Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Реферат


Важно: средния успех до момента на нашите реферати за тази зимна сения е Отличен 5,5. Благодарим на всички които ни се доверихте!


Рефератът
представлява  текст, в който обикновенно се разглежда дадена тема  или се прави съпоставка между няколко автори. Всеки реферат съдържа в себе си увод, изожение и заключение, както и списък с изплозвана литература. В увода се вкарват основните цели и задачи на реферата. В изложението се прави анализ на текста , който се реферира и аргументация към него. Всеки реферат е с различна дължина, спрямо изискванията зададени от преподавателя, използват се и източници дадени от студента. Последната страница на реферата е за ползваната библиография.

Всички реферати и курсови работи по журналистика поръчани до края на месеца получават 10% отстъпка от цената!