Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Курсова работа


Курсовата работа представлява изследване на теоретичен проблем. В основата й стои избор на тема за изследването и  проучването на литературата по зададения въпрос. След този етап  следва изложението, в което се анализират основните автори и техните теории и аналитичната част , в която се сравняват теориите и евентуално се обобщават. Всяка курсова работа се състои от увод, изложение, аналитична част и заключение. Към аналитичната част могат да се приложат и снимки, таблици и графици , за по- добра нагледност. Разбира се на последната страница се добавя ползваната библиография.

Мъдрост на месеца:
Можем да дедем съвет, но не можем да дадем поведение.
Бенджамин Франклин