Карта абонамент

Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Откъси от теми


В таза страница публикуваме откъси от наши разработки на курсови работи, реферати, есета, дипломни работи и теми, за да видите стилът ни на писане на теми.

ЛИРИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МОТИВА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТТА В СТИХОТВОРЕНИЕТО „ЕТО МЕ ДНЕС“ НА ПЕТЯ ДУБАРОВА

 

            ТворчествотонаПетя Дубарова прави силно впечатление на съвременни поети като Христо Фотев, Недялко Йорданов, Николай Искъров, може би защото моделите на нейното поетическо мислене, образно-метафоричните й находки са в духа на това, което и тези автори, и характерът на българската поезия от 70-те години изискват. Петя Дубарова въплъщава в стиховете си убежденията и казванията на всеки достоен поет, на писанията по редакционните пощи, на внушенията по семинарите с младите: "Пишете за своя свят! Не измисляйте и не се самоизмисляйте! Не следвайте познатите рецепти! Слушайте преди всичко сърцето си..." Поезията и е белязана от желанието ѝ за един по-добър, по-искрен, по-всеотдаен свят, за едно неограничено, дори безгранично раздаване на доброта, щастие и усмивки.

В цялото творчество на Петя Дубарова битуват „задъханата радост” на младостта, а притчовото звучене на  нейните текстове е част от голямото стихотворение на слънчевото й присъствие в живота и в смъртта.

Мотивът за справедливостта в творчеството на Петя Дубарова бихме могли да наречем съвсем зрял, предвид краткия живот на поетесата. Едва на 16 години тя се хвърля във вихъра на екзистензциалните въпроси от природата на човека – тези за смисъла на човешкия живот, за справедливото и несправедливото в него и за копнежа по един по-добър свят. Странно е това, че в тази крехка възраст Петя Дубарова разглежда справедливостта като утопия и разсъждава по-скоро върху несправедливите удари на живота върху човека, чиято природа – макар и двойствена, събираща в себе си и окултното и реалното – е да бъде полезен на света чрез своя опит и знание.

Мотивът за справедливостта в стихотворението „Ето ме днес“ е дълбоко скрит.  За да се открои идеята на поетесата, че справедливо е на хората да се случва добро, когато самите  те са добри, тя  завърта реалността през призмата на несправедливостта, показвайки своето разочарование от несправедливото отношение на живота към човека, преминавайки през лабиринтите на противипоставянията  живот – смърт, дяволска сила – човешка сила, тайни – истини, светлина – тъмнина. Тези противопоставяния са в основата на изграждането на мотива за справедливостта. Чрез тях тя внушава и своите размисли за собственото си несъвършенство, за противоречивата душа в нея, която е в разрив с божиите закони, защото тя притежава дяволска сила, но в същото време и за своята откритост и за призива към света той да гребе от нея, тоест да черпи от нейния опит, тя да му бъде полезна. Това всъщност е нейното послание към света, да живееш отворен към света, да му бъдеш полезен и вероятно той, животът, ще те благослови със своята справедливост.

 
 
Курсова работа“Интернет публичност“

Предимствата на Интернет публичността:
Глобален обхват: В този вид процес търговецът може да достигне по-широка клиентска база. Той може да пресече географските граници и часови зони. Когато става дума за достигане до широк кръг от клиенти, никоя друга среда не може да победи Интернет. Чрез рекламиране в Интернет един малък производител от единия край на света може да намери клиенти в другия.
Специфична цел: В интернет ще намерите уебсайтове, които обслужват определена група хора, които имат определени специфични интереси или принадлежат към определена възрастова група. Съществуват спортни уебсайтове, медицински уебсайтове, технологични уеб сайтове, сайтове за социални контакти и др. Така онлайн маркетингът и рекламата предоставят на бизнеса възможност да достигне до хора, които биха имали желание да закупят съответната услуга или продукт. Например, нов мобилен телефон на пазара може да открие потенциални  клиенти, ако се рекламират в технологична или социална мрежа.

 
ДИПЛОМНА РАБОТА „БЪЛГАРСКАТА РЕКЛАМА“

2.1. Началото на българската реклама
 
                Рекламата винаги ще бъде неотменен спътник на търговията тъй като тя възниква с появата на стоковото производство, като търговска дейност тя изтъква качествата на предлагани стоки с целта , те да се харесат на купувачите и да ги поддтикнат към покупка на продукта.  Тъй като реклама непрекъсната се развива тя формира множество начини , средства  за да въздейства на евентуалните купувачи. Рекламните форми по своята същност са плод да модернизма , като първоначално те са били елементарни , но в по- късен план са се доусъвършенствали и обогатявали с нови начини и форми, и са придобивали своят нов облик.
                В миналото  начини са имали своите предтечи за реклама могат да се търсят  още преди нашата ера , в Рим и Месопотамия, където Търговските марки са имали свои емблеми.
През средновековието въпреки феодализма рекламата, макар и бавно, получава по-нататъшно развитие. В градовете търговците са били най-богатите хора, които са се организирали на места в специални съюзи, наречени „гилдии". Те са действали за разширяване на вътрешната и външната търговия между отделните страни. През този период все още приоритет има устната реклама, която се извършва както от непосредствените продавачи, така и от специални търговски глашатаи. Последните са изтъквали достойнствата на рекламираните стоки, като са ги хвалели на висок глас по улиците и по площадите, позволявали са на гражданите да ги пробват и да ги оглеждат, фирмите на магазините вече са били комбинирани с изобразен предмет и надпис…………………..
 
 
РЕФЕРАТ за „СТИВ ДЖОБС“

Елементи на предприемаческата дейност
………Джобс не иска да изобретява, а да рекламира и продава готови продукти. Така се ражда идеята му, да се направи персонален компютър, от който да има печалба.
Това води до създаването на Apple I (компютър, който е създаден в спалнята на Джобс и довършен в гаража му). През 1977г. Роб Янов (дизайнер в рекламна агенция Regis McKenna) прави логото на Apple.[1]
Стив Джобс е много възприемчив към новостите вярва ,че не е възможно да се проектира продукт с фокус върху определена аудитория.Изобретателите създават продукти, които са уникални и са в следствие на тяхното въображение за това как биха могли да подобрят средата  в която живеят.Изобретателността на Стив Джобс се събужда от всякакви стимули, той  например се прекланя пред Гутенберг. Така му хрумва и идеята ,че  новия компютър Macintosh  няма да разпечатва само букви и цифри, но“ той ще създава и рисунки“.[2]Така всъщност потребителите на компютъра създават на него фирмени лога, рекламни брошури и всички видове изображения. Джобс иска да подобри маркетинговите си умения. Негов приятел, който е работил в Интел му показва тънкости относно продажбите. След като вече имат спечелени пари, Стив и Возняк разбират, че са на прав път. Тогава взимат решението да основат компания, занимаваща се с продажба и разработка на компютри. Те продават всичко най-ценно, което имат, за да съберат средства.[3]Като предприемач Стив се съсредоточава върху четири източника на доходи…………………………….

 
Курсова работа на тема“История на психологията“
  1. 1.       Увод в История на психологията
Открай време хората са се занимавали с изучаване влиянието на природата върху поведението на човека. Различните темпераменти Хипократ обяснява с преобладаване­то на хумора в тялото на човека. Формите на човешкото поведение се обяснявали като функции на различните вътрешни органи. Видовете характери се свързват с конкретните обществени отношения, в които са вплетени хората, и се разглеж­дат в единство с тези отношения (Теофраст). У Аристотел информативните процеси у човека и природата са били систематизирани. Означени са били различните нива на автоматичното регулиране, изразени като растителна душа, живо­тинска душа, човешка душа. Наблюдението, обикновеното житейско наблюдение върху дру­гите хора, е дало възможност да се определят първите закономер­ности в поведението на хората. А самонаблюдението е изглеждало най-краткият път към разкриване на мотивите на това поведение. Изследващите човешката психика са забелязали външните про­яви на условния рефлекс. В средните векове се налага учението за безсмъртната душа. Душата трайно влиза във философията и заема там Централно място. Р. Декарт отделя психично­то от физичното и физиологичното. Той определя безусловния рефлекс като механически процес, като проява на материални сили. А висшата психична нематериална субстанция — съзнанието — непосредственото зна­ние на душата за самата себе си. Така нервната дейност и психиката биват откъснати една от друга и поста­вени в два принципно различни и несъвместими един с друг свята. Започвайки от Декарт, интроспекцията се определя като непосредствено проникване в душата, като основен и единствен метод за познаване на психическите структури и психическите явления. Така, наред с чисто философските проблеми — какво е отноше­нието между физическото (материалното) и психичното (съзнанието, нематериалното, духовното), се заплитат нови проблеми около психологията — какво е отношението между физи­ологичното и психичното. ………………………..
 
РЕФАРАТ НА ТЕМА“Преднамерени и непреднамерени възприятия – видове“
……….. Възприятието като познавателен психически процес представлява отражение в съзнанието на отделни предмети и явления от обективната действителност в тяхната цялостност и при тяхното непосредствено въздействие върху сетивните органи. За разлика от усещането, възприятието включва организация и интерпретация на стимулите. Когато слушаме една песен ние чуваме звуци и ги възприемаме като цялостна песен, ако разбираме  и разпознаваме думите и песента това възприятие прераства в сложен процес,в който се включва паметта  и мисленето – интерпретация - цялостен процес.
Преднамерени и непреднамерени възприятия.видове
Това разделение  е според активността на субекта. Най-висока степен на преднамерено възприятие е наблюдението. То се отличава с предварителна цел, план на наблюдаваното и висока степен на участие на вниманието. Ролята на наблюдението играе смислеността ,обективност та,изчерпателността.
Непреднамереното възприятие възниква при неочаквани случайни предмети на възприятие. Освен тава възприятията се делят на чисти и комплексни според .Чистите са само слухови песен на птичките, не разбираме езика
Зрителни – гледаме луната
Но по-често са комплексни-зрително-слухово-вкусови. Не всичко, което възприемаме от реални свят се основава само на информацията идваща от сетивата. Когато наблюдаваме на хоризонта наблюдаваме сливането на морето с небето това е илюзия-перцептивно преживяване, които не съответстват на физическата действителност.
Сложно  е за обяснение как се използва сетивната информация за възприемане на основните перцептивни характеристика, като форма, отдалеченост движение, формата например как се възприема –започва, когато отделните елементи на стимула се съединят в едно организирано цяло. възприятието на формата е нещо повече от откриване на контурите и на границите.Веднъж интерпретирана и организирана,информацията е много трудно да бъде върната в предишното си неорганизирано състояние-картини по забавните страници на списанията- петна черно бели откриваме контури на животно или предмет, не я възприемаме като петна а като организирани контури. Друг опит създава робот психоложка, като му казвала да донесе чашата той носи цялата маса. …………………………