Писане на курсова работа

Есе, реферат

Дипломна работа

Реферат


Важно: средния успех до момента на нашите реферати за тази зимна сения е Отличен 5,5. Благодарим на всички които ни се доверихте!


Рефератът
представлява  текст, в който обикновенно се разглежда дадена тема  или се прави съпоставка между няколко автори. Всеки реферат съдържа в себе си увод, изожение и заключение, както и списък с изплозвана литература. В увода се вкарват основните цели и задачи на реферата. В изложението се прави анализ на текста , който се реферира и аргументация към него. Всеки реферат е с различна дължина, спрямо изискванията зададени от преподавателя, използват се и източници дадени от студента. Последната страница на реферата е за ползваната библиография.

Трудната мисия за писане на Реферат

 

 

 

Рефератът е обширен текст, в който трябва да се изследва, анализира или докаже някаква теза, както и да се съпоставят сходства или разлики.

 

 

 

За да се напише реферат е необходимо време, концентрация и много труд. Трябва да се прегледат много книги или  да се направи друг вид проучване по темата.  Източниците, помогнали да се разучи и подкрепи тезата, се посочват във финалната част на реферата.

 

С придобитата информация и направените изводи от този процес се изграждат частите на реферата. Той започва с увод, съдържащ целите поставени пред реферата.

 

 

 

Следващата част е изложението. То е най-обширно и в него трябва да се развие тезата, според поставената задача. Правят се анализи и се доказва тезата. Накрая обширното изложение трябва да се сведе до кратки и въздействащи изводи по темата.

 

 

 

Ако нямате време за всичко това или материята е твърде трудна, ние можем да поемем трудоемка тази задача.