Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Дипломна работа


Дипломната работа, представлява научна разработка по зададена тема и в себе си включва:

1. Съдържание и титулна страница, в която трявба да е написано името на университета, катедрата, името на студент,а името на дипломния ръководител, мястото и годината на разработване . В заглавието трябва да формулирате основното, което анализирате в дипломната работа.

2. Увод, който е околко една страница и включва цел , задачи ,методи и работна хипотеза по зададената тема. Целта на увода е да въведете рецензента и комисията в дипломната работа. В него описвате накратко целта, задачите, структурата, актуалността на избраната тема, ограниченията по отношение на темата и използваните методи на анализ в дипломната работа.

3. Основна част, в която се разглеждат  теоретично авторите писали по темата, прави се анализ и се дават исторически данни за темата. Тя може да се състои от 3 до 5 глави и повече, които са подразделени в поддточки.

4. Заключение, представлява обобщение на темата, анализ на резултатите  и изводите , които са направени в дипломната работа .

5. Използваната литература

 Дипломната работа за завършване на образователно- квалификационна степен бакалавър обикновенно е с обем околко 50- 60 стр. , а за магистър околко 70-90 стр., спрямо темата.

Мъдрост на седмицата: Малките удари повалят големи дъбове.
Бенджамин Франклин