Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Дипломна работа


Дипломната работа, представлява научна разработка по зададена тема и в себе си включва:

1. Съдържание и титулна страница, в която трявба да е написано името на университета, катедрата, името на студент,а името на дипломния ръководител, мястото и годината на разработване . В заглавието трябва да формулирате основното, което анализирате в дипломната работа.

2. Увод, който е околко една страница и включва цел , задачи ,методи и работна хипотеза по зададената тема. Целта на увода е да въведете рецензента и комисията в дипломната работа. В него описвате накратко целта, задачите, структурата, актуалността на избраната тема, ограниченията по отношение на темата и използваните методи на анализ в дипломната работа.

3. Основна част, в която се разглеждат  теоретично авторите писали по темата, прави се анализ и се дават исторически данни за темата. Тя може да се състои от 3 до 5 глави и повече, които са подразделени в поддточки.

4. Заключение, представлява обобщение на темата, анализ на резултатите  и изводите , които са направени в дипломната работа .

5. Използваната литература

 Дипломната работа за завършване на образователно- квалификационна степен бакалавър обикновенно е с обем околко 50- 60 стр. , а за магистър околко 70-90 стр., спрямо темата.

Как да напишем дипломна работа на високо ниво?

Специфика на студентските задания (реферат, есе, казус)

 

Да напишем дипломна работа на високо ниво – все пак от това зависи да завършим обучението си по подобаващ начин! Дипломната работа е завършек, както на бакалавърската степен, така и на магистърската. Тя се оформя около дадена тема и е сред най-обемните трудове, които студента трябва да изготви. За разликата от курсовата работа и реферата, които са част от самото обучение на студента, дипломната работа е плод на всичко научено през годините и трябва да е на изключително високо ниво. За да завършите подобаващо обучението си, като студенти и да защитите дипломна, която ще бъде оценена с отличен – потърсете професионалната помощ на www.kursovireferati.com. Те освен, че могат да оформят дипломната ви работа, могат да ви дадат насоки за теми, за структура, да проверят написаното и въобще да са ви от полза. За студентите, които нямат време изобщо да се занимават със своите дипломни работи, kursovireferati ще ги изготвят напълно и на високо ниво.

Как се пише дипломна работа за отличен успех? Спецификата на казус, есе или реферат…

Средната дължина на една дипломна работа варира в границите на 50 до 100 страници. Повечето висши учебни заведения ползват критериите за тази дължина, която зависи в голяма степен от самата тема дадена на студента. В зависимост от университета, в който се обучавате, ръководителите ви задават различни критерии за изпълнение. www.kursovireferati.com са екип от опитни професионалисти, които многократно са разработвали теми от различно естество за НБУ, УНСС, СУ и други. Те отлично знаят, как се пише дипломна работа за отличен и хиляди студенти са останали доволни от услугите им. Затова и ги търсят повече от веднъж!

Не е нужно да знаете, че обема от около 100 машинописни страници ( до 30 реда на страница) е по БДС или пък че шрифта е определен размер и стил. Това професионалистите го знаят и ще ви помогнат. Нужно е, за да защитете подобаващо дипломна работа, да бъдете активна страна по избора на тема, както и в даването на конкретни насоки на екипи на kursovireferati, относно изискванията на преподавателя. Съвременната и актуална библиография, която студента ще опише и ползва е много важна. Според сферата ви на обучение се ориентирате и към тема за дипломната си защита. Тук ще ви е много по-лесно да се консултирате с хора изготвяли и преди дипломни работи за университета ви. Така ще заложите на точната тема и тя ще бъде оформена по удачния начин. За бакалавърска степен тезата се излага по скоро на теоретична база, докато за по-високата степен магистър включването на практическа част е много важно.

Потърсете още днес www.kursovireferati.com и се възползвайте от високата им степен на професионализъм при разработката на специфично есе, казус, реферат, курсова работа или тема за дипломна работа. Така ще бъдете успешни и ще се развивате в обучението си.

 Мъдрост на седмицата: Малките удари повалят големи дъбове.
Бенджамин Франклин