави сме използвали и как сме ги разделили в работата си, като се дава кратко описание на всяка глава.

За дипломната работа има допълнителни задължителни елементи, които трябва да се съдържат в увода:

-         Каква научна новост се представя в това изследване и какво прави работата ви различна от другите източници по този въпрос. Това може да бъде разработена от вас методология, систематизация на знанията, обосноваване на практически указания за подобряване на предмета на работа.

-         Практическото значение на дипломната работа. Тук се разкрива практическият смисъл на работата, например, вашия труд може да се използва за подобряване на определени методи за изследване и създадената от вас техника може да се приложи на практика.

Във всеки случай изискванията на всяка образователна институция към съдържанието на увода може да се различават значително, поради което горещо препоръчвам да следвате методологичните изисквания на вашата образователна институция. Повярвайте, че няма да е излишно!

Структурата на дипломната работа се определя от задачите, поставени в изследването. Първата глава е посветена на теоретичния анализ на проблема ... Във втората глава на работата авторът на текста прави анализ на резултатите. В третата глава на дипломната работа се дават  направленията за усъвършенстване при изследване на конкретния проблем по избраната тема.

Заключение на дипломната работа

Заключението е по същество кратко обобщение на изследванията, проведени в дипломната работа. В заключението на нашето дипломно изследване е препоръчително да се направят и изводи като резултат от извършената работа.

За да не става много дълго заключението, структурата на изводите трябва да бъде най-оптималната. Докато в увода на дипломната работа поставяме определени задачи, в заключението просто пишем кратки изводи по задачите, които сме си поставили по зададени за един или два параграфа /или глави/ в текста.

Ако в увода сме поставили пет задачи, които ще разгледаме, то в заключението трябва да имаме пет отговора по тези задачи или изводи за тях. Последният параграф от заключението на дипломната работа трябва да има общ характер, да обобщи значението на темата на дипломната работа и по-нататъшното развитие на изследванията по въпросната тема.

Още интересни и ползотворни статии четете на  www.kursovireferati.com/nachalo
Правила за добавяне на материали след основния текст на дипломна работа /приложения/

 

Приложенията са важна част за съставянето на дипломен проект, което дава възможност за засилване на заключенията, направени от автора по време на работата и за допълнителни обяснения по отделни раздели в изследването.

 

В базово отношение, приложенията могат да бъдат:

 

Ø       Таблици с изчисления, изходни данни, статистика;

Ø       Илюстрации: снимки, репродукции, рисунки;

Ø       Схеми и чертежи;

Ø       Документи, необходими в работата.

 

Защо да добавяте приложения?

 

Всички допълнителни материали, необходими за изучаването на дадена тема, те се монтират в края на работата, за да се избегне затрупването на теоретичната част от изследването и да се избегне огромната намеса на множество илюстрации и изчисления. Отделен дизайн на приложението позволява на ръководителя и комисията бързо да се ориентират в работата на студента.

 

Всички приложения трябва да имат номериране, ясна структура. Необходимо е  основния текст на дипломната работа да съобщава за тези приложения и така да може сравнително бързо да намерите текста или таблицата, свързани с конкретен момент в работата.

 

Изисквания за оформяне на приложенията:

 

Ø       Всяко приложение се намира на нова страница;

Ø       Номерирането се извършва в зависимост от номера на секцията, в която се намира връзката към документа;

Ø       Страниците с приложения не са номерирани;

Ø       Желателно е редът на приложенията да не се  изменя, тъй като това ще доведе до объркване.

 

Едно приложение може да бъде споменато няколко пъти в работата. Всички заключения, поставени в края на дипломната работа е възможно да бъдат илюстрирани с приложения, за да се потвърди тяхната гледна точка или да се покаже дълбочината на работата по темата. Препоръчително е да се потвърди всяко изчисление в текста с приложението. Всяка илюстрация или таблица описва отделна стъпка в процеса на изследване на темата.

 

Какво трябва да избягваме докато създаваме приложения?

 

Не се препоръчва да се представят непроверени данни, неразработени схеми и илюстрации в дипломния проект, което може да предизвика ненужни въпроси при защитата му.

 

Не поставяйте едно и също приложение няколко пъти. Данните, съдържащи се в приложенията, винаги трябва да бъдат научно потвърдени и верни.

 

В приложенията не е нужно да обяснявате резултатите, да интерпретирате хипотези или да въвеждате теоретични данни като коментар. В приложенията се въвеждат само факти под формата на илюстрации, диаграми, документи, таблици. Теорията и коментарите са представени в основния текст на работата.

 

Всяко приложение винаги трябва да има заглавие и подпис. Също така, приложението трябва да е пряко свързано със зададената тема на дипломната работа.

 

Препоръчва се да направите списък с приложенията. Важно е данните за тези приложения да се вземат от надеждни източници. Основните характеристики на приложенията към дипломния проект трябва да включват:

 

Ø       Научна точност и надеждност;

Ø       пълнота;

Ø       грамотност;

Ø       достатъчност;

Ø       яснота;

Ø       Високо качество;

Ø       Уместност (когато е свързана с дадена тема на дипломна работа).

 

Как да изберем или да направим приложенията за дипломната работа?

 

Характеристиките на приложението често зависят от зададената тема на работата и научната дисциплина. Работите по история, математика, лингвистика могат да имат подобни приложения, но има и редица особености, с които да се съобразите:

 

Например, дипломните работи по история, културология; работи, свързани с религиозни изследвания, често са придружени от илюстрации, фотографии, диаграми, карти.

 

1.       В точните науки приложенията са създадени под формата на таблици с изчисления, диаграми.

2.       В икономическите дисциплини: таблици, документи.

3.       В съдебната практика: откъси от закони.

 

За да изберете приложение, трябва да се ръководите от темата и задачите на дипломната работа. Например, за тема по история, свързана с конкретен период или владетел, трябва да се използват документи, които илюстрират събитията през разглежданото време и по възможност да се приложат изображения или таблици като така ще се акцентира върху самата тема на зададената дипломна работа, която разработвате.

 

Наличието на приложения се оценява при защитата на дипломната работа и затова не ги претоварвайте с ненужни данни, нямащи общо с темата.

Надяваме се нашата статия да е била полезна за Вас и отново можете да ни потърсите на адрес: https://www.kursovireferati.com/nachalo
Какви трудности предизвиква писането на курсова работа?

 

 

Написването на курсов проект не е лесна работа, изискваща интензивни усилия за събиране, обработка, анализ на данни и компилиране в научната работа.

 

Написването на курсова работа „от нулата“ отнема повече от един ден и по този начин, причинявайки ужас в очите на студентите, те трябва само да решат да се захванат за работа, а сега, заставайки с лице, те търсят кой да ги спаси от това бедствие за значителни пари, ако не решат някой друг да поеме възложената от тях задача.

 

Наистина трудно е, но за нашите специалисти това не е проблем. Просто, посетете сайта www.kursovireferati.com/nachalo , и на секцията с контакти, ще ни откриете. Ние ще бъдем така любезни и отзивчиви, с което ще превърнем Вашия казус в изпълнена задача.

 

Всъщност в курсовата работа няма нищо сложно, просто трябва да знаете основните правила за писането им и да имате под ръка достатъчно количество необходима литература, освен ако преди това не сте се обърнали към нашите професионалисти.

 

Но, ако сте решили да опитате сами, предлагаме ви най-добрият вариант - изтеглете безплатна курсова книга на всеки уебсайт и, използвайки препоръките по-долу, създайте сами шедьовър.

 

Как сами да напишете курсова работа

 

Тук се опитахме да заявим основните принципи на писане на курсови работи, които да се използват от всеки студент и той да може самостоятелно, правилно и компетентно да състави научен текст и да го защити перфектно.

 

За студенти от всички специалности следните действия ще бъдат еднакво необходими:

Изберете, съгласувано с ръководителя, темата на курсовата работа.

Направете си план, за да изберете необходимото количество указания и помощ за проучване за написване на курсовата работа като се ръководите от принципа "повече е по-добре".

 

Не е рядкост студентите да завършат стажове в предприятието преди изготвяне на курсовата или дипломната работа, като в този случай докладът за практиката ще бъде част от тази работа и допълнителен източник на информация.

 

Подредете всички материали в последователна съпоставима форма и коригирайте работния план.

 

След всяка точка от плана, попълнете текстовата част на научния си текст, подгответе междинни заключения за всеки раздел и глави, направете оценка на цялата работа и напишете общо заключение.

 

Според методологичните препоръки на вашия университет трябва да форматирате работата, която ще изготвяте: задайте необходимите параметри (шрифт, отстъп, номериране на страници и т.н.); правилно подредете таблици, фигури, приложения.

Предайте готовата работа за проверка от преподавател или ръководител на проекта.

 

Защитете курсовата работа.

 

Избирайки тема на курсова работа, трябва да имате предвид, че много студенти използват "хитринки": изберете сродни теми за всички курсови работи по основни предмети и в края на обучението ще получите почти завършена дипломна работа, която само ще трябва да бъде леко коригирана. Въпреки това темата на работата трябва да бъде ясна, близка и интересна. Друг е случаят, при който ръководителя /преподавателя/ сам определя темата, без да дава право на студентите да избират и в краен резултат ще излезе това, което иска да получи от тях като информация.

 

Планът за курсовата работа всъщност е неговата структура. Когато правите план, имайте едно наум - за научните трудове основните изисквания включват наличието на увод, основна част и заключение. Структурата съдържа глави и подраздели. В някои университети е приложен ориентировъчен работен план заедно с методически препоръки като така значително се улеснява работата на студентите - просто трябва да я коригирате въз основа на характеристиките на вашата работа и първични данни, които имате.

 

Разработването на собствен план няма да бъде трудно - просто този план определя наличието на три части. Първата теоретична част разкрива същността на въпроса, дава основни дефиниции на темата, нейната актуалност. Втората аналитична част разглежда състоянието на тази тема, идентифицира нейните проблеми. Третият практически определя разликите между теоретичната и практическата част, дава прогноза за перспективите за развитие или изчислява мерки за елиминиране на идентифицираните проблеми или ги намалява, определя начините за решаване на задачите.

 

Уводът е първият и необходим раздел от курсовата работа, той изисква:

 

 • Да посочите уместността на избраната тема, нейната важност на настоящия етап.
 • Да поставите целта на работата и задачите за нейното изучаване.
 • Да дадете кратко описание на използваните изследователски методи в литературните и информационни източници.

 

В този случай трябва да знаете, че формулировката на целта на изследването трябва да отразява наименованието на темата на работата и задаването на задачи за определяне на проблемите на съответните раздели и подраздели.

 

Когато се прави описание на литературни източници, е необходимо да се посочи какво и кои автори са писали по тази тема, техните възгледи и различия. Методиката посочва методите и техниките, използвани в работата: статистически, емпирични, организационни методи, изследване, синтез, сравнение, преглед, проучване и др.

 

Основната част от курсовата или дипломната работа е подробно представяне на всички основни раздели, в повечето случаи има три от тях: теоретични, аналитични и практически. В края на всеки раздел е по-добре от всеки раздел да се правят кратки изводи в няколко изречения. Всеки раздел трябва да се състои от най-малко два подраздела.

 

Първият раздел на научната работа традиционно е посветен на общите теоретични аспекти на избраната тема. Тук се разкрива същността на проблема, посочва се неговото място в съответната област, дава се преглед на съществуващите методи на неговото изследване.

 

Вторият раздел обикновено разглежда практическата страна на изучавания въпрос, описва възможните проблеми, идентифицира недостатъците и трудностите на тази тема.

 

Третият раздел е посветен на формулирането на препоръки за решаване на изследвания проблем.

 

В заключение, основните изводи за научната работа, направена на междинните етапи, се съставят накратко и на тяхна основа се прави окончателното заключение като се посочват отговорите на задачите и по така се постига постигането на основната цел, поставена като тема на научната разработка..
Най-честите грешки при писане на дипломна работа

 

Когато се налага писането на даден проект за дипломна работа задължително възникват проблеми и трудности: с изследване на теми, намиране на източници за разглеждане на теми. И когато пишат своя научен труд, много студенти са изправени пред необходимостта да коригират груби и малки недостатъци, които могат да повлияят неблагоприятно на оценката на работата.

 

Какви грешки могат да попречат на един студент да получи висока оценка?

 

 • Грешен избор на тема.
 • Неправилно оформление на работата.
 • Грешки във формулировката.
 • Изборът на материали за писане на работа.
 • Грешен избор на източници.

 

По време на писането може да има недостиг на материали или пък прекалено много информация, която създава проблеми за изготвянето на писмената работа. В първия случай има липса на материал за изследване, непълно представяне, липса на източници. Във втория случай говорим за излишък от материал, затруднения в работата с ненужна информация, което никак няма да е в полза за автора.

 

Ето някои от основните грешки по време на работа по дипломния проект и да не допускаме това да стане факт:

 

Заглавието или тема на дипломната работа не съответства на плана, а така също и съдържанието не съответства на предварително изготвен план. Това е най-сериозната грешка, поради която Вашата дипломна работа е възможно да се провали. За да избегнете такъв недостатък, трябва да сте напълно уверени в плана и темата с ръководителя на проекта.

 

Неуспешно формулиране на подтеми!

 

Този проблем е свързан с първия. Можете да го избегнете по начин като първия проблем - чрез сътрудничество с ръководителя. В подобна ситуация е наложително да беседвате с него по така зададения казус, отколкото да вършите ненужна работа, обречена на неуспех.

 

Абстрактна цел, която не отразява темата на изследването. Честа грешка е тема, несъответстваща на разглеждания проблем.

 

Неправилното определяне на пълен анализ на обекта е много честа и допускана грешка.

 

Обектът на изследване е по-широко понятие, което отразява основната посока на научните изследвания. Предметът обхваща съставните части на обекта.

 

Дипломна работа се пише от студента напълно самостоятелно. Но добрият ръководител може лесно да идентифицира дали готовия текст е купен или написан по поръчка, или напълно изграден от самия студент.

Ако изложението е непълно и не можете да го представите като научен текст, по-добре се обърнете към професионалист, например както сме Ние от https://www.kursovireferati.com/nachalo и тогава Вашия казус е решен.

 

Минималното време, необходимо за написване на дипломна работа е 2 месеца.

 

За да изготвите правилно дипломната работа:

 

 • Започнете навреме.
 • Внимателно прочетете всички изисквания за писане.
 • Задайте въпроси на ръководителя на проекта.
 • Не използвайте непроверени, ненадеждни източници.
 • Не използвайте готова работа (плагиатство).

 

Сравнете съдържанието на задачите със заключенията, които сте направили.

Не забравяйте за компетентната подготовка на презентацията към защитата - това е важен фактор за високата оценка на Вашата дипломна работа.
Правила за писане на реферат, курсова работа и дисертация

 

 

 1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Обемът на работата – рефератът трябва да е 10-12 страници, курсова работа около 20-25 страници, дипломна работа 60-70 страници компютърен текст с обхват 1,5 интервала, а шрифтът - Times New Roman, обикновен. Полета - най-малко 2,5 см от всяка страна.

 

Броят на страниците започва със заглавна страница. Страниците включват съдържание, основно съдържание на произведението и списък с ползваните източници. Ако се използват приложения, то те са под формата на карти, таблици, диаграми, и др.

 

Структура на работата - тезата трябва да включва следните раздели:

 

• Съдържание

• Увод

• Глави (секции) (I, II, III и т.н.)

• Заключение

• Списък на използваните източници и литература.

 

Съдържанието изброява секциите на работата с посочването на страниците.

 

Препоръчва се в увода да бъдат включени следните точки:

 

• да се обоснове необходимостта от разработване на тази тема;

• да се наблегне на релевантността на избраната тема;

• да се даде нова информация по избраната тема;

• да се направи кратък обзор на литературата, написана по тази тема;

• Обемът на увода не трябва да надвишава 5-7 страници.

 

Главите представят основното съдържание на научната работа.

Препоръчва се тези глави да се разделят на параграфи.

 

В заключението се обобщават основните резултати от свършената работа, дават се изводи и предложения, дават се насоки за практическото използване на работата.

 

Списъкът на използваната литература включва само онези източници, които са били използвани за подготовката на конкретната работа – курсова, дипломна работа, дисертация.

 

Източниците се подбират от  закони, укази, манифести и други правителствени актове, заповеди, международни договори, меморандуми, протоколи и всякакви други архивни материали, разрешени за обществено ползване и изучаване текстове.

 

Литературата включва: монографии, книги (непериодично публикуване на 48 или повече страници), брошури (непериодично публикуване от 5 до 48 страници), периодични издания и вестници.

 

Начинът за подредба на използвани източници и литература е посочен по-долу.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ

 

• Текстът се отпечатва на интервал (разяд) от 1,5 с дължина около 30 реда на страница. Всеки ред трябва да съдържа около 60 знака, включително интервали.

 

  Подравняване - ширина на страницата:

 

• Полета - най-малко 2,5 см от всяка страна.

 

• Вдлъбнатина (параграф) - 1,25 см

 

• Размер на хартията - A4.

 

 1. ФОРМИРАНЕ НА ЗАГЛАВИЕТО НА ГЛАВА ИЛИ ОТДЕЛЕН ПАРАГРАФ

 

• Имената на главите се изписват с ГЛАВНИ БУКВИ. По желание можете да подчертаете заглавията на главите с удебелен шрифт.

 

• Препинателните знаци не се поставят в края на заглавието, с изключение на удивителните и въпросителните.

 

• Кратките заглавия (по-малко от 15 знака) не бива да се отпечатват на интервали (т.е. когато буквата е последвана от интервал като така се разрежда текста).

 

• Дълги заглавия (повече от 40 знака) се побират в няколко реда, но всеки ред трябва да бъде така подреден, ако е възможно да не се разкъсва текста и да не се губи смисъла на заглавието. Текстът на голямо заглавие се изписва на един интервал и без малко.

 

• Не можете да напишете заглавие в края на страницата. Ако страницата съдържа по-малко от три реда текст след заглавието, заглавието и текстът трябва да бъдат преместени на друга страница.

 

• Подзаглавията (заглавия на абзаците) се отпечатват с малки букви. За по-голяма яснота те се отделят от текста чрез допълнителни интервали. Подзаглавията могат да бъдат подчертани или отпечатани с удебелен шрифт.

 

 1. СЪЗДАВАНЕ НА ВРЪЗКИ

 

Връзка (Линк) - забележка към текста, библиографска връзка, превод, устен превод, разположен в долната част на страницата за дипломната работа или дисертацията.

 

Бележка под линия се посочва в текста чрез поставяне на пореден номер или друг знак, след съответната дума в текста като този номер може да отговаря на номер от цитирана библиография или е номерация само за отделната страница.

 

В края на страницата, на която е отбелязана връзката, се очертава с поне една трета от страницата (20 знака) като бележките под линия се отпечатват в реда, в който са посочени в текста. Бележките под линия могат да бъдат отпечатани с по-малък шрифт и с минимално разстояние между редовете.

 

В какъв ред се изписват бележките под линия (връзките):

 

1. Автор (фамилия, инициали); точка. Ако творбата е написана от двама или трима автори, те се обозначават със запетая. Ако произведението е написано от четирима или повече автори, тогава посочете само първия и вместо имената на други автори поставете „и т.н.“.

 

2. Заглавие на произведението - без съкращения и кавички; точка.

 

3. Отпечатано (място на публикуване, издател, година на публикуване).

 

3.1. Място на публикуване - с главна буква.

 

3.2. Името на издателя е без кавички; запетая. Името на издателя се изписва, както е посочено на заглавната страница на изданието.

 

3.3. Година на публикуване - Например: 1995. Думата „година“ не е зададена нито напълно, нито съкратено. В края се поставя период.

 

3.4. Страници - с малка буква, съкратено (стр.); точка.

 

Ако в дадена страница са направени няколко връзки, тогава при повтаряне на библиографска информация е достатъчно да се посочи „на едно и също място“, да се поставя запетая и да се дадат номерата на страниците, към които е направена връзката.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА

 

Списъкът на използваните източници и литература трябва да включва заглавията на книги и периодични издания, към които авторът се позовава. Информацията за използваните източници и литература се отделя в списък в края на работата като се озаглавява „Използвана литература“ или „Библиография“.

 

При съставяне на списък на използваните източници и литература трябва да се спазва следния ред:

 

• Монографии (книги);

 

• Брошури;

 

• Периодика: списания, вестници.

 

Първо са изброени източници и литература на родния език, а след това на чуждите езици. Ако в края на главите са дадени и източници и литература, редът остава същият.

 

Имената на източници, книги и периодични издания трябва да бъдат написани изцяло без съкращения от нулевата позиция на таблицата.

 

Процедурата за попълване на списъка е същата като при форматирането на бележките под линия (линкове) - автор, заглавие, място на публикуване, издател, година.

 

Ако в дипломната работа или дисертацията са използвани периодични издания, тогава трябва да се посочат номерът и годината на публикуване на списанието или номерът и датата на публикуване на вестника.

 

В текста на научната работа /курсова , дипломна работа, дисертация/ могат да бъдат посочени връзки към използването на информация от Интернет, като в скоби се посочва точният адрес на страницата, а не само сайтът, от който е цитирана.

Надяваме се, статията да е била полезна за Вас и отново ще посетите нашия сайт https://www.kursovireferati.com/nachaloСъстав и правила за писане на есе

 

 

Качественото есе зависи от три важни компонента: изходният материал, който се взема при писане, обработка на материала, използване на аргументи и аргументи.

 

Писането на есе се състои от няколко части:

 

 1. 1.           Въведение. По правило той съдържа собствено разбиране и отговор на поставения въпрос. Добре е да напишете какво точно ще бъде разгледано в есето, да си поставите цел и да посочите информация, която няма да бъде включена в съдържанието. Освен това трябва да посочите основните моменти и ключови дефиниции, например: „под ликвидност на средствата имам предвид следното“. Ако трябва да напишете есе, където има различни гледни точки на учените, тогава този факт трябва да бъде посочен в увода. Собствената гледна точка трябва да бъде поставена в основната част, може би дори да подчертае този елемент отделно.

 

 1. 2.           Основната част. Тя съдържа аргументиран анализ и обосновка, като взема предвид наличната информация, използвайки данни на други учени по този въпрос. Тази част често представлява трудности при писането, тъй като е наложително да се подчертаят заглавията, фактически на които ще се извърши независим анализ, тъй като именно в тази част трябва да се направи мотивирано проучване. И така се налага обмислянето на една мисъл за един параграф.

 

Ако в началото се предполага, че е написано есе в чернова, се препоръчва абзаците да бъдат номерирани, за да не се заблуждават и да се проследи логическата последователност на представяне на материала. Всеки параграф трябва да бъде логично продължение на предишния. После, след като прочетете черновата, можете да определите коя информация е излишна и коя трябва да се добави.

 

Когато пишете есе, стилът на изпълнение е много важен. Ако данните са прекалено обобщени, е възможно да бъдат премахнати, като се наблегне, че есето изисква потвърждение на собствените си разсъждения, което показва възможността за открита демонстрация на гледна точка и използването на данните по необходимия начин.

 

Освен това по време на процеса на писане могат да възникнат противоречиви въпроси. Разбира се, никой не очаква студентът да може да намери отговора на въпрос, който учените не биха могли да определят. Тук трябва да вникнете в същността на казуса и да стигнете до собствения си извод по този въпрос.

 

Освен това често възникват трудности при избора на литература и използването им в есето. Когато ползвате нечии мисли като свои, трябва да използвате кавички. Също така не бива да се позовавате на произведения, които никога не са били четени от вас. Ако учителят ви зададе въпроси, няма да има какво да отговорите.

 

           3.         Заключителната част. Тя трябва да бъде в най-сбит формати да съдържа резултатите от представените аргументи. Възможно е също да има препоръки как да се използват резултатите, като се вземе предвид връзката с решението на други задачи. Можете да използвате малък илюстративен материал.

Правила за писане на есе

 

За разлика от тестовете, есетата не предлагат формат с множество възможности за избор (когато ви се предлагат няколко отговора за избор). Писането на есе не е ограничено във времето, можете да го пренапишете много пъти, помолете приятели да прочетат вашето есе. Възползвайте се от всички възможности и се опитайте да избегнете често срещани грешки.

 

От формалните правила за писане на есе можете да посочите само едно - наличието на заглавие.

 

Вътрешната структура на есе може да бъде произволна. Тъй като това е малка форма на писане, не е необходимо да се повтарят заключенията в края, те могат да бъдат включени в основния текст или в заглавието.

 

Аргументацията може да предхожда формулирането на проблема. Изложението на проблема може да съвпада с окончателното заключение.

 

За разлика от есето, което е адресирано до всеки читател, затова започва с „Искам да говоря за ...” и завършва с „Стигнах до следните изводи ...”, есето е забележка, адресирана до подготвен читател (слушател). Тоест на човек, който в общи линии вече си представя какво ще бъде обсъдено. Това позволява на автора на есето да се съсредоточи върху разкриването на новото и да не претрупва презентацията с официални подробности.

 

Грешки при писането на есе

 

Лоша проверка. Не мислете, че можете да се ограничите в проверката на правописа. Прочетете есето си и се уверете, че няма нееднозначни изрази, неуспешни завои и др.

 

Изморителен предговор. Няма достатъчно части. Твърде често интересно есе губи в това, което е списък на изявленията, без да ги илюстрира с примери. Есето се характеризира с обикновени клишета: важността на упорит труд и постоянство, учене от грешки и т.н.

 

Многословност. Есетата са ограничени до определен брой думи, така че трябва да използвате тази сума разумно. Понякога това означава да се откажете от някои идеи или подробности, особено ако те вече са споменати някъде или не са пряко свързани със случая. Такива неща само отвличат вниманието на читателя (слушателя) и засенчват основната тема на есето.

 

Дълги фрази. Колкото по-дълго е предложението, толкова по-добре - някои кандидати смятат така. Това обаче е далеч от истината. Дългите фрази все още не доказват коректността на автора и кратките изречения често дават по-голям ефект. Най-добре е, когато в есе дълги фрази се редуват с къси. Опитайте се да прочетете есето на глас.

 

Ако почувствате спиране на дъха си, разбийте абзаца на по-малки абзаци.

 

Когато приключите да пишете есе, направете това упражнение. Задайте буква на всеки параграф: или S (кратък), или M (среден), или L (дълъг). S - по-малко от 10 думи, M - по-малко от 20 думи, L - 20 или повече думи.

Правилното есе има следния или подобен ред на буквите - M S M L M S.

Неправилно есе характеризира тази последователност от букви - S S S M L L L.

 

Не претоварвайте есето. Когато пишете есе, пуснете думите от енциклопедиите.

Неправилната употреба на такива думи отвлича вниманието на читателя, омаловажава значението на есето. Избягвайки подобни често срещани грешки, можете да заинтересувате експертната комисия (преподавателя) от вашия опит


На какво да се фокусирате, когато пишете дипломна или курсова работа

 

Основните и значими части на всяка работа са нейните увод и заключение.

Уводът разкрива целите, които са поставени пред изследователя. Тези цели от своя страна могат да съдържат определени подцели, така да се каже, и параграфи.

Въведение - карта на маршрута, по който изследователят се придвижва към решението на възложената му задача.

Въведението е вид предна страна на вашата работа. Следователно, като всеки човек, той трябва да изрази идея, основна идея, която трябва да има валидност в областта на редица проблеми, анализирани в работата, които имат свой собствен израз във формата на въпроси и задачи, поставени за изследване.

Уводът е може би една от най-творческите части на творбата. То отразява точно вашето виждане като изследовател на въпросите и задачите, които ще бъдат разгледани в работата. Това е авторската част на творбата. Тук се разкривате като автор на изследване.

Когато пишете тези части на работата, ще е излишно да се спазват всички езикови норми и правила, както и последователността на текста в рамките на официален бизнес стил с акцент върху научната ориентация и ориентация на работата.

Логически епиграф се вписва идеално в увода.

Заключението е разбор, изразява крайния резултат от свършената работа. Той съдържа подробни и дълбоки изводи.

Заключение - финален и ясен акцент с емоционално оцветяване, което дава разбиране и значение на веригата от въпроси, разгледани в работата.

Друг важен елемент от всякакъв вид академична работа е библиографски списък. В него са посочени литературните източници, използвани от автора при писането на произведението. По правило той се поставя в края на самата работа.

За да изброите библиографски списъци, използвайте следните заглавия: списък на използваната литература; списък на използваните източници и литература; библиографски списък към темата и т.н.

Избирайки материал за създаване на библиографски списък, използвайте следните опции за ориентиране на библиографски описания:

Азбучна конструкция - когато се дава описанието на статии, книги и автори, като се взема предвид местоположението им по азбучен ред. Изброявайки няколко произведения на един и същи автор, неговото фамилно име и инициали са посочени толкова пъти, колкото са споменати неговите произведения.

Хронологична конструкция - когато се дава описанието на статии, книги и автори, като се отчита тяхното местоположение в хронологична последователност. Този метод се използва в историческите изследвания. Ако имате нужда от демонстрация на развитието на научната индустрия или на въпроса от исторически аспект.

Систематична конструкция - когато се дава описанието на статии, книги и автори, като се отчита тяхното местоположение или групиране по отделни теми и въпроси от определен аспект на науката.

В отделна тема подредбата може да бъде азбучна или хронологична. Тази подредба се използва за обемни списъци със сложни теми.

Източниците, посочени в библиографския списък, трябва да съответстват на тяхното време към момента на писането.

Когато пишете курсова работа или дипломна работа, основният акцент трябва да бъде поставен върху статии от научни списания и списания. Необходимо е да се позове на монографиите на авторитетни представители от областта, обхванати в работата и статистическите данни.Как да поставите цитати и бележки под линия в дипломната или курсовата работа

 

Правилният дизайн на дипломната или курсовата работа е много важен и интересен въпрос за мнозина. Класическата структура на научната работа помага правилно да се съсредоточи върху съществената му страна. Мнозина знаят такова правило, че формата на тази работа трябва, доколкото е възможно, да съответства на съдържанието.

Основните правила при цитиране и поставяне на  текст под линия в дипломната или курсовата работа са следните:

С бележката под линия се прави писмено позоваване на източника на цитиране. Тя е задължителна част от всякакъв вид академична работа.

При изготвянето на всички видове научни трудове е важно да се спазва строго определен задължителен стандарт. Съществуват и учебни помагала, които ясно регулират писането на определен вид академична работа.

Има определена процедура за попълване на бележка под линия:

-              Име, презиме и фамилия на автора (или група автори) като се цитира в строго съответствие с основния източник.

-              Пълното име на източника (ако има подзаглавие, то се споменава след поставяне на двоеточие). Когато оригиналният източник е преведен от други езици, името и фамилията на преводача се посочват след поставяне на наклонена черта.

-              След точка и тире се споменава градът, в който е публикувана книгата.

-              След това се посочва къде е издадена книгата или цитирания текст - издателство, в кой град е издадена.

-              Годината, в която е публикувана книгата

Проверката на цитати и препратки към източници е значителна част от академичната работа, която се извършва в процеса на изготвянето й.

Цитирането също има определени правила, които ви позволяват правилно да въведете цитат в текста.

-              Ако цитатът е в кавички с малка буква, трябва да се разбере, че самият цитат е включен в изречението след съюза „че“.

-              Ако цитатът е изписан с главни букви, така се набляга на факта, че това е начин за цитиране на неделим, малък по размер пасаж (цялото изречение или част от него).

-              Ако цитатът е даден в кавички, тогава става ясно, че авторът на изследването е съгласен с автора на източника и техните възгледи в този случай са абсолютно сходни.

-              Когато цитирате без кавички, след двоеточието трябва да се съобразите, че цитираната част е обемиста и не трябва да се получава дълъг текст. В този случай текстът на цитирания обект се въвежда с по-малък шрифт, подчертан в отделен абзац, а неговите граници са обозначени с големи отстъпи, които го отличават от основната част на документа. Когато проектирате научната си работа (курсова или дипломна) по този начин, цитираният текст се поставя в центъра на страницата с малко изместване вляво. При условие, че обемът на текста е по-малък от три реда, тогава той се цитира според общите правила, изложени по-горе.

-              При директно цитиране текстът трябва да бъде затворен в кавички.

-              Когато цитирате собствените си думи, е необходимо задължително позоваване на оригиналния източник на мисълта.

-              Ако текстът не е цитиран от оригиналния източник, а от заимствания от друг такъв, тогава се посочва прекият източник на текста или мисълта.

-              Всички цитати от художествена литература, взети от чужди произведения, се подават само на оригиналния език.

-              Имената на произведенията са приложени в кавички, след което годината на писане се въвежда в числа в скоби.

-              Ако това е произведение на чужд автор, в скоби преди годината името е изписано в оригинал без кавички.

-              При следващо споменаване на цитата годината и чуждото име не се посочват. Тези данни не се  изискват, когато споменаването на произведението и цитирането на неговите части се случва многократно в научната ви работа.

Изготвяне на научна статия

 

Съществуват различни видове статии, но изготвянето на научна статия е много по-трудно и това трябва да се взема под внимание при даване на оценка. Тази оценка няма да я даде вашият преподавател, а ръководителят на проекта и научната общност.

 

Научната статия е обобщение (окончателно или временно) на вашата изследователска работа. Дава възможност да обедините вашите изследователски търсения, следователно научната статия трябва да съдържа нещо ново, което да дава за науката.

 

Научната статия вече не е образователна, а изследователска работа. Тя не се изисква

за всеки студент. Но е добре да направите първите стъпки в науката и да опитате. Може пък да се окаже, че точно това след време ще се превърне във вашата професионална област. Също така се твърди, че студентските години са добър шанс за бъдещите звезди на науката!

 

Научната общност ще се запознае с вашите изследвания, представени в статията, когато се провеждат конференции , чрез слушане на доклади, както и с четене на сборници от материали в научни списания, както и бюлетини, в които се публикуват статии.

 

Възможно е електронно публикуване, което е еквивалентно на печат на хартия. През последните години електронното публикуване става все повече достъпно, но печатът все още държи позицията си.

 

Научните статии се представят на научни конференции по различни дисциплини (история, философия, социология, логика, културни изследвания), които се комбинират под едно общо заглавие: например „Медицина и хуманитарни знания: области на контакт“.  Конференцията може да се провежда със студенти от всякакви курсове, всякакви факултети, всякакви университети, както и с аспиранти и преподаватели.

Конференцията е неразделна част от научната работа. Акцентът на конференцията е да се издаде сборник с доклади и научни статии, като се публикуват пълни текстове на речи.

 

И така, студентът решава да участва в научна конференция. Той определя област на хуманитарните знания, която е по-близка до него и неговите интереси. Можете да се консултирате с преподавателите на катедрата, кой може да ви помогне да изберете тема на изследването, ако не можете да го направите от сами. Един от преподавателите ще стане ръководител и ще коригира по-нататъшната ви работа.

 

След речта на конференцията студентът трябва да предостави в договорените дати на редакцията на сборника или на научния си ръководител текста на речта, проектиран като научна статия. В този текст е необходимо ясно да се посочат целта, методологията на изследване, а ако е възможно , да се направи и кратка историография по въпроса (анализ

произведения на предшественици), както и да се анализират резултатите от собствените ни изследвания. Текстът трябва да отразява текущото състояние на научния въпрос,

предложени в статията.

 

Задължителен елемент е да посочите целта на подготовката на вашата статия, както и задачите, които си задавате за себе си. Все пак искате да докажете в статията за себе си и за другите значението на вашите изследвания. За да формулирате правилно целта си, трябва да помислите защо сте се заели с тази работа – искате да докажете нещо, да откриете, потвърдите или опровергаете нещо.

 

Задачите са свързани с целта, те са по-конкретни. Целта обикновено е една, но е възможно е да си поставите няколко задачи: да изучите произведенията на предшествениците, да направите връзка на определени неща от предишни изследвания с вашето, да се подготвите за проучване на общественото мнение, провеждане на експерименти, създаване на карти, диаграми, графики, таблици и т.н.

 

След като се справите с елементите на увода, можете да преминете към основното – текста. Основният текст на статията трябва да бъде обективен, точен, модерен. Фразите да са изградени ясно и логично свързани. Терминологията е разрешена.

 

Има термини, които другите може да не разбират (и дори вие), те се нуждаят от обяснение. Това може да стане в бележки под линия или в самия текст, но трябва да внимавате да не претоварите текста с термини, които са чужди, остарели, жаргони.

 

Читателят на статията трябва незабавно да разбере значението на написаното и да не се лута в непознати думи и да търси значението им. Читателят ще се заинтересува от вашия материал, защото е специалист в тази област, чете статии, в които да намери нови теми, разработени от други хора.

 

Авторът на научната статия винаги трябва да помни, че тя е отражение на новостите в конкретна научна област!

 

Като убедите потенциалния читател в стойността на вашето изследване, вие може да започнете да подготвяте основния текст.

 

Съдържанието на текста се разкрива още в заглавието. Трябва да представите своята научна работа по статията – например на историческа тема с кратко описание, основаващо се на архивни, печатни, археологически, етнографски и други източници.

 

Да подкрепите основната си теза с представяне  на собствени ни разработки и философски изводи като използвате добре известни техники съставени въз основа на добре известни техники, а и да опишете вашите методи в изследователския процес, направените изводи, до които сте достигнали. Възможно е да дадете и някои практически препоръки, произтичащи от вашето изследване в научната статия.

 

Когато събирате материала, трябва да запомните целта, която сте си поставили преди да започнете тази статия и основната ви цел трябва да се потвърждава в написания текст.

 

Основното съдържание на статията може да бъде разделено на секции, които да са логически оформени. Като технически оформление в статията трябва да има минимум поне три или четири параграфа на една страница. Това правило съществува за всеки съгласуван текст.

 

Можете да вмъкнете във вашата научна работа, чертежи, диаграми, ред в основния текст,  цитати и други подобни „декорации“.

 

Трябва да се спазва един основен принцип - да потвърдите вашите мисли, а не да разсейвате читателя с красива "украса" на текста.Трудно ли се пише научна статия?

 

 

Научната статия вече не е образователна, а изследователска работа. Тя не се изисква

за всеки студент. Но е добре да направите първите стъпки в науката.

Студентските години са добър шанс за бъдещите звезди на науката!

 

Изготвянето на научна статия е много по-трудно и това трябва да се взема под внимание при даване на оценка. Тази оценка няма да я даде вашият преподавател, а ръководителят на проекта и научната общност.

 

Научната статия е обобщение (окончателно или временно)на вашата изследователска работа. Дава възможност да обедините вашите изследователски търсения, следователно научната статия трябва да съдържа нещо ново, което да дава за науката.

 

Научната общност ще се запознае с вашите изследвания, представени в статията, когато се провеждат конференции , чрез слушане на доклади, както и с четене на сборници от материали в научни списания, както и бюлетини, в които се публикуват статии.

Възможно е електронно публикуване, което е еквивалентно на печат на хартия. През последните години електронното публикуване става все повече достъпно, но печатът все още държи позицията си.

 

Научните статии се представят на научни конференции по различни дисциплини (история, философия, социология, логика, културни изследвания), които се комбинират под едно общо заглавие: например „Медицина и хуманитарни знания: области на контакт“. Конференцията може да се провежда със студенти от всякакви курсове, всякакви факултети, всякакви университети, както и с аспиранти и преподаватели.

Конференцията е неразделна част от научната работа. Акцентът на конференцията е да се издаде сборник с доклади и научни статии, като се публикуват пълни текстове на речи.

 

И така, студентът решава да участва в научна конференция. Той определя област на хуманитарните знания, която е по-близка до него и неговите интереси. Можете да се консултирате с преподавателите на катедрата, кой може да ви помогне да изберете тема на изследването, ако не можете да го направите от сами. Един от преподавателите ще стане ръководител и ще коригира по-нататъшната ви работа.

 

След речта на конференцията студентът трябва да предостави в договорените дати на редакцията на сборника или на научния си ръководител текста на речта, проектиран като научна статия. В този текст е необходимо ясно да се посочат целта, методологията на изследване, а ако е възможно , да се направи и кратка историография по въпроса (анализ произведения на предшественици), както и да се анализират резултатите от собствените ни изследвания. Текстът трябва да отразява текущото състояние на научния въпрос, предложени в статията.

 

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ПИСАНЕ НА НАУЧНА СТАТИЯ

 

Някои правила за работа в този процес съвпадат с подготовката на друга научна работа – есето.

Заглавието на статията трябва да е ясно и да отразява цялостното съдържание и да привлича вниманието. Не се използват съкращения, жаргон при изразяването в този научен текст. По-удобно е първо да напишете статия и след това да й дадете заглавие. Много от статиите в научните списания се преглеждат по заглавие, но не се четат

напълно. За да не загубите възможния ваш читател, е необходимо да изберете интересно заглавие.

 

Резюме. Много научни списания изискват съставяне на кратко резюме на статията.

В няколко изречения трябва да бъде представено основното съдържание на статията.

Понякога е необходимо да се преведе на английски, защото така ще има възможност да се публикува и на международно ниво.

 

Научните издания все още не вземат предвид анотацията на всяка статия като задължителен елемент. Но ако се подготвите добре, това кратко представяне може да помогне да редактирате материала си, тъй като той ще отразява вашите идеи, които вие ще се опитате да представите в статията.

 

Ключовите думи са задължителни за списанията, но само някои от тези издания държат на тяхното съставяне. Ключовите думи са удобни за последваща класификация на вашите материали, когато се поставят в електронни бази данни и директории. Те ви позволяват ясно да разберете какво се обсъжда в статията, а и по този начин вашата статия се свързва с подобни материали от други автори. Ключовите думи може да бъдат в множествено число (за обобщение) и да съдържат географски понятия, имена, като се посочват в хронологична рамка.

 

Горните елементи са подготвителни. Но те е по-удобно е да се включат върху готовия материал, когато статията е написана, проверена и авторът има ясна представа какво иска да покаже с тази статия.

 

Научната статия има проста, но ясна структура: увод, основна част, заключение, списък на използвана литература. Всяка от тези части е много е важна. Те са изградени по определени правила, въпреки че има незначителни изключения. Наличието на всички части позволява да се оцени качеството на изследванията, компетентността на автора, научното значение на изготвения материал.

 

Увод. Както обикновено, той задава тона за цялата работа по текста. С четенето на увода на някои статии понякога ще спестите време за четене на цялата статия.

 

Уводът трябва да обясни защо сте се ангажирали да подготвите точно този

материал. Може би отдавна се интересувате от тази тема, която искате да разработите в статията или някой е предизвикал интереса ви да започнете тази работа и да се поинтересувате от темата. В увода може да посочите, защо сте се спрели точно тази тема и какво ново открихте по нея. Не забравяйте да посочите важността на тази тема – например, може да е свързана с годишнината от някое събитие или на някоя известна фигура. Така ще имате шанс да го покажете в светлината на съвременните научни знания. Може би се интересувате от последните прояви на известни личности или са се случили важни събития, за които искаме да споделим с научната общност.

 

При представянето на научната статия може да използвате необичайни техники или провеждани експерименти, проучвания на общественото мнение, резултатите от които

не съвпадат с общоприетите. Тези проучвания потвърждават откритията на техните предшественици и така резултатите от тях ще имат база за сравнение във вашата научна работа.

 

Новостта на статията ви също трябва да бъде посочена в увода, в противен случай

смисълът на изследването се губи и научната статия се превръща в абстрактна

(повторение на вече познатото, изпълнено от други изследователи). Ако Вие можете да обясните как вашите изследвания се различават от другите, а ако не се справите с тази задача, просто ще потвърдите това, което вече е известно. Въпреки че последният вариант е по-малко привлекателен, той може да бъде описан, само ако внезапно в процеса на работата ви проучването не е потвърдено и това ще доведе до вече известния извод.

 

Ако вашата статия е продължение на вече публикувана статия, тогава това

трябва да се отбележи като преразгледате предишни публикации по тази тема и трябва да направите препратка към тях.
Писане на есе

 

 

Есето е удобна форма за самоподготовка на дадена тема.

 

То е с малък текст по броя на страниците (от 5 до 15), с кратка и концентрирана форма и съдържа основните точки на конкретна научна работа – курсова статия, доклад.

 

Преведено от латински език, exagium (есе) се превежда като „претегляне“ .

 

Обикновено преподавателят или учителят предлага да се подготви есе още в класната стая (или студентската аудитория) като се изискват конкретни познания за факти, дати, събития, свързани с избраната тема.

 

Да се направи есе е лесно, но за това е необходимо да си помислим къде и как да намерим подходящия материал за развиване на темата, която сме избрали.

 

Ученикът или студентът трябва да покаже уменията си логично като се съобрази и с техническите особености на оформление - подравняване на текста, възможност за правилното му форматиране. Така ще се види какви умения притежава, за да използва необходимата информация.

 

В есето трябва да има списък на справки или източници, които са използвани в работата по темата, както и правилно зададени връзки към тези източници.

 

При разглеждане на дадена тема по време на практически упражнения учителят може да предложи на учениците някои въпроси, които те да подготвят независимо под каква форма - малък доклад или есе.

 

Част от тези научни текстове учениците могат да представят в класната стая пред цялата група (не повече от 3-4 на един урок), но повечето от написаните текстове учителят проверява индивидуално. Това му позволява да оцени знанията на всеки ученик по

конкретната тема. В този случай ученикът или студентът подготвя само един въпрос по темата, т.е. други въпроси могат да останат неизследвани за него.

 

Основен недостатък на тази форма за подготовка, каквато е есето, е да не се подхожда едностранчиво предвид краткостта на текста.

 

При подготовката на есето ученикът разглежда или чете няколко

източници, където може да намери отговора.

 

Той избира от тях необходимата информация, логически я изгражда и прехвърля в компютърната памет (по-рядко на хартия).

 

На всеки етап ученикът отново се придържа по темата на есето:

 

1) при търсене на източници на информация;

2) кога преглежда източници;

3) когато избира информацията;

4) когато изгражда логическа връзка;

5) когато създава текста.

 

Всичко това позволява на ученика да разбере добре въпросите по темата.

 

Правилно подготвената работа позволява на учителя бързо да оцени качеството на

знанията на учениците.

 

Ако есето е прочетено по време на урока, тогава това прави възможно ученикът да се научи как да изразява правилно мислите си, учи го на публичното умение да прави изказвания, да участва в дискусии.

 

Няколко есета, прочетени по време на урок, представят различни гледни точки по темата и помагат на останалите членове в групата да се подготвят с техния текст.

 

Коментарите на учителя и зададените въпроси към автора на есето допълват и консолидират знанията, придобити от всички участници в групата (ученици или студенти).

 

Писмената версия на есето изисква по-внимателна подготовка от ученика/студента и позволява на учителя допълнително да провери познанията по цялата тема, а не само на един от нейните аспекти, изложени в есето.

 
Как да отговорим на трудните въпроси на комисията по време на защитата на дисертация

 

Защитата на дисертацията e един от най-важните етапи при написването на дипломен проект и завършване на студенти в университет. Всяка, дори перфектна работа, може да бъде развалена безуспешно чрез защита.

 

На първо място е необходимо да се изготви доклад по тема за защитата на дипломния проект. Основни изисквания към доклада: сбитост, точност, научна сигурност, пълнота, логичност.

 

Структура по отговора на дадена тема:

 

Приветствие /Добре дошли/

Въведение в уводната част: уместност на темата, обекта и предмета на изследване, методология, научна новост на изследването. Важно е да се спрем на причините за избора на тема.

 

Структурата на работата по дадена тема и кратко описание на основните разпоредби на изследването.

 

Заключения, направени в края на тезата.

Заключение: стойността на работата, възможните изследователски перспективи.

Основната задача по време на доклада е да се сведе до минимум трудните проблеми. Откъде могат да дойдат:

От спорни точки в работата.

 

Ако в комисията има учители, които са се специализирали в дълбочина на тази тема, която правите, но имате противоположни мнения по нея.

 

За да не станете „жертва“ на комисията, не трябва:

 

Да говоря дълго време и извън темата;

Да спорят, упорито доказвайки своята гледна точка;

Говорете несигурно, споменете, че сте некомпетентни в нещо;

Изгубете се;

Забравете за структурата на доклада;

Споменете слабите места на работа ..

Най-често срещаните въпроси са:

 

Защо избрахте тази тема?

Каква е новостта във Вашата тема за изследване?

Какви области на бъдещите изследвания са обещаващи?

Защо стигнахте до това заключение?

Каква е релевантността на Вашата тема?

 

Тези въпроси ще изчезнат, ако докладът е правилно съставен. Във всеки случай въпросите ще са - това е необходимо! Важно е да запомните, че комисията не си поставя целта да „попълни“ или сплаши ученика.

 

По време на доклада трябва да запомните своите предимства:

 

Не всички членове на комисията са компетентни по Вашата тема на изследване, така че няма да е трудно внимателно да прехвърлите дискусията в канал, който е полезен за вас;

Всички обичат да гледат снимки! Ако работата ви го позволява, направете красива презентация - това ще отвлече вниманието на комисията от желанието да задават неудобни за вас въпроси, като може да изпаднете в неприятна ситуация.

 

Основното нещо по време на отговорите на въпросите:

 

Запазете спокойствие;

Не мълчете;

Говорете уверено;

Съсредоточете се върху силните работни места.

 

Категорично е забранено:

 

Еднозначни отговори.

Груби отговори.

Казвайки „аз не знам“, „не съм учил това“, „не сме минали през това“.

Отговоряйки на въпрос с въпрос.

Отговорът в разговорна реч е само научен стил на представяне.

Проявявате агресия или раздразнение.

Показвате паника - с цялата си външност трябва да изразявате компетентност във всичко, свързано с вашата тема.

 

Няколко универсални отговора на критиката към комисията:

 

"Прави сте, благодаря за критиката - определено ще го взема предвид в процеса на по-нататъшно изучаване на темата."

„За съжаление, в рамките на тази работа не успях да разгледам подробно този проблем, тъй като този аспект на проблема не е ключов.“

 

Не сте сигурни какво да отговорите? Кажете нещо, но не мълчете. Този така наречен „приьом на депутата“ е да се говори много, красиво, логично, но извън темата. Изненадващо, работи! Основното нещо е да не предавате несигурността или страха.

Когато отговаряте на въпроси, не трябва да генерирате дискусия със своето мнение - не сте на научна конференция, а на защита, където трябва да получите добра оценка на работата си. Следователно вашият доклад трябва да бъде дипломатичен, пълен, недвусмислен, уверен.Есето като форма на научна работа

 

 

Есето е друг вид самостоятелна работа, която се използва по-често в часовете по философия и сродни предмети, където се изисква да се провери способността на ученика или студента да разсъждава самостоятелно по конкретен въпрос.

Именно в тази учебна работа може да изразите вашите собствени мисли и способността за обосноваване и доказване. „Есе“ е френска дума, но има латински произход (exagium – претегляне). Есето се определя като философски жанр, т.е. литературно-критически, историко-биографичен, публицистична проза, комбинирайки личната позиция на автора с неустойчива, често необичайна, ориентирана към изказа в разговорната реч подредба.

За основоположник на жанра "есе" се счита френският философ Мишел де Монтен, автор на трактата „Експерименти“ (1580 г.). Написвайки есе, авторът се научава да мисли, да доказва своето мнение и да го изразява в текст. В днешните времена на компютрите и технологиите учениците започват да губят тези умения. Мнозина търсят правилната мисъл в огромния Интернет и това е по-лесно и бързо и вместо да мислят и разсъждават по дадена тема, просто изтеглят необходимия файл. Това понякога е удобно и спестява усилия. Но така тези ученици, разчитайки на компютрите, не се стремят да развиват своята памет, умствения си потенциал.

И по този начин разумът остава назад - след като си придобил умение да разчиташ на чужди мисли, същите те насочват да тръгнеш по по-лесния път, който е определен от някой друг, вместо самият ти да избереш какво да мислиш и как да го кажеш. Способността да мислите независимо ще ви позволи да покажете своите собствени разсъждения в научната работа, каквато се явява есето.

Есето не е набор от мисли, есето има структура. То е като всяко писмено произведение - трябва да има увод и заключение, в което се представя тема или проблем (това се посочва в увода) и се прави обобщение (заключение). Понякога е логично това обобщение да се включи в основния текст, а след това и в самото заключение да се направят изводи по цялата тема. Основната функция на есето е да се представят мисли на автора, които да се изложат в кратка теза, която да е формулирана ясно. Основната мисъл трябва да се подкрепи от аргумент, още по-добре е, ако са два (трети аргумент вече ще е в повече), които да потвърждават истинността на вашето изявление и те трябва да бъдат логично свързани.

Трябва да се внимава и какви изречения се подбират, например да се внимава кога ще използвате изречения, които започват със „Според мен ...“ или „Както се аргументира Кант...“ или "Мисля, че ...". По принцип такива изречения е логично да се използват в едно есе. Но са обикновени и в много случаи звучат като клише. За себе си можете предварително да съставите очертанията на своето есе във формата на изложение и тезата, която ще подкрепяте с аргументи. Когато имате план за изложението, ще сте готови да създадете един подреден текст и мисълта да се изложи ясно. Затова не се отдалечавайте от темата, ясно формулирайте мислите си. Есето трябва да изненадва - със стил, идея, начин на мислене, с правилно изградена логика. Така ще се запази значението, което авторът влага във всяка фраза, разкривайки дадена тема.

Есето трябва да е с малък обем - от две до пет-шест страници.Текстът, както обикновено, е разделен на параграфи. В съдържанието на есето се набляга на заглавието, което да насочва към конкретна тема. Така се създава възможност темата да бъде разработена смислено и без да се отклонява от самото заглавие. Заглавието на есето може да бъде въпрос, а може да включва и конкретен отговор, който да развиете в изложението. Научете се да мислите ясно и логично!

Стилът на презентация на есето трябва да е артистичен, ярък. Тук няма ограничителна рамка. Можете да покажете нивото си на езикови познания, както и да използвате собствен речник. Но не усложнявайте изреченията с излишно претоварване от думи и подредба. Желателно е дълги и кратки изречения да се редуват.

Препоръчително е да не се използват шаблонни думи, да не се прекалява с терминология. Препинателните знаци ще ви помогнат по-точно да изразите настроението си, така че не се колебайте да ги използвате. Не се разсейвайте от сродни теми, които са тясно свързани с вашата!

Ако уводът трябва да заинтригува читателя (слушателя) към вашата работа, заключението има за цел не само да обобщи, но и да позволи да Ви запомнят, ако есето е успешно. Опитайте да помислите как ще изберете последните фрази в есето си и дори за заключителното изречение! Много е важно да не правите правописни грешки. Ако допускате такива грешки, рискувате да получите по-ниска оценка, но и впечатлението, което ще оставите от Вашата работа, няма да е много добро, въпреки че сте се постарали да изложите мислите си интересно.

В есето не трябва да има позовавания на източници, а по-скоро да се изказват собствени мисли. Но цитати от книги или думи на известни личности ще са полезни като доказателства в подкрепа на вашите разсъждения.Понякога има мнение от други автори, което е противоположно на вашите мисли. Ако го споменавате, тогава аргументирайте мнението си и обяснете защо не сте съгласни с други мнения.

В същото време е препоръчително да се направи препратка към творбите на друг автор. Когато работата по есето приключи и решите, че е готово, опитайте се да го препрочетете отново. Ако подготвяте есе у дома, тогава трябва да го прочетете още веднъж. Тогава ще разберете дали всичко е наред с вашата работа. При спокойния прочит на работата се проверява дали написаното в текста е ясно, вижда се дали има повторения в текста, има ли случайни грешки (печатни грешки).

Емоционалният израз на мислите в есето често води до допускане на малки грешки и след като прочетете текста, винаги можете да премахнете дефектите. Не винаги е възможно да прочетете текста в училище или в студентската аудитория, но учителят или преподавателят все ще може да ви прости за подобни грешки като има предвид емоционалното настроение, от което сте били обзети докато сте писали есето. В есето главно се оценява мирогледа на автора, неговите мисли и чувства. Есето винаги е предназначено за конкретен читател (слушател), а във вашето положение са важни на първо място учителят/преподавателят и учениците/състудентите от вашата група.

Разработване на PR-стратегия на компанията: цели, видове и примери

 

 

PR е инструмент за управление на общественото мнение. С негова помощ ще формирате положително мнение  на обществеността за вашата компания, стоки и видове услуги, които предлагате.

 

PR е същата внимателно планирана дейност като маркетинга. Те имат различни инструменти, цели и методи, но сходни задачи. За да върви гладко работата с общественото мнение, е наложително да се изгради PR-стратегия. С този способ ще се намалят разходите за самата маркетингова кампания.

 

Създаване на PR-стратегия на стъпки

 

Преди да обмислим стъпка по стъпка процес на популяризиране, нека разберем терминологията:

 

Под PR-стратегия обикновено се разбира план за действие, който е насочен към популяризиране на продукт, компания или лице на пазара чрез работа с целевата аудитория. Тя има цели и цели, очаквани резултати и система за оценка, бюджет и срокове.

 

Обикновено изпълнението на PR-стратегията отнема от 6 месеца до няколко години. Въпреки това, преди да задълбочите с активните действия, e наложително да се изчисли и опише всичко.

 

Анализ:

 

Преди да стартирате и да работите с общественото мнение, разберете какво казват за вас и вашите конкуренти в медиите и социалните мрежи. Това ще помогне за извършване на безплатни и платени услуги за проследяване на споменаванията  в мрежата.

 

Най-популярните методи са:

 

 • Brand Analytics е професионална платена услуга.
 • IQ Buzz е сред първите най-известните услуги за проследяване на споменавания в социалните мрежи.
 • Wobot е услуга за анализ на местни и чуждестранни онлайн сайтове.

 

След като наблюдавате интернет пространството, ще научите как конкурентите се държат в онлайн пространството, какво казва обществеността за вашата компания. Ще срещнете една от две възможни ситуации  - или конкурентите са неактивни, или развиват активни PR-дейности. Във втория случай трябва да се потрудите много, в противен случай всички потенциални клиенти ще отидат при конкурентите.

 

Цели и задачи:

 

Когато се определи ядрото на нещата, формулирайте целите и задачите на PR стратегията. Те включват: привличане на клиенти към новооткрит бизнес, формиране на положителното им мнение за компанията; информиране на настоящите и потенциалните потребители за пускането на нова линия продукти или услуги; формиране на положително и високо обществено мнение след пускането на принципно нов продукт; привличане на инвестиции и партньори; информиране на Вашите клиенти за промяна на адреси, телефонни номера, затваряне / отваряне на клонове; уреждане на конфликти поради некачествени продукти, промишлени аварии и др.

 

Ако нямате набелязана конкретна цел, няма да успеете да оцените ефективността на всяко въздействие върху целевата аудитория и да проследите промените в общественото мнение.

 

Целева аудитория:

 

Целевата аудитория в PR е не само потенциални, а  и съществуващи клиенти на вашата компания. Понятието „публично“ включва други лица: служители на вашата компания; партньори и инвеститори; доставчици на услуги и материали; медиите; дистрибутори; конкуренция; органи на властта.

 

Невъзможно е да се ползват еднакви инструменти за въздействие върху мнението на всички целеви аудитории. Аудиториите трябва да бъдат сегментирани, но преди това ще трябва да отговорите на следните въпроси:

 

 • На кого точно ще повлияете с  PR-кампанията?
 • В кого се вслушва целевата аудитория? Кои са нейните лидери ?
 • Как да се свържете с тях и как да ги убедите да помогнат?
 • Чрез кои канали целевата аудитория получава информацията, от която се нуждае?
 • От какво се интересува целевата аудитория, от какво зависи и т.н.?

 

Опитайте се да дадете отговор на всички тези въпроси възможно най-точно, защото пълната ефективност на PR-кампанията зависи именно от това.

Видове инструменти:

Съществуват четири основни канала за комуникация, които ще направят успешно прилагането на PR-стратегията и ще доведат до високи резултати.

 

Сред тях са: медиите; организиране на събития; технически средства за комуникация; индивидуални (лични) контакти.

 

Всеки от тези канали има специфичен набор от инструменти.

 

Към медиите спадат - телевизия, вестници, онлайн публикации и можете да изпращате прессъобщения и други видове PR-текстове, да давате точни и ясни коментари, интервюта, да провеждате специални събития, на които поканените гости могат да бъдат журналисти, редактори и автори на публикации.

 

Събитията са съвсем различни. Направете презентация например за вашата целенасочена аудитория или проведете семинар, за да поговорите за нов вид продукт или услуга, съберете кръгла маса или уговорете среща, организирайте изложба или парти. Опитайте се да направите всичко на ниво, за да извисите вас и да говорите по позитивен и успешен начин.

И така наречените технически средства за комуникация включват горещи линии, електронни бюлетини, уебсайтове, тематични интернет портали, блогове и нови медийни сайтове, където потребителите независимо генерират съдържание. Вероятно знаете как да използвате тези канали за комуникация.

 

Не подценявайте личните контакти. Понякога срещата „лице в лице“ дава по-голям PR ефект от десетки разпространени прессъобщения. В допълнение към това можете да пращате имейли и лични писма, да чертаете таблици, и да публикувате с анализ годишни отчети или пък да подготвяте корпоративни периодични издания.

 

Кои са предимствата на статиите със специфичен PR фокус?

 

 • Първо, PR-статията е внимание. Целевата аудитория е фокусирана върху информацията само за вашата компания. Правилно създаденият материал улеснява създаването на определена атмосфера около организацията, така че потребителят самостоятелно да вземе решение за сътрудничество c тази конкретна компания.

 

 • Второ, PR-статията е репутация. Ако материалът се публикува в медиите, посоката на публикуването също влияе върху избора на целевата аудитория. Колкото по-уважителни са медиите, толкова по-благоприятно е отношението на потенциалния потребител към компанията. Организации с отрицателно информационно поле затрудняват пазара на конкуренти c безупречна репутация.

 

 • Трето, PR-статията е ефективна. Такъв текст не винаги директно посочва конкретни компании, марки или продукти. Идеята на ключовото послание трябва да разкрие уникалността на представения PR -обект. Необичайно предимство на продукта, оригинален състав, иновации, страна на производство и резултати от изследвания могат да бъдат специални свойства. Медийният текст обръща повече внимание на текст за даден продукт или услуга с уникални характеристики, отколкото на текст за стандартен продукт.

 

И накрая, PR-статията е от полза. Текстът разкрива положителните страни на този продукт, компанията или услуга пред конкурентите.

 
Проблеми в образованието


Непрекъснато сме свидетели на реформи в образованието. Но правят ли го те по-добро?
Промените не се съобразяват с учащите, с решаването на проблемите в образованието и подобряване на качеството му - те просто са плод на нечии интереси.


Проблемите в образованието са толкова много и разнообразни, че е трудно накратко да се опишат. Училището се е превърнало точно това, каквото го наричат полу на шега учениците: Училище-мъчилище. В него се тормозят по свой начин всички участващи – администрация, учители, ученици и родители.


За родителите проблемите са ясни – свръх средства, които трябва да отделят за образованието на децата си.


За децата училището се превръща в свръх натоварване – непосилно количество информация, често не съобразена с възрастта им и неподходяща по друга причина.
Въвеждането на оценки още от първи клас, вместо да мотивира учениците, ги кара да се стремят към празно количество, а не качество знания. Ученето за оценки не е надеждно, бързо научено – бързо забравено. Единствено знанието усвоено с разбиране остава завинаги.


Друг проблем в началното училище е въвличането на детските градини в работа с материал, който е за първи клас. Така първокласниците вместо тепърва да откриват очарованието на писането, четенето, смятането – вече са подготвени и им е скучно. И изведнъж във втори клас им става твърде трудно с материята по математика.


Непрекъснато сменяне на учебници и пособия, не дава възможност те да се предават помежду учениците в съседни класове, или да се купуват втора употреба. При промяна на учебниците и учебния материал, често се губи връзка с ученото в предходната година.


На учителите също е много трудно непрекъснато да усвояват нови материали. Това им действа стресиращо и вместо с да обръщат повече внимание на децата, те имат да постигат някакъв норматив.


Лъжата прониква на всички нива в образованието. Класните учители се стремят класът им да е с по-висок успех, затова понякога неоснователно го завишават по един или друг начин. Това учи децата на лоши привички. Те също се научават да лъжат, преписват, да се оправдават, да бягат от училище, да подкупват, измислят трикове и номера и много други неприятни неща.

 

Така образованието вместо да ги учи да бъдат нравствени личности, ги тласка в обратна посока.


Това са само малка част от проблемите в образованието. Най-добрата реформа за образованието би било, то да се управлява от знаещи и разбиращи процеса личности.Основни понятия, които да се изследват в курсовата работа по политология

 

Курсовата работа по политология се изготвя по същата схема, както по други предмети. Най-важното е при избор на тема на курсова работа да се изгради план за съставяне на този научен труд, какво ще се разглежда като понятия по темата, дали ще се разглежда само теоретична част по проблема или ще има и практическа част.

 

За да бъде изградена правилна и компетентна подготовка, за съставяне на план за изготвяне на курсова работа e необходимо:

 

- да подберете точната литература по тази тема с който е свързан проекта.

- да направите основен анализ на съществуващите проблеми на курсовата работа.

- да определите ясна и точна структура към основната част на дадената задача (какво ще включва увода, след това изложението и т.н.).

 

За правилната подготовка на плана за Вашата курсова работа по политология e  наложително да се идентифицират и анализират проблемите, чрез които ще стане възможно най-точното развиване на темата на проекта чрез нейните изяснени проблеми.

 

Чрез точните изследвания и анализи наблегнете на уместността и най-важното - на правилния подход на вашия анализ.

 

По същност структурата на курсовата работа или в прост план, се гради от следните елементи:

 

Увод - разкрива същностния процес в ясен план на самата курсова работа и e неразделна част от проекта, който може да се окачестви като абсолютен и авторски, защото в него трябва да заемате основната роля на създател от литературен аспект.

 

Задължително и главно е да се поддържа един и същ стил в текста. Стилът на писане, трябва да се спазва задължително, e официално-делови.

 

Основна част -  в нея се съдържат въпроси, свързани c вашият анализ и изследване.

Тя задължително трябва да съдържа най-малко два раздела или параграфи. Също така основната част може да съдържа както раздели, така ѝ подраздели. Такъв e случаят, когато някой от въпросите изисква по-задълбочено внимание и трябва доста  внимателно и обстойно разискване.

 

Изводите са части от Вашия план, който паралелно на увода се нуждае от добър авторски подход, за да бъде представен от Вас със собствените си мисли. Това e частта от курсовата работа, в която сумирате Вашите изследвания. Накрая дайте своето заключение и заключения въз основа на анализи и факти от академичния проект. А когато се налага и при необходимост се съставят таблици и допълнителни работни приложения.

 

В курсовата работа по политология в зависимост от темата, която е избрана, e  задължително да се направи пълен анализ на основните понятия в тази наука и да се обясни какъв е точният проект на политологията, какво точно изследва като явления и процеси.

Политологията е науката за политиката, т.е. за специалната сфера на живота на хората, свързана с властовите отношения, с държавно-политическата организация на обществото, политическите институции, принципите, нормите, чието действие е предназначено да осигури функционирането на цялото общество, връзката между хората или образно казано между обществото и държавата.

 

Предметът на раздела наречен политология като цяло са различни по своята същност институции, явления и процеси, като цялостна политическа система,  отношенията на основната власт , политическото поведение и политическата култура в тяхното цялостно взаимодействие, както и историята на политическите учения.

 

Разбира се, че всички тези проблеми се изучават не само от политическата наука, но и от философията, социологията, държавната и правната наука и пр. Политическата наука, интегрираща отделни аспекти на тези дисциплини се базира на тяхното пресичане и по същество е интердисциплинарна наука.

 

Проблемите, с които се занимава основно политологията, могат да бъдат разделени на няколко основни блока:

-        Философски и идеологически теоретични основи на политиката, системообразуващи характеристики и най-важните характеристики на политическата подсистема, политически явления и дати, характерни за определен период от историята;

-        Политически системи и политическа култура, различия и прилики между различните политически системи, техните предимства и недостатъци, политически режими, условия за тяхната промяна и др .;

-        Политически институции, политически процес, политическо поведение и пр.

 

В съвременната политическа наука се разграничават следните раздели:

-        самата политика, за която казваме че е център или ядрото (отношенията на държавата, властта, властта);

-        „Междинно пространство“ между политиката и гражданското общество, само по себе си (политически партии, избирателни системи и т.н.);

-        социални аспекти на политиката (социална база на политическите институции, движения, конфликти и др.);

-        философски или светогледни аспекти на политиката;

-        идеологически аспекти на политиката;

-        международни аспекти на политиката.

 

В съвременното общество като система за цялостно образование се разграничават следните взаимосвързани и взаимозависими подсистеми: производствена или икономическа; социална; културна; духовна и политическа. Всяка система от тях се характеризира само с присъщата си структура, функции, ценности, норми, цели, участници и т.н.

Производствената (икономическа и икономическа) подсистема осигурява материалната основа за обществото.

Социалната, културната и духовната сфера, всички заедно изграждат съвкупност от тъй нареченото гражданско общество, което, наред с производствената и политическата, формира доста специфична подсистема.

А Гражданското общество от своя страна осигурява производството и възпроизвеждането на човека като личност и пълноправен член на това общество и  допринася за нормалното функциониране на различни социални институции, в рамките на които протичат всички тези процеси.

Политическата подсистема е предназначена да регулира (насочва) процеса на създаване на благоприятни условия за ефективно функциониране на тези подсистеми, за да се реализират интересите на всички членове на обществото.

От всичко това се заключава, че цялата политическа система е един доста сложен механизъм, който цели да гради обществото като цивилизовано и образовано, с изключително добра ценностна система, да поддържа висок стандарт и добра продължителност на живота, икономически растеж и ръст на човешки блага.

И въпреки, че това общество има за цел не само да гради всичко положително за и около себе си, за по-добро съществуване, то също така трябва да съблюдава за евентуални „язви“, които пречат на растежа и усъвършенстването му.

По тази тема, може да се говори още дълго и нашироко, но ако статията Ви е допаднала и представлява интерес, то не се колебайте и останете на нашата страница www.kursovireferati.com , където ще намерите океан от наши и ценни публикации, които ще Ви завладеят напълно.Етап от развитието на коя точно материя представлява животът?

 

Доста интересен въпрос и тема, но трябва да си признаем, че в края на краищата материята представлява всичко: и камъните, и радиовълните, и северното сияние, и ядрената плазма и т.н.

Може ли да съществува живот, при който одушевените същества да се чувстват нормално при телесна температура от 10 или сто хиляди градуса по Целзий? Или пък същества, които спокойно да се размножават при студ, близък до абсолютната нула (минус 273° по Целзий)?... Това са все интересни теми, които дълбаят в нашата мисловна среда.

Тук излизаме неусетно от сферата на естествените науки и без да щем навлизаме в селенията на философите. А философите биха ни казали: - Ако съществува живот напълно различен от земния, ние бихме срещнали огромни трудности да го познаем като такъв.

Този отговор се основава на прочутата мисъл, изказана от материалиста Лудвиг Фоербах: „Ако триъгълниците имаха бог, той също щеше да прилича на триъгълник.“ Няма естествоизпитател, който да не се съгласи с правилността на тази теза. Какъвто и да е животът върху другите космични тела, той обезателно трябва да прилича на земния.

Шефството на въглерода — право или привилегия?

Въглеродните съединения са така тясно преплетени с веществената основа на живота, че още от времето на Берцелиус хората съвсем непринудено свикнаха да наричат тези съединения - органични съединения.

Добре, но сред асортимента на Менделеевата таблица личат имената на още десетки други елементи, които ако можеха да говорят, сигурно биха казали, че не стоят по-долу от въглерода нито по химична реактивоспособност, нито пък желанието да бъдат „живи“.

Как е станало така, че сред бурните вълни на Еволюцията именно въглеродните съединения са успели да се закрепят на повърхността и първи да заслужат почетното звание „основоположници на живота на планетата Земя“? При това въглеродните атоми представляват незначително малцинство в сравнение с такива солидни съставители на земната кора като силиция, алуминия; а последните не са удостоени не само с централната роля при изпълнението на жизнените функции, но дори не са допуснати като най-второстепенни участници в тях.

Съвременната химия е в състояние да ни обясни тези факти:

Една от най-характерните особености на живите организми е наследствеността, трайното предаване на белези през поколенията или, казано по-накратко, на информация. Тази информация трябва да се записва и съхранява върху някакви органични съединения посредством подходящ „молекулярен“ шрифт.

Химическият състав показва, че само въглеродните атоми могат да образуват верижни съединения, които да играят ролята на редове и фрази в един информационен текст, докато съединенията на другите елементи би трябвало да се сравнят с печатни букви, изсипани в торба - те нямат никакъв смисъл.

Освен способността да образува дълги молекулни вериги въглеродът се отличава и с още едно особено свойство. Той е в състояние да образува така наречените сложни връзки, при които две или три от валенциите на въглеродния атом са наситени с един и същ атом.

По тази тема, може да се разисква надълго и нашироко, като тези и други характерни черти на химичния елемент въглерод го поставят в по-особено положение сред останалата членска маса от елементи на Периодичната система. Въпреки тези, а и някои други обективни данни главна роля на въглерода не се стори приемлива за някои учени и те категорично го отхвърлят.

Но, само за водорода ли бихме могли да говорим, скъпи приятели? Това съвсем не е така, тази толкова обширна тема представлява само една малка песъчинка от съединението наречено Живот. Още интересни статии и тълкувания, в широк диапазон, можете да намерите на нашата страница www.kursovireferati.com

 Спецификата на студентската курсова работа по икономика

 

Когато взема решение за избора на бъдеща професия, всеки кандидат се стреми да влезе в престижно училище, което е в състояние да му даде отлична кариера и добре платена професия. В списъка на такива специалности професиите, свързани с икономическата дейност, заемат първите позиции.

Притокът на кандидати е толкова голям, че до дузина завършили училището кандидатстват за място на ученик, защото образованието по икономическа специалност сериозно помага за бъдещата ви кариера и израстване. Съвременната програма за висше образование обаче осигурява курс по икономически дисциплини за студенти от почти всички образователни институции.

Много е трудно да се изучат всички тънкости на бъдеща специалност или просто предмет „Икономика“, тъй като това отнема много време. Времевите рамки пречат на учителите - те просто нямат време да прехвърлят необходимия обем знания на учениците. Естествено учениците са принудени да изучават самостоятелно някои въпроси по темата. Добре е, ако за независимото изследване се отличава някаква теоретична информация по темата, е много по-трудно е самостоятелно да се придобие практически умения. Възниква ситуация, когато практическата част се преподава по темата, а теоретичната част се оставя на съвестта на студента. В същото време учителите не забравят за контрола на знанията. Като такива се изпълняват писмени задания с различна тежест и сложност, от есета до тези.

За да станете професионалист в областта на икономиката, е необходимо не само да получите добро образование, трябва постоянно да го усъвършенствате, т.е. „пълен ъпгрейд“. Бъдете в крак с многобройните промени в тази област, ще трябва да разберете много въпроси, свързани с функционирането на механизма на икономиката в нашата страна и по Света. Вземете предвид политическите и законодателни нюанси, които оказват значително влияние върху цялостната икономическа ситуация. Професионалистът трябва да може да прогнозира въз основа на промените в ситуацията в законодателната и политическата сфера промените, които ще възникнат в икономическата сфера. За да успеете, трябва да можете да обработвате и анализирате огромни количества информация, не само във Вашата курсова работа, но също така и вътрешно да сте теоретик, практик и анализатор.

Можете да станете професионалист само в областта на икономиката в резултат на непрекъсната и продължителна практика. Завършилите дори най-престижните образователни институции най-накрая усъвършенстват своите умения, само когато решават практически проблеми. Няма друг начин за придобиване на професионални умения в тази професия. Въз основа на това възниква въпросът за осъществимостта на извършването на гигантска писмена курсова работа, която специалистът да направи като студент.

В крайна сметка би било най-разумно да се намери работа по специалност по време на периода на обучение и да се разбира практиката заедно с теорията. Този начин дава добри резултати в развитието на професионалните умения, но има съществен недостатък - значителна липса на време. В същото време успешното учене и работа е много трудно.

В резултат на това студентите се стремят да прехвърлят поне част от своите притеснения към плещите на другите. И тогава идваме Ние, специалистите от www.kursovireferati.comс готовност да бъдем полезни и в помощ на своите приятели – студентите.

И така се явява цяла индустрия за писане на творби с различни нива на сложност. Изпълнителят на писмени работи по икономическа специалност винаги е готов да реши за студента не само теоретичен, но и практически проблем. Студентът получава известна почивка в сложния образователен процес и може да обърне внимание на други въпроси.

Проблемът с намирането на човек, който да напише курсова работа, не съществува днес. Ние сме тук. Намирането на такъв човек е лесно. Винаги можете да се свържете на www.kursovireferati.com

Ако до момента сте се чудили, как да направите своята курсова работа, е вече всичко е лесно като детска игра. Отговорът просто е www.kursovireferati.com

Въпреки това, когато търсите изпълнител в мрежата, трябва да се помни, че повечето реклами за такива услуги се предоставят от посредници. Цената на работата, поръчана чрез посредник, може да бъде един и половина до два пъти по-скъпа от цената на работата, поръчана директно от автора. А Ние сме точно Оригиналът, а не посредник.

Ако поръчате писмена работа, винаги трябва да проявявате известна предпазливост по този въпрос. Първо, поръчката трябва да бъде направена само на доверен автор. Най-добре е да си сътрудничите с Високо квалифицирани професионалисти, които успешно ще извършат теста или есето за вас. Такива хора вече са запознати с всички правила за проектиране на писмени работи, приети във вашия отдел. Ако има задължителни материали, които трябва да бъдат включени в дипломата, например от доклад за практика или курсова работа, най-добре е авторът на вашата диплома да извърши този доклад или работа за вас. Второ, трябва да предвидите възможността за изменение на коментарите на вашия учител и да определите времето за работа. Добрият автор може да завърши теза за десет дни, а за резюме ще му трябва само един ден. Желателно е когато има времеви срок, просто нека се отпусне „малко аванс“, например от 2-3 дни. С две думи, не чакайте до последния момент и чак когато се почувствате, че губите почва под краката си, да ни потърсите, а съвсем спокойно и разумно е да отворите www.kursovireferati.comи всичките Ваши проблеми ще отпаднат, а казусът с „ненаписаната“ курсова работа – решен.

Курсова работа по икономика – наистина трудна задача, но не ѝ за Нас! Ние сме съчетание от Професионализъм, Качество и Оригинал. Работа винаги в срок, Коректност и 100% изпълнение на всички възложени поръчки. Многобройни успешно завършени проекти и усмихнати клиенти.

За да се усмихнете и Вие, просто посетете www.kursovireferati.com . Очакваме Ви!
Спецификата на писане на дисертация в точните науки

 

Написването на проект за дипломна работа е задължителна част от студент, който учи в последната година на университета. Писането на дипломна работа демонстрира нивото на знанията на автора на произведението. В процеса му на работа върху тезата е задължително да се наблегне на изискванията за проектиране на произведението, тема, правилен избор и анализ на източници.

 

Точните науки са дисциплини, които имат техническа насоченост, това определя спецификата на тяхното писане. Такива произведения съдържат изчисления, графики, схеми. Следователно, характеристиките на науките можем да заключим, че процесът на писане на теза по зададена тема е значително различен от аналогичния процес в хуманитарните науки. Същността на разликата се крие в определянето на всички цели и задачи на изследвания обект.

 

Изследванията в точните науки се извършват с цел създаване на нов научен материал, а в хуманитарните науки - с цел обработка на съществуващи данни. Най-често срещаната тема в точните дисциплини са изчисления за създаване на съвкупност, експерименти по физика, които се базират на теорията, представена в отделен раздел. Важна отличителна черта на работата в областта на точните науки е наличието на пряка връзка с експериментите, проведени на твърда база и на определен вид теория.

 

Теоретичната и практическата част се преплитат с експерименталните изследвания. Преди да напише своята дипломна работа, студентът преминава практика, която е вид основа за формиране на теоретични знания и затвърждаване на практическите умения.

 

Практикуване и затвърждаване на знанията в хода на самостоятелна работа по дипломен проект, поставен като негова цел, подготовката на бъдещ специалист за квалифицирана професионална дейност по неговата специалност.

Проектът за дипломиране е точна демонстрация на необходимите умения в работата. Както всички тези, проектът в областта на точните науки има определена структура:

Въведение в работата (описание на етапите на работата, уместността на темата, и всички цели на изследвания обект).

 

Анализ на теорията и съставяне на теоретичен раздел за практическото приложение на данни и анализ, експерименти и изчисления.

Провеждане на практическа работа, изчисления.

 

Формулиране на заключения.

 

Дипломните работи по точните науки желателно е да бъдат допълнени с графични изображения, направени в периода на практическото приложение на теоретичните материали.

 

Също така такава задача може да включва описание на обекта, за който е написан проектът. За правилното изпълнение на тази задача e задължително да се спазват изискванията и стандартите на GOST.

 

По този начин друга важна разлика между тезите в точните науки е наличието на графичната част на изследването. Както и в предишни произведения, преди да се защити проектът в точните науки, е наложително да се подготви доклад: научен, сбит, точен, научно надежден текст, който ще помогне да се покаже научната стойност на произведението, основните му констатации и да се покаже значението на дипломния проект на студента, неговото квалификационно ниво.

 

Останалите позиции в структурата и етапите на писане на дипломата не се различават: изборът на тема, постановка на проблема, предмет и изследван обект, задължително бива посочен във въвеждането. За да изберете правилната тема, се прави задължителна консултация с ръководителя. В допълнение към темата е твърде важно да се наблегне на методологията и да се подчертаят характеристиките на всички източници, използвани за писане на дипломната работа.

 

Това наистина е важно и трябва да знаете подробно методологията на изследването. В хода на описанието на историографията е наложително да се отделят етапите на изследването на проблемите, основните постижения на всеки етап.

 

Важни фактори за успешната защита ще бъдат:

 

 • Правилно изпълнение на работата.
 • Успешно написан доклад за защита на работата.
 • Наличието на материали, демонстрация на успеха на работата.

 

Ако все още усещате страх или неувереност, просто посетете нашата страница www.kursovireferati.com , и нашите специалисти, ще успеят да Ви помогнат с лекота. Ние сме Вашите приятели, които ще помогнат винаги в труден момент. Не чакайте, последен сегмент… сега и само сега на www.kursovireferati.comНасоки за писане на дипломна работа по маркетинг и стъпки към блестяща защита

 

Квалифицирането на дипломна работа по маркетинг е последният етап от обучението на студентите в университета по икономическа специализация. Писмеността се извършва през последната година на обучение в университета. Целта на писането е да получи определена квалификация и да демонстрира придобития курс, умения, знания. В хода на работата авторът систематизира теоретичните знания и показва способността да ги прилага на практика.

 

В работата с източници се използват общи методи, които се използват за работа по писане на курсов проект. Сходство се наблюдава ѝ при дизайна на произведението.

 

Основната разлика между тезата за маркетинга е дълбочината и креативността в самата структура на писане. Тук е много важно присъствието на проектната част, което демонстрира възможността за практическо приложение на разпоредбите на работата.

 

Практическата част е най-съществената при оценяване на работата. Но нека хвърлим едно око ѝ на самия план за писане?!

 

План за писане на дипломната работа:

 

Студентът избира  тема с помощта на своя ръководител. Темата трябва да бъде избрана подходящо и да е обещаваща. Не бива да правите избор на теми, в които сте слабо ориентирани, твърде тесни или широки теми, области на изследване, които практически не са обхванати в литературата.

 

 • Планиране на писмената работа - за това се съставя график, който се одобрява от съответния отдел.
 • Писане на работа по план, като се използва конкретен списък от препоръки.
 • Предзащитен подбор, при който се взема решение за допускане на дипломната работа до защита.
 • Промените се правят според препоръките на научния ръководител за  изготвяне на дипломната работа.
 • Научният ръководител на дипломния проект пише рецензия за работата на студента.

 

Изисквания за работа:

 

 • Последователност;
 • Правилен дизайн;
 • Научен и надежден;
 • Валидност на заключенията;
 • пълнотата;
 • Дълбочината на изследването трябва да демонстрира, че студентът е усвоил темата на високо ниво;
 • Използване на научно надеждни източници;
 • Перспективи за работа.

Съдържанието на работата включва:

 

 • Задание: дадено от ръководителя на проекта в началото на писането на работата;
 • Обратна връзка: доклад от ръководителя на проекта в края на писането, след извършване на всички промени, които са се наложили в процеса на работата.
 • Обратна връзка от мястото на практикуване: написано от директора на предприятието или ръководителя на практиката;
 • Преглед на дипломната работа и изготвяне на становище /рецензия/ от определения рецензент;
 • Заглавната страница на дипломната работа се съставя съгласно утвърдени изисквания от съответния университет, както и да е съобразена със стандартите за писане на научни текстове.
 • План-съдържание на работата;
 • Въведение /увод/ - в него се посочва уместността на темата, обекта, предмета, целта, задачите, методическата база, новостта на изследването, степента на познаване на темата;
 • Теоретична част;
 • Практическата част;
 • заключения;
 • Използвана литература;
 • Приложения.

 

Моля, обърнете внимание, че обемът на теоретичната част, не трябва да е много дълъг, желателно е да бъде приблизително равен на практическата част. Теорията очертава концептуалните аспекти на работата, концепциите и теориите, които ще помогнат за решаване на проблема, поставен в  увода на работата. Въз основа на теорията ще бъде написан практически раздел. В редки случаи работата е чисто теоретична, без практически раздел.

 

Изводите обобщават отговорите на проблемните въпроси, поставени в увода. Обърнете внимание на следното: Проблемите, формулирани в задачите, трябва последователно да се решават чрез писане на работата и да се отразяват в изводите. Правилата за оформление се изясняват най-добре от научния ръководител на работата.

 

В допълнение,  към текста на самата дипломна работа трябва да се подготви висококачествен текст от представянето на творбата - това е решаващ фактор за успешната защита на дипломния проект. Докладът трябва да отразява целите, основните теми в дипломната работа, заключенията, достигнати от автора. Също така е твърде важно да се отрази перспективата за по-нататъшни изследвания.

 

А ето и петте основни стъпки, които ще Ви доведат до блестящо представяне и защита на Вашата дипломна работа. Ако искате защитата на тезата да върви гладко, тогава трябва да следвате пет прости, но много ефективни съвета!

 

1.Трябва да препрочетете работата си повече от два пъти и да отбележите основните моменти, които ще станат основните точки на презентацията. Не забравяйте да направите план, според който ще бъде лесно да се посочи същността на тезата. В края на плана си струва да поговорим за важността на избраната тема и е препоръчително да дадете реални примери, за да може комисията да оцени релевантността на вашата работа.

 

2.Не забравяйте да използвате графичен материал - плакати, диаграми, сравнителни таблици, диаграми, така че вашата устна история да бъде по-интересна и запомняща се. Внимавайте за раздаването, които накратко и информативно посочват основните разпоредби на тезата.

 

3.Защитата трябва да е ярка, но къса. Не претоварвайте речта си с дати и информационни справки. Например, ако дипломата ви е написана в птицеферма, не трябва да натоварвате комисията с истории за това колко пилета живеят на нея и кога е основана. Основното е да предадете идеята, която сте разработили за бъдещето на тази фабрика.

 

4.Въпросите е невъзможно да бъдат избегнати, така че бъдете подготвени за тях. 60% от вашия успех зависи от отговорите на въпросите. Обикновено комисията се интересува от реалността на изпълнението на проекта, предложен в дипломата, и нейната рентабилност. Затова подгответе предварително убедителни цифри за печалба, разходи и възможни загуби, така че, след като чуят отговора ви, членовете на комисията не искат да разговарят с вас по-подробно.

 

5.Говорете ясно и уверено. Не забравяйте, че не четете молитва в църква, но говорите пред публика. Ако мърморите под дъха си, комисията ще има чувството, че не сте готови и не познавате добре материала. Най-добре е да тренирате у дома пред огледало или семейство.

 

Ще имате гарантиран успех, но трябва наистина да ни се доверите или ако имате въпроси, то посетете www.kursovireferati.com и нашите специалисти ще работят само, и само за Вас!

 

 Как да намерим конкретни източници за дипломна или курсова работа

 

Източници за писане на дипломна или курсова работа, представлява набор от материали, които могат да послужат като основа за изследване в точните, хуманитарните и социалните науки.

 

Източниците са:

Материални източници;

Поведенчески източници;

Аудио източници;

Графични източници;

Вербални източници;

Конвенционални източници.

 

За всяка тема, в зависимост от дисциплината, можем да намерим различни източници. Търсенето зависи от целите на изследването. Какво може да бъде източник за писане на творби в различни дисциплини?

 

Историята:

 

Илюстрации, диаграми, снимки, карти, документи, графики, материални паметници, открити при разкопки от археолози, архитектурни паметници, видео и аудио записи, източници, събрани по време на етнографската експедиция.

 

Право:

 

Текстове на закони, актове от различни периоди на историята.

 

Точни науки:

 

Реални източници, теории и формули.

 

Маркетинг:

 

Данни за независими изследвания, статистика, илюстрации, диаграми, снимки.

 

Как и къде да търсите източници?

 

 • По ключови думи в Интернет или в библиотеката.
 • Използване на архива, ако е история.
 • Събирайте сами по време на експедицията.
 • В периодични издания.
 • В колекции от снимки, аудио записи.

 

Източниците трябва да се характеризират с: представителност, пълнота, научна сигурност, точност, яснота.

 

Не винаги източниците могат лесно да бъдат намерени, дори в Интернет или с помощта на надзорен орган. В тази ситуация можете сами да създавате източници. Това важи за психологията, историята, етнографията, маркетинга и точните науки. Чрез експерименти и други изследвания можете да получите данни, които ще станат основа за работа по темата на тезата.

Какви методи могат да се използват?

 

Проучването. - То се осъществява с цел да се получи независимо мнение на лица от определен пол, възраст или професия. За да наблегнете на това, трябва да изградите въпросник и да проведете проучване на средите на определен кръг от хора. На базата на проучването се прави заключение относно проблема, поставен в работата.

 

Експериментът е метод на изследване, който трябва да бъде внимателно планиран. Извършва се въз основа на зададената тема и целите на Вашата дипломна работа. Налични са референтни данни, с които трябва да се сравняват данните от експеримента. Прилагането на този метод е подходящ в точните науки, психологията и биологията.

 

Теренните изследвания са характерни за геологията, археологията, етнографията. В хода на участие в работата авторът на дипломната работа, търси информация, която ще му помогне да покаже точната тема за научните изследвания.

 

Наблюденията са от значение в биологията и психологията. Целите могат да бъдат идентифициране на модели, характеристики. Изследователят трябва редовно да наблюдава едно и също действие, процес, да прави заключения, въз основа на които е задължително да се изгради работа.

 

Моделирането е процес на прехвърляне от теория в реалност чрез създаване на изкуствен обект с необходимите свойства. Разпределете компютърно, символно, математическо, предметно моделиране.

 

За да се получат представителни източници, трябва да се избере най-подходящият, адекватен метод на изследване, който ще:

 

Съответства на науката, в рамките на която се провежда изследването;

А Тя е адекватна на тема, цел, задачи;

 

Докато Науката се базира на теоретични данни, надеждни от научна гледна точка.

Независимото създаване на източник за изучаване и писане на дипломна работа е предимство по време на защитата на курсовия проект, тъй като показва дълбочината на овладяване на теоретичния материал.

Сложничко нали? Да, така е, но нашите специалисти винаги ще откликнат на Вашите нужди, просто трябва да посетите www.kursovireferati.com . Успех!Уводът в дипломната и курсовата работа

 

 

Уводът е много важна част от създаването на дипломна или курсова работа. Много студенти се страхуват да се заемат да напишат този раздел от работата, защото тук е наистина трудно да се посочат много неща: уместност, цели, хипотеза, научна новост - всичко това изглежда доста сложно и неразбираемо.

 

Всъщност, ако първоначално разберете как да напишете увод към дипломна или курсова работа, този процес няма да Ви въвлече в сериозни затруднения и не отнема много време.

 

Уводът разкрива необходимостта от проучване на изследвания от студента казус и представя индивидуална схема за действие на дипломно или курсово проучване. Въвеждането на тезата по правило заема 3 до 5 страници от печатен текст. Уводът на дипломна или курсова работа трябва да варира от 2 до 3 страници от печатен текст.

 

Важно: всички членове на изпитната комисия винаги обръщат голямо внимание на този раздел от научната работа, затова тя би трябвало да бъде проверена няколко пъти и да бъде идеална.

 

За да не се допуснат трудности в процеса на писане на увода, се налага да бъдат спазени следните правила-алгоритми:

-        Внимателно изучавайте правилата за правопис.

-        Изяснете си термините, за да не объркате например предмет и обект, цели и задачи.

-        Да се проучат примери за увод от други научни трудове.

Препоръчително е да напишете въведение след основната част на работата, тъй като, първо, целта на работата в процеса на писане може да бъде коригирана, и второ, по този начин можете просто да „приспособите“ задачите и хипотезата според резултата.

 

И да не забравяме, че уводът, подобно на останалата работа, винаги е уникален, следователно, готови образци се ползват единствено за разбиране на самия принцип на писане на този раздел.

 

Структура на увода

 

Уводът условно може да бъде разчленен на следните части:

-        Актуалност на дипломната работа (курсовата работа); етап на действие на изследваната тема; проблеми. Темата на дипломната работа (курсовата работа) трябва да е актуална и характеризира нейната съвременност, жизненост, неотложност, важност, значимост. Следователно, това е важен аргумент на необходимостта от задълбочено изучаване на точната тема за научната работа, разкриването на реалната необходимост от дълбочинно изследване и сложността от разработки на практическите препоръки. Актуалността на темата не трябва да заема повече от 1,5 листа от увода на писмения проект.

-        Обект и предмет на изследване. Обект на изследване на дипломна или курсова работа е определена област от заобикалящата ни реалност или социално явление, което съществува независимо свободно. Предмет на анализ (изследване) са особеностите, свойствата или аспектите на обекта, които са значително значими от теоретична или практическа гледна точка. Предметът на изследване показва точно какво да се разбира под обект на изследване. Например, обект на изследване e  човекът, но обект на изследване може да е и кожата. Този обект може да се разглежда по различни елементи или системи, които съдържа - като лимфната, кръвоносната система, стомашно-чревния тракт и др. Но в конкретния случай за изследващия обект има значение само дермата (кожата), това е предмет на неговите директни изследвания. Предметът в дипломната или курсова работа e градивен елемент от социалния живот. Изследващия отразява всяка проблемната ситуация, анализира изследвания обект във всичките му възможни взаимоотношения. Ако обектът e област на действие, то тогава предметът е процесът, който се изследва в рамките на научната работа. Предметът в увода към тази писмена работа e посочена след определянето на обекта.

-        Цел и задачи - Целта на дипломната работа или курсова работа насочва към  какво студентът иска да постигне в своите изследователски дейности. Целта показва какво e необходимо за достигане на добър финал в дипломната или курсова работа.

-        Хипотеза - Хипотезата на дипломната или курсова работа е резултатът, който студентът желае да постигне с написването на научния труд.

-        Методи на изследване – Това са методи, техники за познаване на даден обект. Във всеки писмен проект се използва методът за анализ на литературата и регулаторните документи по тази тема на дипломата, както и пълен анализ на документи, архиви и пр.

-        Научна новост и практическо значение на изучавания проблем - Научната новост на дипломната или курсова работа се формулира в зависимост от здрав характер и естеството на избраната тема. Практическото значение е зависимо от новостите в научната работа, които налагат нейното създаване. Казано точно, да определите практическото значение, означава да определите резултатите, които искате да постигнете. Това е изключително важен елемент от увода към дипломната или курсовата работа.

 

Кратко описание на структурата:

 

На финала в раздела "Увод" трябва да опишете структурата на дипломната или курсова работа.

Това се прави по някой от следните начини:

 

Вариант 1. „Уводът разкрива уместността, дава определение на степента на научно развитие на темата, обекта, предмета, целта, задачите и възможните методи на изследване и отваря път към теоретичната и практическата значимост на цялата писмена работа.

 

Вариант 2. Структурата на извършената работа се изгражда от съвкупност на факторите: предмет, цел и цели на изследването. Работата се съставлява от въведение, три глави и заключение.

 

В заключение, резултатите от проучването са обобщени, сформират се финални заключения по анализираната вече тема.

 

Някои преподаватели или научни ръководители изискват увода в курсовата или дипломна работа, за да посочи проблема с изследванията.

 

В заключение може да кажем, че написването на увод на научната работа – дипломна или курсова работа, е важен етап, където е наложително да се вземат предвид много нюанси. Ако студентът няма достатъчно време, тогава винаги можете да ни потърсите, защото нашите професионалисти мислят за Вас, а именно те са хората, които имат богат опит в писането на произведения с всякаква сложност. Ако трудностите не са плашещи и студентът реши да напише произведението самостоятелно, тогава ще ви бъдем полезни: www.kursovireferati.com

 Препоръки за писане на трудове по психология

 

 

Писането на дипломна работа или курсовата по психология са цялостно независимо проучване, включващо обосноваване на избора на тема, преглед на литературата по темата, описание на емпиричното изследване, теоретичен анализ или методологични процедури, интерпретация на резултатите от него и следните общи заключения.

 

Работата изисква наличието на материали от абстрактно или историческо-абстрактно естество, тъй като освен уменията за провеждане на конкретни емпирични изследвания, от студентите се изисква да притежават умения за научен анализ, синтез, обобщение и др. така че работата да не е компилирана. А колкото до практическото значение, работата по психология трябва да има задължително практическо решение.

 

Произведенията трябва да съдържат нови идеи, посочващи начини за решаване на практически професионални проблеми, научни открития, потвърдени от статистически данни, които са ценни за решаване на научни и практически психологически проблеми.

 

Работна структура:

 

Увод:

 

Уводът трябва да бъде кратък и да съдържа обосновката за избора на темата на работата, нейната актуалност, формулировката на темата, целите и целите на изследването, кратко описание на методите на изследване. Във въвеждането трябва да:

 

 • да разкрие различни аспекти на уместността на проблема (универсален, социален, правен и др.);

 

 • да представи обосновката на избраната тема (проблем) в контекста на научните и практическите задачи на психологията и научните направления, които се разработват в катедрата;

 

 • опишете каква е новостта на изследването, тоест покажете какво е ново в сравнение с това, което вече е известно в дадения проблем;

 

 • да се разкрие теоретичното и практическото значение на свършената работа, тоест да се посочи възможността за прилагане на резултатите в практически дейности при решаване на конкретни психологически проблеми.

 

Теоретична част:

 

В теоретичната част е необходимо да се разкрият основните ключови понятия, свързани с изследователския проблем. Освен това този проблем трябва да бъде въведен в контекста на исторически разработени подходи, които обясняват феномена, интересуващ автора; да разгледа съвременните възгледи за изследваното явление; определят противоречиви, конфликтни гледни точки. Ако работата има интердисциплинарен характер, тогава е необходимо да се сравни психологическият подход към изучаваното явление с това как се разглежда от представители на сродни дисциплини.

 

Избраната тема трябва да бъде разгледана в проблемното поле на различни психологически понятия, които съдържат описание, обяснение, определят възможността за прогнозиране и коригиране на феномена, интересуващ автора. Освен това теоретичната част трябва да съдържа обосновката на хипотезите, целите и целите на настоящото изследване. Теоретичната част трябва да бъде обобщена с преценки за текущото състояние на проблема, степента на развитие както на исторически установени, така и на съвременни възгледи за изследваното явление.

 

Необходимо е да се отбележат най-слабо развитите и противоречиви гледни точки, в светлината на които научното и практическото значение на изследването ще бъде най-очевидно.

 

Емпирична част:

 

Емпиричната част съдържа описание на хипотезите, предмет и обект на изследване, методи и материали, както и анализ на резултатите и тяхното обсъждане. Хипотеза (и) на изследване: предположение, което трябва да бъде проверено, потвърдено. Предмет на изследване: описание на психологическото явление, което трябва да се изследва.

Цели и цели - посочете предмета на изследване:

Цели:

разкрий .....

проучи .....

анализирай ....

.. и т.н.

 

Задачи:

 

Първа задача: анализирайте ..... направете преглед .....

Втора задача: да се идентифицират ..., да се сравни ..., да се формулира ... и т.н.

Критерият за поставяне на цели: от общи до конкретни, задачите трябва да съответстват на целите на работата, да ги разкриват и детайлизират.

Обект на изследване: Необходимо е да се предостави описание на извадката от субекти: пол и възрастов състав, характеристики на изследваната проба (тоест да се опише наличието на проблем, клинична диагноза и др.), Да се посочи източникът на информация за диагнозата и проблемите.

 

Методи за изследване:

 

 • Описанието на методите трябва да съдържа:

 

Наименованието на методологията, указание кой я е разработил и кога, за какви задачи е приложена, посочете валидността на приложението на тази методология за решаване на целите и задачите, тествайте хипотези - опишете накратко процедурата на изследване. Ако техниката е малко известна, е необходимо да се предостави по-подробно описание на нея.

 

 • Описание на резултатите:

 

Резултатите от изследванията могат да бъдат представени по различни начини. В съответствие с:

 

 • поставете цели и задачи (тоест резултатите се представят в съответствие с логиката на целите и целите, последователно ги разкривайки),
 • методи на изследване (тоест данните се описват в съответствие с резултатите, получени в резултат на прилагане на една техника, след това следващата и т.н.),
 • изследвани явления (например характеристики на мотивационната сфера, самосъзнание, интелектуални процеси и др.)

 

Тази част от работата може да съдържа таблици, графики, диаграми, илюстриращи най-важните резултати от изследването. Анализ и обсъждане на резултатите Този раздел предполага анализ на резултатите, получени в светлината на целите и задачите, поставени от хипотези.

 

Трябва да се оцени доколко е допустимо да се потвърдят или опровергаят поставените хипотези, дали има възможност да се достигнат целите и задачите и т.н.

 

В допълнение, дискусията на резултатите включва съпоставяне на резултатите с проблемите и подходите, обсъдени в теоретичната част. В тази част можем да обсъдим приноса на тази работа за развитието на изследвания проблем, използването на нов подход, разширяването на методологичния апарат и др.

 

Изводите са обобщение на основните резултати от изследването в контекста на целите и целите, хипотезите на изследването.

Заключение

 

В заключение е необходимо да се разгледат резултатите, получени в светлината на бъдещите области на изследване по този проблем, да се оцени възможността за практическо прилагане на резултатите, да се опишат нови перспективни области, възникнали в резултат на дипломни изследвания и др. Изводът трябва да бъде кратък и изчерпателен, да не повтаря съдържанието на предишните глави. Как да напишем дипломна работа по психология И така, ние се научихме. До първия сериозен ученик.

 

Страшно, а?

Да, не малко! Защото студентът по психология е много лесен за отваряне ковчеже, ако знаете, разбира се, къде има капачка и ключалка. Ако стигна до студента, значи вече сте писали есе и реферат, нали? Така че вече половината умение в джоба ни, но да завършите успешно своята задача Ви, трябва и втората половина. Тогава ние от www.kursovireferati.com се явяваме като Ваш спасител и ще успеем да Ви помогнем, във всяко начинание. Просто ни се доверете! Нашият екип от специалисти, ще свърши цялата тази трудна работа, трябва просто да ни потърсите. Толкова е простичко, един клик на www.kursovireferati.com и Вашият казус е завършен с „хепиенд“.

 

Техниката е описана в самата работа, а стимулиращият материал е поставен в приложението. В организацията на изследването описваме групата от предмети, можем да изградим диаграми на тяхното разпределение по пол, възраст, доходи, продължителност на семейния живот, брой деца и т.н. и т.н. Описваме как ги интервюирахме и изследвахме - лично, задочно, поотделно или в група. Как реагираха на това проучване (особено ако изучаваме деца).

 

Ние даваме таблици с резултатите от изследването за всеки метод. Обработваме резултатите и правим заключения. Пишем заключение (което всъщност се състои от заключения в глави, леко преформулирани), подреждаме връзки, вмъкваме автоматично съдържание, отпечатваме заглавната страница ....

 

А Вие носите работата на научния ръководител ... Толкова е просто, трябва само един клик на www.kursovireferati.com , и готово.
План за есе

 

Есе е изказване на собствено мнение по темата или обекта на изследване. Обикновено есе се пише с помощта на разговорен стил с използването на метафори, афоризми или други фигури на речта.

 

To се различава от другите форми на представяне на материала по наличието на субективна преценка и е специален жанр, в който личността на автора е на първо място.

 

По този начин есето ви позволява да определите самоличността на автора и начина на изразяване на мислите. С помощта на произведението можете свободно да изкажете своето мнение по всеки въпрос, който е определен от темата на произведението. Това е абсолютно творчески процес, при който се наблюдава абсолютен поток от мисли, ограничен от кратък обем. Натрупаният опит ще ни позволи кратко и ясно да изразим мислите си по темата на изследването.

 

А колкото до работния план, тук няма нищо сложно. Необходимо е да прочетете няколко параграфа и да определите основната идея, след което да я опишете в абзаца на плана, като използвате няколко думи. Планът е необходим, за да не се отървете от учителя, защото той е присъщ на изискванията за обучение, а за да дисциплинира мислите си. Ако обърнете внимание на някоя статия, тя е разделена на параграфи, може да има няколко подпозиции.

 

Същата схема може да бъде приложена в есето, но вместо заглавията към статията трябва да се вмъкне името на елемента на плана. Всичко, което трябва да направите, e да прочетете абзаца, да определите неговата същност и име. В процеса на писане на есе, планът може да бъде много полезен, за да изразите последователно своите мисли и да не объркате едно понятие с друго, особено ако темата е малко позната. Като се вземе предвид, че съвременната ера предполага повече писмена реч, отколкото устна, възпроизвеждането на статия по план може да развие отлични ораторски способности.

Есе, като всяко научно произведение, се състои от няколко части: встъпителна реч, основна и заключителна част.

 

Въведението ви позволява да запознаете читателя със същността на проблема и да се подготвите за възприемането на основната част. Добре е да започнете да представяте някои с епитет, който идеално подчертава същността на проблема. Ако е невъзможно да се избере епитет, тъй като темата е много сложна, тогава е достатъчно да се опише целта на изследването и защо имената на този проблем привлече вниманието.

 

Преходът от въведение към основната част преминава плавно с уводни думи, така че разликата в прехода от една част към друга да не се забелязва. На следващо място, трябва да обосновете същността на проблема и личното отношение към него. Ако възникне въпрос, тогава в есето влиза в ход да намерите отговор на него или да дадете своето изявление. Необходимо е да обосновете вашата гледна точка, като я сравните със становището на автора.

 

Основната част може да съдържа примери от живота, които са свързани с темата. Ако житейският опит не е достатъчен, тогава можем да вземем историята на развитието на изданието от литературно произведение. Тук е важно да се посочи как са се решавали подобни задачи в живота и до какъв ефект това е довело. Подходящо е да цитирате, използвайте поговорки, ако са с информация, свързана с разглежданата тема.

Заключението трябва да съдържа синтез на информация и заключение.

Това е, никак не е сложно, но ако се затруднявате просто се обърнете към Нас www.kursovireferati.com !Очакваме Ви, и сме склонни да поемем отговорността. Екипът ни от професионалисти, ще свърши цялата работа.
Как правилно да се състави план за курсова работа

 

 

Планът в поставената курсова работа е един вид нейната скица, която впоследствие трябва да бъде изпълнена със съдържание.

 

Нашите добри специалисти от www.kursovireferati.com ще се опитат пред Вас, да анализират и дадат точно тълкувание, за съставяне на добър план за курсова работа. Те ще се опитат да бъдат максимално полезни със съвети и ясни дефиниции, да опростят и разнищят, тази така „трудна“ тема на пръв поглед за Вас. Най-добрият термин е този, в който съдържанието точно съвпада с поставените точки в плана.

 

Какво все пак представлява план за курсова работа?

 

Планът за курсовата работа се счита за подробно структурно развитие на самата работа. От това следва, че въпросите трябва да бъдат логични и точни, да насочват към разглеждания или изследван проблем в работата, както и да дават конкретни отговори относно очертаните проблеми.

 

Най-важното при правилната и компетентна подготовка на плана за курсовата работа е да се спазва последователността при поставяне на въпроси.

 

Най-хубавото е, че ако се опитате да създадете такава структура, въпросите последователно и по-скоро плавно, се придвижват от един към друг чрез заключение.

Разкривайки проблемите на първия въпрос и обобщавайки ги, се фокусирате вече върху същността на следващия въпрос.

 

Но такава конструкция зависи от самата тема на курсовата работа. Тогава е възможно да се окаже, че с някои характеристики или специфики на избраната тема, самият тип на такъв план ще бъде нелогичен, да не говорим за междувременно възникналите проблеми.

 

По правило структурата на курсовия проект или по-просто на плана е съставен от следните елементи:

 

Въведение - разкрива същността на самата курсова работа и е неразделна част от проекта, който би трябвало да се определи като изключително авторски, тъй като в неговата същност се налага да играете ролята на творец от литературния жанр. Основното е да се поддържа стила на текста. Стилът написан, който трябва да се спазва строго е официално-делови.

 

Основна част -  съдържа въпроси, свързани с вашето изследване. Тя трябва да включва най-малко два раздела или параграфи. Освен това може да съдържа и подраздели. Такъв е случаят, ако някой от въпросите изисква по-голямо внимание и изисква внимателно и точно разглеждане:

 

Изводите са части от план, който подобно на увода се нуждае от авторски подход, за да представите собствените си мисли. Това е частта от работата, в която обобщавате своите изследвания. Дайте своето заключение и заключения въз основа на факти от академичната работа. При необходимост се добавят таблици и други работни приложения.

При съставянето на план на курсова работа трябва да се наблегне на един детайл, който самата тема на проекта може да съдържа. Това трябва да се определи още преди подготовката на плана дали има практическа част в курсовата работа или не.

 

За правилната и компетентна подготовка на план за изготвяне на курсова работа е необходимо:

-        Да изберете литература точно по темата на проекта.

-        Направете задълбочен анализ на проблемите на курсовата работа.

-        Определете точната структура на основната част на работата (посочете конкретен брой глави, параграфи и алинеи, които ще я съставят).

 

За правилната и компетентна подготовка на плана за курсовия проект е наложително  да се идентифицират проблемите, чрез които ще бъде възможно точното разкриване на темата на работата чрез нейните проблеми.

 

Чрез изследвания и анализи наблягайте на уместността и осъществимостта и най-важното - на правилността на вашето изследване.

 

Ако темата на курсовата работа не е филологическа, може да се прилага един малък трик - при писането е най-добре да се използват (ако е възможно) прости изречения. Това ще доведе до минимален брой от грешки.

 

Надяваме се, да сме били полезни, така че ако има възникнали въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте и ни търсете на www.kursovireferati.com

 

 Реферат – структурна характеристика

 

Често пъти слушаме, че този наш познат или друг писал реферат, или пък, че трябва да пише… Казват било трудно, безсънни нощи, далеч от приятели и купони и то защото, трябвало да пишат реферат, курсова работа, есе… и на всичкото отгоре „за капак“ им се паднало много трудна тема. Но тогава, се появяваме ние, с нашите професионалисти от www.kursovireferati.com и ще помогнем на Вас и приятели, да отидете „на купона“, докато нашия екип, анализира всяка Ваша задачка и реши всеки казус успешно. Просто отворете нашия сайт www.kursovireferati.com и проблемът е разрешен.

Но нека да осветлим малко тази тема, за да прецените дали ще успеете все пак…?! Въпросите са много, но ще се опитаме в по-кратък вариант да внесем яснота за какво иде реч…

Характеристики на структурата на реферата

 

Писането на реферат обикновено възлиза на 7-15 страници. Състои се от пет съставни части:

 

 • заглавна страница;
 • съдържание или план;
 • въведение;
 • основната част;
 • заключение;
 • списък на ползваната литература или други източници.

 

А сега нека да анализираме частите:

 

1.            Заглавната страница. При регистрацията на заглавната страница се акцентира само върху изискванията на Вашата образователна институция, тъй като самата форма може да прояви гъвкавост. За да не го преработите по-късно отново, желателно е да попитате предварително Вашия учител за примерна конструкция. Трябва да изградите заглавната страница с голямо внимание, така че да не допуснете печатни грешки. Ако грешките станат факт в дълбината на работата,  възможно е да останат незабелязани, а „лицето” на реферата трябва да е без всякакви грешки.

 

2.            Съдържанието на реферат съдържа списък от глави, подглави и страниците да са номерирани към тях. Много често вместо таблица със съдържание, изискванията са да напишете план. Планът може да бъде опростен, когато трябва да изброите заглавието на рефератните абзаци чрез номериран списък и състав или пък към параграфите, да посочите техните подпараграфи.

 

 

3.            Въведение. То може да се състои от само от един параграф и да заема около една страница и половина. Уводът обосновава избора на тема и нейната актуалност. Очертаваме целите на работата. Ако e необходимо, даваме кратък преглед на използваните източници. Ако не сте успели да напишете увода, можете да го направите след това, като напишете заключението, когато всички мисли се систематизират и финализират.

 

4.            Основната част. Преди започване на основната част трябва да вземете решение за имената на глави и параграфи. След което градите верига на представяне, за да не нарушите реда на мислите и да не се отклонявате от дадена тема. Разграничете максимално основните аспекти; в основната част изложете основните понятия, извлечени от източниците. И без да забравяте, направете обръщение към автора , ако ползвате цитати: това е показател за Вашите научни „познания“.

 

 

5.            Заключение. В заключение е дадено обобщение на общите изводи по основната тема, както и личен поглед върху проблема и неговото решаване.

 

6.            Списък с използвани източници и библиография - това е обобщен списък на използваната литература. Този списък е съставен по азбучен ред на последна страница на Вашия реферат и се основава на ясни правила.

 

Сега, когато рефератът  е написан, внимателно го прочетете отново и отново, след като се  уверите, че логиката на презентацията е правилна и не изисква корекция. Ако правилно сте проектирали работата си, бъдете сигурни, че усилията ви няма да останат без внимание и рефератът ще бъде с оценка „отличен“!

 

Яко нали, но  веднага изниква въпросът…. „Дали ще се справя?“. Е, ако не сте сигурни, Ние от www.kursovireferati.com  сме тук, винаги на Вашите услуги!

 

 
Как да напиша курсова работа за една вечер?

 

От сесия до сесия студентите живеят щастливо. Справедливо  и неостаряващо изречение - по същия начин студентите живеят от курс в курс, но в резултат животът на студента като цяло не е толкова забавен. Студентите изпитват особено силни мъки в „нощта преди предаване на курсовата работа“. Но ние, специалистите от www.kursovireferati.com  бдим над Вас и ще Ви помогнем както със съвети, така също сме готови да „запретнем ръкави“ и да свършим цялата тежка работа вместо Вас, докато си почивате пред телевизора, играете електронни игри или пък сте на купон. Или пък, искате все пак да опитате как се пише курсова работа за една вечер? То тогава следвайте нашите съвети:

Не се отчайвайте: стотици поколения са се справили с тази задача, което означава, че всичко е истинско. Писането на курсова работа за една нощ е не просто възможно, но е необходимо. Всичко, което е необходимо за това, е темата и Интернет. Да го научиш през нощта е почти невъзможно от преподавателя, но можеш да се опиташ да разбереш от колегите: какво ще стане, ако някой го запомни. В идеалния случай, ако дадена тема може да бъде взета произволно, всички карти са в ръката Ви.

Точка 1. Спрете паниката и се вземете в ръце!

Вероятно не е първият път, когато пишете курсова работа през нощта, но ако е за първи път, тогава си спомнете за по-големите студенти. Мислите ли, че всички са били готови да поемат курсовата работа предварително? Някои от тях очевидно забравят или не желаят да мислят за това, отколкото да се подготвят предварително за писане на курсови работи и да се готвят преди крайния срок.

Точка 2. Във всяка работа основното е планът.

Да се ​​направи план е вече половината от битката. Трябва да се има предвид, че като правило в основната част са написани 2-3 глави, не забравяйте увода и заключението, списъка на литературата и съдържанието. Що се отнася до основната част, едната глава обикновено съдържа теоретична информация, а втората - практическа. Ако приемете третия подход, тогава, най-вероятно, той ще бъде от препоръчителен характер. Ако типичният начин за писане на курсова работа не ви подхожда, тогава можете да се помъчите посред нощ, подчертавайки главите в своето бъдещо творение. Не забравяйте само, че правилото „от общо до конкретно“ трябва стриктно да се спазва за всяко разделение на глави и раздели.

Точка 3. Събиране на информация.

Тук на този етап несъмнено ще имат късмет онези, на които им  е било позволено да избират теми на курсовата работа  сами. В този случай можете да преминете по обратния начин: от търсенето на информация до формулировката на темата. Каква информация има в Интернет в тази посока и търсете. Ако темата е конкретно дадена за вас, тогава ние се опитваме да пресеем интернет колкото е възможно повече, за да търсим информация за вашия курс. След като създадете презентация и вземете някакъв скелет, започнете да търсите по-тясно: например, ако имате тема „Азбука“ и вече сте формирали идеята, че в нея има определен брой букви и всички сте ги намерили , добре е търсачките да поставят по-тясна задача за намиране на материал за всяка буква. В резултат на това получавате доста подробна картина по дадена тема. На този етап е много важно да не се обърквате: назовете целия текст „парчета“, копирани от Интернет, за да можете веднага да разберете за какво става въпрос, да поддържате връзки към източници, да ги подреждате в тематични блокове, ако е възможно.

Точка 4. Подреждаме информацията.

Гледаме същия пример. Намерихме информация за всички букви от азбуката. Първа глава: „гласни“. Взимаме за основа на главата един добър текст за гласни с обща информация и след това го разреждаме с „парчета“ за по-тесни запитвания: буква А, буква О и т.н. Резултатът е добър материал за гласни, достатъчно дълбоки, които преподавателите обичат.

Точка 5. Практическата част.

Студентите на техническите университети на този етап ще бъдат особено затруднени. Но съветът е от човек, написал курсова работа в последната вечер: плагиатството е вашето спасение. Твърдото  и арогантно плагиатство едва ли е начинът, но като положите усилие, можете да се промъкнете с гръм. Търсете в мрежата за най-подробни изчисления или чертежи. Не пропускайте да събудите колегите си  студенти през нощта и да организирате анкета, но какво ще кажете за техните изчисления? По правило няколко типични изчисления често се издават на поток. Търсим основа и я „персонализираме“ към нашите оригинални данни. Вземете калкулатор в ръцете си и започвайте. С чертежите се работи по подобен начин. В наши дни компютърните технологии вече не е необходимо да се сравняват над стъклото и настолната лампа през нощта, като копирате инженерния чертеж от съседа в общежитието, коригирате подходящия "източник" в графичния редактор  и сте готови.

Точка 6. Увод и заключение.

Колкото и да е странно, в края пишем увод, тъй като ще надградим това, което имаме. Трябва ясно да се разбере, че в увода се формулират основните цели на курса, а в заключение се обобщават резултатите и се дават отговори на въпросите, посочени в увода. Разгледайте тези раздели с най-голямо внимание, тъй като  преподавателите, като вас, са далеч от работохолици и много от тях дори не мислят да препрочитат всички курсови работи. Прегледайте увода и  заключението. Ако в тези раздели има „задръствания“, причината за тях ще се търси в основната част, от която не се нуждаем.

Точка 7. Завършване на курсовата работа.

Изискванията в наръчниците на вашите университети ще ви покажат как да подредите работата си и вероятно ще сте запознати с основите на работата с MS Word и принтера.

Е сега, как е? Как мислите, дали е трудно…?! Трудно е, разбира се за Вас, но за нас НЕ, просто отворете нашата интернет страница www.kursovireferati.com  и бягайте на купон, а когато се върнете, Вашата курсова работа ще е вече готова. Чакаме Ви!Как да напиша есе?

 

 

Думата "есе" произлиза от френския и латинския език като в крайна сметка означава "тест на писалката".

 

Отличителна черта на писането на есе са собствените разсъждения на студента по дадена тема, които са актуални в момента с връзки към използваната литература и мненията на различни учени.

 

По този начин целта на писането на есе е да се подчертае вълнуващ проблем чрез използването на различни източници на информация, но и да се определи собствената позиция по този въпрос. Също така не е наложително да се съгласявате с автора на статията или произведението. Това може да е коренно различна позиция от Вашата, но е необходимо да можете да докажете своето виждане по темата и да защитите своята гледна точка разумно. Трябва обаче да вземете предвид, че е възможно да се изрази мнение на обикновен говорим език, тъй като няма строги граници по това становище.

 

Много често се допуска използването на улична реч в есето, което дава свобода на словото и мисълта.

 

От теоретичните основи можем да преминем към практически препоръки.

 

Задачата за писане на есе е творчески етап в ученето, още повече, че като правило обемът на работата е малък, средно около два листа отпечатан текст. Вземете предвид, че твърде дългото представяне на материала без собствени разсъждения може да се възприема като доклад, а не като есе. Затова най-често за писане на есе се избира тесен кръг от задачи, които биват обобщени. Независимо от това, след като прочетете есето, никой не е длъжен да счита, че личното заключение е недосегаемо, то също може да бъде оспорено. Всъщност, в окончателния анализ есето призовава аудиторията към диалог, така че всеки участник може да изрази своето мнение по интересуващия го въпрос като по този начин, използвайки „мозъчната атака“, може да се стигне до истинска преценка. Въз основа на есето можете да оцените личността на автора, неговото мислене, мироглед, както и мисли и чувства.

 

Предпоставка за писане на есе е индивидуалността и независимостта. Използването на работата на други хора не е позволено. Препратките, използвани за мненията на авторите, трябва да бъдат представени като цитати, тъй като основната позиция трябва да бъде позицията на автора и неговото мнение по действителния проблем.

 

Неконвенционалното отношение към темата може да послужи като апел към публиката да вземе участие и да освети своето мнение по този въпрос. Когато пише есе, се отбелязва способността на ученика/студента да пише в свой уникален стил като не пародира нечий стил, а изразява лично мнение в свободен стил. Заглавието на есето също може да бъде представено в различна посока от основната тема. Основната тема на разсъжденията на автора може да се проследи само след като прочетете неговото произведение.

 

Опитът в писането на есе е значителен, защото не само в образователния процес може да се наложи да изразите своите мисли. Много често при наемане на работа работодателят предлага да представи своята гледна точка по отношение на бъдещата професия под формата на есе, за да определи доколко кандидатът е в състояние да овладее сричката и писмената реч.

Надяваме се, да сме били полезни, но ако имате още въпроси, се обърнете към нашия екип от специалисти на www.kursovireferati.com

 Имам да пиша реферат, ми сега…?

 

 

Реферат традиционно се счита за незначителен студентски труд в сравнение с написването на курсова работа или дисертация. Затова обръщаме по-малко внимание на писането му и често не се интересуваме от оригиналността на текста и хармонията на композицията.

 

Въпреки това писането на реферат е неразделна част от образователния процес. Работейки върху него, преди всичко изграждаме умения за създаване на по-сериозна работа. Ето защо е необходимо да може да се напише качествено и професионално. Но тук вече изниква въпросът „Дали ще се справя?“… Спокойно, на помощ изниква www.kursovireferati.com . Нашият екип от специалисти ще свърши, тежката работа вместо Вас. Просто, трябва да посетите нашия сайт www.kursovireferati.com  и да използвате формата за контакти: имейл или телефон, след което вече Вашия казус е решен. Нашите специалисти са помогнали на стотици хора с проблем от този тип, ще помогнат и на Вас!

 

Но какво всъщност е реферат?

 

Думата "реферат" идва от латинската дума "доклад". Реферат се дефинира като вид писмено съобщение, с анализ на основната мисъл на това съобщение, сборувани една обща тема, обобщаване и оценка.

Тоест, рефератът не трябва да бъде копирана дума за учебни книги и статии, защото не е конспект.

 

Целта в написването на реферат е да разберем по-добре темата и да запомним ценна информация. Дори, когато работим върху лекция, развиваме умения за организация и решителност, което е много полезно не само при изучаване.

 

Сега нека дадем формулировка на тази тема. Доста често учителят Ви го дава специално, понякога предлага да направите своя избор от голям списък с теми, а накрая Ви дава свободен избор, ако само този реферат е бил в рамките на програмата на курса, който се изучава. Когато избирате тема, основното правило е да се ръководите от своя собствен интерес. Ако тази тема е позната и близка, писането на реферат по нея ще върви бързо и гладко, дори ако в дълбочина е по-сложно от останалите.

 

Налага се да се вземе предвид и наличността на литература с подходящ характер. Ако имате повече време да помислите, е добре да набележите две до три теми за Вас и да потърсите съществуващи изследвания от анализатори. Потърсете тема, в която има дълбок анализ и много качествен материал, след което се спрете върху него.

 

 

Сега се спираме по-подробно на подбора на материал.

 

Най-добрият и обогатен начин за избор на литература, това е Интернет. За да „изровим“ ценна информация, влизаме в разпознатите търсачки като Google, Rambler, Bing и други и започваме здраво търсене по ключови думи, свързани с нашата тема. СТОП! Запомнете, че не винаги информацията, която се намира в Интернет, е проверена и изцяло вярна! Съществува риск, който да Ви захвърли на дъното и да се провалите, вместо да се представите добре, просто всичкия Ви труд отива „на кино“. И ето точно тук, появяваме се ние, за да Ви предпазим от евентуален провал, като извършим тази тежка работа вместо Вас.

 

Ще кажете, защо да не ползваме книгите от библиотеката? Вярно, че основния материал е заложен в книгите, но наистина ли искате да го направите… Много често, информацията в книгите е остаряла и тогава във Вашия реферат ще се получат неточности и разминавания с основните факти. В допълнение към книгите е препоръчително да потърсите и периодични издания. Важен фактор е информацията, която ползвате в своя реферат, да е актуална и учебниците също. Докато овладеете темата и зададете нужната информация, се заражда условен абстрактен план. Когато е избран целия материал, пристъпваме директно към писането.

 

Да, ще кажете „лесно“, но наистина дали е така. За човек, който го е правил десетки пъти е лесно, защото знае какво точно да прави и как да стигне до края с пълен успех. Но ако Ви е за първи път или нямате достатъчно рутина, по-добре не опитвайте и се доверете на професионализма!

 

Нали не мислите, че реферат се пише лесно и е съставен от 1 до 3 страници…? Ще попитате колко?!

 

 

Характеристики на структурата на реферата

 

Писането на реферат обикновено възлиза на 7-15 страници, в доста редки случаи до 20. Просто повече от 20 страници не е нужно, придържайте се към стандартния реферат, който се състои от следните съставни части:

 

•           заглавна страница;

•           съдържание или план;

•           въведение;

•           основната част;

•           списък на ползваната литература или други източници.

 

Но нека на този етап да спрем с разглеждането на структурата в дълбочина и нейната характеристика и ще го направим на по-късен етап, тъй като сигурно сте се стреснали, от този „трънлив път“, който трябва да прекосите, за да преминете до успешно писане на реферат?! Да, наистина е трудно. Предизвикателството е голямо, но трябва известна доза смелост, търпение, много четене, различни източници, проверяване на данни и т.н. … и накрая, дали всичко ще е ОК…?!

 

Ние, ще Ви кажем „Без притеснение“! Екипът на www.kursovireferati.com  бди над Вас, той ще поеме изцяло Вашата задача и ще я превърне от труден казус в детска игра. Просто Вие само трябва да ни се доверите и „на финала“ ще бъдете първи.

 

Сега вече като сте почти наясно какво се очаква от Вас, съпоставяйки Вашите сили, умения и целия труд, които трябва да хвърлите в писането на реферат, ще си кажете, защо… защо трябва да се съсипвам от работа и да ме боли главата в търсене на източници за писането на този труден реферат, вместо да оставя всичко в ръцете на специалистите, а аз да изляза с приятели навън…?!

 

Ние ще Ви отговорим „Точно така, не го мислете, просто отваряйте сайта www.kursovireferati.com , потърсете ни и специалист от нашия екип, ще Ви подаде ръка, за да помогнем в сътворяването на един отличен реферат“. Просто, доверете се на професионализма! Очакваме Ви!

 
 

Ние помагаме на умни и амбициозни хора!

 

 

     Често през последните години се случва, че умни и работливи хора не могат да получат по-висока позиция във фирмата. Причината е само една - нямате магистърска степен. И ето ви вече студент. По неволя, но студент.

 

И още в самото начало ви дават задача – есе. И вие започвате да се чудите – как да започнете?! Присещате се за увода, тезата и заключението, за които са споменавали в училище….. Оказва се, че нямате идея за какво служат те. Няма страшно , ние сме насреща, пишете на kursovireferati@abv.bg  и ще ви кажем какво да направите.

 

    Първо – избор на тема и заглавие. След това въведение. Академичното есе трябва да отговаря на определени критерии. И тук нашите хуманитарни специалисти от  www.kursovireferati.com ще ви кажат, че един от тях е присътствието на тезата във встъпителната част на есето. Това e така, защото тезата е не само елемент от логиката на текста. С нея вие заявявате своята позиция във встъплението. По дефиницията тезата е спорно твърдение. Нашите компетентни специалисти ще ви предложат твърдението, което не е банално. То ще се нуждае от доказателснво.

 

    Един от приьомите да да дадете старт на вашето есе  е разказване на виц. Особено често те се ползват в есета на политическа тематика. Но вие се сещате само за такиви, които не са за пред хора. Ние имаме специалисти, които се занимават само с това и ще ви предложат най-подходящия. Вмъкването на уместен, свързан c темата цитат, e също често използван начин. Чрез този метод вие, се освобождавате , на този етап и в някаква степен да не се товарите излишно и прехвърляте този проблем на главите на екипа от www.kursovireferati.com. Те имат  добри специалисти, които ще ви предложат един от тях, който ще подскаже и превърне Вашата задача в детска игра.

 

   Много често обзорът се прави под формата на въпроси, свързани с проблема. Ние ще ви предложим  интригуващи и интересни. Доста често определянето на дума или сказка, които са основни или от голямо значение, ще бъдат внедрени в есето, което по своята същност е добър начин да превлечете читателя в него. А затова трябва да преровите куп речници. Защо да губите време? www.kursovireferati.com e вашия спасител!

 

   Статическите данни винаги се поднасят под формата на таблици, но в тази си своя форма те не винаги присътстват в есето. Таблицата се чувства като нетипична за този жанр. И започват да се използват части от тях, които биват обект на анализ или пък информацията се раздробява на малки части. Тези частици се потапят в множество  анализи и коментарии. А Вие, имате ли време за това? Искате ли да ви помогнем? Преценете сами. Хуманитарните ни специалисти имат богат материал и ще ви помогнат. Пишете на kursovireferati@abv.bg

 

   Следващата стъпка на Вашето есе, е неговото изложение. Това означава, че трябва да разположите основната си теза на последователните подтези. Не забравяйте, че трябва да имате план.Той е важен за необходимата цялост и пълнота на текста, но мислите ви прескачат ли от една на друга? Точно тук ви е нужна помощ  от нас, специалистите от www.kursovireferati.com .

Есеистичния текст във вашето изложение е твърд в индивидуалния стил. Нашите специалисти ще препоръчат, в зависимост от темата, как да проявите гъвкавост към  елементите на научност и публицистичност.

 

Отделните висши учебни заведения имат различни критерии за това. Ние работим със всички наши университети и ще ви насочим в правилната посока.

 

   Есето e излаз на културата на своя автор. Използването на всякакви изразни средства е напълно допустимо. Пазбира се да не e самоцелно. Но вие във фирмата отдавна работите само с цифри. Нашите професионалисти ще ви помогнат да намерите мярката между многообразие и пренатрупване, оригиналност и оригиналничене.

 

   Есето, само по себе си съдържа множество елементи на новаторство. Но откъде може да знаете, че някъде някой има същата идея. Имаме специална програма за откриване на плагиат, който сте направили неволно. Есето трябва да се подчинява на граматичните и правописни условия в българския книжовен език. За човек, който дълги години е работил с числа е трудно. Специалистите,които работят за нас имат много публикации на тази тема. Остава само да ги питате www.kursovireferati.com 

 

   Заключението винаги e кратко и ясно. То трябва да c логически обвързано с изложението и особено c въвеждащата част. Имаме професионалисти, които ще ви помогнат или ще го направят вместо вас. Заключението не е просто обзор на това, което авторът е написал в есето или повторение на увода под друга форма. В него се посочва какво следва от всичко казано. Ние предлагаме оригинални и нестандартни решения текстът на есето ви да представлява завършено цяло. Напишете на  нашия имейл kursovireferati@abv.bg  какво точно ще желаете. Помощ или да направим есето вместо вас.

 

   За тези,които се интересуват от магистърските програми. Ние работим  с всички университети в България. Също така имаме информация и за чужди висши учебни заведения. Може да предложим  методическите пособия С отчитане на изискванията на Закона за висшето образование. Също и наредби за държавните изисквания за придобиване на степен „магистър”в различни професионални направления.

 

www.kursovireferati.com  вашия портал към знанията.

 

  Академичното есе. Какво е това? Важно e да се знае при кандидатстване за степен „магистър”. Освен че трябва да притежава писмени знаци на всеки готов текст, си има свои особености. Какви? Знаете вече къде може да откриете компетентен отговор.

 

Не трябва да се доверявате много на информацията от интернет. Тя понякога е остаряла, или пък не е проверена.

 

  Възприето обемът на академичното есе да е малък от три до пет страници. Обикновено преподавателят задава нейния обем. При писането на есе когато се използва или представя чужд текст има строги правила. Освен автора,трябва да бъде посочено издателство, година и място на издаване, страницата, от която е взет текста.

 

Нашите специалисти винаги ще ви помогнат.

 

   И най-важното: Когато текстът е създаден и завършен, предстои следващата стъпка - редактирането. Тук няма да се доверявате на критиците. Защото всеки един от тях си има мнение, но най-добрия вариант е текстът да се остави да „отлежи”. Но нямате време. И тогава? Изпратете ни го. Ние  с нашите специалисти ще направим добра проверка за това дали текстът е „гладък” и да бъде прочетен на глас. Ако част от него не звучи добре, ние ще направим поправка. И винаги www.kursovireferati.com , стоят твърдо зад Вас!

 
За тези, които искат да получат втора специалност

 

 

    Никога не е късно да смените професията. Първото ви висше образование не сте избрали сами, а сегашната работа не ви доставя удоволствие . Вече сте за тридесет... Все пак сте решили да учите това, към което ви влече сърцето. Трудно ли ще ви бъде? Не, защото c  www.kursovireferati.com  вие ще се справите.

 

 Науката се развива през последните години много бързо. Това , което е било актуално преди десет години вече е остаряло. Ще го разберете при първата задача- разработка на казус. Казусът e метод, при който се разнищва дадена проблемна ситуация, която e обект на анализ, c цел извличане на всички възможни алтернативи за решение.

 

Нашите специалисти, а те са професионалисти от висока класа в изработването на различни похвати независимо дали в реалистична или пък симулирана ситуация. Екипът ни,  винаги ще бъде на ваше разположение.

 

 Казусът има специфичните особености: Представя един проблем базиран върху множество дребни детайли, които го правят комплексен .Независимо в каква област са тези малки механизми, водещи до факти , хуманитарните и техническите ни специалисти ще ги съберат и ще ви ги предоставят. Той може да се свърже c теоретични постановки и служи за илюстрирането на теорията или за нейното оспорване. А знаете ли колко много теории има? Кога ще ги проучите всички? И ето тук се налага да потърсите професионалната помощ. Ние ще ви предложим нетрадиционната интерпретация на проблема.

 

Изпитната форма казусът какво оценява? Умения за избор на нетрадиционни подходи, стратегии, решения. Ние ще ви помогнем да прецените риска при откриване на противоречия в твърдения, представени като истина. WWW.kursovireferati.com винаги е вашето решение на проблема.

 

 Как се разработва един учебен казус? Той минава през следните три етапа.

 

Първия етап- разбирането на заданието, ви е е ясен, но идва втория – Събиране на подходяща литература и информация. Кога да ровите и да събирате? Вие работите. Ние разполагаме с проверени материали и данни. Ще ги анализираме вместо вас. Въз  основата на тези данни да се извлекат тенденции, изводи, обобщения на темата.

 

Казусът си има своя вътрешна структура и логика. Във въведението трябва да поставите точно и ясно какъв е проблема, каква е връзката с други проблеми. За основната част ние предлагаме решение- пълен анализ на проблема и свързаните с него тематики, сложна методика, и ако е необходимо, вземане на решение и всяка друга допълнителна информация.

 

Заключението, може да се каже, че е най-важната част от вашата разработка. Какво представлява то? Това е обобщение. В него се отбелязват главните изводи и препоръки. Трябва да се посочат всички източници, които са използвани. Нашите компетентни специалисти могат да ви предоставят сведения за автора, кога и къде е издадено и на коя страница се намира материалът, който е използван. Затова потърсете ни www.kursovireferati.com

 

Как се оценява казусът? Първо се отчита начина на разсъждения, даване на повече алтернативни за решения на проблема, използваните аргументи в защитата на отделните позиции, начини на „ излизане” от проблемната ситуация. За да получите по-висока оценка, ние предлагаме актуални данни според предмета и заданието. Данните ще бъдат поместени в таблици, графици или диаграми. Ако все още не сте започнали обучение, ние работим с всички висши учебни заведения в България и ще ви посочим тези, в които честичко се ползва казусът като форма на задание. Пишете на  kursovireferati@abv.bg и ние ви очакваме.

 

 Вие успешно се справихте със есето, казуса, но идва нова задача- реферат. Думата идва от латински и означава „докладвам”. По принцип това е компилативна разработка със сравнително ниска степен на авторство и съставена изцяло на базата на готови материали. Студентът трябва да представи различни източници по определена тема или проблем. Неговата цел е не да се преразкаже, а сбито, ясно и кратичко да се представи съдържанието на посочен от преподавателя  научен труд /трудове/. Ако се чувствате, притеснени или неуверени, то ние ще се притечем на помощ и ще съпоставим данни от източници, и ще сборуваме най-същественото от тях. Ние ще ви дадем пълна информация за автора, за приносите, терминологията и друго, оповестено в тези научни трудове.

 

 Темата на реферата задължително трябва да е от областта на дисциплината, по която се изготвя  реферат. Изучаването на разнообразни източници по поставения проблем е предпоставка за гарантиране на обективността и избягване на непроверени факти. В интернет понякога се публикуват непроверени данни и факти. По-добре да потърсите компетентни специалисти в дадената област. Ние разполагаме с хуманитарни и технически специалисти. www.kursovireferati.com

 

 Източници на информация при написването на реферат са научни разработки- книги, монографии, учебници, студии, статии в различни научни издания. ние ще ви предоставим цялата библиография. На вас ще остане само да се запознаете с нея, да я осмислите. И, ако имате затруднение, ние с нашите специалисти ще направим вместо вас аспектен анализ на източника или групата източници. Ще ви посочим кои несъществените подробности трябва да се игнорират. След това в логическа цялост ще синтезираме и обобщим ценната информация.

 

 Рефератът трябва да има – информативност, смислово и стилово единство, езикова свързаност и да бъде подчинен на граматическите и правописните правила на българския книжовен език. Трагедията на България е това, че учениците и студентите имат много ниско ниво на знанията по българския книжовен език. Но все още има компетентни хора, които преподават ,имат публикации. Тези хора работят за нас. Техния професионализъм и компетентност призната на много високо ниво.

 

До този момент сме помогнали на огромен брой клиенти, които са получили високи звания и оценки, а ние съответно техните благодарности и удовлетворението, че сме изпълнили своя дълг, да помагаме. Така че, ако до този момент сте се колебали, дали ще се справите сами… Просто не го мислете, а се доверете на професионализма! - www.kursovireferati.com

 

 За тези, които се явяват за степен „магистър” курсова работа

 

 

    Има ли различни изисквания при създаването на курсова работа при студентите първи курс и тези, които се явяват за степен „магистър”? Написването на курсовата работа e неделима част от обучението на студентите. Но вие, като следвате задочно и сте завършили своето образование преди десет години. На вас се налага, по някакви причини , да продължите. Вие имате нужда от помощ и www.kursovireferati.com  ще ви бъде от голяма полза.

 

  Курсовата работа може да бъде оприличена и като неголям научен продукт , което способства за създаване и развитие на умения и навици за работа с научна литература, за изследователска работа. Същото важи и за формулирането на изводи и обобщения.

 

Нужно ли вие това? Вие сте практик. Магистърската степен ви е нужна само да заемете по-висока позиция във фирмата. Затова ви предлагаме помощ от високо квалифицирани специалисти. Напишете ни само Вашето желание на kursovireferati@abv.bg 

 

 Курсовата работа е самостоятелна студентска разработка, която обикновено се пише /изпълнява/ в завършващия етап от изучаването на даден предмет. Ако този материал ви е близък до същинската ви работа във фирмата, съберете целия материал .Като го изпратите на www.kursovireferati.com  ние ще ви помогнем курсовата работа да придобие научен характер. Специалистите ни ще ви предложат нова трактовка, нова хипотеза по отношение на вече изучения материал.

 

Обикновено преподавателят по съответната дисциплина предоставя списък с теми за курсови работи. Понякога той възлага на студентите свободата, те сами да формулират тема в рамките на изучаваната материя, материалът вие познат и ви е е нужен в работата. Изпратете ни вашите бележки, ние ще анализираме, ще обобщим и ще направим така, че освен добра оценка от преподавателя, ще ви издигне в очите на вашето ръководство.

 

Още преди конкретната работа върху текста , задължително се съставя план. Ако вие го правите, преди да го покажете на научния ви ръководител, не е лошо да се допитате с нашите специалисти. Ако след това от неговата страна няма да има корекции, това ще ви издигни в неговите очи. За целта, наш специалист винаги е на разположение .

 

Работа с източниците включва събиране на материали за написването на курсова работа и подготвяне на списък с литературата, която ще се използва. Трудното тук е, че при събирането им да се отразят всички съществени данни за дадения източник. А това са автор, заглавие, издателство, място и година на издаване, даже и страницата. колосален труд.

Може да спестите много време с нас и нашите специалисти. Формулирането на проблема има особено значение за качественото разработване .То предпазва от струпване на цялата информация. Ако ни се доверите, ние ще формулираме вместо вас проблема така, че да свържем логично уводът, изложението и заключението. Ще съпоставим връзка между отделните факти и анализи. За да може в крайна сметка да се постигне точно ядро и цел в курсовата работа.

 Без чужда помощ е трудно…

 

Всеки един човек понякога се нуждае от помощ. Особено тези, които по някакви причини не са „стигнали до финала“, да довършат своето образование. Те са добри специалисти в своята област и в работата си. Тези хора са практици, но не са равностойни в заплащането с тези, които имат дипломи. На тях им се налага да получат равен шанс и да вземат своята диплома.

www.kursovireferati.com ще им помогне. С какво? Ще се запитате. Екипът ни ще ви отговори на всяко ваше запитване на  kursovireferati@abv.bg

С какво ще се сблъскате най-напред? На студентите се възлагат множество и различни задачи. Например-развиване на тема за някои предмети, курсова работа . За някои учебни съчетания е нужен казус или изготвяне на реферат. Целта на такива задачи е проверка на знанията и свързване на теорията с практиката. Вие сте практик, а за теорията ще ви помогне нашият железен екип от специалисти в хуманитарните и технически науки. За да направите една курсова работа, първо, трябва да проучите много разнообразни източници. Но натовареното ежедневие не ви позволява това. Тогава се появяваме ние-специалистите от www.kursovireferati.com, и  освен че вместо вас да направи проучване, със специална програма ще предпази вас от плагиатство, което става неволно понякога.

А ако задачите ви връхлетят накуп? За две седмици ще се наложи да изградите  курсова работа, да предадете реферат или да напишете есе по друг предмет? Разбира се ,ако сте амбициозни, ще започнете от най-трудното. Поискайте помощ от нас за по-леки или пък непосилни за Вас задачи. Възможно е досега да не сте търсили помощ и даже сте помагали на друг с практически съвети, но винаги има първи път… Не е срамно да поискате помощ от нас. Сред нашия екип ще откриете такива професионалисти, които могат да окажат безценна помощ, не само с редактирането ,но и с извършването на всичките Ви задачи.

Стандартния срок e седмица за курсова работа. Ако мислите, че в интернет може да намерите материал за вашата работа, ще сгрешите. Там информацията не винаги е проверена .Нашите специалисти ще отговорят на всичките ви въпроси на имейла: kursovirefirati@abv.bg.

Обадете се и ще получите отговор на всичките ви въпроси. Не губете време. Времето е пари и не го пропилявайте напразно. А за тези, които вече са успели, но искат да повишат своя статус в работата и в обществото и искат да се пренасочат към друг вид дейност www.kursovireferati.com работи с всички български университети и може да ви даде цялостна информация.

Вие сте амбициозни и пълни със знания и сте написали чернова на есе, обадете се на наши хуманитарни специалисти. Те ще доразвият вашата идея и оформят в интересно за четене изложение. Даже най-амбициозните хора в определена възраст имат рутина. За тях е трудно да възприемат друго мнение и затова се затрудняват при намирането на правилното решение. Ако искате да разберете какво e характерно за казус, есе, курсова работа или пък реферат, на какво точно трябва да се акцентира и дали структурирането на текста e подобно за останалите висши учебни заведения посетете наш сайт .Ние работим с всички университети. Чакаме ви!!!! Не забравяйте и смело влизайте в www.kursovireferati.com

 
Новото начало и старите навици

 

 

Настъпва вече новата учебна година в академичните среди и всички, които са част от мрежата на висшето образование, я посрещат вероятно с по-малка или по-голяма доза оптимизъм. Е, тези студенти, които не са успели да запишат следващия курс заради невзети изпити или пък се е наложило да прекъснат само заради една ненаписана курсова работа, сигурно имат друго мнение по тази тема. Но за всички останали, било то учащи, преподаватели, административен персонал новото начало носи и нови надежди. Обикновено тези очаквания са свързани повече с някакви абстрактни идеи, но много скоро след това на дневен ред идва практическата част на нещата.

 

Първите седмици от семестъра обикновено се възприемат като по-леки и безгрижни. В учебната програма навлизат нови дисциплини, лекциите се водят от различни преподаватели, които тепърва въвеждат аудиторията в същината на предмета. Самите студенти все още са на ваканционна вълна и повечето от тях не влагат толкова голямо старание и енергия в учението. За първокурсниците това е периодът на опознаване с колегите и изобщо на потапяне в средата, която е вече различна от училищната. В горните курсове пък състудентите отдават повече внимание на това да споделят помежду си впечатленията и преживяванията си от лятото, отколкото да се впуснат по-сериозно в учене и трупане на нови знания. В началото на семестъра са малцина тези, които се захващат с писането на курсова работа, тъй като дори и по-интензивните предмети им се задава тема малко по-късно.

 

С идването на есента и захлаждането на климата все пак трябва да има и охлаждане на емоциите и по-трезва оценка на това, което предстои през учебната година. Учащите, които възприемат сериозно своята специалност, успяват да се оттърсят от лятното настроение бързо и да си съставят план за действие. Но това, за съжаление, не са мнозинството от студентите. По-голяма част от тях се сещат да „наберат скорост” едва в последните седмици от семестъра, когато вече са притиснати от срокове за предаване на курсова работа, когато е наложително да напишат реферат по даден предмет, за да могат да бъдат допуснати до изпит и т.н. Не са малко учащите, които са тръгвали с подобна грешна нагласа и са си обещавали, че от следващия семестър ще променят манталитета си, но след това отново се пускат по течението и за пореден път се налага да спасяват „потъващия кораб” в последния момент.

 

Но нали казват, че студентските години са най-безгрижните?

 

Така е. Младите вече са се откъснали от семейната среда (или поне повечето от тях), навлизат в самостоятелния живот и се опиват от тази нововкусена свобода. Училищната рутина на отсъствия и оценки е зад гърба им, а тегобите, с които се свързва ежедневието на възрастните, още не са ги налегнали. Но това безгрижие не трябва да се бърка с липсата на отговорност. Именно „излитането от гнездото” означава, че човек вече трябва сам да се справя с предизвикателствата, а това как го постига в ритъма на академичния живот го подготвя и за реалния. Този, който е немарлив към съставянето и предаването на курсовата работа, ще бъде такъв и в професионално отношение, ако не успее да си вземе необходимите поуки от допуснатите грешки.

 

Всяко нещо идва с времето си. За някои стартът във висшето образование не е толкова от съществено значение, те имат друга по-важна тема, която ги кара да се вълнуват. В интерес на истината, мнозина се записват в университета, колкото да „изкарат една диплома”, без реално да възлагат на този документ надежди за бъдещето си развитие. И все пак отговорният човек, дори и млад, разбира кога върви по грешен път. Понякога просто не се е спрял на точната специалност – може да са минали година, дори две, които да жертва и да реши да се насочи към нова област на познанието. В това няма нищо ненормално. Но „плуването” по течението, ден за ден, определено не е начин да се постигне личностно, а с него и професионално развитие.

 

Има ли кой да помогне на студентите?

 

Разбира се. На първо място, това би трябвало да бъдат техните преподаватели. Някои от академичните учители обаче са особняци, не е лесно да им влезеш под кожата, за да получиш насоки, дори и да имаш желание. Други просто нямат време да отделят внимание на всеки, който е натоварен със задачата да състави курсова работа от 20 страници или да напише реферат по сложна тема.

 

Често се налага да се потърси страничен „жокер”. Второ мнение не е излишно, а особено когато става дума за хуманитарните специалности, учащите могат да се доверят на специалисти, каквито ще срещнат в https://www.kursovireferati.com. Студентите ще открият подготвени хора, които да им помогнат както със съвети и насоки, така и с по-мащабни решения. Някои учащи никога не биха си помислили да „аутсорснат” възложената им курсова работа на външен подизпълнител. Това е похвално. Други обаче просто не могат да се справят – дали заради лични слабости, дали заради претоварено ежедневие (все пак на доста млади хора се налага и да работят, докато учат), дали пък и поради спецификите на определен предмет, който не им се отдава, въпреки че като цяло си харесват специалността.

 

Така че търсенето на външна помощ не е грях – понякога се налага. Дори и така да стане, студентите не бива да оставят всичко за последния момент. Наясно сме, че първите седмици на семестъра не са време за решителни действия в учебния процес. Но и успешното изпълнение на даден проект, бил той курсова работа или реферат на дадена тема, в последния момент също е поставено под въпрос. Така че дори да се търсят помощници отвън, те трябва да бъдат намерени навреме.

 Реферат не е равно на преразказ

 

 

Може би не е необходимо това да се пояснява, но мнозина учащи смесват двете понятия. Действително, при един реферат до голяма степен идеята е да се предаде в по-съкратен вид съдържанието на научен труд, статия, студиа и т.н. Но това не означава, че буквалният преразказ е достатъчен. По-скоро става дума за синтезирано представяне на основните моменти на базата на друго произведение, било то научно или художествено.

 

При писането на реферат също така е от съществено значение да се отдели внимание на личността на автора (или авторите), да се покаже в какъв контекст е живял/са живели при създаването на съответния труд. Това дава по-широка картина на проблематиката в сравнение с обикновения преразказ на прочетеното или видяното. Освен това е силно препоръчително да се посочат и други автори, които са работили по съответната тематика, ако има такива, разбира се. Така може да се направи сравнение между произведението, което ние разглеждаме, и алтернативните гледни точки. И все пак не трябва да се губи основната посока и да се отклоняваме твърде много встрани.

 

Важна част от реферата е оценка на разглеждания труд и на неговия автор. Със сигурност използването на суперлативи не е желателно. Тонът трябва да бъде умерен, да има критика, без обаче целенасочен негативизъм. Този текст задължително трябва да има заключение и да следва ясна структура.

 

Какъв е обемът на един реферат?

 

Това до голяма степен зависи както от дисциплината, така и от конкретно разглеждания проблем. Все пак се смята, че дължината на текст от този жанр трябва да бъде между 3 и 10 страници. Долната граница е по-близка до есето, а горната вече отива в “зоната” на курсовата работа, така че ако се спрем по средата – един реферат обикновено трябва да бъде дълъг между 5 и 8 страници.

 

В този смисъл, общото между реферат и есе е късата форма на изразяване. Емоцията е това, което се явява една от ясните разграничителни линии между двата жанра. Докато при едно есе е напълно нормално да има по-крещящи изрази, по-цветисти фрази, то рефератът е значително по-строг научен конструкт. Хиперболата и заредените с повече страст епитети нямат място. Но докато при есето е позволено да засяга определена тема частично, да засяга само един аспект от нея, то при реферата има изискване за определено ниво на изчерпателност. Да, темата е синтезирана, но въпреки това трябва да е налице завършеност на текста. Или казано с други думи – финалът на есето оставя отворени въпроси, докато при реферата трябва да имаме и отговорите.

 Всеки може да напише есе ?!

 

 

Действително, това е най-свободната форма на текста, която може да се срещне в академичния курс. Писането на есе предполага излагането на мисли и разсъждения по дадена тема без кой знае какви ограничения. Но това означава ли, че всеки може да напише есе? Не съвсем. Няма как да съчините и три изречения върху творчеството на Йосиф Бродски например, ако никога досега не сте чели негови произведения. Не е постижимо да напишете и три реда за номологичния детерминизъм, ако не сте наясно какво означава това понятие, нали? Така че и тук има някакви минимални изисквания – като това да умееш да пишеш грамотно, например, но да речем, че това е ясно по презумпция.

 

А и колкото да е свободна формата, и при този вид текст има някакви ограничения. Когато говорим за есе, почти неизменно имаме предвид кратко форма на изразяване. Няма как писание с обем от десетки страници да се впише в разбирането за този жанр. Есето обикновено е с дължина от няколко страници, в които авторът му представя своите разсъждения по определена тема.

 

Къс текст предполага бързо писане, но така ли е наистина? Да, възможно е, ако човекът, който реди думи черно на бяло, е запознат с проблематиката, която описва. Но понякога тематиката може да се окаже сложна за “простосмъртните”.

 

Също така не трябва да се забравя, че едно есе, колкото и да е свободен жанрът, има своята логика и структура. И тук трябва да присъстват задължителните увод, изложение и заключение. Формата е по-либерална и позволява дори екстравагантен подход в някои ситуации. Но отново трябва да присъства някаква теза, върху която да се стъпи и която да се развие пълноценно от автора.

 

Хубавото на едно есе е, че изхождайки от поначало краткия формат, не е задължително текстът да бъде напълно изчерпателен. Напротив, едно произведение от този жанр може да засяга само определен аспект от проблематиката, да загатва, да рисува и сравнява, без да навлиза в дълбочината на всяко едно свързано понятие. И  ето затова есето, изглежда толкова леко и леснопостижимо за повечето студенти. Те смятат, че когато получат такова задание, ще бъде достатъчно да отделят час-два, за да постигнат напълно готов “продукт”. Не че е невъзможно, но и не е по силите на всеки. Освен ако не става дума за поизтърканото вече “меме” от социалните мрежи, в което се казваше “Напиши есе и спечели къща”. Друг е въпросът, че за печеливши там не се чу нищо, както в много други хвъркати лъжи.

 
Как се прави отлична курсова работа?

От студентите често се изисква правене курсови работи. Всяка курсова работа се отнася за учебния материал, който студентът трябва да усвои. В нея има специфична за даден учебен предмет информация. Подготвяйки курсова работа, студентът изучава целенасочено опредена тема и развива творческото си мислене, спрямо поставената задача. Правенето на курсова работа спомага не просто рутинно да се заучава информация, а чрез изследователски поглед да се вникне в дадена материя.

За подготвянето на курсова работа се налага да се проучат повече литературни източници. Така се добива по-широк поглед върху изследваната материя. Позоваването на автори се прави според правилата за цитиране в научни текстове. Използваните източници е задължително се изброяват в края на курсовата работа.

Курсовата работа, се оформя в подходяща теоретична рамка. Необходимо е студентът да се запознае с водещи публикации по въпроса, както и да използва точни понятия и термини на дадената наука. Заглавната страница на всяка курсова работа, трябва да има следното графично оформление: тема на курсовата работа, учебно заведение, факултет, катедра, име на студента и неговия преподавател, място и дата на изготвяне.

    Структура на работата:

 • Уводна част на курсова работа– в увода се представя избора на темата, споменава се дали ще се анализира теоретично, или ще е свързана с практически проучвания. Следва изготвяне на теоретична рамка или се посочват методите, които ще се използват, според спецификата се споменават евентуални термини и дефиниции. Поставят се цели и задачи.
 • Основна част на курсова работа – развиване на темата или проучването, резултати и анализи, обобщения и изводи. В основната част задълбочено и съдържателно се развиват задачите и целите. Текстовете се съпровождат със схеми, таблици и графики, доказващи тезата.
 • Заключителна част на курсова работа – Последователно и логически се подреждат изводите и се прави заключение на изследователското проучване.

Структурата трябва да бъде добре балансирана –  това означава главите да са с относително равни по обем. Колкото по-детайлно е разработена теоретичната рамка и структурата с глави и под глави, намалява рискът студентът да се отклони от темата или да прави повторения. Развиването на детайлите на под точки, е добре да бъде до три нива.

Писането на курсова работа е целенасочено събиране на информация по зададена тема. Събраните факти се използват за развиване на темата и нейната обосновка. В изложението на своята курсова работа студентът трябва да даде и свое лично мнение, погледът си върху темата, свои наблюдения и изводи. Защото нахвърлянето само на всеизвестни факти, с нищо не прави работата му уникална. В курсовата работа е важно да се даде отговор на първоначално поставените цели и формулирани задачи и проблеми. Това е главният смисъл на работата. Колкото и прилежно да е работено, ако няма ясен и точен извод или резултат, целта не е постигната. На последно място, но не защото е маловажно, курсовата работа трябва да е грамотно направена – да е прегледна, граматически и стилово издържана. Защото евентуални грешки, първо може да доведат до погрешно тълкуване на текста, второ да са дразнещи и развалят доброто усещане от работата.

Следвайки тези правила и полагайки старание, студентът може да направи отлична курсова работа. В помощ на студентите за изработване на курсова работа, насреща е екипът на www.kursovireferati.com.Уникални текстове за студенти – тема, курсова работа, реферат, есе, казус

 

В процеса на обучение, студентите трябва да пишат различни текстови задачи. Най-често им се задават курсови работи. В началото на следването си, тези задачи може да затруднят някои студенти, било то заради това, че се сблъскват за първи път с тях, заради темпото, изобилието от ангажименти и липса на време. На много студенти се налага едновременно със следването и да работят и това им пречи да се справят своевременно с поставените задачи. Нашият сайт  е създаден в помощ на студентите при писане на текстови задания като, тема, курсова работа, реферат, есе, казус. Доверявайки се на професионалната ни помощ, може да си гарантирате спестено свободно време и високи оценки.

 

Да споменем накратко видовете текстове, с които може да помогнем:

 

Тема

 

Писането на тема е обичайна задача по доста учебни предмети, предимно литература и разказвателните. Темата може да бъде зададена от преподавателя или в заданието към студента да бъде изискано да си я измисли сам. И в двата варианта може да възникне затруднение. В първия, ограничение от зададената тема – сложно зададена, със завъртяно заглавие, или на пръв поглед твърде отвлечена. Когато учащият сам трябва да я измисли пък, трябва да прояви въображение и находчивост, за да измисли интересна тема, по която да пише. Свободата там е голяма, но точно тя поражда затруднение, какво от всичко да се избере.

 

При затруднение и в двата случая е добре да има кой да помогне. Защото спънката е не само в заглавието, но и в развиването на самата тема.

Макар структурата на всяка тема да е проста, мнозина забравят за нея. Тя е гръбнакът върху който се държи темата. Освен това разделена на основните си части, темата не изглежда така страшна.

 

Започнете с увод, кратък или малко по-обширен, според изискването на общия обем на темата. В първите изречения на увода ще се повтори заглавието, като основно поставен проблем за размисъл. Освен това ще се споменат специфични неща, като време в което се развива действието, автор на творба, местоположение и други.  И ето листът вече не е бял. Продължава се с още малко въвеждащ в темата текст, както факти, така и лични мисли.

 

Следва най-обширната част на темата – изложението. В него следват размишления по поставената тема, съответно факти. Подкрепят се с цитати или графики, според случая. Пишете разбираемо, в кратки изречения. Не се изгубвайте в дебрите на сложно съставени, завъртяни изречения и фрапиращи изрази. Където е необходимо използвайте термини.

 

Накрая направете заключение. В него може да се обобщи и повтори за споменатото в изложението. Задължително трябва да има ясен отговор на поставената тема, което логично я финализира.

 

Ако наистина получите задача да пишете тема, която ви затруднява по някакъв начин, обърнете се към нас за помощ.

 

Курсова работа

 

Писането на курсова работа също е нещо обичайно и се прави по почти всеки учебен предмет. В правенето на курсова работа има различни подходи, касаещи дадената наука.

 

Запознайте се подробно, как може да направите отлична курсова работа. Ако по някаква причина това е непосилно в даден момент, ние може да помогнем.

 

Реферат

 

Рефератът е по-обширно и задълбочено изследване на даден въпрос. Той може да има обем, колкото на кратък научен труд или сведен до по-обширно размишление върху тема. Изискването за обема се задава от преподавателя. За да се напише добър реферат, трябва да се проучи голямо количество литература по зададения въпрос. Тя се използва за аргументи в изложението, и се споменава след заключителната част.

Структурата на реферата е заглавна страница, увод, изложение, заключение и библиография.

 

Заради необходимостта от проучване, събиране на информация, задълбочено размишление и аргументиране, както и големия обем на текста, рефератите често затрудняват студентите. Ако и при вас е такава ситуацията, потърсете ни за помощ.

 

Есе

 

Писането на есе е лесна и благодатна задача, защото касае личното мнение на учащия. Освен следването на стандартната, вече спомената структура, студентът има свободата да напише всичко, което мисли, своята гледна точка по поставения въпрос. Все пак мисълта трябва да следва някаква логика и да не е хаотична и отвлечена.  Пишещият може да избере своята позиция, относно въпроса и да я отстоява. Необходимо е да се обоснове защо мисли по избрания от него начин.

Въпреки привидната леснота на писмената форма есе, ако срещнете затруднения, обърнете се към нас.

 

Казус

 

Казусът е писмена форма на изпит. Той е малко по-сложна учебна задача. Ако за първи път се сблъсквате с правене на казус, първо прочетете какво представлява и как се прави. В разработката на казус, ще трябва да направите мост между теорията и практиката. Ще ви е необходимо да съберете данни, които да приложите в работата си.

За да бъдете оценени добре, трябва да вложите правилни разсъждения, да дадете  алтернативи за решение на поставения проблем, добре да аргументирате всяко от тях, дъ вмъкнете актуални данни, изобразени с таблици, графики или диаграми. В крайна сметка трябва да докажете или отхвърлите зададения проблем в казуса. И цялата тази сложна материя трябва да бъде добре оформена и структурирана, ясно и логично изразена.

При затрудения доверете се на професионалният ни опит, за да ви помогнем да се справите и с тази задача. Трябва да споменем, че в случай, когато подготвим за вас определен текст, е необходимо да се запознаете добре с него, за да можете да го защитите пред преподавателя. Ние можем да свършим трудоемката задача, вместо вас, но за да се превърне във ваша, лична работа, ще трябва да усвоите текста, за да се представите добре с него.

Не на последно място трябва да споменем разликата между готови текстове и специално написани по конкретна задача, за конкретен студент. Разбира се, че има огромна разлика. Безспорно индивидуалният текст е уникален, освен това отговаря съвсем точно на поставената задача, написан е от опитен професионалист, точно за вас. При нас е точното място за написване на тема, есе, казус, реферат или курсова работа.
Как се пише казус?

Казусът е писмена форма на изпитване. Той е метод, при който анализира дадена ситуация, с цел намиране на различни алтернативи за решението й. Казусът се използва за онагледяване, оспорване или отхвърляне на  теоретични постановки, както и за анализиране на конкретен проблем и формулиране на практически препоръки.

Разработвайки казус се проучва практическото прилагане на теоретични постановки, както и изпробване на различни техники в реалистична или симулирана ситуация. Казусът има следните специфичните особености:

 • Детайлно представяне на един обект - проблем, човек,  група, техника и др.;
 • Казусът се базира на факти и на реални житейски ситуации;
 • Търси се максимално приближаване до конкретен проблем или до реалния живот;
 • Казусът  се свързва с теоретични постановки  за да покаже нагледно действието им или за да ги оспори.

Този метод на изпитване е подходящ за оценяване на следните умения на студентите: Умение да се формулират изводи, правят предложения, предлагат нови идеи, нетрадиционно интерпретират на проблем, да се намират на алтернативни подходи, стратегии и решения. Също така наличието на способност за преценка на риск, както и за откриване на скрити противоречия.

 Има три етапа за разработка на учебен казус:

 • Разучаване и вникване в заданието – това означава детайлно да се разбере какво се изисква от студента;
 • Събиране на информация – за разработката на казус трябва да се набавят необходимите данни и материали;
 • След това е необходимо да се направи анализ и синтез –  цялата налична информация трябва да бъде анализирана, за извеждане на основни изводи, тенденции и обобщение на проблема.

Вътрешна логика и структура на казуса:

 • Въведение –  формулиране на проблема и връзката му с други свързани ситуации;
 • Изложение/Решение – анализиране на проблема и свързаните теми,  намиране на решение, ако се търси такова, изводи и друга специфична информация. Изложението трябва ясно да се структурира. Прилагат се необходими за казуса диаграми, графики и таблици;
 • Заключение – накрая се прави обобщение, споделят се изводи и препоръки;
 • Източници – в края на работата се споделят всички използвани източници.

   Трябва да се обърне внимание на оформлението на текста, като казусът започва с титулна страница. При оценяването на казуса се взема под внимание начина на разсъждения на студента, даването на достатъчни алтернативи за решение на проблема, добра аргуменентация на различните позиции, както и находчиви начини за изход от проблемна ситуация. Цени се използването на актуални данни, организирани в таблици, графики или диаграми. Наблюдава се постигната ли е целта, за която е поставен казуса.

Когато с разбиране се вникне в поставения казус, следва се структурата и се положи усърдие и старание, може да се постигне чудесен резултат. При нужда от помощ за написване на казус, потърсете www.kursovireferati.com.Защо на студентите се възлагат реферати, курсови работи, казуси и други задачи?

 

 

На студентите се дават много и различни задачи. Писането на курсова работа, съпътства усвояването на почти всеки учебен материал. За някои предмети се иска развиване на определена тема, за друг изготвяне на реферат, за трета учебна дисциплина е нужен казус. Възлагането на такива задачи имат за цел да развиват умения, да проверяват знания, да свързват теорията с практиката. Доста често съвременните студенти се чувстват претоварени, както в живота, така и в следването и трудно се справят с всичките си ангажименти. Затова някои задания им се струват трудоемки и досадни. Питат се защо е нужно да ги правят.

 

Нека поговорим за конкретните текстови задания, давани на студентите и целите, които искат преподавателите да постигнат с тях. Разбирайки за смисъла на дадена задача, тя няма да изглежда така неприятна. Екипът на www.kursovireferati.com ще ви помогне да разберете необходимостта от споменатите учебни текстове, както и да се справите с тях.

 

Защо на студентите често се дава да правят курсова работа?

Курсовата работа може да освободи студента или да се яви като форма на изпит, както и да сформира част от оценката по дадена дисциплина. Писането на курсова работа развива творческото мислене на студентите. Тя провокира у тях изследователски търсения. За да се направи курсова работа е необходимо проучване на разнообразни източници.

Курсовата работа е научен труд, целта на който е да покаже връзката между теория и практика, кякта и степента на аналитични умения, придобити от студента. В процеса на изработката й той развива способност да селектира информация по темата,  да формира аналитично мислене, да борави с термини и академичен стил на писане, да прави научни заключения на базата на практическия  си опит, по решаването на даден проблем, да придобие нови знания, които разширяват познанията му.

Каква е целта на писане на реферат?

Възлагането на писане на реферат може да бъде по няколко причини. Една от целите е студентите  да се научат задълбочено да проучват информация по дадена тема. Освен това работата върху реферат създава у студентите умения да пишат правилно на академичен език, да изследват проблем, да доказват и да се аргументират. Писането на реферат помага да се развие умението за концентрация, дълбокото вникване и разбиране на дадена тема.

Реферата е сбита форма на науча работа, затова развива изследователските търсения на студентите. Концентрираното и изчерпателно проучване на тематката дава по-цялостен и пълен поглед върху нея.

За какво се използва казусът?

Казусът е форма на писмен изпит.  Целта му е да се анализира даден проблем и да се намерят различни алтернативни решението. Чрез този метод нагледно се изследват теоретични постановки, като в резултат те биват приети или отхвърлени. Чрез казуса се прави ситуационна връзка между теорията и практиката, като се изпробват различни техники в симулирана или реалистична среда. В процеса на работа студентът трябва да вникване в заданието, да събере информация, която да анализира и провери практически, след което да изведе резултати, да открие тенденции и да направи обобщение на проблема.

Тази форма на изпитване дава възможност да се оценят определени умения на студентите. Казусът представя как те формулират изводи, дават предложения и препоръки, предлагат иновативни идеи, креативно интерпретират проблеми, намират алтернативни стратегии и решения, преценяват риск и откриват противоречия.

При оценяването на този вид работа се взема под внимание разсъжденията на студента,  предлагането на разнообразните и креативни за решения на проблема, аргуменентацията, прилагането на актуални данни, графики или диаграми. Определящо е дали студентът е постигнал целта, заложена в казуса.

Каква е целта на развиване на тема?

Писането на тема има за цел да се покажат познанията на студента по дадена тема. Той трябва да съумее да се придържа към нея, да се аргументира, да я развие или да отговори на поставен въпрос и накрая да направи заключение.  В тази работа ще се разкрият неговите умения да се концентрира върху определена тема. Да покаже своя цялостен поглед, както и да покаже ключови детайли от нея. Мисълта трябва да следва определена логика и да завърши с вдъхновяващ финал, утвърждаващ основната теза. За да го постигне е необходимо и да се изразява добре – стилово и граматически.

Потърсете ни, ако изпитвате затруднение с писането по дадена тема.

 

Какво развива у студента писането на есе?

Писането на есе дава възможност за изказване на личното мнение, собствената представа и позиция по дадена тема. То развива умения за боравене с думи, правилно и ясно изразяване, аргументиране и обобщаване. Студентът трябва да умее да следва и да се придържа към темата, да подкрепя мнението си с утвърдени цитати, да показва находчивост и остроумие. В есето се търси дълбочина на вникване в темата и последователното й и логично развиване. Не на последно място то развива стиловите и граматически умения. За хората боравещи добре с думите, тя е прекрасна възможност да изразят своята позиция. За други точно това е пречка, да напишат иначе кратката по обем и даващата свобода писмена работа. Но винаги можете да потърсите помощ от нас.

Надяваме се вече сте добили представа защо е необходимо изготвянето на реферат, тема, казус, есе или курсова работа. Разбира се, това не прави задачите по-леки. Но в наше лице имате верен помощник да се справите с тях.

При изготвянето на текстове по ваша поръчка, те ще бъдат индивидуални, не само защото са написани конкретно за вас. Остава и малко работа, която да свършите сами – да ги прочетете и вникнете в тях, за да може добре да се аргументирате след това. Опознавайки текста написан за вас, той ще стане ваш.

В екип, с опитен помощник, вашето следване ще бъде по-леко и гарантирано успешно.
Университетът – играта на живота

 

 

 

Кога мина вторият семестър? Това се питат хиляди студенти в този момент, в който лятната сесия чука на вратата (а при някои вече е преминала и прага). Едва сега мнозина от тях осъзнават, че трябва да предадат курсова работа от 15-20 страници след броени дни, след като са имали на разположение няколко седмици или дори месеци, за да подготвят такъв сериозен труд. Чак на този етап, когато лятото вече разчупва сивите облаци, стотици разбират, че вместо да се радват на топлите лъчи и на приятна разходка с приятели, трябва да залегнат над бюрото за разработване на реферат или тема, на задачи, които са можели да отметнат толкова отдавна.

 

Ех, ако писането на курсова работа беше като игра

 

Тогава всичко щеше да бъде по-лесно и по-различно. Да си представим, че една курсова работа е нещо като електронна игра. Всички тези закъснели студенти без съмнение биха отделили десетки часове, за да й посветят вниманието си. Нещо повече – биха минали старателно през „материала”, като проучат всички подробности ниво по ниво, за да превъртят този своебразен „шутер” или „стратегия”. Проблемът е обаче, че вместо да се заемат със зададения казус или есе, тези момчета (и немалко момичета) са посветили времето си на видео игрите. Сега им се ще да не бяха пилели толкова ценни часове, за да стрелят по виртуални герои. Малко повече дисциплина можеше да спести много главоболия. Но ето че сега са на ръба да се окажат „лузъри” в университетската игра.

 

Дойде ли юни, купонът е пълен

 

А ако подготовката на курсова работа беше подобна на купон... Тогава на тази угодна на университетското обучение дейност младите биха посветили много безсънни нощи. Всъщност, може да им се наложи да го направят и сега, само че в последния момент, поставени под сериозен натиск и с риска да се изложат, след като са скалъпили тема или казус на две-на три, колкото да се явят на изпит.

 

Но вторият семестър е отминал в напълно реално посвещаване на истинските луди студентски купони и в пълно пренебрегване на задаващата се като товарен влак курсова работа. Разбира се, никой не очаква младите хора да са коне с капаци и да не обръщат внимание на забавата. Но два-три купона по-малко едва ли ще лишат повечето от тях от незабравим спомен, да не говорим, че често тези мероприятия дори изтриват спомените. Два-три купона по-малко и така належащият сега реферат щеше да бъде отдавна в минало успешно време.

 

Една курсова работа не е като истинската работа

 

Тези, на които се налага да се трудят, за да си изкарват прехраната или да си допълват доходите, естествено, не заслужават горепосочените иронични забележки. Ясно е, че за написването на курсова работа никой няма да ви даде пари, докато 12-часовите смени като сервитьорка или барман все пак се отплащат под формата на надница. И все пак стотици студенти сякаш забравят, че главната цел пред тях е преди всичко да завършат висшето си образование, като натрупат необходимия арсенал от знания по пътя. Когато фокусът се измести основно върху „истинската работа” за сметка на академичните задължения, тогава несъмнено негативният ефект е върху учебния процес и оценките.

 

Не може да се отрече, че сред учащите има и прекрасни младежи, които се справят успешно и на двата фронта – и в университета, и на работното място. За да се случи това, то ангажиментите по заработката на доходите трябва да бъде умело организирани и дозирани. Нещо, което често не е по силите на 20-годишните, които по думите на родителите и изобщо на по-възрастните „вятър ги вее на бял кон”.

 

„Сега какво правим?”

 

Любимият въпрос на катаджиите, когато спрат нарушител зад волана. Сега си го задават с тревога и множество студенти, които не са си разпределили правилно времето в течение на втория семестър. Така за една седмица ще се наложи да напишат една курсова работа над 10 страници, да предадат също така реферат по един предмет и есе по друг, за да бъдат изобщо допуснати до изпити. Ситуацията изглежда критична – възможно ли е един млад учащ се да се справи както със стреса, така и с възложените му от преподавателите задачи? Има шанс, но не е особено голям. Някои и сега си казват „Ще успея”, но някъде в подсъзнанието тлее предупреждението, че в най-добрия случай ще претупат заданията, ако са повече от едно в кратък срок от време.

 

На какво да се отдаде приоритет, ако действително задачите ви връхлитат по няколко накуп? Трудно е да се даде еднозначен отговор. От една страна, може да се стартира с най-трудното и обемно задание каквото е една курсова работа. Ако обаче има седмица до предаването, така или иначе е налице рискът тя да не бъде написана пълноценно и качествено, а същевременно за другите „домашни” изобщо да не остане време. Другият подход е да се стартира с по-леките или поне по-малки по-обем задачи като реферат или есе. Тогава обаче курсовата работа ще бъде съвсем претупана, ако изобщо стигнете до края на нейното съставяне.

 

Потърсете експерти за съвет и помощ

 

Досега не сте търсили „аутсорсинг” по изпълнението на университетските задания. Но ако сесийно или предсесийно ви е затрупала лавина от ангажименти, то вече се замисляте за външен подизпълнител. В www.kursovireferati.com ще откриете професионалисти, които могат да помогнат не само с редакцията, но и с написването на някоя от задачите. Ако става дума за курсова работа, то дори и при нас това няма как да се случи за ден или два – стандартният срок е седмица. Не очаквайте чудеса, но тук е последният шанс на окъснелите студенти, които през семестъра са се отдали на игри и купони.

Правилната оценка на времето е ключова за успешния студент

 

 

Невинаги е лесно да се предвиди колко време ще отнеме конкретна задача от учебния процес. В рамките на един семестър студентът обикновено трябва да напише поне една курсова работа, да разработи казус на определена тема, а есе и реферат се възлагат дори и по-често. Никак не е рядко да си помислим, че това, което ни предстои да свършим, ще бъде изпълнено бързо. Но когато се заемем вече по същество със заданието, излиза, че процесът далеч не е така гладък и безпрепятствен, а времето, необходимо за качествено изпълнение на задачата, е значително по-голямо от първоначално плануваното.

 

Колко дни да отделим за написването на курсова работа?

 

Невъзможно е да отговорим просто така на този въпрос. Трябва да имаме някакви параметри пред нас, за да можем да пресметнем дори и възможно най-грубо колко време може да отнеме такъв обемен труд. Да, обикновено една курсова работа изисква повечко страници, макар че някои преподаватели могат да бъдат доволни и на 4-5 изпълнени със съдържание листове формат А4. Това зависи до голяма степен от спецификата на конкретната дисциплина. Но да приемем стандартния случай, в който заданието трябва да надхвърля като размер 10 страници. Колко дни са необходими, за да се състави такава курсова работа?

 

Не по-малко от страница на ден, като това може дори да звучи като доста оптимистичен вариант. По-реалистичният подход е да си предвидите поне 50% по-дълъг срок за изпълнение на задачата, дори и да смятате, че ще имате сили да я свършите по-бързо. Ако говорим за есе или реферат, тогава наистина е напълно постижимо всичко да бъде готово за два или три дни, но при съставянето на курсова работа това е немислимо да се случи толкова скоростно.

 

Ясно е, че няма как да се пристъпи непосредствоно към самото писане. Преди да се стигне до този етап, задължително трябва да се събере достатъчно информация по въпросната тема. А откъде да се намери тази информация? „Лесно е, всичко има в интернет” – бихте казали. Внимавайте, не е точно така. Действително, глобалната мрежа отваря пред нас милиони врати, а в необятния океан от факти и истории могат да се намерят достатъчно, които да ви послужат при писането на курсова работа. Но нали сте наясно, че не всичко в интернет е проверено и доказано? Никак не е изключено да се натъкнете на „фейк нюз”, на лъжлива информация, която да ви подведе, и съответно да построите цялата си тема върху изцяло погрешна основа.

 

Ровете в мрежата, но не се опирайте само на това „браузване”. Посетете библиотеката, тя не е само за праисторически хора, които са виждали живи динозаври (или поне така си мислят някои учащи се около 20-годишната си възраст). В читалнята могат да се открият неподозирани богатства, които, колкото и да се изненадате, са неоткриваеми онлайн. Нормално, ако не са били дигитализирани – качването на такава информация е доста трудоемко и изисква сериозен ресурс, така че доста от източниците все още са само физически, а не виртуални. Освен това в края на вашата курсова работа трябва да изредите и библиографията. Доста несериозно е, ако всичките ви източници започват с www., а не присъства нито един документ или книга по темата.

 

Процесът на събиране на информация, когато става дума за курсова работа с обем над 10 страници, може да отнеме седмица, две или дори повече. Това зависи вече от конкретната тема. При една разработка може да е достатъчно намирането на 3-4 по-сериозни източника, които да позволят относително бързо акумулиране и синтезиране на данните. Други задачи обаче изискват доста по-детайлно преминаване през определен материал, за да се натрупа необходимата маса от факти и изводи, нужни за съставянето на академичния труд.

 

След това самото написване на курсовата работа не се случва толкова бързо, колкото би ви се искало. Първо, трябва наново да премините през всички записки, да съставите поне една чернова, която след това да препишете наново, докато започне да се доближава до крайния резултат. Да, при пълна отдаденост и оптимална концентрация писането и редакцията може да се осъществи в рамките на няколко дни до седмица. Но отново повтаряме – добре е да си оставите буфер във времето. Ако си мислите, че можете да изпълните задачата за 5 дни, планирайте я за 7. Така е по-малко вероятно да претупате важни детайли или да пропуснете нещо съществено.

 

Седмица или две преди сесията вече е късно да правите планове

 

Ако не сте преминали през етапите, описани по-горе, а до предаването на съответната курсова работа остават 10-15 дни, то вече няма много време за планиране. Трябва или да включите на суперинтензивен режим на действие, или да помислите за резервен вариант. Такъв могат да ви предложат професионалистите от www.kursovireferati.com, които са на разположение в най-напечените моменти от учебния процес.

 

Ако не сте стартирали с писането на курсовата работа, външен подизпълнител може да направи това за вас „от-до” – срещу съответното заплащане, разбира се. Ако пък сте стартирали, но сте попаднали в задънена улица или не сте си преценили правилно времето, отново можете да потърсите помощ. Имате ли частично или напълно готов текст, но не сте уверени дали е добре написан – пак е добре да се обърнете за мнение и съвет към хора, които разбират от материята.

 

Но дори и най-бързите професионалисти не работят със скоростта на светлината. Ако изведнъж сте осъзнали, че трябва да предадете курсова работа след 3 дни, а обемът е двуцифрено число страници, то е почти илюзия да успеете. И най-големите експерти няма да ви обещаят, че ще успеят за толкова кратък срок, тъй като не са склонни да претупват работата си и държат на крайния резултат. Правилната оценка на времето е ключова за успешния студент.

 

 

Подготовка на реферат, есе, тема или казус

 

Здравей, приятелю!

Време е да се позанимаваме с това.

 

 

Нека заедно с теб потърсим отговори на сборният въпрос: как се подготвят качествени реферат, тема, есе, казус или курсова работа.

 

Когато поставената ти задача е: Да измислиш, напишеш и предадеш реферат, който да бъде подобаващо оценен- много вероятно е това да предизвика стрес в теб.

Но… не се притеснявай.

 

Сайта www.kursovireferati.com  може да ти послужи като верен другар в това начинание- да предадеш реферат, който да получи отлична оценка.

 

Я да видим сега, как ще избегнеш и излишният стрес при разработване на тема. За да се разработи хубава тема, която да бъде наситена със съдържание, смислена и добре подредена, изисква много неща и то все важни. Готов ли си?!

 

Есе на тема „ …………………”. И ти си каза- „ Какво пък, ще развихря въображението си ”.

Добре, съгласни сме.

Обаче, чакай малко, поспри се и помисли…………………………………….

Наистина ли ще ти е достатъчно само въображение за да финализираш проекта есе и след, което да получиш оценяването, което гониш.

 

Дали не е, по-добра идея да потърсиш   www.kursovireferati.com  за своята тема или есе?!

 

В съвременният свят ежедневието ни е адски забързано. Всеки човек ежедневно гони своите задачи. Времето все по-рядко ни достига за да се справим с всичко. По тази причина трябва да сме много добре организирани, за да не пропуснем или забравим нещо. Защото това „нещо”, понякога може да ни коства много.

 

Ние сме убедени, че ти искаш да бъдеш успешен. За да спестиш твоето ценно време и за да не пилееш излишни пари там, където не трябва:

www.kursovireferati.com е на твое разположение.

 

Разработката на казус е сложна задача. Тя е свързана с много добра подготовка, която изисква време за подбор на информация. Но това не е всичко, приятелю. После следват и задълбочени анализи и синтези, за да се оформи една добра работа- разработен казус, носещ подобаваща оценка.

Ти, готов ли си да направиш това, сам и в необходимия срок?!

 

Ако отговора е не, вече знаеш към кого да се обърнеш- за да получиш качествен продукт.

 

Курсовата работа на всеки завършващ своето обучение, е най-важният елемент.

И след като е „най-важният елемент”, за нея трябва да се отдели най-много време и внимание. За да няма после „Беше ми много приятно, чао и мерси, ще се видим догодина”.

Всеки ученик или студент, особено накрая, чака с нетърпение своето успешно дипломиране. Вземането на курсовата работа в ръце е тясно свързано с оценката от нея.

 

Времето е пари. Съвременна сентенция, която е истински вярна. В нея има един скрит смисъл, който може да бъде тълкуван по няколко начина.Основното тълкуване е, че губейки време, ние губим пари. Чувайки това, в главите ни изниква следващото важно нещо: Не трябва да позволяваме да губим „излишни” време и пари, ако искаме да бъдем успешни.

 
Науката на успешния учебен процес

 

 

 

Всички науки влизат в действие по време на учебния процес. Не вярвате ли? Само защото сте студент от хуманитарния профил, не значи, че и точните дисциплини не играят своята роля във вашата подготовка. Така де, как иначе да си обясним, че не ви е останало време да си напишете курсовата работа? Уж още в началото на семестъра сте впрегнали математическите си познания, за да изчислите колко време ще ви бъде необходимо, за да изпълните конкретното задание. Само че малко след това се появява „химия” между вас и едно момиче (момче), която променя уравнението. И така изведнъж се оказва, че физическите закони някакси рязко са се променили, времето се е свило, въпреки че не сте пътували със скоростта на светлината. Виновна е дори и географията, тъй като личният ви GPS твърде рядко ви е насочвал към основните локации за писане на курсова работа – университетската (или градската) библиотека и бюрото с компютъра.

 

Време ли е да се правят трагедии или все още можем да спасим ситуацията с друг литературен жанр? Може би не е толкова късно. Преди всичките ви академични планове да са отишли „на кино”, продължава да съществува и вариантът за холивудски хепи-енд. Какво трябва да направите, за да не влезе в историята тази лятна сесия като неуспешна? Явно ще се подложите на голям стрес, за да успеете да избегнете поражението на всяко едно ниво. Ако, разбира се, сте се сетили да започнете действия едва сега.

 

А при положение, че вече сте задвижили процеса по-рано, но просто не сте планирали оптимално разпределението на времето, вероятно положението е поправимо. Професионалистите, които работят в www.kursovireferati.com са готови да ви подадат ръка или направо да ви хвърлят спасителен пояс. Можете да се доверите за пълно или частично ангажиране при съставяне на проблемната курсова работа, за да успеете да я предадете в срок.

 

Ако сте започнали вече с писането, стигнали сте донякъде, но ви връхлитат изпит след изпит – прехвърлете остатъка от заданието на външен изпълнител. Така все пак ще бъде използван и вашият труд, който ще бъде допълнен и обогатен, а освен това ще бъде и структуриран по възможно най-добрия начин, за да увеличи шансовете ви за добър успех.

 

А може би дори не сте започнали да пишете пустата курсова работа? Може би все още има шанс. Ако до предаването на завършената задача остава повече от седмица, обърнете се към експертите и те ще се опитат да ви измъкнат от затруднената ситуация.Социалните мрежи – „убиЕйци” на образованието

 

 

Младите хора прекарват толкова време в интернет и особено в социалните мрежи, че тотално неглижират своето образование. Ако вместо да „цъка” в Instagram и да „лайква” във Facebook, Пешо, Гошо или Тошо беше отделил същите тези часове, за да прочете и да пише по възложената му курсова работа, резултатът нямаше да бъде толкова плачевен. Така де, никой в Twitter няма да го спаси от поправката на септември, която може да опъне дебела сянка над очакваните летни купони, тъй като не се знае дали след това всичко ще продъллжи „на есен с песен”.

 

„Старците” само мрънкат, защото не разбират новата вълна

 

Това също до голяма степен е вярно. Един човек на средна възраст, който има във визитката си висше образование, със сигурност може да обясни много по-добре какво е курсова работа или реферат, нищо че е бил студент преди двайсетина години, отколкото да осъзнае какви са „трендовете” в социалните мрежи. А те могат да бъдат и много полезни, защото наистина носят много информация, която достига до милиони хора за минути, дори секунди. Но така, както Facebook дава връзка към редица полезни факти и места в интернет, така също тази социална мрежа (или която и да е от популярните, които не са професионално насочени) бълват тонове „фейк нюз” и откровени скудоумия. Така че истинската мъдрост се постига тогава, когато човек може да отсява ценното от плявата.

 

Може ли да се напише курсова работа с пост във Facebook?

 

Преди десетина години такъв въпрос би звучал абсурдно. Сега обаче не е съвсем така. Предполагаме, че мнозина първокурсници са убедени, че ако зададат няколко въпроса на своята „аудитория” в социалната мрежа, то ще получат достатъчно отговори, за да напишат цяла курсова работа. Или хайде – поне да оформят есе или да разработят реферат. Колкото и странно да звучи за „старата школа”, този подход може да има своите ползи. Със сигурност студентът ще трябва да мине и през книгите и четенето, но ако си е подбрал правилната публика, то може да получи ценни съвети в каква посока да поеме и какви източници да ползва при търсенето и събирането на информация.

 

И тук, естествено, отново идва на дневен ред въпросът с филтрирането и синтезирането на полезните от безполезните и дори вредните съвети. Под един пост (или „туит”) в социалната мрежа могат да се разгорят абсолютно безпредметни дискусии, които при това да отклонят темата в грешна посока и повече да объркат питащия, отколкото да му помогнат. Ако учащият реши да приема Facebook, Instagram или Twitter като просто една референция на чуждите мнения по пътя към събиране на фактите за обемната курсова работа, това може и да бъде полезно. Разчита ли се обаче „постващите” да дадат основните насоки и тези в този студентски труд, пък и в някой по-малко обемен като реферат или есе, тогава питащият може да бъде засилен в тотално погрешна посока.

 

„Стига с тези компютри! Защо не стъпите в библиотеката?”

 

Това биха казали хората от „старата школа”, които хем са прави, но не съвсем. Да не се ползват богатите възможност на съвременните технологии е меко казано неразумно, а да се иска от млади хора да се посветят изцяло на зубренето на текстове от старите книги не звучи адекватно. Но пък и да се залага само на източници от интернет при писането на курсова работа също не е удачен вариант. Вече споменахме проблема с многото плява в мрежата, нали? Не че в библиотеката всичко ще ви бъде полезно и все пак там има хора, които селектират съответните произведения, за да попаднат те в архива и да се ползват от посетителите и абонатите. Така че е извършена една филтрация, която отсъства (поне на пръв поглед, тъй като Google знае за нас повече неща, отколкото ние самите знаем) в интернет.

 

Като стана дума за Google, търсената на полезна информация в уеб пространството също не е толкова лесно и винаги достъпно. Търсачките са настроени да работят според по-общо валидни алгоритми, които могат и да не бъдат полезни, когато се издирват факти за индивидуален проект, какъвто е една курсова работа или реферат. А когато темата е и по-специфична, се очертава да падне голямо ровене, преди да се открият необходимите „тухлички”, които да построят „сградата”.

 

Социалната мрежа дава второ мнение – имате нужда от него

 

Всъщност, Facebook може да даде не само второ, но и трето, пето и десето мнение, което да обърка студента, търсещ начин да състави добър реферат или да напише оригинално есе. Допълнителното мнение и съвет, разбира се, са от полза, въпросът е от кого ще ги получите. Ако специалността ви е от хуманитарния профил, то можете да се насочите към специалистите от www.kursovireferati.com . Експертите, с които ще се свържете, могат да ви дадат както базови насоки, така и цялостни решения при написването и оформянето на курсова работа от 10 или 20 страници.

 

А ако сте отделили твърде много време на „лайкове” и „туитове”, ако смятате, че нямате много време да се справите сам с възложената задача, ние също сме насреща. Имайте предвид, че когато трябва да се напише курсова работа от десетина страници или повече, няма как да очаквате това да се случи за ден-два. Разумният срок, който даваме, е седмица, понякога и повече в зависимост от темата и сложността на заданието. Наясно сме, че понякога изпълнението трябва да е по-бързо, което обаче води и до по-висока цена на труда на нашите специалисти. Така че – ценете времето си, както и това на другите. И заповядайте при нас, ако не сте сигурни какво да правите с университетската задача, която ви е възложена!

 

 

 

  

"Реферат,есе,тема,казус или курсова работа

-трудни задачи ли са това?!"

 

Тук се крие отговора на този въпрос.

 

 

Да напишеш един реферат може да ти изглежда сложно.

 

Но аз ще ти кажа, че заедно с www.kursovireferati.com можеш да обърнеш палачинката и от сложно да се превърне в супер лесно начинание.Единственото, което се иска от теб е да посочиш темата на зададения реферат.

 

Няма как да не си чул, често срещаният израз: “Заедно можем повече”.

Повярвай ми, в действителност наистина е така.Веднага, още в този момент ще се обоснова какво имам предвид с ‘наистина е така’.

 

Давам пример:

Днес ти поставиха задача- писане на реферат и ти имаш силното желание да блеснеш пред твоя преподавател с реферата, който ще му представиш, но се претесняваш как да стане това, е аз имам отговор на този въпрос- Заедно ще изградим твоя реферат, който с гордост да представиш.

 

Или пък, твоята задача е есе.Как се подготвя едно хубаво есе?Какво е нужно за да може твоето есе да стане един добре завършен продукт?

 

Съществуват някои основни правила, които е препоръчително да спазиш за да оформиш своето есе.Но уви, дали само спазването на тези правила ще е достатъчно,  за да си сигурен, че вече наистина си готов с поставената задача?

Аз смятам, че не.

 

А също така, има и някои доста съществени тънкости при оформянето на есе, които могат да бъдат уловени, само с професионално око.За да бъдеш сигурен и спокоен при предаване  на есе ти, за да бъде подобаващо оценено то, идва необходомостта от ползването на жокер ‘помощ от приятел’.

 

Защо ли пък този жокер да не бъде сайта www.kursovireferati.com

 

Ако пред теб на дневен ред стоят проблемите- развиване на тема или разработване на казус.Нека да разгледаме и тези въпроси.

 

Как да развиеш една тема или разработиш казус, което да ти осигури добрата оценка,която със сигурност заслужаваш?Предходния въпрос, поражда след себе си и следния въпрос:

 

Способен ли си сам да направиш това?!

 

Няма нищо лошо в днешно време един интелигентен човек (какъвто си ти), да потърси професионално съдействие, когато му е необходимо.И не само, че не е лошо, а дори е препоръчително, защото така се прави.

 

В наши дни отвсякъде гъмжи с информация.Страшно голяма е отговорността, от къде и как да си вземеш правилната и точна такава.Защото, ако разчиташ само на себе си и направиш дори и само една грешна стъпка при подбора на информация, това може да ти изиграе много лоша шега.Бъди много внимателен.

 

Когато дойде време за курсова работа, това означава, че вече си на финалната права, която ще те отведе към твоето дипломиране.

 

Не трябва да подценяваш този момент- изготвянето на курсова работа.

 

Правилният подбор на професионално съдействие, ще ти гарантира успеха.

Този подбор включва :

1.Да избереш партньор,  който ще изпълни качествено поставената от теб задача.

2.Да избереш партньор, с когото ще договорите разумни срокове за изпълнение

3.Цената, която ще платиш ще отговаря на това, което ще получиш като готов продукт.

 

Ако някоя от тези закономерности се наруши- няма как да се получат нещата, така както трябва.Обещае ли ти някой, безумно кратки срокове или супер ниска цена, значи нещо не е наред.Бъди много внимателен с подбора.Не предприемай риск, точно с курсовата си работа, която ще ти осигури успешното дипломиране.

 

www.kursovireferati.com- Риск няма!!!

 

Напиши „есе” – спечели къща!

 

 

Не може да не сте попадали на тази история от преди няколко месеца. Като оставим настрана, че целият сценарий се беше класически пример за „фейк нюз” – как еди-кой си подарявал къща някъде в САЩ, само на „цената” на едно есе, то реакциите показаха и нещо друго. Мнозина наистина написаха „есе”, без изобщо да знаят какво означава това понятие. Хиляди се хванаха на „кукичката”, като сметнаха, че е достатъчно да натракат три букви на клавиатурата и толкова – остава им късметът да се надяват на голям палат някъде в щата Уайоминг (или пък Охайо, все едно)!

 

Оказа се, че малцина знаят как се пише есе

 

Или поне тези, които наистина са наясно, не се подведоха по елементарната уловка от електронните медии и социалните медии. А всъщност това е възможно най-свободният като форма, съдържание и дължина вид текстово произведение, което се изисква от учащия по време на образователния процес. Това е и вид текст, който може да се открие и сред произведенията и на някои от най-великите представители на световната литература. Едно есе може да бъде истински шедьовър и няма нищо общо с елементарни въображаеми конкурси, в които „джакпотът” е къща в Щатите.

 

Свободната форма на едно есе ясно сочи, че този тип текст има място сред хуманитарните дисциплини във висшето образование. Същевременно е абсолютно немислимо да се пише такъв текст в някоя от точните, природни специалности. Може да се развие курсова работа или тема по математика, информатика или физика, но есе – някак-си не си го представяме, когато в един труд трябва да бъдат намесени много числа и формули. Когато обаче темата е свързана с повече лични разсъждения, когато не се базира толкова на природните закони, а на други науки като психология, социология, културология например, то есето предоставя оптималната форма за изразяване.

 

Означава ли това, че можете да пишете каквото и колкото си искате?

 

Не съвсем. Действително, едно есе предоставя много повече свобода на действие и структура, отколкото да речем една курсова работа, при която има предварително зададена тема, структура и обем. И все пак, когато трябва да напишете есе, то е малко вероятно да сътворите текст от 10-15 или повече машинописни страници. Обикновено като дължина този вид произведение се изисква да бъде кратко, но не и твърде кратко. Да, има примери за текстове от по няколко изречение, които също спадат в графата на есетата, но когато получите такова задание в университетския живот, то по всяка вероятност се търси обем от около три до пет стандартни страници.

 

Колко време написването на есе? Отговорът е относителен и индивидуален. Възможно е да успеете за час или два, наистина е постижимо, но не за всеки. Една седмица пък изглежда като излишна разточителност на време. С малко повече концентрация и без излишно разтакаване едно есе може да бъде измислено, написано и редактирано за два или три дни. Това включва съставянето на една чернова, която се оставя да „отлежи” за няколко часа или за една нощ, последвано от връщане към същия текст на свежа глава. Вторият прочит може да роди нови идеи, които да доведат до допълване на текста или пък до отстраняване на изречения и пасажи, които вече изглеждат неуместни.

 

Въпреки че съдържа свободни и лични разсъждения, които не е задължително да кореспондират с някаква официална теза, едно есе не е поле за графоманска изява и за празни приказки. Така, както една курсова работа има своята структура, така и този по-кратък вид текстово изразяване трябва да следва логична и смислена последователност в изразяването на мислите. А освен това при писането на есе е задължително позоваването и придържането към фактите – все пак не става дума за научна фантастика, за описване на същества с 6 крака и 8 глави, а за процеси и явления, наблюдавани в реалния човешки живот.

 

Да обобщим: създаването и оформянето на есе се базира върху реални факти и събития, а самият текст представлява разсъждения върху тези факти и събития. Когато студент си избере да създаде текст за Стокхолмския синдром в програмата по психология (независимо дали иде реч за специаността или само за една дисциплина от семестриалния курс), то той трябва да бъде наясно какво представлява това понятие. Пишещият трябва да обясни явлението, да даде примери от реалността, а свободните размисли вече са свързани с това какво например би могло да предизвика пораждането на симпатия и съпричастност от похитения към похитителя (каквото всъщност означава Стокхолмски синдром), но и при тях позоваването на чужди мнения и сравняването им също може да бъде част от подхода.

 

Тогава какъв е проблемът?

 

Да речем, можете да научавате готови понятия, но ви е трудно да развиете собствени разсъждения. Нямате сериозни проблеми да напишете курсова работа от 20 страници, когато тя се базира на прочитането на няколко тома с литература и синтезирането на информацията. Когато обаче трябва да развиете по-свободната форма, се чувствате несвойствено и не знаете откъде да подхванете. Хуманитарните специалисти от https://www.kursovireferati.com са готови да ви помогнат – може и само с насоки, а в краен случай и с написването на целия текст. Но имайте предвид все пак, че едно есе изразява вашата същност и мисли, т.е. поне основата и черновата трябва да произлизат от вас, а за нас да остане доразвиването на идеята и оформянето й в интересно за четене и смислено като съдържание изложение.

 

Срокът за създаване на есе без съмнение е по-кратък от времето, необходимо за написването на курсова работа. Но все пак не се залъгвайте, че всичко може да се случи от днес за утре. Това го няма в реалния живот, както и не е възможно да спечелите къща в Щатите, ако напишете „есе” в социалните мрежи.

 

 

 

"Как да подготвя успешно своя реферат, есе, тема, казус или курсова работа"

 

Това е въпрос,който всеки студент в даден момент си задава.

 

 

Ти си студент, който държи на доброто си представяне. Това само по себе си означава, че се нуждаеш от задължителната помощ на професионалисти.

 

Ако пред тебе днес стой въпроса - как да се сдобия с един добър реферат на поставената ми тема, отговора е тук https://www.kursovireferati.com

 

Но, ако все пак се двоумиш как да постъпиш за да получиш един стойностен реферат, един съвет:

 

Не прави компромис с подбора на професионална помощ. Заложи на качествено свършената работа.

 

Или може би имаш да пишеш есе и се притесняваш, дали това, което е в главата ти ще се хареса на преподавателя. Спокойно... имаме решение на този казус. Писането на есе е уж супер лесна задача,но уви съвсем не е така. За някой важни тънкости ,които ще направят идеално твоето есе можем да те светнем веднага, не се притеснявай да ни потърсиш. Ние сме тук и работим именно за хора като теб.

 

Ти ходиш на лекции, подготвяш се усърдно, но никога не можеш да бъдеш убеден в това,че сядайки сам ще можеш да развиеш блестящо една тема по конкреното ти задание.И тук,точно тук идва нашето решение специално за теб.

 

Да развием заедно тази тема, за да пожънеш максимални успехи,да получиш оценката,която заслужаваш и да ти покажем,че развиването на една тема ще бъде доста забавна игра.

 

Например - разработването на казус. Ако за теб, студенте, това е сложна задача, свързана с анализи,синтези,събиране на литература и допълнителна информация, то за нашите сътрудници не е. С твоето съдействие ще изготвим перфектна разработка на зададения от теб казус,което ще ти гарантира добрата оценка, която заслужаваш.

 

След дълги години студентски труд идва и дългоочаквания момент на дипломирането,

финала на всички трудности през, които премина, което със себе си води и необходимостта от направата на курсова работа. Курсовата работа е адски много отговорна задача, имайки предвид, че тя ще ти осигури успешното дипломиране.

 

Изготвянето на курсова работа е дейност, която в никакъв случай не трябва да бъде подценявана. Тя е финалния щтрих на твоите дългогодишни усилия. По този повод, предложението ни към теб е: нека заедно поставим този финален щрих.

С други думи казано качествената курсова работа е “черешката на тортата” на цялостното ти представяне в университета. Нямаш право на провал тук…. в никакъв случай - нали?!

 

Като студент, който държи на своето име, на добре свършената работа и на доброто си представяне в университета,което трябва да бъде подобаващо оценено е много важно да заложиш на съдействието на професионалисти, които няма да те издънят нито със сроковете, нито с качеството на продукта, чието изпълнение възлагаш.

Обобщено казано, мисля,че вече добре разбра - https://www.kursovireferati.com - твоят приятел, на когото можеш надеждно да разчиташ в своето студентство. Забележи, написах ”приятел” , а не “партньор” и това не е случайно. Тънкият момент е в това, че “партньори” означава, че взаимоотношенията са само на ниво размяна пари –услуга (продукт) и всичко спира до там. А приятел е този на когото наистина му пука какво ще направи за теб, не просто да спази някаква уговорка, а да я спази по възможно най-добрия начин,който да ти гарантира сигурен успех и спокойствие. Какво по-хубаво за теб, от това да ти се гарантира едно спокойствие?! Но има и бонус - УСПЕХ . Именно това към което се стремиш - нали?
Пролетта дойде, но... отделете време и за вашата курсова работа!

 

 

„Пролетта дойде, къде си бе, момче”... Мнозинството от настоящите студенти са били още ученици, а вероятно и по-малки деца, когато излезе прословутата песен на Ъпсурт. „Пролетта дойде” увеличава желанието на младите за веселие и страсти, а със затопляне на времето на учащите все по-малко им се седи в библиотеката или пред компютъра, за да отделят време за поредната курсова работа или реферат. Академичните задачи нерядко се оставят за последния момент, когато обаче време не остава, системата се претоварва и пролетното вдъхновение се превръща в летен кошмар.

 

И все пак, съвестните студенти знаят как да разпределят времето си, без да се лишават от моментите на безгрижие и забава. Вторият семестър почти винаги е по-натоварен от първия. Съответно, не само лятната сесия е с повече изпити от зимната, но и в повечето случаи се налага да се напише повече от една курсова работа. Като част от обучението и съответното оценяване в учебния план влизат реферат или казус в съответната дисциплина, като тези ангажименти могат да възникнат доста преди юнската изпитна треска. Това че второто полугодие на учебната година е едва в началото си, не означава, че учащите не могат да свършат полезна и необходима работа още отсега.

 

Първата стъпка винаги е важна

 

И колкото по-рано я направите, толкова по-далеч имате шансове да стигнете. Започнете с планирането – на първо място изяснете за себе си (поне приблизително) каква натовареност ви очаква в предстоящите седмици и месеци, за да избегнете ненужно прегряване и претоварване. Да речем, че сте втори курс в хуманитарна специалност и трябва да напишете курсова работа с обем над 20 страници. Доста рисковано би било да отложите изпълнението на тази задача за май, да не кажем и по-късно. Естествено, зависи и от срока, който ви е поставен. Но ако въпросната курсова работа е свързана със събиране на значителен обем от информация, то тогава ще трябва да посветите време, за да получите тази информация, за да можете да я асимилирате и синтезирате, преди да предадете вашия труд на преподавателя. Разбира се, не всичко може да се разчете до минута, затова по-добре си дайте аванс, а ако успеете да приключите по-рано от предвиденото, толкова по-добре за вас. Тогава „Пролетта дойде” наистина може да зазвучи с един жизнерадостен тон... преди следващия ангажимент с реферат или есе по друг предмет.

 

В днешно време все повече се употребява вносният термин „мултитаскинг”. Знаете какво означава вероятно – способност да вършите няколко неща едновременно или по-скоро паралелно. Наясно сте вероятно, че по време на семестъра, а и през сесията също ще имате своите периоди на „мултитаскинг” и ще трябва да съставяте курсова работа по една дисциплина, докато в същия месец пишете есе по друго и развивате тема по трета. Не е лесно да се действа на няколко нива, но понякога е неизбежно, което обаче води до объркване и несигурност.

 

Имате нужда от съвет?

 

Можем да ви го дадем. Ако сте студент в хуманитарна или икономическа специалност, ако ви е възложено написването на обемна курсова работа и не знаете откъде да започнете и как да организирате усилията си, няма нищо лошо и грешно в това да попитате.

 

Не е осъдително, ако един млад човек не е съвсем наясно какво и как точно трябва да свърши. Преподавателят няма време да ви обърне внимание, за да ви обясни как конкретно би искал да изглежда въпросната курсова работа. Има и трудни като характери лектори, които биха се подразнили, ако ги запитате как се пише курсова работа или реферат. Ще реагират сприхаво на вашия въпрос, а може и да ви запомнят с лошо, което да се отрази впоследствие при изпита. Разбира се, при възможност търсете съвет от академично лице във вашето учебно заведение, но ако това е невъзможно или се притеснявате от реакцията, то ние също сме насреща.

 

И понеже става дума за курсова работа, а не за дипломна защита, то рядко преподавателят ще се съгласи да хвърли око на черновата. Събрали сте информацията, но не сте сигурен дали сте я структурирали правилно, дали изложението ви е подредено по най-добрия начин. Не на последно място графичното оформление на една курсова работа, дори на един реферат или есе също играят своята роля за бъдещата оценка. Така че не е грешно да потърсите външно мнение, което да ви увери, че сте свършили добра работа или пък да ви даде насоки върху потенциалните недостатъци, които е добре да се отстранят, преди да бъде предаден съответният продукт.

 

„Нямам време да я напиша сам тази курсова работа”

 

Не се оправдавайте отсега. Имате още време. А и един реферат или есе не отнема толкова много. И все пак, наясно сме, че когато наближи май, още повече юни, при нас ще идват все повече млади хора с молбата да им напишем курсова работа, есе или реферат. Тъй като „пролетта дойде”, мнозина ще се отдадат първо на купона и на доброто настроение, а после ще мислят за учението. Чули сме оправдания от всякакъв род, така че едва ли ще ни изненадате. От друга страна, знаем, че младите хора са изобретателни, особено когато трябва да намерят обяснение защо не са успели да си свършат работата навреме.

 

Но някои просто идват и казват: „Не мога” или пък „нямам време, работя”, или „не разбирам”. Честността ще бъде оценена от вас, въпреки че преподавателят едва ли ще бъде доволен, ако знае, че друг ще се потруди вместо вас. И не забравяйте, че ние сме готови да помагаме, но нямаме машина за генериране на курсова работа – всичко се върши от хора. Не разполагаме с алгоритъм за писане на реферат, на нас също ще ни бъде необходимо време. А срокът за изпълнението зависи както от обема на поръчката, така и от нейната сложност.

 

Обърканата година на един първокурсник

 

 

Ако вече сте прескочили една лятна сесия и сте успели да запишете втората си година в университета, то следващите редове не се отнасят за вас. Или са се отнасяли в някакъв етап и някаква степен. Сега вече знаете що е то курсова работа, през какво преминавате в рамките на първия и втория семестър, какво значение играят заверките и присъствията. Наясно сте с какъв стрес се сблъсква учащият през май и юни, когато написването на тема се редува с изпит, след това още един след два дни. Може би сте запознати и с чистилището на фразата „Отивате на поправка”, която може почти да провали цялото лято.

 

Но ако сте „заек”, с много неща се сблъсквате за първи път. Някои от тях ще ви харесат много – например това, че по време на лекции много рядко някой се занимава да пише отсъствия. Е, при упражненията не е така – присъствието се следи, особено в специалности, свързани с точните науки. Истината е, че самостоятелността на човек се увеличава, но с това нараства и личната отговорност. Ако досега родителите ви са следели дали ставате навреме и дали не закъснявате за училище, то вече няма кой да следи часовника вместо вас, особено ако сте се преместили да учите в друг град. Няма вече домашни всеки ден, но има други сериозни задания като курсова работа или тема – за някои от тях срокът е в началото или точно преди изпитната сесия, други трябва да се предадат по време на семестъра (досега този период ви е бил познат като „срокът”).

 

Вече усещаш свободата. Но тя може да те подхлъзне

 

Да, така както мама и тате ги няма, за да следят дали не трупате закъснения и отсъствия, така те не са покрай вас и в обшежитието и квартирата. Юхуу, време е за купони, гаджета, веселба, никой не може да те спре. Излизаш, когато си решиш, прибираш се, без да се съобразяваш с часа – изобщо всичко е прекрасно. Само че не забравяй – все пак основно си отишъл от Пордим в София (или от Куртово Конаре в Благоевград, например), за да учиш. Партито е сладката страна на студентския живот, но неговата същност е именно в това да усвоиш нови знания, да напишеш курсова работа, която да ти отвори очите за информация, която досега не си знаел, да развиеш една тема, за да разгърнеш мирогледа си и да се подготвиш за сериозната част от живота. Защото тази сериозна част неизбежно идва, колкото и да се опитваш да я финтираш.

 

И все пак, едва първи курс си. Не е осъдително да изпитваш колебания, да има залитания. Може би и избраната специалност не е за теб – записал си я, колкото да се измъкнеш от къщи. Напълно е възможно още първата курсова работа да се окаже сериозно препятствие по пътя към висшето образование или пък да си дадеш сметка от труда, който полагаш по нея, че тази тема не е областта на развитие, която търсиш. Едно от най-хубавите неща на младостта е, че имаш право да опитваш и че повечето грешки са поправими, защото цялото време на света е пред теб. Особено когато си първокурсник, хоризонтът е толкова широк и необятен, че не виждаш нито сивите нюанси, нито високите препятствия. А те са там.

 

Не искаш и да слушаш „старите”

 

Така де, вече си излязъл от училището, стига са философствали. Ти вече сам (сама) се оправяш. Дори и да грешиш, учиш се от грешките. По-възрастните ти казват, че в живота има доста по-сложни неща от една курсова работа, инстинктивно осъзнаваш, че е така, но все пак не можеш да ги разбереш на този етап. Всеки ден се срещаш с нови хора, комуникацията ти носи увереност, че можещ да говориш компетентно почти по всяка тема. Да намираш себеподобни и да печелиш одобрение от тяхна страна се оказва доста по-лесно, отколкото в годините на средното образование. Нерядко аутсайдерите в училище се променят тотално в университета.

 

Но почти всички са неособено ориентирани в първата си година във ВУЗ-а. Какво е това курсова работа, как се подготвя, как се оформя? Не е точно като домашно, защото не се свежда до решаването на 3 уравнения или до написването на есе по произволно избрана тема. Става дума за по-сериозен труд, често и доста обемен, съставянето на който изисква доста повече от ден или два. Ровене в библиотеката, натрупване на информация – интернет не е универсалното решение, въпреки че там наистина могат да се намерят доста факти и насоки.

 

Най-общо казано, ако ти е зададена курсова работа от 10 страници на тема от хуманитарните дисциплини, то от първата стъпка до завършването няма как да изминат по-малко от 15-20 дни. Правиш план, събираш данните, постепенно започваш да ги наслагваш в чернова, която ще преработиш един-два пъти, ако наистина подходиш старателно към задачата. След това е задължително да прочетеш всичко от началото до края, за да си знаеш какво предаваш за оценка – нищо чудно да се наложи още една оценка. И е напълно възможно да не можеш да си дадеш реална сметка дали си написал качествена или посредствена курсова работа.

 

Не се притеснявай да питаш

 

Ние сме насреща. Можем да свършим всичко вместо теб, но ако си още първа година, те съветваме да не бързаш с търсенето на „подизпълнитело” – опитай се сам, пък да видим какво ще се получи. Донеси си ни написаната от теб курсова работа, ако е на тема от хуманитарните или икономическите специалости. Готови сме да ти дам съвет и насока, за да хванеш верния път още от първи курс.Курсова работа готова само за два дни!

 

 

Ако видите някой да ви прилъгва с подобна рекламна кукичка и още повече ако повярвате, да знаете, че сте се хванали на въдицата. Става дума за курсова работа, а не за пържени яйца на очи, за да очаквате този труд да бъде свършен от нулата до финала за минути или часове. Така че не се хващайте на подобни уловки. Нито една фирма не разполага с машина или софтуер, който да сготви „яхния” от думи и да ги подреди в смислен текст за отрицателно време. Дори и написването на едно есе изисква време и съсредоточаване, въпреки че обемът е значително по-малък, отколкото при курсова работа или казус.

 

Изобщо, ако сте решили да прибегнете до професионална помощ, не посягайте към тази опция, която ви изглежда най-примамлива. В корена на думата „примамлива” ще откриете глагола „мамя”, което би трябвало да ви подскаже да внимавате. Замислете се колко време би ви отнело да напишете вие самият есе. Ако смятате, че ще успеете за два часа, значи ще ви трябват поне четири. Така че не очаквайте, ако възложите задачата на друг, да ви бъде свършена качествено за час – няма как да стане. Още повече за курсова работа, която предполага доста по-сериозно задълбочаване в детайлите, както и осмисляне на структурата на изложението.

 

Иначе ние можем да ви предложим услуга сред най-бързите и същевременно качествени на пазара. Но това в никакъв случай не означава, че вашите желания ще бъдат изпълнени от днес за утре. Когато говорим за обемна разработка, каквато е една курсова работа, то трябва да заявите темата поне седмица по-рано, и то при малък или среден обем от текст и данни. Ако заданието се очертава като по-сложно от това, което вие предполагате, ще ви потърсим обратно, за да обсъдим плана за действие – готови ли сте да ни дадете повече време или пък искате да бъде изпълнена задачата в срок.

 

Експресните и трудни поръчки все пак се заплащат по-високо. Знаем клишето за „бедните студенти”, така че вие си направете сметка дали сте готови да дадете по-висока сума за курсова работа или есе. Вторият тип задача действително може да бъде изпълнена по-бързо, но пък и там е важно собственото мислене и импровизация. Няма как да знаем какво мнението имате, освен ако поне не нахвърляте насоки за темата на разсъждение. Нашите услуги на пазара имат високо съотношение на цена и качество, сравнени с конкурентите на пазара. Написването на курсова работа, реферат или есе на хуманитарна или икономическа тема е нишата, в която можем да ви помогнем, ако не сте способни да се справите сами.

 Защо закъсняваме с написването на реферат?

 

Най-любопитните обяснения на студенти:

 

 

Учащите са особено изобретателни, когато трябва да намерят или измислят оправдание защо не са написали навреме даден реферат или защо са се забавили с разработването на даден казус. Най-стандартните обяснения са ясни:

 

-         „Не ми остана никакво време”

-         „Работя по 30-40 часа на седмица, нямам сили и енергия да се занимавам за реферат”

-         „Абе, аз седнах да пиша, ама така и не успях нищо да измисля”

-         „Трудно ми е да разбера тази тема”

-         „Съвсем забравих за пустия казус”

-         „Влюбен(а) съм. Не мога да мисля за нищо друго”

-         „Гръмна ми компютърът и всичко изгоря”

 

Преподавателите са чували безрбой пъти фрази, подобни на изброените. Някои ги приемат с усмивка, други – с раздразнение. Понякога студентите получават прошка и шанс все пак да изпълнят заданието, в други случаи не се проявява такава благосклонност.

 

Има обаче и обяснения, в които оправданието само по себе си заслужава аплодисменти за проявеното въображение. Срещали сме доста куриозни сценарии, ако се доверим на думите на учащите. Не отхвърляме при някои от описаните случки да има и доза истина – сами преценете:

 

„Аз го бях написал тоя реферат и даже го бях оставил на бюрото. Ама тая сутрин съквартирантката ми разтребвала и взела, че го подбрала с други бумащини. Хвърлила го е в боклука, представяте ли си?”

 

„Ей сега го носех с мене разработен този казус. Сядам да изпия едно кафе, докато чакам. И един тутманик като взе, че бутна масата – разля кафето върху моите листи. Всичко отиде на кино! Не мога да предам в този вид, а не си нося флашката с бек-ъп на разработения казус”

 

„Съседите ми в общежитието пушеха трева. Някой се обади на полицията, обаче объркаха стаята, нахлуха при нас и преобърнаха всичко с главата надолу. Нищо не намериха, ама като тръгнах да подреждам – гледам, взели са ми готовия реферат!”

 

„Стоян от другата група ми открадна целия казус и го предаде, като го представи за свой!”

 

„Ами, бях го сложил в папка моя реферат, пътувам си с 280 и нещо се отплеснах. В последния момент виждам,  че съм стигнал на моята спирка, скочих да слизам, за малко да ме защипят вратите. Е, успях да сляза, но тъкмо направих няколко крачки и се усетих – ами тя папката с готовия реферат остана в рейса! Ходи го гони!”

 

Звучи забавно, нали? Само че няма да ви бъде смешно, като ви завъртят една двойка. Ако изпускате сроковете с написването на реферат или пък с разработването на казус, можете да се обърнете към нас. Можем да откликнем на теми от хуманитарен и икономически профил.

 Реферат е най-често възлаганата студентска задача – как да се справим с него и дали писането на есе е толкова лесно, колкото изглежда?

 

Коя е най-често даваната на студентите задача от преподавателите в различни Катедри, на различни студентски Дисциплини, в различни Висши учебни заведения? Отговорът на повечето студенти сочи именно – реферат! Какво представлява реферата, защо се дава толкова често и как можете да получите отлична оценка с него? На всички тези въпроси ще ни отговорят от професионалния екип на https://www.kursovireferati.com. С тях още ще си поговорим за есе, но студентско и какво може да бъде то? Дали се пише лесно и какви са критериите да бъде оценено положително? На първо място нека кажем, че платформата помага на хиляди студенти у нас ежедневно да постигнат добри резултати. Тоест доверите ли им се няма да имате оценка по-ниска от 5; 5.50 даже! За изключително коректната им работа можете да изчетете големият брой коментари, все положителни. Можете да разпитате познати състуденти, защото навярно са ползвали услугите им. В крайна сметка доброто име се гради на добра работа, а на това можете определено да разчитате за тази именно платформа.

Защо толкова често на студентите се възлага реферат, как се пише за отличен и какво представлява?

Накратко реферат е научен труд даван в дадена научна дисциплина по дадена тема свързана с нея! Повечето преподаватели го предпочитат, понеже има по-кратка и стегната форма от тази на курсова работа, но разглежда същите типове проблеми за структура, последователна мисъл и способност за творческо мислене и отсяване на информацията. Обикновено добрите реферати се побират в не повече от 15 – 20 страници и задължително си имат ясна структура от Глави и Части. Говорим за Заглавна страница, която бива следвана от Уводна част, от Тематична част и приключва със Заключителна такава. Не се пропуска, при реферата нито коректното цитиране на извадки от информация и поставянето им под линия в страниците на труда, нито частта с описване на използваната Литература! Написаният за отлична оценка реферат притежава примамливо визуално оформление, ясна нишка на мисълта по темата, обосновки и заключения по нея. Така, както ние сега описахме есенцията на един реферат за вас – в рамките на до десет реда. Студента трябва да събере размислите си по дадена обемна научна тема и да ги обоснове в рамките на максимум 20 страници в повечето случаи.

Студентското есе – лесно ли се пише и какви са критериите?

Като цяло есе, може да се направи под литературна форма за различни дисциплини. За да се оцени едно такова студентско задание отлично, обаче освен творчество в него трябва да има и доза професионален опит за структурирането му! Критериите за есе на студентско ниво изискват максимално ясно извеждане на дадена тема по изучаваната дисциплина. Още свързаност на тезата и темата със самата изучавана дисциплина. Логически и смислено тезата трябва да бъде последователно доказана, за да бъде адекватно самото есе. Всяко отлично оценено есе си има отделни структурни части и те са свързани подобаващо с нужните преходи. Много важно е за студентското есе да бъде облечено в перфектни изразни средства на езика и пунктуационно, както и правописно да бъде безупречно!

За да пожънете успехи и отлични резултати с вашите възложени студентски трудове (курсова работа, казус, разбира се реферат, тема за есе) изберете  и потърсете веднага https://www.kursovireferati.com!

Общите основи в темата на един казус и една курсова работа!

Колко време ни отнемат курсовите задачи и как да решим проблема си?

 

Студентски задания, теми, работи – с две думи студентски неволи! След, като до 8-ми декември остава по-малко и от месец, на кой студент му е до курсова работа, да седне и да напише реферат!? Да се постарае да направи уникално есе или пък да реши безупречно даден казус! Ами, на никой естествено, но добрите оценки по време на следването са важни и именно затова добрите студенти с ясна мисъл за бъдещето избират –

Общите основи в темата на един казус и една курсова работа!

Колко време ни отнемат курсовите задачи и как да решим проблема си?

 

Студентски задания, теми, работи – с две думи студентски неволи! След, като до 8-ми декември остава по-малко и от месец, на кой студент му е до курсова работа, да седне и да напише реферат!? Да се постарае да направи уникално есе или пък да реши безупречно даден казус! Ами, на никой естествено, но добрите оценки по време на следването са важни и именно затова добрите студенти с ясна мисъл за бъдещето избират –

Общите основи в темата на един казус и една курсова работа!

Колко време ни отнемат курсовите задачи и как да решим проблема си?

 

Студентски задания, теми, работи – с две думи студентски неволи! След, като до 8-ми декември остава по-малко и от месец, на кой студент му е до курсова работа, да седне и да напише реферат!? Да се постарае да направи уникално есе или пък да реши безупречно даден казус! Ами, на никой естествено, но добрите оценки по време на следването са важни и именно затова добрите студенти с ясна мисъл за бъдещето избират – https://www.kursovireferati.com! Платформата се е доказала сред най-добрите в услуга на студентите в мрежата и това доказват хилядите положителни мнения на български студенти за нея. След, като сме на тема студентски задачки – знаете ли, какви са общите основи за темите на един казус да речем и на една курсова работа и за колко време се пишат те? Не знаете, ами тогава четете по надолу…

Колко време се пише една курсова работа, какви са общите основи на темите за казус и курсова?

Времето е относително понятие и студентите много често разбират това в пълния му смисъл, когато се събудят един ден и осъзнаят, че утре трябва да предадат курсова задача, а не са стигнали доникъде! Реално курсова работа или даже един казус могат да бъдат написани за няколко дни или да се изниже месец и повече. Важното е, обаче колко време Ви дава преподавателя по дадена дисциплина за целта и дали вие можете да се вместите в него, за да изкарате отличен разбира се? Е, често времето е твърде недостатъчно за студентите, понеже се разкъсват между изпити, работа, семейни задължения, любов, купони и…. Решение има и то е да се възложи задачата на правилните специалисти в сферата, които да реагират, обаче не в последния момент естествено!!! Kursovireferati според предпочитанията на студентите могат да им помогнат да дооформят и сглобят курсова работа или напълно да я изготвят за тях – зависи от заетостта им!

По отношение на общите теми за основа на казус и курсова задача – се има едно предвид и двата труда са с научни основи, което задължава студента да работи аналитично, смислено и фактологически доказано по тях. При казуса естествено практическата доказателствена част има значително по-голяма тежест, но това не означава, че този труд губи структурата и логиката си чисто тематично. За курсова работа е добре да бъдат изготвени Приложения с оглед на по-добра практическа обосновка по темата – но пък те не са основната тежест за положителна оценка, понеже чисто тематично този студентски труд трябва да има желязна логика, структура и последователност на мисълта. Когато следващият път получите шанса да достигнете отлични резултати в дадена студентска дисциплина – оценете правилно възможностите си, времето с което разполагате и какви резултати очаквате от изготвения труд! За да се забавлявате и живеете пълноценно – оставете професионалистите на https://www.kursovireferati.com да си свършат работата, а вие да сте успешни студенти. Направете го още днес, като влезете на страниците на платформата и се информирате за услугите им!

! Платформата се е доказала сред най-добрите в услуга на студентите в мрежата и това доказват хилядите положителни мнения на български студенти за нея. След, като сме на тема студентски задачки – знаете ли, какви са общите основи за темите на един казус да речем и на една курсова работа и за колко време се пишат те? Не знаете, ами тогава четете по надолу…

Колко време се пише една курсова работа, какви са общите основи на темите за казус и курсова?

Времето е относително понятие и студентите много често разбират това в пълния му смисъл, когато се събудят един ден и осъзнаят, че утре трябва да предадат курсова задача, а не са стигнали доникъде! Реално курсова работа или даже един казус могат да бъдат написани за няколко дни или да се изниже месец и повече. Важното е, обаче колко време Ви дава преподавателя по дадена дисциплина за целта и дали вие можете да се вместите в него, за да изкарате отличен разбира се? Е, често времето е твърде недостатъчно за студентите, понеже се разкъсват между изпити, работа, семейни задължения, любов, купони и…. Решение има и то е да се възложи задачата на правилните специалисти в сферата, които да реагират, обаче не в последния момент естествено!!! Kursovireferati според предпочитанията на студентите могат да им помогнат да дооформят и сглобят курсова работа или напълно да я изготвят за тях – зависи от заетостта им!

По отношение на общите теми за основа на казус и курсова задача – се има едно предвид и двата труда са с научни основи, което задължава студента да работи аналитично, смислено и фактологически доказано по тях. При казуса естествено практическата доказателствена част има значително по-голяма тежест, но това не означава, че този труд губи структурата и логиката си чисто тематично. За курсова работа е добре да бъдат изготвени Приложения с оглед на по-добра практическа обосновка по темата – но пък те не са основната тежест за положителна оценка, понеже чисто тематично този студентски труд трябва да има желязна логика, структура и последователност на мисълта. Когато следващият път получите шанса да достигнете отлични резултати в дадена студентска дисциплина – оценете правилно възможностите си, времето с което разполагате и какви резултати очаквате от изготвения труд! За да се забавлявате и живеете пълноценно – оставете професионалистите на kursovireferati.com да си свършат работата, а вие да сте успешни студенти. Направете го още днес, като влезете на страниците на платформата и се информирате за услугите им!

! Платформата се е доказала сред най-добрите в услуга на студентите в мрежата и това доказват хилядите положителни мнения на български студенти за нея. След, като сме на тема студентски задачки – знаете ли, какви са общите основи за темите на един казус да речем и на една курсова работа и за колко време се пишат те? Не знаете, ами тогава четете по надолу…

Колко време се пише една курсова работа, какви са общите основи на темите за казус и курсова?

Времето е относително понятие и студентите много често разбират това в пълния му смисъл, когато се събудят един ден и осъзнаят, че утре трябва да предадат курсова задача, а не са стигнали доникъде! Реално курсова работа или даже един казус могат да бъдат написани за няколко дни или да се изниже месец и повече. Важното е, обаче колко време Ви дава преподавателя по дадена дисциплина за целта и дали вие можете да се вместите в него, за да изкарате отличен разбира се? Е, често времето е твърде недостатъчно за студентите, понеже се разкъсват между изпити, работа, семейни задължения, любов, купони и…. Решение има и то е да се възложи задачата на правилните специалисти в сферата, които да реагират, обаче не в последния момент естествено!!! Kursovireferati според предпочитанията на студентите могат да им помогнат да дооформят и сглобят курсова работа или напълно да я изготвят за тях – зависи от заетостта им!

По отношение на общите теми за основа на казус и курсова задача – се има едно предвид и двата труда са с научни основи, което задължава студента да работи аналитично, смислено и фактологически доказано по тях. При казуса естествено практическата доказателствена част има значително по-голяма тежест, но това не означава, че този труд губи структурата и логиката си чисто тематично. За курсова работа е добре да бъдат изготвени Приложения с оглед на по-добра практическа обосновка по темата – но пък те не са основната тежест за положителна оценка, понеже чисто тематично този студентски труд трябва да има желязна логика, структура и последователност на мисълта. Когато следващият път получите шанса да достигнете отлични резултати в дадена студентска дисциплина – оценете правилно възможностите си, времето с което разполагате и какви резултати очаквате от изготвения труд! За да се забавлявате и живеете пълноценно – оставете професионалистите на https://www.kursovireferati.com да си свършат работата, а вие да сте успешни студенти. Направете го още днес, като влезете на страниците на платформата и се информирате за услугите им!Общите насоки за създаването на тема, казус или курсова работа!

Как есе и реферат могат да Ви донесат отличен?

 

Сърфирайки из мрежата ви става от ясно по ясно, че насоки, предложения, критерии, „помощ“ за оформянето на качествени реферат, казуси, курсова работа или даже есе – има с тонове. Кои, обаче са наистина качествените сайтове за целта и кой може да ви помогне наистина – това казват коментарите на доволни студенти, споделянията на полезни платформи за целта и препоръката към колеги, да ги използват, защото така значително облекчават товара на раменете си – да работят, да учат, да живеят пълноценно. Навярно вече ваш колега ви е препоръчал платформата https://www.kursovireferati.com, когато сте споделили невъзможността си да се справите с възложените студентски трудове! Навярно сте се възползвали от услугите им и сте видели, колко качествена може да бъде работата съвместно с тях, защото са професионалисти. Но, за всички които все още не са изпитали това облекчение за студентските си неволи, пробвайте да работите с професионалния екип по изготвянето на курсова работа, а защо не и реферат и Вие ще ги препоръчате на свой ред на изпаднал в „беда“ колега! В материала по-долу ще прочетете, как есе и даже реферат могат да бъдат оценени отлично? Какви са общите препоръки и насоки за оформянето и създаването на едни казус или тема за курсова работа? В крайна сметка, за да бъдете успешни студенти, а след това и специалисти – важно е да имате трезва преценка за нещата и да успявате да постигате отлични резултати в работата си, дори и с малко помощ…

Тема по казус или за курсова работа – общите насоки, за да се създаде и оцени такъв труд на високо ниво!

Всички сме наясно, че курсовите задачи се задават на студентите с цел оценяване и то с високи оценки, а не просто да се отбива номера и да се премине нататък. Въпреки, че подобен тип работа и труд целят творческа провокация, днес в динамичното ежедневие е трудно студента да намери сили и време, и за тази си задача. Най-добрият начин да се излезе от машиналното наизустяване на материала по дадена дисциплина във висшите учебни заведения, се оказва именно курсовата работа, също така реферат, казус и даже творческо есе. До тук добре, но при  липса на време, ресурс да се отсее тонове информация, да се събере коректната и достоверна такава. При невъзможност с дни да търсиш, пишеш, оформяш и преглеждаш. Резултатите няма, как да не останат посредствени. Затова и най-доброто решение е да се потърси помощта на професионалисти! Студента може да участва и е задължително дори в процеса по дебатирането и изготвянето на труда му – но нещата ще се случат много по-плавно и бързо, понеже професионалистите много по-бързо, лесно и качествено отсяват информация, намират я, сглобяват я в една качествено изградена и градирана работа!

Общите насоки за писането на казус и дори курсова работа много си приличат, но се и различават. Така например по структура и двата труда трябва да имат една солидна теоретична рамка, върху която да стъпят и да се градират (докажат). При подобни задачи възложени на студентите, важно е да се използват точни, ясни и категорично разбрани понятия. С две думи дадена наука и нейният апарат за понятия да бъдат разбрани и използвани в пълния си капацитет. Само по себе си оформянето на Титулната или наричана още Заглавна страница на курсова работа и даже казус – често е погрешно! Какво трябва да съдържа една такава страница? Минимум информация за Катедра, факултет и ВУЗ на студента. Още ясно заглавие на темата на работата, както и пълните имена на преподавателя работещ със студента и на самият студент. Не се пропускат и дата, както и място по изготвяне на труда. На пръв поглед елементарни неща, но те също значително повлияват оценяването на студентската задача. Една мърлява и зле оформена визуално студентска задача, дори с блестящ научен потенциал – няма как да бъде оценена с висока оценка. Много често повечето студенти не съумяват да структурират правилно казус и една курсова работа. Курсовата работа винаги задължително има Увод, Основно тяло и Заключителна част – като по обем те са сравнително равностойни и балансирани.

Не е добре да се допускат повтаряне на аналитични точки и фактология по темата на работата. За да се избегне това е добре винаги да се изчистят всички аспекти на даден казус или тема, като се раздели структурата на труда на отделни Глави, Подглави и дори точки. При казуса реалната доказателствена част за решаването на даден проблем винаги е важна част от него. Подплатяването на проблема с идеи за решаване само на теория не е достатъчно. Колкото по-реално и осъществимо изглежда едно решение, толкова по-голям е шанса да се оцени казуса отлично. Но за това е нужна практическа подплътеност в реалния живот. Както сами може да се убедите общите насоки са доста и тук много важни неща за добрата оценка на студентския труд не са описани, понеже са много. Просто потърсете kursovireferati.com и винаги ще имате готови навреме, добре оформени, качествени от към уникално съдържание курсова работа и казус разбира се!

Могат ли есе или даже реферат да ви донесат отлична оценка? Как?

Отговорите на тези въпроси навярно можете и сами да си дадете. Отличната оценка се дава на студентска работа, която съчетава максимално добре оформена визуална структура, ясно изявена смислова структура, акуратно цитиране, достоверни и съвременни източници на информация по темата в дисциплината. За да постигнете всичко това за един реферат Ви трябва много проучване, отсяване на информационната плява и умение да го направите в кратък срок и в рамките на установения формат за труда ( обикновено за реферат се предпочита дължината от до 20 страници, но това зависи и от самият преподавател!). Отличното есе също си има структура, нищо че лежи на основата на личната преценка и мнение по дадена тема. Ако не съумеете да обуздаете творческото си мислене по дадена тема и да го облечете в свободната форма на есето – нещата ще се получат трагично. В крайна сметка едно есе, даден реферат или горе описаните курсова работа, тема по казус също – могат да ви донесат отлична оценка стига да са изготвени професионално. А, дали неопитните студенти особено, съумяват да изпипат нещата до край? Разбира се, че не защото нямат нужната рутина, която с години се гради от професионалистите. Така, че понякога е добре да използваме максимума на възможностите си и да оставим специалистите да си свършат работата. Затова посетете https://www.kursovireferati.com, където можете да поръчате довършването, оформянето или изготвянето на разнообразни студентски трудове, така че да бъдете отлично оценени и да си осигурите бъдещето, което заслужавате. Не чакайте хиляди студенти решиха проблемите си благодарени